برسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عملکرد داوران کشتی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 برسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عملکرد داوران کشتی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عملکرد داوران کشتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی برسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عملکرد داوران کشتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن برسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عملکرد داوران کشتی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش عبارت است ازتعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد داوران کشتی ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به تعداد 500 نفر می باشد و 160 نفر از این داوران بر اساس جدول مرگان به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در پژوهش حاضربرای جمع آوری داده ها میدانی از پرسشنامه شخصیتی نیو(کاستاو مک کری 1992 ) در 5 مقیاس (روان نژندی،برون گرایی،گشودگی،توافق پذیری،وظیفه شناسی) به صورت پنج طیفی (از کاملامخالفم تا کاملا موافقم را در بر می گیرد،استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استباطی استفاده شد..نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی داوران کشتی و همچنین عملکرد آنان به میزان نسبتا مناسبی می باشند. وبین ویزگی های شخصیتی و عملکرد داوران کشتی رابطه معنا داری وجود دارد. واز بین مولفه های ویژگی های شخصیتی متغیرهای سازگاری و وظیفه شنلسی دارای همبستگی بالا با عملکرد و پایین ترین رابطه بین روان نژندی و عملکرد وجود داشت.همچنین یک رابطه مثبت بین انعطاف پذیری و کیفیت قضاوت مشاهده شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار :

مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشکار

هدف : مقایسه اثر دو برنامه تمرینی منتخب طناب زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپیدها ولیپوپروتئین های (HDL,LDL,TC,TG) پلاسمای خون غیر ورزشکاران بود.

روش فایل :

24 نفر از دانشجویان مرد غیرورزشکاردانشگاه شهید بهشتی در این فایل شرکت کردند و بر حسب سن،وزن و شاخص آمادگی هوازی بطور همگن به دو گروه تمرینی طناب زدن و دویدن تقسیم شدند.

میانگین، سن، قد ،وزن وVo2max گروه طناب زدن(6/25 سال،1/172 سانتی متر ، 99/72 کیلوگرم،28/43 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) و درگروه دویدن(6/26 سال،7/174 سانتی متر،40/72 کیلو گرم،93/43 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه )بود. هر یک از گروه ها به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هرجلسه 55-50 دقیقه و با دو الگوی شدت تمرینی متغیر(70-60 درصد حداکثرضربان قلب در 4 هفته اول و 80-70درصد حداکثرضربان قلب در 4 هفته دوم) به تمرین پرداختند که برای کنترل شدت تمرین،ازضربان سنج استفاده شد.قبل و بعد از برنامه تمرینی، آمادگی هوازی ­و برخی متغیر های لیپیدی و لیپوپروتئینی از جمله سطح HDL،LDL،TC ،TG اندازه­گیری شدند.درنهایت 20 نفر از آزمودنی ها فایل را به پایان رساندند.برای تجزیه وتحلیل آماری داده های فایل از آزمون آماری t-student (همبسته و غیر همبسته) درسطح معنی داری(05/0p ≤)استفاده شده است.

یافته­ ها: بررسی ها نشان داد که هشت هفته تمرین منتخب طناب زدن و دویدن موجب کاهش معنی دار سطوح LDL,TC,TG،نسبت LDL/HDL وافزایش سطح HDL پلاسمای خون غیرورزشکاران می شود. همچنین نتیجه این فایل نشان داد که بین اثردو برنامه تمرینی طناب زدن و دویدن بر تغییرات متغیرهای لیپیدی ولیپوپروتئینی (HDL,LDL,TC,TG) تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری: از آنجایی که بین اثر دو برنامه تمرینی منتخب ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد،بنابراین می توان از برنامه تمرینی طناب زدن به عنوان جایگزینی مناسب برای سایر روش های متداول چون دویدن،استفاده کرد.

واژه­های­کلیدی: برنامه تمرینی طناب زدن،برنامه تمرینی دویدن ، عوامل خطرزای قلبی- عروقی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

محیط کار فلش و ساخت انیمیشن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 محیط کار فلش و ساخت انیمیشن دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محیط کار فلش و ساخت انیمیشن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی محیط کار فلش و ساخت انیمیشن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن محیط کار فلش و ساخت انیمیشن :

محیط کار فلش و ساخت انیمیشن

در 137 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

محیط کار فلش

پس از اجرای فلش MX، ار منوی فایل، گزینه New را انتخاب کنید.

صفحه جدیدی مانند تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

این تصویر قسمت عمده محیط کار فلش و از اجزا و پانل‌های مختلفی تشکیل شده است.

کلیه پانل‌های فلش قابلیت جابجایی، حذف و اضافه شدن دارد و کاربر می‌تواند

با توجه به نوع کار خود، این پانل‌ها را در محیط کار فلش قرار دهد.

برای هماهنگ بودن محیط کار شما با تصاویر کتاب، از منوی Windows روی گزینه Panel sets رفته و Default Layout را انتخاب کنید

محیط کار فلش و ساخت انیمیشن
فهرست

فصل اول آشنایی 1

محیط کار فلش 1

Stage 1

Timwline 1

لایه‌ها 2

Symbols 2

ترسیم در فلش 3

ایجاد Symbols و استفاده از آنها 6

نکته 6

متحرک‌سازی به صورت Tweening 6

Motion Tweening 6

Ahape Tweening 8

نکته 10

انیمیشن سازی با استفاده از قابلیت Motion Guide 10

دکمه‌های کنترل کننده 11

نکته 13

نکته 13

چگونه به دکمه‌ها صدا اضافه کنیم 13

نکته… 14

اعمال دستور (Actions) روی دکمه‌ها 14

دادن لینک به دکمه 14

Goto 15

Stop 15

FS Command 15

Full Screen 16

Show menu 16

Quit 16

استفاده از دکمه‌های پیش ساخته شده 16

ویدیو کلیپ 16

لودینگ همراه با نشان دادن درصد بارگذاری شده 20

چگونه در فلش فارسی تایپ کنیم 21

(intelligent Persian Typist) ipt 21

نرم‌افزار مریم 22

چگونه به نوشته‌های خود افکت‌های زیبا بدهیم 22

تکنیک سوم 23

سر سخنگو 23

مرحله اول: وارد کردن فایل صوتی 23

مرحله دوم : ترسیم سر سخنگو 25

توجه 25

ویرایش اصوات در Flash Mx 25

مرحله سوم : افزودن شکل دهان 26

توجه 28

مرحله دوم : هر یک از حروف را در لایه‌ای مجزا قرار دهید. 29

مرحله چهارم : متن کوچکتر را به فریم پنجم انتقال دهید 30

مرحله پنچم: ایجاد Shape Tween 30

مرحله ششم: تنظیم تناوبی حرکات حروف 31

مرحله هفتم: یک فریم اصلی در انتها اضافه کنید 32

گسترش حروف 32

مرحله اول : ایجاد متن 32

توجه 32

مرحله دوم: توزیع حروف در لایه‌ها 33

مرحله سوم : کشیدن حروف 33

مرحله چهارم: حروف تغییر یافته را در لایه‌ها توزیع کنید 34

یادآوری: 35

مرحله پنجم : ایجاد مرحله پنجم : ایجاد Shape Tween 35

مرحله ششم : کشیدن حروف تغییر شکل یافته 35

فصل چهارم : 36

صوت و تصویر 36

تکنیک نوزدهم 37

کلید On/Off و پیچ تنظیم شدت صدا 37

مرحله اول: ایجاد دکمه 37

توجه 38

مرحله دوم : ایجاد نوار اسلایدر 38

مرحله سوم: دکمه‌ها و نوار اسلایدر را همگذاری کنید. 38

مرحله چهارم : فایل صوتی را وارد کنید. 39

مرحله پنجم : افزودن ActionsSctipt 40

تکنیک بیستم 41

افزودن فایل ویدیویی به فیلم flash 41

مرحله اول: وارد کردن فایل ویدیویی 41

توجه 41

مرحله دوم : تنظیمات ویدیویی مورد نظر خود را مشخص کنید 42

فصل پنجم 44

جلوه‌های دارای ارتباط متقابل 44

یادآوری 45

تکنیگ بیست و نهم 45

منوهای برگه‌دار 45

مرحله اول : ایجاد لایه‌های مورد نیاز 45

توجه 46

مرحله دوم: ایجاد نوار 46

مرحله سوم : ایجاد برگه‌ها 46

تنظیم پهنای برگه 47

مرحله چهارم: متمایز ساختن برگه انتخاب شده 49

مرحله پنجم : گشودن سایر لایه‌ها 49

مرحله ششم : افزودن برچسب ها 50

مرحله هفتم : افزودن محتویات 50

تکنیک سی و دوم 51

ایجاد آزمون چند گزینه‌ای 51

مرحله اول: ایجا لایه‌های مورد نیاز 51

مرحله دوم: افزودن دکمه‌های رادیویی برای گزینه‌های پاسخ 51

توجه 51

هشدار : 52

مرحله سوم: افزودن سوالات 53

مرحله چهارم: افزودن دکمه Next 53

مرحله پنجم: افزودن صفحه نمایش نمرات 54

مرحله ششم: افزودن کد ActionsScript 55

نکته : 55

تکنیک سی و سوم 57

فرم دریافت اطلاعات از کاربر 57

مرحله اول: ایجاد کادرهای متنی 57

مرحله دوم: افزودن دکمه 58

مرحله سوم: ایجاد فریم دوم 58

مرحله چهارم: ایجاد سومین فریم 59

توجه 60

تکنیک سی و چهارم 60

ارزیابی فرم‌ها 60

مرحله اول: ایجاد کادرهای متنی 60

توجه 61

مرحله دوم: Push Botton را وارد کنید 62

مرحله سوم: ایجاد صفحه نمایش بعدی 63

مرحله پنجم: افزودن پس‌زمینه 64

تکیک چهل و یکم 65

بارگذاری صفحه همراه با نمایش تدریجی 65

مرحله اول: ایجاد کادر Preloader 65

مرحله دوم: ایجاد انیمیشن Preloader 66

مرحله سوم: افزودن کد ActionsScript 67

توجه 68

مرحله چهارم : ایجاد صحنه‌ها و فیلم اصلی 69

مفاهیم 70

فیلم (Movie) 70

فریم‌ها و Timeline ها 72

Objectها 73

اشیا Shape 74

اشیا Button 74

شی sprite 76

شی Instance 77

اشیا مختلط (Complex) 77

اشیاء گروه‌بندی شده 78

افکتها 78

اشیا و کلاسها 79

متد و ویژگی 80

استفاده از نقطه در دستورات 82

نکات بیشتری درباره علامت گذاری 84

نقطه ویرگول 84

آکولاد 85

ویرگول 85

پنل Actions 85

جدا کردن پنل Actions از طرح 86

پنجره نرم‌افزار 86

چشباندن پنل Actions به طرح پنجره‌ نرم‌افزار 87

– نکته 87

طرح پنل Actions 87

اضافه کردن یک دستور 88

نکته 89

ویرایش دستور موجود در صفحه کلید 89

نکته 89

مرتب کردن پنل Actions 90

تنظیمات پنل Actions 90

استفاده از نکته کد 91

نکته 92

تنظیم نمایش کدها 92

استفاده از پنل‌ Help برای دستورها 93

سنجاق زدن یا برداشتن سنجاق از کد 93

استفاده از اشیاء 94

ایجاد اشیا 94

قواعد نامگذاری 95

ایجاد یک نمونه از شی 96

نکته 96

فراخوانی متدها 97

فراخوانی یک متد از شی 98

ارائه نتایج متد getDate 99

تخصیص ویژگی‌ها 99

تخصیص مقدار به ویژگی 100

توابع 101

استفاده از توضیحات 103

ایجاد یک توضیح 103

نکته 103

Action Script2 104

اجزای تشکیل‌دهنده محیط فتوشاپ 105

Menubar 105

شناسایی ابزار 106

شناخت پالت‌ها 106

توضیحی در مورد لایه‌ها 107

باز کردن یک فایل جدید یا فایل موجود 109

ابزار Brush 109

نحوه کارکردن با Brush ها و نحوه تنظیم آنها 111

مشخص کردن پویایی شکل Brush 113

تعیین میزان پراکندگی Brush (Brush Scattering) 114

ایجاد Brushهای بافت‌دار 115

ایجاد Brushهای دوتایی 116

مشخص کردن پویایی رنگ‌ها 117

یک دستور دیگر : Define Brush 118

ابزار History Brush 122

تنظیمات Option Bar 122

ابزار Art History Brush 123

ابزار Gradint 124

ایجاد یک Gradint 125

ایجاد Noise Gradint 128

ابزار Paint Bucket 129

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

Analytical calculation of the in-plane elastic properties of hexagonal cell honeycombs

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 Analytical calculation of the in-plane elastic properties of hexagonal cell honeycombs دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Analytical calculation of the in-plane elastic properties of hexagonal cell honeycombs  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی Analytical calculation of the in-plane elastic properties of hexagonal cell honeycombs،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن Analytical calculation of the in-plane elastic properties of hexagonal cell honeycombs :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

The present paper is related to the hexagonal cell honeycombs to obtain the in-plane elasticproperties of hexagonal cell hexagonally packed honeycombs. The in-plane elastic properties of hexagonal cell honeycombs are derived through an analytical method by modeling the cell walls within the context of classical thin walled Euler-Bernoulli beam theory and using Castigliano”s theorem, it is possible to arrive at an expression for the different elastic moduli correspondingto the particular loading program. The results show that the relation of the macroscopic Young”s modulus and the macroscopic shear modulus are directly proportional to the thickness of the cell wall and inversely proportional to the cell edge length.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

جایگاه فرهنگ سازمانی در پیشگیری از وقوع جرم در اماکن ورزشی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 جایگاه فرهنگ سازمانی در پیشگیری از وقوع جرم در اماکن ورزشی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه فرهنگ سازمانی در پیشگیری از وقوع جرم در اماکن ورزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جایگاه فرهنگ سازمانی در پیشگیری از وقوع جرم در اماکن ورزشی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن جایگاه فرهنگ سازمانی در پیشگیری از وقوع جرم در اماکن ورزشی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

موضوع وقوع جرم در اماکن ورزشی از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به طور کم و بیش با آن مواجه می باشند . امروزه درزمینه مبارزه با وقوع جرم در اماکن ورز شی ، بی شتر تأکید بر روی رویکردهایی ا ست که بر پی شگیری از بروز چنین پدیده ای تمرکز میکند . این پژوهش به برر سی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پی شگیرانه در کاهش وقوع جرم در اماکن ورز شی پرداختهاست . پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است . یافته های تحقیق که حاصل جمعآوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است، حاکی از رابطه معناداری بین شاخص های فرهنگ و پایین آمدن وقوعجرم در اماکن ورزشی است . پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطیبوده استت . از جمله مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر وقوع جرم در اماکن ورزشتی به ترتیب اولویت عبارتند از : ارزش های ستازمانی، جامعهپذیری و هویت بخشی، کنترل رفتار، ارزش های فردی، ارزش های بنیادین و شیوه های انگیزشی . در نهایت مدلی مناسب درزمینه مؤلفههای فرهنگی مؤثر برکاهش وقوع جرم در اماکن ورزشی ارائه گردیده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی سیستمهای نوین اجرای دیوارغیرباربر در رویکردهای انبوه سازی، بلندمرتبه سازی و لوکس سازی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHPگروهی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی سیستمهای نوین اجرای دیوارغیرباربر در رویکردهای انبوه سازی، بلندمرتبه سازی و لوکس سازی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHPگروهی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی سیستمهای نوین اجرای دیوارغیرباربر در رویکردهای انبوه سازی، بلندمرتبه سازی و لوکس سازی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHPگروهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی سیستمهای نوین اجرای دیوارغیرباربر در رویکردهای انبوه سازی، بلندمرتبه سازی و لوکس سازی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHPگروهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی سیستمهای نوین اجرای دیوارغیرباربر در رویکردهای انبوه سازی، بلندمرتبه سازی و لوکس سازی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHPگروهی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
محمدحسن سبط – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید شاه حسینی – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد نوروزیان – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
افزایش جمعیت و رشد روز افزون آن در جامعه امروزی ما، تقاضا در بخش مسکن را افزایش دادهاست و روشهای سنتی پاسخگوی این نیاز نمیباشند. از این رو استفاده از مصالح و روشهای نوین در این صنعت امری ضروری است. دستاورد روش-های نوین افزایش کیفیت، افزایش سرعت ساختوساز، کاهش هزینه وکاهش مصرف منابع و انرژی خواهد بود. یکی از مسائل پیشرو در هر پروژه انتخاب مناسب مصالح و سیستمهای اجرا متناسب با نیازها و ویژگیهای آن پروژه است. در این پژوهشسیستمهای مختلف متداول سنتی و نوین در زمینه اجرای دیوارهای غیرباربر مورد مطالعه قرارگرفته و معیارهای مختلفهزینه، زمان، وزن، کیفیت، سهولت اجرا و مزیتهای معماری در آنها با رویکردهای ساخت انبوهسازی، بلندمرتبهسازی ولوکسسازی مقایسه شدهاست. سپس به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهیAHP و با استفاده از نظرات خبرگان این صنعت، سیستمهای مختلف اجرای دیوارغیرباربر در رویکردهای مختلف رتبهدهی شدهاند. بنابر نتایج بدست آمده سیستم- های دیوارخشک و بلوکهای بتنی هوادار اتوکلاو شده در دیوارغیرباربر بالاترین امتیاز را کسب نمودهاند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

وقفه (توقف) جریان خطا با استفاده از DVR مبتنی بر کنترلرهای هیسترزیس

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 وقفه (توقف) جریان خطا با استفاده از DVR مبتنی بر کنترلرهای هیسترزیس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وقفه (توقف) جریان خطا با استفاده از DVR مبتنی بر کنترلرهای هیسترزیس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی وقفه (توقف) جریان خطا با استفاده از DVR مبتنی بر کنترلرهای هیسترزیس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن وقفه (توقف) جریان خطا با استفاده از DVR مبتنی بر کنترلرهای هیسترزیس :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این مقاله یک استراتژی کنترل جایگزین برای وقفه جریان خطای پایین دست با استفاده از یک بازتاب ولتاژ دینامیکی (DVR) پیشنهاد می کند. در صورت بروز خطای پایین دست، جریان خطای بزرگی از طریق DVR جریان می یابد، و اگر DVR به طور موثر محدود نشود، این امر ممکن است به افت ولتاژ در PCC منجر شود که افت ولتاژ در PCC منجر به شرایط خطای بسیار بدتر می شود. بنابراین برای کنترل رانش جریان خطی بزرگ، و بدین وسیله برای احیای مجدد ولتاژ PCC و برای دفاع از المانهای DVR، یک مفهوم کنترل کننده خطا برای پایین دست و همراه با عملیاتDVR پیشنهاد شده است. کنترل کننده پیشنهادی به محدودیت جریان خطا توسط کنترل میزان ولتاژ تزریقی آن دست می یابد. نتایج مطالعه انجام شده در پلت فرم MATLAB / SIMULINK نشان می دهد که این طرح مورد بحث می تواند مقدار جریان خطا را در کمتر از مقدار جریان بار اسمی کنترل کند و مقدار ولتاژ در نقطه اتصال را در کمترین زمان بازیابی کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان :

مقاله بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پیک نور- علوم انسانی از صفحه 117 تا 128 منتشر شده است.
نام: بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد سازمان یادگیرنده
مقاله آموزش و پرورش
مقاله اصفهان
مقاله دوره راهنمایی
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهتری آرانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهسواری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر اصفهان پرداخته است. نیز، در ضمن آن، هدفی فرعی، یعنی تعیین نظرات معلمان بر اساس متغیرهای جنسیت، سنوات خدمت و سطح تحصیلات دنبال شده است.
روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل همه معلمان دوره راهنمایی شهر اصفهان، در سال تحصیلی 1384- 1385، و تعداد آنها در زمان انجام پژوهش 2000 نفر بوده است. در پایان پژوهش نتایجی در پیرامون موضوعات زیر به دست آمد:
میزان تحقق بعد مهارت شخصی از ابعاد سازمان یادگیرنده؛ میزان تحقق بعد بصیرت مشترک از ابعاد سازمان یادگیرنده؛ میزان تحقق بعد مدل های ذهنی از ابعاد سازمان یادگیرنده؛ میزان تحقق بعد یادگیری تیمی از ابعاد سازمان یادگیرنده؛ میزان تحقق بعد تفکر سیستمی از ابعاد سازمان یادگیرنده.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری :

سمینار برق بررسی مولد های سرعت بالای شار محوری

لطفا از این در راستای تکمیل فایلات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

چکیده:

(( ماشینهای شارمحوری )) به گونه های مختلفی از ساختارهایی اشاره دارد که خصوصیت مشترک عبور شار در راستای محور بجای عبور در راستای شعاع را به همراه دارند. بکارگیری آهنرباهای دائم در ساختار شارمحوری منجر به شکل گیری ((ماشینهای شارمحوری آهنربای دائم)) گردید. این ماشینها مزایایی همچون ساختار فشرده ماشین همراه با قاب کوتاه، چگالی توان بالا و بازده بالا (به دلیل عدم وجود تلفات مس ناشی ازتحریک آهنربای دائم) را دارا می باشند . در مورد ماشینهای سرعت بالا ملاحظات حرارتی محدودیت های بیشتری را روی طراحی اعمال می کند.در سایزهای نسبتا” کوچکتر ماشینهای سرعت بالا ، سطوح خنک سازی کوچکتر و چگالی جریانهای بزرگتر (جهت تولید مکفی چگالی توان بالا) از بزرگترین عوامل مشکلات حرارتی هستند.علاوه بر آن ، سرعت بالا اضافه تلفاتی را همچون تلفات رتور به ماشین تحمیل می کند. رتور گردنده یک ماشین سرعت بالا تمایل به ایجاد تلفات اصطکاک هوای بسیار بالایی دارد. در چنین شرایطی ، تقلیل فشار هوای داخل ماشین غیرقابل اجتناب است. طبیعتا” هوا با فشار تقلیل یافته ، نرخ انتقال حرارت از رتور را کاهش می دهد که این امر منجر به افزایش ناگهانی دمای آهنرباهای دائم و رتور در مدت زمانی کوتاه می گردد. از اینرو در طراحی این نوع ماشینها باید توجه خاصی را مبذول ملاحظات حرارتی کرد. تلفات جریانهای گردابی ناشی از فرکانس بالا در آهنرباهای دائم و فولاد رتور ، مسائل مرتبط با سرعت بالا و ایجاد خلاء را دامن میزنند. این تلفات منابع گرمایی بیشتری را برای آهنرباهای دائم ایجاد می کنند. بنابراین توجهات خاصی باید مبذول تحلیل تلفات رتور (که می بایستی تا حد قابل قبولی از آن کاسته شود ،) گردد.

مقدمه:

ایده تبدیل انرژی بین استاتور و رتور بر اساس تحریک از طریق آهنربای دائم بعنـوان جـایگزینی در آینده تکنولو ژیهای مرتبط با جاروبک قابل انتظار بوده است . این روند در گذشته با مـوانعی چـون ضـعف تکنولوژیهای ساخت آهنرباهای دائم و محدودیتهای الکترونیک قدرت که نتیجتا ” سد راه کاربردهـایی بـا حدود قدرت بالا شده اند ، مواجه بوده است . بنابراین تحقق این امر با ترقی تکنولـوژی در د و زمینـه یـاد شده امکان پذیر شده است . در یک کشور صنعتی امروزی بین نیم الی دوسوم انرژی الکتریکی توسط ماشینهای الکتریکی مصرف می گردد. با وجود چنین میزان مصرفی حتی افزایش کوچکی در بازده ، منجر به صـرفه جـویی عظیمـی در مقیاس جهانی خواهد شد . در چنین فضایی، ماشینهای آهنربای دائم بدون جاروبک با توجه به بازده بالا، ضریب قدرت بالا و چگالی توان بالا نقش بزرگی را ایفا می کنند . این عوامل دلایل اصلی گسترش سـریع اینگونه ماشینهایی است . 2 در این وادی (( ماشینهای شارمحوری )) پیشرفتهای امیدبخش تری برای کاوش در این زمینه را پـیش روی ما نهاده است . همانطور که از نام آن نمایان است (( ماشینهای شارمحوری )) به گونـه هـای مختلفـی از سـاختارهایی اشاره دارد که خصوصیت مشترک عبور شار در راستای محور بجای عبور در راستای شـعاع را بـه همـراه دارند. بکارگیری آهنرباهای دائم در ساختار شارمحوری منجر به شـکل گ یـری ((ماشـینهای شـارمحوری 3 آهنربای دائم)) که تخفیف یافته آن AFPM است، گردید . این ماشینها مزایایی همچون ساختار فشرده 4 ماشین همراه با قاب کوتاه، چگالی توان بالا و بازده بالا (به دلیل عدم وجود تلفات مس ناشی ازتحریـک آهنربای دائم) را دارا می باشند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات متقابل مصرف علف کشهای کروز، اکوتیپ و اولتیما با روشهای مختلف خاک ورزی برعملکرد واجزای عملکرد دانه ذرت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله اثرات متقابل مصرف علف کشهای کروز، اکوتیپ و اولتیما با روشهای مختلف خاک ورزی برعملکرد واجزای عملکرد دانه ذرت دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات متقابل مصرف علف کشهای کروز، اکوتیپ و اولتیما با روشهای مختلف خاک ورزی برعملکرد واجزای عملکرد دانه ذرت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثرات متقابل مصرف علف کشهای کروز، اکوتیپ و اولتیما با روشهای مختلف خاک ورزی برعملکرد واجزای عملکرد دانه ذرت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات متقابل مصرف علف کشهای کروز، اکوتیپ و اولتیما با روشهای مختلف خاک ورزی برعملکرد واجزای عملکرد دانه ذرت :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
خلیل حاجی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
منوچهر دستفال – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی حسن آباد داراب

چکیده:

طی یک آزمایش استریپ پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در3تکرار نسبت به بررسی تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی و استفاده از علف کش ها درمدیریت علفهای هرز مزارع ذرت اقدام شد دراین بررسی تیمارها شامل استفاده ازروشهای مختلف خاک ورزی خاک ورزی مرسوم کم خاک ورزی بی خاک ورزی بعنوان فاکتورعمودی و فاکتورافقی شام لاستفاده از سموم علف کش شامل علف کش کرزو به میزان یک لیتر درهکتار اکوتیپ 2 لیتر درهکتار اولتیما 175 گرم درهکتار وجین دستی وشاهد بدون کنترل علف هرز بود نتایج نشان داد وزن خشک علفهای هرز درزمانهای 15 و 30 روز بعد از اعمال تیمارها تحت تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی وهمچنین روشهای کنترل قرارگرفتند نتایج همچنین نشان دهنده تاثیر معنی دار برهمکنش این روشها برتعدادعلفهای هرز بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید