بررسی نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش :

بررسی نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 40

تنش پسماند تنشی است که بر اثر انجام عملیات خاصی در جسم با قی می مانند و در حالی که جسم تحت هیچ بار گذاری خارجی نیست نیز وجود دارد . طبیعت تنش پسماند به گونه ای است که در مقابل هر تنش کششی تنش فشاری نیز باید وجود داشته با ئشد ،به گونه ای که جسم در حالت تعادل با قی بماند که به این حالت ، حالت خود تعادلی می گویند .

علت اینکه شناسایی چنین تنشهایی برای مامهم است این است که وقتی جسم تحت تنش خارجی قرارمی گیرد .این تنش خارجی به تنش پسماند موجودافزوده می شود . پس اگردر منطقه ای تنش پسماند کششی داشته با شیم و بارگذاری ما نیزتنش کششی باشد سطح تنش درآن منطقه بالاتر از آنچه که تنها با لحاظ تنش کششی خارجی بد ست می آید خواهدبود .لذا در صورتی که تنش کششی پسماند داخلی را در نظر نگیریم و قطعه را تنها بر اساس تنش اعمالی خارجی طراحی می کنیم ممکن است دراثرتنشهای پسماندخارجی تنش در قطعه از حد تسلیم آن بالاتر رفته وباعث شکست آن گردد.یکی ازفرایندهایی که باعث ایجاد تنش پسماند در سازه ها می گردد جوی است .که به علت گرم و سرد شدن های متوالی جوش و مناطق نزیدک جوش و عدم امکان جابه جایی در بعضی جهات ، تنشهای پسماند داخلی در جوش و مناطق مجاور آن بوجود می اید .

مقدارانبساط وتغییر شکل جسم در مقابل گرمامتناسب با درجه حرارت می باشد . اصولاً با افزایش درجه حرارت تا نقطه ذوب فلز شاهد انبساط در آنها خواهیم بود .حال هنگامی که در نقطه ای از جسم درجه حرارت به طور موضعی افزایش یابد در اطراف آن یک شیب حرارتی بوجود می آیدکه می خواهد باعث تغییر شکل و انبساط نقطه ای که دمای آن افزایش پیدا کرده است بشود ،ولی از اطراف توسط فلزی که این نقطه را احاطه کرده اند و میل به تغییر شکل نداردبا تغییر شکل این نقطه مقابله می شود،لذا مناطق نزدیک این نقطه تحت تنش فشاری قرار می گیرند و در صورتی که تنش فشاری موجود از حد تسلیم بیشتر شود با عث تغییرکل پلاستیک این منطقه می شود .در حین سرد شدن منطقه ای که گرم شده بود شاهدانقباض مو ضعی خواهیم بود که باعث ایجاد تنش کششی در مجاورت این نقطه درحد تنش تسلیم فلزخواهد بود .حال اگر بخواهیم تشکیل تنش پسماند در جوش را تو ضیح بدهیم ابتدا مدل زیر را در نظر میگیریم .

سه میله 1و2و3 اردر نظر بگیرید که توسط صفحات صلب4و5 از دو طرف محدود شده اند با گرم شدن میله 2 اگر دمای آن به اندازه T افزایش یابد این میله در حالت آزاد به اندازه alT افزایش طول پیدا می کند ولی میله های 1و3 چون تغییردمایی نداشته اند در مقابل تغییر طول مقاومت می کنند،لذا تنشی در آنها القا می شودکه کششی است وعکس العمل این تنش به میله 2 وارد می شود که تنش فشاری است لذابه این ترتیب با گرم شدن میله دو میلهای 1و3 تنش کششی و در میله 2 تنش فشاری خواهیم داشت .درجوش نیزچنین حالتی راخواهیم داشت . البته دربحث راجع به تنشهای تسلیم جوش به این نکته نیز باید توجه داشته با شیم که تنش تسلیم فو لادها با افزایش درجه حرارت مطابق کاهش می یابد.

در نظربگیرید که یک اتصال جوشی بین دو ورق بزرگ بوجودآمده ودرمنطقه ای نواری شکل در فاصله مشخصی ازمرکز جوش مورد بررسی می باشد فرض می شود که نوارمورد بررسی درجهت طولی خود کاملاً مهار شده و تغییر شکلی در این جهت ندارد .قبل ازگرم کردن ، نوار فاقد تنش بوده و وضعیت آن با نقطه A در نشان داده شده است .درحین گرم کردن ،این نوار متمایل به انبساط بوده و لیکن وسط محیط (فلز) اطراف خود که درجه حرارت پایین تری دارد از انبساط آن ممانعت می شود و در نتیجه تحت تا ثیر تنشهای فشاری قرار می گیرد. تغییر شکل در نوار در ابتدا الاستیک بوده و با افزایش درجه حرارت افزایش یا فته و در درجه حرارت T1 تغییر شکل پلاستیکی شروع می شود (مسیرABC با افزایش درجه میزان تنش تسلیم جسم کاهش یافته و تغییرشکل پلاستیکی نوار افزایش می یابد( مسیرCDE) چنانچه T2 حدا کثر در جه حرارتی باشد .که در نوار اعمال می شود ، تغییر شکل پلاستیکی فشاری تا نقطه E ادامه خواهدیافت . در هنگام سرد شدن ، نوارمورد بررسی تمایل به انقباض داشته که منجربه تغییر شکل الاستیکی(مشابه باربرداری درنمونه های تحت آزمایش کشش) که با توجه به درجه حرارت نوار،مطابق مسیر EF ادامه خواهد داشت . در درجه حرارت T3(نقطهG) سطح تنشها در نوار در سطح تنش تسلیم فلز در این درجه حرارت خواهد شد .با کاهش بیشتر در جه حرارت ، تنش تسلیم( و درنتیجه سطح تنش ها در نوار ) افزایش یافته وتغییر شکل پلاستیکی( کششی) در نوار بوجود می اید ( مسیرGH ). نتیجتاً اینکه سیکل حرارتی فوق الذکر خواهدشد . با استفاده از مدل فوق الذکر می توان سطح تنش پسماند جوشی رادر نقاط مختلف اطراف منطقه جوش بدست آورد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه “شهرنشینی ” بین علوم اجتماعی و طبیعی (ترجمه فارسی)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه “شهرنشینی ” بین علوم اجتماعی و طبیعی (ترجمه فارسی) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه “شهرنشینی ” بین علوم اجتماعی و طبیعی (ترجمه فارسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه “شهرنشینی ” بین علوم اجتماعی و طبیعی (ترجمه فارسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه “شهرنشینی ” بین علوم اجتماعی و طبیعی (ترجمه فارسی) :

اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه “شهرنشینی ” بین علوم اجتماعی و طبیعی (ترجمه فارسی)

نمونه مقاله
چکیده

اگرچه یک افزایش رو به رشد درمورد اهمیت پژوهش درباره اکوسیستم شهرنشینی وجود دارد، این سوال که یک اکوسیستم شهرنشینی، چه چیزی را در برمیگیرد، هنوز بی جواب مانده است. اگر چه یک اکوسیستم غالب انسانی، گاهی اوقات توصیف دقیقی از یک اکوسیستم شهرنشینی می دهد، توصیف یک اکوسیستم به عنوان مکان تحت سلطه انسان، کافی بودن، سابقه تاریخی، منطقه نفوذ و اثرات بالقوه مورد نیاز را به منظور درک ماهیت واقعی یک اکوسیستم شهرنشینی، برآورد نمی کند. در حالی که این مساله وجود دارد که هیچ تعریف واحدی از “شهرنشینی” وجود ندارد و یا حتی ضروری نیست، ما اهمیت الحاق چند رشته ای، کمّی بودن و شرح را برای یک اکوسیستم شهرنشینی در اینچنین پروژه ها و یافته ها برای مقایسه، تکرار و ساخت در نظر گرفتیم. تحقیق علوم طبیعی درمورد اکوسیستمهای شهرنشینی، به ویژه در زمینه اکولوژیکی، اغلب شامل یک فرض ضمنی شامل معانی شهرنشینی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها دارای 70 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها :

توضیحات:
پاورپوینت پروژه راهسازی با موضوع انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها، در حجم 70 اسلاید.

بخشی از متن:
همانطور که هر نقطه از بدن انسان به وسیله شبکه های ارتباطی مویرگها رگها و شاهرگها به مرکز بدن یعنی قلب مربوطند و این ارتباط باعث ادامه حیات شخص می شود یک کشور هم که در حکم یک ارگان زنده است برای ادامه حیات و توسعه روابط اقتصادی اجتمعاعی و فرهنگی خود باید دارای شبکه گسترده ا ی از راهای فرعی اصلی و شاهراها باشد که بتواند تمام نقاط کشور را به هم متصل نماید.نگاهی کوتاه به کشورهای صنعتی و کشاورزی د نیا نشان می دهد با وجود اینکه هم اکنون دارای شبکه های ارتباطی پیچیده و تار عنکبوتی هستند و این شبکه ها از استانداردهای بالای برخوردار بوده و تمام مناطق کشور را زیر پوشش خود گرفته است معذالک هنوز هم این کشورها سهم بزرگی از بودجه عمرانی سلانه خود را صرف احداث تکمیل توسعه و نگهداری راه ها می نماید برای رسیدن به این منظور قبل از هر چیز داشتن اطلاعات اساسی کافی در امر طراحی هندسی راه و راهسازی که براساس سه عامل اصلی ایمنی راحتی و اقتصاد استوار باشد ضروری است.
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها :
یکی از معضلات سرنشینان وسایل نقلیه عبور بر بستر ناهموار معابر می باشد . با پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنایع خودروسازی پارامتر آسایش و راحتی مسافر بیش از پیش مورد توجه طراحان قرار می گیرد . این راحتی ممکن نخواهد بود مگر اینکه وسایل نقلیه بر یک بستر مناسب و هموار قرار بگیرند و حرکت نمایند . در کشور ما به علت ارزان بودن فراورده های نفتی مثل قیر ، غالباً از آسفالت برای اجرای لایه های نهایی روسازی راهها استفاده می شود.
روسازی بتن آسفالتی علاوه بر ایجاد سطح صاف دارای زبری لازم برای ترمز گیری وسایل نقلیه نیز می باشد . خرابی روسازی راه و تأثیر بسزایی در کاهش سرعت ترافیک و به تبع آن ایجاد تأخیر بیشتر برای هزینه های مربوط به استهلاک وسایل نقلیه و مشارگکت زیست محیطی را از طرف دیگر در پی دارد

پاورپوینت انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
خرابی راههای فاقد روکش
پروفیل عرضی نامناسب
زهکش های کناری نامناسب
موج افتادگی
گردو غبار
چاله
شیارهای طولی
مصالح سست
تعمیر و مرمت روسازی سطح شواره روک
و …

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی پروژه جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی پروژه جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی پروژه جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی پروژه جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی پروژه جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی :

بررسی پروژه جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 37

فصل اول

برنامه ریزی

1-1-تعیین گرایش وعنوان پروژه

عنوان پروژه ، جالیوانی جهت نصب در اماکن عمومی میباشد. بر اساس تحقیقات انجام شده از مشکلات موجود به هنگام نوشیدن آب از آبسرد کنهای موجود در اماکن عمومی نشان میدهد که بارزترین مشکل نبود لیوان و به تبع آن نوشیدن آب با دست و یا مستقیما با دهان میباشد .

لازم به ذکر است که در حال حاضر چند نوع بیماری مسری وجود دارد که از طریق نوشیدن آب در اماکن عمومی با دست ویا با دهان انتشار میابد. علاوه بر این نوشیدن آب با دست آلوده نیز موجب بروز بیماریهایی در خود افراد میشود که میتواند مسری و غیر مسری باشد . بنابراین هر اقدامی که در راستای پیشگیری از بروز بیماری ها در جامعه صورت گیرد میتواند از همه ی جهات به نفع آن جامعه باشد.

پس در این قسمت یک مسئله مطرح میشود و به دنبال آن یک نیاز شکل میگیرد ، نیاز به لیوان در محل قرار گیری آب سردکن ها و آبخوری ها و همچنین نیاز به جایی برای نگهداری این لیوان ها.

2-1- تعیین استراتژی و اهداف پروژه

بر اساس نظر سنجیهای به عمل آمده از مدیریت اماکن عمومی مشخص شد که نصب جالیوانی در محل قرار گیری آب سردکن ها ، هزینه های بسیاری را متوجه آنها میسازد. از طرفی هم اقدامی جهت جبران هزینه های صرف شده در این زمینه صورت نگرفته است.

علاوه بر همه ی اینها نمیتوان از آلودگی ناشی از دور ریختن لیوانها پس از استفاده نیز چشم پوشی کرد . چون این موضوع هم یک معضل در مدیریت و بهداشت اماکن عمومی ایجاد میکند. و به دلیل بروز همین ذکر شده است که ما فقط میتوانیم در مکانهای خصوصی و کم تردد ، لیوان را در کنار آبسردکن بیابیم.

نتیجه اینکه در این بخش نیز مسئله ای دیگر و نیازی دیگر شکل میگیرد، نیاز به یک

2

جالیوانی که هم پاسخگوی نیاز مردم به لیوان در هنگام نوشیدن آب باشد و هم تا حدودی به نفع مدیریت اماکن عمومی واقع شود و یا حداقل اینکه ضرری را متوجه آنها نسازد.

3-1- تعریف مفاهیم اولیه

در پروسه ی ایده پردازی و طراحی جالیوانی مزبور جهت استفاده در اماکن عمومی این موارد باید در نظر گرفته شود :

• آبسردکن – نباید فراموش کرد که این محصول جهت قرار گیری در نزدیکی آبسردکن ها و آبخوریها طراحی میشود. بنابراین باید قابلیت نصب بر روی این دستگاه ویا دیوار کنار آن را دارا باشد.

• لیوان – لیوانهایی که داخل این محصول قرار میگیرند یکبار مصرف هستند، بنابراین انجام تحقیقات در خصوص انواع لیوانهای یکبار مصرف ، استانداردها و موارد مصرف آنها نیز ضروری میباشد.

• یوزر یا استفاده گر – شناخت کامل نیازها ، علایق و رفتار استفاده کننده در خصوص محصول مورد نظر از اصول اولیه ی طراحی است که در فصل بعد به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار میگیرد.

در این پروژه استفاده گر میتواند همان مراجعه کننده به مکان عمومی باشد و به طور معمول مراجعین به اماکن عمومی از تمامی اقشار و طبقات اجتماعی در همه ی سنین و همه ی شرایط میباشند. مانند : کودکان ، سالمندان ، افراد بیمار ،مسافران ، توریستها و جهانگردان و…

• واسطه ها – تمامی محصولات مورد استفاده در جوامع جدا از طراح و تولیدکننده به وسیله ی واسطه و یا واسطه هایی به دست استفاده گرها میرسد که معمولا این واسطه ها عبارتند از : تبلیغات ، بازاریابها و فروشندگان.

در خصوص این پروژه ، یک واسطه ی خاص وجود دارد که همان تصدی گری و مدیریت مکانهای عمومی است که بر خلاف واسطه های دیگر هیچ سودی از این عمل متوجه آن

3

نمیباشد. بنابراین جهت نصب این محصول در اماکن عمومی ، موضوع سود و ضرر آن مکان نیز اهمیت بسیاری میابد.

• تولید کننده – قابل ساخت و اجرا بودن یک طرح و ایده نیز از اصول طراحی است که باید به آن توجه شود و در این مورد نیز باید با کمترین مواد و متریال تا حد ممکن بهترین و کاراترین محصول را تولید کرد. در راستای این هدف انجام تحقیقات و مطالعات در خصوص خواص مواد و روشهای ساخت آنها و همچنین در مورد نحوه ی مونتاژ قطعات محصول لازم و ضروری میباشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت حل مسئله (بخش 2 کارگاه کارآفرینی و تولید)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت حل مسئله (بخش 2 کارگاه کارآفرینی و تولید) دارای 14 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت حل مسئله (بخش 2 کارگاه کارآفرینی و تولید)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت حل مسئله (بخش 2 کارگاه کارآفرینی و تولید)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت حل مسئله (بخش 2 کارگاه کارآفرینی و تولید) :

پاورپوینت حل مسئله (بخش 2 کارگاه کارآفرینی و تولید)

پاورپوینت بخش 4 کارگاه کارآفرینی و تولید ( حل مسئله )

رنگ بندی و استفاده از افکت های متعدد به همراه تصاویر مرتبط با این درس .

این پاورپوینت شامل 14 اسلاید از متن اصلی کتاب می باشد .

مناسب جهت دانش آموزان و معلمان برای تفهیم بهتر مطالب درسی .

ارائه درس به بهترین نحو و زیبایی هر چه تمام تر در کلاس.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

درک و بیان هنر معماری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 درک و بیان هنر معماری دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد درک و بیان هنر معماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی درک و بیان هنر معماری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن درک و بیان هنر معماری :

درک و بیان هنر معماری

چکیده:

درک وبیان هنرمعماری

موجودیت تاریخی ایران سبب شده که این خطه از زمین؛ یادگارهای با ارزشی از دوره های مختلف تاریخی در دل خود داشته باشد. وجود بیش از یک میلیون اثر تاریخی و باستانی در این کشور؛ گواه غیر قابل انکاری برای شایستگی عنوان « ایران موزه همیشه زنده دنیا»است. در ایران بیش از هفتاد هزار تپه باستانی، بیش از یک میلیون و دویست هزار اثر تاریخی و معماری و هزاران یادگار دوران های دوردست وجود دارد که برخی از آن ها در زمره برترین های جهان جای گرفته اند. از میان مکان هایی که یونسکو در جهان آن ها را به عنوان «میراث تمدن جهانی» به رسمیت شناخته و ثبت کرده است؛ چندین اثر در ایران قرارگرفته است. مسجدهای قدیمی با ارزش معماری فوق العاده، کاخ های تاریخی با معماری بی نظیر، آتشکده های باستانی، باغ های باشکوه، کاروان سراهای تاریخی، عمارت های قدیمی با معماری خاص کویر با بادگیرهای منحصربه فرد، معماری کوهستانی و ساحلی، پل های تاریخی با ساختی کم نظیر همراه با دیدنی ترین و کهن ترین بازارهای شرق؛ تنها قسمتی از جاذبه های تاریخی کشور جمهوری اسلامی ایران هستند که در کنار سایر دیدنی ها؛ مجموعه ی ارزشمند و کم نظیری را با عنوان« جاذبه های تاریخی و معمای ایران» فراهم آورده اند.

هنر معماری در کشورهایی که صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی هستند، از مهم‌ترین پایه‌های تمدن دیرینه‌ی آن ها است و سرزمین ایران نیز با پیشینه‌ی مدنیت چندین هزار ساله‌ی خود، دارای شاهکارهای معماری کم نظیری است. شاید این علاقه و توجه، سبب تداوم همیشگی این هنر شده است: از تالارها، ایوان‌های ستون‌دار تخت جمشید تا قصرهای صفوی در اصفهان تا خانه‌های روستایی، گنبدهایی که بر چهار قوس بنا شده، صحن چهار ایوانی، حیاط داخلی و حوض آن، همه‌ی این‌ها از ویژگی‌های معماری اصیل ایرانی است که در طول تاریخ معماری ایران پیوسته تداوم خود را حفظ کرده است.

یکی از کهن‌ترین نمونه‌ها از میان بناهای شناخته شده‌ی باستانی ایران، معبد یا زیگورات چغارنبیل در 30 کیلومتری جنوب خاوری شهر باستانی شوش است. قدمت این اثر تاریخی به سال 1250 پیش از میلاد باز می‌گردد. به طور کلی معماری این پرستش‌گاه عظیم جهان، بهترین نمونه‌ی هنر معماری بر بنیاد طاق قوسی را در دنیای باستان نشان می‌دهد. هم‌چنین طرز ساخت این معبد با دیگر معابد بین‌النهرین تفاوت کلی دارد، و آن ساخت طبقات این زیگورات است که هر کدام به طور مستقل و از زمین تا بالا ساخته شده‌اند، یعنی مانند زیگورات‌های بین‌النهرین، هر طبقه بر روی طبقه‌ی دیگر ساخته نشده، بلکه مستقل برپا شده است.

برخی از باستان‌شناسان به استناد پایه‌های چندی که در تپه‌ی موسیان، در حدود 150 کیلومتری شمال باختر شوش پیدا شد، عقیده دارند که «ستون» از شش هزار سال پیش در معماری ایران شناخته بوده است، ولی مهم‌ترین بنایی که تاکنون در ایران شناخته شده و تالارهای بزرگ آن ستون‌دار بوده، دژ حسنلو واقع در جنوب دریاچه ارومیه در نزدیک شهر نقده است. هم‌ چنان که معبد ایلامی در هزاره‌ی دوم پیش از میلاد، نموداری از چگونگی یک بنای مهم است. دژ حسنلو هم بنای استواری بوده است از تالارها و اتاق‌ها و دهلیزها و حیاط و ستون و جزرها، منطبق بر اصول معماری با سنگ، گچ و آجر و خشت که در سده‌ی نهم پیش از میلاد بنیاد شده و در شمار پیشرفته‌ترین معماری‌های آن روزگار محسوب میشود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله پیل سوختی ترکیبی هیبریدی درسیستم توزیع برای کاهش افت ولتاژ

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله پیل سوختی ترکیبی هیبریدی درسیستم توزیع برای کاهش افت ولتاژ دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیل سوختی ترکیبی هیبریدی درسیستم توزیع برای کاهش افت ولتاژ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیل سوختی ترکیبی هیبریدی درسیستم توزیع برای کاهش افت ولتاژ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیل سوختی ترکیبی هیبریدی درسیستم توزیع برای کاهش افت ولتاژ :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
علی میرزایی بیجاییه – دانشجوی ارشدبرق قدرت دانشگاه آزاد هریس
نوید تقی زادگان کلانتری – دکتری برق دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
ستار نوربخش – دانشجوی ارشدبرق قدرت دانشگاه آزادهریس

چکیده:
این مقاله برعملکرد پیل سوختی ترکیبی هیبریدی درسیستم های توزیع برای کاهش افت ولتاژهای متقارن و نامتقارن سیستم های قدرت متمرکز شده است این سیستم پیشنهادی زمانی که افت ولتاژ درسیستم قدرت رخ میدهد کار می کند استراتژی کنترل جریان براساس کنترل فاز و مدیریت توان اکتیو سیستم درکنترل شبکه های عصبی توسعه داده شدها ست این کنترل کننده تصمیم میگیرد که قدرت سوپرخازن باید باتوجه به شبکه DC تولید شود این سیستم ترکیبی تحت شرایط مختلف افت ولتاژ متقارن ونامتقارن موردمطالعه قرارگرفته است نتایج شبیه سازی نیز برای نشان دادن عملکرد سیستم توزیع درپایان آمده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله شبکه های ون ( ون ها )

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله شبکه های ون ( ون ها ) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبکه های ون ( ون ها )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبکه های ون ( ون ها )،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبکه های ون ( ون ها ) :

“ ون ها ” در مقابل “ دات کام ” ها – شبکه های دارای ارزش افزوده
با وجود هیجان ساخت و اکتشاف کمپانیهای دات کام ، شرکتهای تجاری چندی که در حال اثبات یک خط مشی در عرصه تجارت الکترونیک می باشند فاقد تاج یا تلالو دات کام می‌باشند .
بسیاری از اینها موسوم به شبکه های با ارزش افزوده (VAN) می باشند که خدمات تبادل اطلاعات الکترونیک (EDI) ارائه می کنند .
اکنون ون ها در حال آماده شدن برای سوار شدن بر وسایل نقلیه شان و پرواز علامت اینترنت می باشند . بعضی از آنها نسبتاً کند هستند زیرا مشغول طراحی و ساخت مجدد کمپانیهایشان و توسعه محصولات جدید می باشند . این کمپانیها برای چندین سال با ادغام کردن فرایندهای تجاری مشتریان به پیشرفت گسترده خود می پرداختند . آنها دارای عرض و درجه کارایی مستقر شدن می باشند که در شبکه های دات کام بطور استوار یافت نمی شوند که ابتدا برای وِب دندان تیز کرده بودند و سپس نیاز به یکپارچه‌سازی با شرکتهای قانونی را احساس کردند با نفوذ بیشتر و عمیق تر تجارت الکترونیکی به داخل شرکت های داخلی ، شرکت های دیگر از قبیل VAN ها این فرصت را پیدا کردند تا در درخشش نورانی دات کام حمام آفتاب بگیرند . اما خیلی زود است که بگوییم آیا درک عمومی موافق با این شرکتها می باشد که در این بازار بزرگ بوسیله ی گروههای دات کام رایج به جمع آوری سرمایه می پردازند .
اگرچه اکثر دات کام های نخستین ستاره باقی ماندن در فضای تجارت – مصرف کننده بودند . بازار بزرگتر شامل تجارتِ عرصه ی تجارت است که در عرصه بدست آمده مخصوصاً برای مال التجاره غیر مستقیم دات کام هایی مانند
Commerce one, Arabic شروع می کنند به استفاده از کمپانیهای با میراث VAN همانند Harbinger , Stering Commer ce .
یک پرسش این است که آیا شرکت های ظهور کننده از میراث VAN می توانند صدای جلزوولز استیک‌شان را در بیاورند و از استیک شان در جامعه ی تجاری محافظت کنند . بعلاوه اینکه می دانند که معامله به محض ورورد به عرصه قبل از ورود تازه واردین یک تفکر جمعی در آنجاست .
این مهم است که بخاطر داشته باشیم که تمام این شرکتها بر روی عرصه کالاهای غیر مستقیم تمرکز دارند . قصد آنها هم ساخت گذرگاه تجاری است یا هاب ها در محدوده Stering Commerce برای عرضه زیر ساختار و هم ابزارهایی برای هاب ها یا گذرگاههای تجاری .
طراحی هاب مدل تجارت به تجارت که قابلیت در جه بندی بالایی دارد یک هدف دارد که پینشهاد یک خرید فوری برای چندین خریدار و فروشنده می باشد .
با این حال این بحث برانگیز خواهد بود ؟ موارد زیر را ملاحظه کنید :
– دات کام ها تاثیر می گذارند بر سهم آنها از فشار و شروع تازه با مدل یک هاب یا میانجی . دات کام ها انتظار داشتن بازاری با ارزش افزوده را دارند .
– VAN ها میراث گسترده ای دارند در داشتن شبکه های تبادل اطلاعات و اداره کردن و مجتمع شدن با سیستمهای IT مشتری ها . اینها می توانند اثبات کنند که پیشرفت گسترده در تجارت شغل – شغل احتیاج به مهارت دارد .
– ون‌ها اغلب جریان سود در حال گسترش از تجارت EDI های خودشان دارند . به هر حال تلاش VAN ها بطور گسترده بر روی جواب های مشخص مشتری متمرکز بوده .
– اندازه فرصت جذب بازار ، ایجاب می کند که نیازهای تمام بازیگران برآورد شود تا سیستم‌های یکپارچه ساز را بکار گیرند . از مزیت VAN ها در دارا بودن این مهارت ها می‌باشد .
– این غیر قابل تصور نیست که بازیگران جدید وقتی سرمایه بدست می آورند امکان دارد یک VAN بخرند . بیاد داشته باشید که VAN ها مهارت زیادی دارند و پایگاه‌های مشتری آنها شامل شرکت های بزرگ هستند که هدف های اصلی در حوزه‌ی کالاهای غیر مستقیم می باشد .
در اینجا چند راهنمایی در دورنمای نتایج بدست آمده وجود دارد ،
کالاهای غیر مستقیم موسوم به MRO ( نگهداری ، تعمیر و اداره کردن ) معمولاً شامل خرید‌های بیشمار از فراهم کنندگان متعدد می باشند .
مدل یک هاب یا میانه در سطح پیچیده تر شامل یکپارچه سازی کاتالوگ است که کار ساده ای نمی باشد. امید بر این است که وقتی XML ظاهر می شود باعث بهبود توانایی ها شود . هر چند این تلاشی نیست که بوسیله ی یک قلب ضعیف برعهده گرفته شود .
کالاهای مستقیم که نهایتاً بخشی از فروش محصول نهایی را بوجود می آورند کانون توجه EDI بوده است و VAN هایی که EDI را ساخته اند . علارغم تلاش برای استاندارد کردن فرم ها و فرمت‌ها ، EDI بزرگ ساخته شد . برای کار کردن بین درخواست A و درخواست B در دو شرکت خاص استفاده از EDI محدود به موردهای مستقیم است که برای ان حجم دلار هر مورد برای توجیه هزینه تبدیل این خریدها به EDI کافی باشد .
گونه ای از کشمکش در خریدار سایت وجود دارد . بازیگران ERP از طبقه فوقانی خودشان حمایت می کنند و تلاش می کنند به رقابت ادامه دهند با بدست آوردن پیشنهادات بوسیله ی ادامه دادن به استعداد ERP خودشان .
واضح است که بازیگران جامعه ی تجاری تلاش دارند تا با بسته های ERP اصلی ارتباط برقرار کنند . یک جامعه ی تجاری که رابطه ها را برای سیستمهای ERP یک شرکت بزرگ فراهم می کند احتمالاً مزایایی را پیشنهاد می نماید زیرا پیشنهادات ERP مختلف تمایل کمتری دارند که با یکدیگر ارتباط ایجاد نمایند . Gray sheet فکر می کند که فروشندگان ERP ممکن است بخواهند بر روی رابطه های داخل سیستم موجود خودشان بجای توسعه‌ی بعدی عملکرد آنها تمرکز نمایند . شکل های 1 و 2 یک بازنگری از بازار را نشان می دهد . در خواست های تجدید نظر در بازار و پیش بینی .
چرا کالاهای غیر مستقیم ؟
قانون ساده ای می گوید که کالاهای غیر مستقیم فقط 20 %‌ ارزش تمام خرید ها را در نظر می گیرد ولی 80% معاملات خرید و فروش را شامل می شود .
خرید غیر مستقیم متغیر است و پیش بینی نشده ، و بطور وسیع پراکنده می باشد و به سختی مدیریت می شود . اینها ویژگیهایی هستند که برای آنها یک راه حل بر پایه ی IP مناسب می باشد . صرفه جویی های حاصل از خوکار سازی فرآیند خرید غیر مستقیم می تواند ضروری باشد و آنها مستقیم به سمت پایین حرکت می کنند . اکثر شرکتهایی که IDC دیده است یک برگشت سرمایه گذاری در سیستم های خودشان را در مدت یک سال پیش بینی کرده اند . برای مثال :
– یک شرکت داروسازی جهانی اکنون در حال تخصیص دادن 10% یا 400 میلیون دلار از 4 میلیارد دلار خودش به خرید MRO سالیانه برای یک راه حل اینترنتی است و انتظار دارد که صرفه جویی هزینه برابر 10% آن خریدها یا 4 میلیون دلار تنها در اولین سال بدست آید .
– یک شرکت بیمه ی بزرگ 20 میلیون دلار صرفه جویی را با هدایت کردن 70% الی 80% از خرید غیر مستقیم اش از طریق کاتالوگ online اش پیش بینی می کند .
– یک شرکت نفتی قصد دارد تا به 10 میلیون دلار صرفه جویی برسد و یک سوم
سرمایه ی 607 میلیارد دلاری اش را صرف خرید سالیانه برای اینترنت در امسال نماید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی :

برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی

– مقدمه

– بیان مسئله

– اهمیت موضوع

– اهداف تحقیق

– روش تحقیق

– از لحاظ بعد زمانی

– از لحاظ بعد مکانی

مقدمه

انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دو بعد شامل عقل، روح و غرائز و تمایلات می شود. شگفتی انسان دربرخورداری از این دو بعد متضاد است و هنرمندی انسان در ایجاد تعادل بین ابعاد می باشد که با کنترل امیال و غرائز حاصل می گردد. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب گردد و نه آن که بی هیچ محدودیتی پروبال داده شود. درتاریخ ملل و مذاهب راه حل هایی برای سازماندهی این غریزه سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است یکی ازاین راه حل ها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیوندی از قواعد طبیعی تولیدنسل است زیرا انحراف جنسی، مخرب و عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد می شود . چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی ساخته شده است، لذا هنجارهای اجتماعی چگونگی روابط اجتماعی را معین می نماید.

هدایت غریزه شهوت درکانال قواهد تکوین شده دراجتماع امری ضروری و خروج از آن مسیر انحراف جنسی تلقی می گرددکه علاوه بر تزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه ، اثرات مخرب برجسم و روان فرد می گذارد چون اصلی ترین مشخصه انسان اجتماعی بودن است و هراجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فیمابین اعضای خویش است. لذا عدول و تخطی از این هنجارها گاه آن قدر مهم می نماید که انحراف نامیده می‌شود. اگر چه انحراف درهر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه ارزش ها است و با این معنا چه بسا عملی درجامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و درجامعه ای دیگر آن عمل درچارچوب هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزش ها جنبه مطلق داشته به طور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخصلی جوامع از آن ها موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد1.

بیان مسئله

هم جنس بازی را نوعی ارتباط جنسی بین افراد یک جنس ذکر کرده اند که درهمه مذاهب و دربسیاری ازجوامع لغزش بزرگ به حساب آمده و حتی برای آن عقوبت ها و کیفرهائی را درنظر گرفته اند.

این امر که مقدمات آن حتی ممکن است دردوران کودکی گذارده شده و صورت ناآگاهانه‌ای داشته باشد درسنین تمیز و نوجوانی سبب پیدایش و دامنه دار شدن انحراف شده عوارض سخت و نگران کننده برای افراد پدید می آورد .

درفلسفه احکام و درباب تحریم و نهی از این گونه روابط ناروا یکی این مسأله ذکر شده است که تداوم و بقای نسل براثر شیوع این رفتار به خطر می افتد و رغبت و تمایلی به داشتن خانواده و زندگی درافراد پدید نمی آید.

اهمیت موضوع

درریشه یابی انحراف هنوز امری به غیر از جنبه غریزی و گرایش و تمایل نسبت به ارضاء به چشم نمی آید که این حالت براساس تحقیق خود ناشی از یکی از جنبه های زیر است:

1- عدم دست یابی به ازدواج برای آنها که درسنین بلوغند و تمنای داشتن همسر درآنان وجود دارد .

2- دگرگونی احساس محبت نسبت به یک فرد که خود ناشی از انحرافی روانی است و حکایت از اختلال آن دارد.

درعین حال محققان صاحب نظر از دو دسته عوامل و انگیزه ها دراین رابطه نام می برند و معتقدند که وجود و حضور آنها ممکن است سبب پیدایش انحرافی ایجاد کند که حاصل آن تن دردادن به همجنس بازی می گردد. آن عوامل کلاً‌ عبارتند از: عوامل و انگیزه های اجتماعی، عوامل و انگیزه های روانی است.[1]

اهداف موضوع

1-شناسایی این که ریشه این انحراف درافراد ارثی است یا اینکه افراد براساس گرایش و غریزه جنسی خود دست به این عمل می زنند.

2-آیا اینکه این انحراف که در افراد ایجاد می شود و گرایش به جنس موافق خود دارند براثر چه عواملی است و ازکجا این عوامل ایجاد می شود.

3-شناسایی این که انحراف همجنس بازی درمردان بیشتر گرایش دارد یا درزنان که به این عمل دست می زنند.

روش تحقیق

به صورت اسنادی و کتابخانه ای است.

ازلحاظ بعد زمانی

این پایان نامه درتیرماه سال 1385 نوشته شده است.

ازلحاظ بعد مکانی

مکان های چون کتابخانه ملی – مشارکت امور زنان، کتابخانه مجلس کتابخانه گرمسار، مرکز آمار و اطلاعات ایران.

انحراف جنسی از نظر علمای اخلاق

علمای علم اخلاق هر نوع ارضای جنسی که مورد نکوهش قرار گیرد و بلافاصله به فرد ندامت دست دهد را انحراف جنسی به حساب می آورند به نظر اخلاقیون کسی که برخلاف تکلیف اخلاق مرتکب خلاف شود دچار ندامت و پشیمانی می گردد و خود را خوشبخت به حساب نمی آورد و پس به نظر این عده انحرافات جنسی یعنی بیرون رفتن از خط فطرت و شریعت دررابطه با غریزه جنسی است.

انحراف مذکور به سبب گریز از اجتماع، انزوا، احساس عدم کفایت، حسادت نسبت به دیگران و اثرات سوء جسمانی از قبیل: خستگی، فرسودگی، کم خونی و عوارض خطرناک دیگرمی شود.

چنان چه ارضای غرایز جنسی از راهی صورت گیرد که با فطرت و عقل و شریعت سازگار نباشد تشفی این غرایز باعث انحراف جنسی می شود و شخص مبتلا به این عمل را منحرف گویند که درجامعه ی ما با چشم دیگر به وی می نگرند[2].

قانون و مقررات اجتماعی انحراف جنسی

هنگامی که قوانین و مقررات اجتماعی را ازنظر جرائم جنسی مورد مطالعه قرار می دهیم ملاحظه می کنیم که «جرائم جنسی» تقریباً‌ همان «انحرافات جنسی» بوده و انحرافات جنسی عبارت از آن دسته از اعمالی است که ازحدود و معیار و میزان متعارفی تجاوز کرده و یک عمل نامتناسب و مضر ضداجتماعی بشمار می رود ولی باید دانست معیار و ملاکی که درهر اجتماع مرز مشروع و مجاز اعمال جنسی محسوب می شود و از آن به بعد این اعمال درحیطه «انحرافات جنسی» درمی آیند متفاوت است و هر اجتماعی این اعمال را تا حدودی مجاز و مشروع دانسته ولی از آن حد به بعد رااجتماع نمی تواند غمض عین کند و ناچار است جزء« جرائم یا انحرافات جنسی» محسوب می شوند[3].

قضاوت جامعه درباره منحرفین جنسی

چون انحرافات جنسی حتی ساده ترین آنها از نظر جامعه کثیف و مذموم و مشمئز کننده است واز طرفی طبق قوانین چنانچه که گفته شده به هر صورت که باشد جرم محسوب می گردد. لذا عامه مردم درباره ی آنها پیش داوریهائی دارند که خواه و ناخواه گناه آنانرا نابخشودنی تر جلوه گر می سازد. مهمترین این پیش داوریها عبارتند از:

1- منحرفین یا تکرار اعمال گناه آلود خود جامعه را به خطر می افکنند، اگر از منحرفین خودنما، چشم چران و متمایلین به تغییر جنسیت بگذریم سایر منحرفین درصورت دستگیری و مجازات کمتر دست به تکرار جرم می زنند و آمارهائی که از این گونه مجرمین دردست است نشان می دهد که درحدود هفت درصد از محکومین دست به تکرار عمل انحرافی می زنند.

2- منحرفین جنسی به تدریج دامنه انحراف و شدت آنرا بیشتر می کنند و به تدریج به جنایت کاران خطرناکی تبدیل می گردند : اگر چه گاهی منحرفین جنسی از اعمال ملایمتر خود احساس ارضاء جنسی نکرده و ممکن است به خشونت دست بزنند ولی آمار نشان می دهد که اکثریت منحرفین تا آخر عمر به همان روشی که از ابتدا از آن رضایت حاصل می کردند ادامه می دهد.

3- منحرفین جنسی افراد ضد بشر و خطرناک هستند و درراه ارضاء اعمال گناه آلود خود از قتل وشکنجه خودداری نمی کنند: قتل همراه اعمال انحرافی جنسی بسیار کم است و آمار نشان می دهد که حدود پنج درصد انحرافات جنسی یا ضرب و جرح توأم است. جنایات و حشتناک عین اعمال انحرافی جنسی وقتی پیش می آید که فاعل دچار درجاتی از اختلالات دماغی باشد.

4- منحرفین جنسی از بیماری غدد داخلی یا اختلالات آن رنج می برند: تجربه نشان می‌دهد که انحرافات جنسی حاصل تربیت غلط و تجربه های غیرمتعارف شخص است و تعادل با عدم تعادل هورمونهای جنسی نقش جند زمانی در این مورد ندارد.

5- منحرفین جنسی از نظر توانائی شهوانی و نیروی جنسی قدرت فوق العاده دارند: اگر منحرفین جنسی مبتلا به ضعف قوای جنسی نباشند مسلماً قدرتی بیشتر از افراد عادی ندارند این بیماران علاوه برضعف قوای جنسی از بی عرضگی و بی لیاقتی و بی‌شخصیتی و عدم اتکاء به نفس رنج می‌برند و قسمت اعظم آنان عرضه کافی برای انجام اعمال متعارف جنسی را خود نمی بینند. به همین سبب بسیاری از آنان هنگام مقاربت با استفاده از زبان و لیسیدن دستگاه تناسلی طرف جنسی زن و نشیمنگاه و مقعد زن و یا مرد و حتی بوکشیدن مدفوع و خوردن آن و استفاده از ادار معشوق یا معشوقه و یا انزال منی و ترشحات جنسی او یا به دهان کشیدن اندام جنسی و غیرجنسی طرف حتی البسه خاصی از زن و مرد با پوشیدن آن خودرا ارضاء می‌کنند گاهی دیدن عکسها و فیلم های اعمال جنسی برای ارضاء آنان کافی است.

این تبه کاران گاهی برای ارضاء تمایلات جنسی خود به شیوه های عجیب و غریبی دست می زنند که انسان را درعین حالی که مشمئز و بیزار و متنفر ازچنین کثیف کاریهائی می‌سازد و به تعجب و شگفتی شدید فرو می برد[4].

برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. 4

اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………. 5

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 6

از لحاظ بعد زمانی…………………………………………………………………………………… 7

از لحاظ بعد مکانی……………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: انحراف جنسی………………………………………………………………………… 8

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 9

تعریف انحراف جنسی………………………………………………………………………………. 11

تاریخچه انحراف جنسی……………………………………………………………………………. 13

واژه انحراف جنسی………………………………………………………………………………….. 16

انحراف جنسی از دیدگاه های مختلف

1- انحراف جنسی از نظر روان شناسان

2- انحراف جنسی از نظر زیست شناسان

3- انحراف جنسی از نظر علمای اخلاق

قانون و مقررات اجتماعی انحراف جنسی……………………………………………………. 17

قضاوت جامعه درباره انحراف جنسی………………………………………………………… 18

فصل سوم: انواع انحراف جنسی………………………………………………………………. 21

انواع انحراف جنسی…………………………………………………………………………………. 22

1- استمناء یا خودارضایی

2- بچه بازی

3- همجنس بازی

پیامدهای انحراف جنسی…………………………………………………………………………… 25

انحراف در پسران……………………………………………………………………………………. 26

انحراف در دختران…………………………………………………………………………………… 27

فصل چهارم: جرم شناسی اختلالات و انحراف جنسی در حوزه خانواده………. 28

بررسی اختلالات جنسی در اسلام………………………………………………………………. 29

جرم شناسی انحراف جنسی………………………………………………………………………. 31

جرم انگاری انحراف جنسی در خانواده……………………………………………………… 33

تأثیر اختلال انحراف جنسی در خانواده ……………………………………………………… 34

فصل پنجم: همجنس بازی ……………………………………………………………………….. 35

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 35

تعریف همجنس بازی………………………………………………………………………………… 36

همجنس بازی چیست………………………………………………………………………………… 39

همجنس گرایی و تاریخچه آن……………………………………………………………………. 40

عوامل همجنس بازی………………………………………………………………………………… 41

1- عوامل روان شناختی

2- عوامل روانی اجتماعی

3- عوامل زیستی (بیولوژیک)

آثار همجنس گرایی…………………………………………………………………………………… 46

نظر ادیان در مورد همجنس گرایی…………………………………………………………….. 48

1- اسلام

2- مسیحیت

3- یهودیت

4- جامعه شناسی

فصل ششم: انواع همجنس بازی………………………………………………………………. 53

1- همجنس بازی در مردان (لواط)

2- همجنس بازی در زنان (مساحقه)

الف- همجنس بازی در مردان (لواط)…………………………………………………………. 54

لواط……………………………………………………………………………………………………….. 57

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 57

تعریف لواط…………………………………………………………………………………………….. 60

انحراف جنسی به صورت تمایل مرد به مرد (لواط)……………………………………… 62

محرمات به سبب لواط………………………………………………………………………………. 64

داستان لواط (قوم لوط) و هم خوابگی لوط با دخترانش……………………………….. 66

مقایسه دو روایت توراتی و قرآنی داستان حضرت لوط (ع)………………………….. 68

ب- لواط از دیدگاه علم…………………………………………………………………………….. 69

1- لواط از نظر قرآن……………………………………………………………………………….. 70

2- لواط از دیدگاه معصومین……………………………………………………………………. 78

3- لواط از دیدگاه فقها…………………………………………………………………………….. 85

4- لواط در کشورهای غربی…………………………………………………………………….. 90

5- طریق اثبات لواط در دادگاه………………………………………………………………….. 94

فصل هفتم: انواع همجنس بازی ………………………………………………………………. 98

2- همجنس بازی در زنان (مساحقه)………………………………………………………….. 99

علل همجنس بازی زنان…………………………………………………………………………….. 104

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 107

تعریف مساحقه (سحق)…………………………………………………………………………….. 108

سحق از دیدگاه علم………………………………………………………………………………….. 109

1- سحق از نظر قرآن………………………………………………………………………………. 109

2- سحق از نظر معصومین………………………………………………………………………. 112

3- سحق از نظر فقها……………………………………………………………………………….. 114

4- اثبات سحق در دادگاه………………………………………………………………………….. 116

فصل هشتم: همجنس بازی در کشورهای دیگر………………………………………….. 118

– همجنس گرایی در اروپا…………………………………………………………………………. 118

– جنبش های همجنس گرایان……………………………………………………………………. 120

– عواقب همجنس گرایی در کشورهای اسلامی……………………………………………. 123

– کانادا و همجنس بازان…………………………………………………………………………… 125

– تصویب قانون ازدواج همجنس بازان در کشورهای الگوی دموکراسی حزب مشارکت…………. 126

– ازدواج قانونی همجنس گرایان در بریتانیا………………………………………………… 126

فصل نهم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 129

برخورد با همجنس گرایی در کشورهای اروپایی و اسلامی
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 133

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی درصد پروتئین دانه، میزان کلروفیل و فعالیت برخی آنتی اکسیدانتهای نخود تحت تراکم های مختلف کاشت و آبیاری تکمیلی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی درصد پروتئین دانه، میزان کلروفیل و فعالیت برخی آنتی اکسیدانتهای نخود تحت تراکم های مختلف کاشت و آبیاری تکمیلی دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی درصد پروتئین دانه، میزان کلروفیل و فعالیت برخی آنتی اکسیدانتهای نخود تحت تراکم های مختلف کاشت و آبیاری تکمیلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی درصد پروتئین دانه، میزان کلروفیل و فعالیت برخی آنتی اکسیدانتهای نخود تحت تراکم های مختلف کاشت و آبیاری تکمیلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی درصد پروتئین دانه، میزان کلروفیل و فعالیت برخی آنتی اکسیدانتهای نخود تحت تراکم های مختلف کاشت و آبیاری تکمیلی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
محمد برزعلی – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:
بمنظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک نخود (رقم هاشم) در شرایط دیم، تحقیقی در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرق استان گلستان در طی سالهای 1392-1391 اجراء شد. عامل اصلی شامل سطوح آبیاری (شرایط دیم بدون آبیاری یا کنترل، آبیاری در مرحله گلدهی و آبیاری در زمان پر شدن نیام ها) و عامل فرعی شامل تراکمهای مختلف 20، 30، 50، 70 بوته در متر مربع بود. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که بوته های نخود تحت کشت با تیمار کشت دیم بدون آبیاری تکمیلی با 24/5% بیشترین درصد پروتئین دانه را تولید نمودند(0/05>p) . آبیاری در مرحله پر شدن نیام ها باعث افزایش 36 درصدی محتوی رطوبت نسبی برگ بوته های نخود نسبت به شرایط بدون آبیاری گردید. آبیاری در مرحله گلدهی با میزان 613 واحد بالاترین و شرایط دیم با 374 واحد کمترین مقدار کلرو فیل برگ را دارا بود. انجام آبیاری تکمیلی باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز نسبت به شرایط دیم بدون آ بیاری گردید. فعالیت آنزیم کاتالاز در شرایط بدون آبیاری (دیم) نسبت به سطوح آبیاری تکمیلی در مراحل گلدهی و پر شدن نیام ها به ترتیب 43 و 54 درصد بیشتر بود. بالاترین مقدار کلروفیل برگ در تراکم 70 بوته در متر مربع مشاهده شد. بهترین تیمار از نظر عملکرد اقتصادی دانه تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله گلدهی با تراکم 70 بوته در متر مربع ( 1789 کیلوگرم در هکتار) بود. در این مطالعه بالاترین ضریب همبستگی ساده بین عملکرد اقتصادی دانه با صفات مورد اندازه گیری با میزان کلروفیل برگ (**0/74=R^2) مشاهده گردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید