مقاله بررسی تاثیر انتخاب متغیرهای ورودی بر بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی روزانه رودخانه با استفاده ازآنالیز مولفه اصلی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی تاثیر انتخاب متغیرهای ورودی بر بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی روزانه رودخانه با استفاده ازآنالیز مولفه اصلی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر انتخاب متغیرهای ورودی بر بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی روزانه رودخانه با استفاده ازآنالیز مولفه اصلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر انتخاب متغیرهای ورودی بر بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی روزانه رودخانه با استفاده ازآنالیز مولفه اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر انتخاب متغیرهای ورودی بر بهبود عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی روزانه رودخانه با استفاده ازآنالیز مولفه اصلی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سید سعید اشراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
محمد باقر شریفی – دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا فلاح حقگو لیالستانی – کارشناس ارشد مهندسی آب

چکیده:
پیش بینی مناسب سری زمانی دبی رودخانه یکی ازاهداف مهم و حیاتی درمسائل برنامه ریزی و مدیریت منابع آب است دقت و اعتباریک مدل دسته بندی یا پیش بینی درصورت استفاده ازمتغیرهای وابسته به هم یا متغیرهای غیرمرتبط به خروجی کاهش می یابد با استفاده ازانالیز مولفه اصلی میتوان ابعاد تعداد متغیرها داده ها را به نحوی کاهش داد که بیشترین میزان تغییرات اصلی درداده ها حفظ شود هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر انالیز مولفه اصلی بربهبود عملکرد مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور تخمین دبی روزانهرودخانه می باشدبدین منظور دو نوع شبکه عصبی پرسپترون چندلایه/شبکه تابع پایه شعاعی برای تخمین دبی روزانه رودخانه ایجاد شده است دراینجا مدلها با استفاده ازداده های اصلی مربوط به دبی بارندگی و دما بدون پیش پردازش ایجاد شده و ارزیابی گردیده اند درمرحله بعدبا استفاده ازانالیز مولفه اصلی تعداد متغیرها را کاهش داده به نحوی که تنها متغیرهای موثربرعملکرد مدل شبکه عصبی درنظر گرفته شده اند عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی درمراحل آموزش و ارزیابی ازطریق مقایسه با داده های مشاهداتی مورد بررسی قرارگرفته است و باتوجه به معیارهای سنجش خطا و نکوئی برازش بهترین مدل انتخاب شده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
مهری اذانی – استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا غضائری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
گردشگری به مثابه صنعتی موثر و تاثیر گذار بر جوامع توانسته است توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کند. گردشگری تجاری،فعالیتی گسترده است که تاثیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی مهمی را با خود به همراه دارد. در بسیاری از کشورهای جهان که به توسعه گزدشگری تجاری پرداخته اند،تاثیرات در خور توجهی بر اقتصاد مشاهده میشود. به عبارتی،توسعه خدمات جهانگردی علاوه بر اینکه اصالت های منطقه ای را برجسته می سازد، از حاصل آن در حفظ و سازماندهی این اصالت ها و نیز به وجود آوردن توازن بهینه منبع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی نیز بهره می جوید،و همزمان با آن از مزایای اقتصادی مربوط به آن هم برخوردار میشود.گردشگری تجاری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کار ها،اقدام های اجتماعی و فرهنگی،وتغییرات فضایی فراوانی را شکل می دهد.گردشگری تجاری به صورت سفر مردم برای اهدافی که با کارشان مرتبط است،از قدیمی ترین اشکال گردشگری به شمار می آید.استان اصفهان به دلیل داشتن امکانات و پتایسل های لازم،یکی از مناطق بسیار مساعد برای توسعه گردشگری تجاری است. پژوهش حاضر با عنوان ارزیابی نقش گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان است.در این پژوهش محقق با روش پیمایشی به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته است. بدین منظور پس از تهیه کلیات و چارچوب نظری تحقیق و مطالعه کارهای انجام شده در این خصوص،برای جمع آوری اطلاعات پیمایشی از منطقه مورد مطالعه ،اقدام به عملیات میدانی با ابزار پرسشنامه (پرسشنامه شهروندان) نوده است. پس از تکمیل پرسشنامه ها،برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده گردید. در ادامه با وارد کردن داده ها،یافته های توصیفی ارائه و جهت آزمون فرض از آزمون دو جمله ای استفاده شد. پس از آزمون فریضه ی تحقیق و بررسی های صورت گرفته ،فریضه ی مذکور رد شده، به این نتیجه نائل آمدیم که گردشگری تجاری نقش موثرو معنی داری بر توسعه اقتصادی شهر اصفهان در سال های اخیر نداشته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی و شبیه سازی بلوک نگارنده نمودار فازوری برای سیستم هایی با فازهای متفاوت در MATLAB

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله طراحی و شبیه سازی بلوک نگارنده نمودار فازوری برای سیستم هایی با فازهای متفاوت در MATLAB دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی و شبیه سازی بلوک نگارنده نمودار فازوری برای سیستم هایی با فازهای متفاوت در MATLAB  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی و شبیه سازی بلوک نگارنده نمودار فازوری برای سیستم هایی با فازهای متفاوت در MATLAB،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی و شبیه سازی بلوک نگارنده نمودار فازوری برای سیستم هایی با فازهای متفاوت در MATLAB :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
اشکان آبیارحسینی – دانشجو کارشناسی ارشد موسسه روزبهان ساری
خلیل گرگانی فیروزجاه – هیات علمی گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

چکیده:
نرم افزار MATLAB برای مهندسین برق بسیار مفید می باشد. یکی از ابزار های این نرم افزار SIMULINK می باشد که بسیار قدرت مهند بوده و در شبیه سازی ها برای مطالعه عملکرد، حالت های گذرا و رویدادها شبکههای قدرت خیلی مفید است . [1] یکی از ابزارهای مفید در مهندسی قدرت نمودار برداری است . [2] بنابراین در این مقاله بلوکی به منظور افزایش توانایی های نرم افزار SIMULINK در مهندسی برق قدرت ساخته می شودکه توانایی به تصویر کشیدن ولتاژ با هر تعداد فاز را به صورتی برداری خواهد داشت . فایل اصلی در این پروژه vectorlib.lib است که یک کتابخانه نرم افزار Simulink است . نرم افزار SIMULINK از MATLAB برای اجرای طرح کاربران محیطی بسیار دوستانه و جذاب دارد و در آینده گسترش فراوانی می یابد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر وضعیت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در سال 1385

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مروری بر وضعیت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در سال 1385 دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر وضعیت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در سال 1385  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مروری بر وضعیت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در سال 1385،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر وضعیت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در سال 1385 :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

محسن مشکوه –

چکیده:

تعریف زئونوزها : بیماری ها یاعفونت هائی هستند که بطور طبیعی بین انسان و حیوانات مهره دار پست تر ، قابل انتقال هستند . بر پایه اعلام سازمان جهانی بهداشت ، از میان 1709 عامل بیماریزا ، 832 عامل ) 49 درصد ) و از میان 156 بیماری نوپدید شناخته شده در انسان ، 114 مورد آن ) 73 درصد ) از حیوانات به انسان منتقل می شوند . از آنجا که مخزن این بیماری ها عمدتا حیوانات و یا فرآورده های آن ها می باشند استراتژی مقابله با آن ها در مبارزه ( پیشگیری، کنترل و ریشه کنی ) با این بیماری ها در جمعیت دامی قرار دارد . اهمیت و خسارات ناشی از این بیماری ها در ابعاد اقتصادی و بهداشتی ، سازما ن دامپزشکی را بر آن داشته است تا در حد منابع و مقدورات خود ، برای مقابله با آن ها تلاش نماید .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله اثر تاریخ کاشت ارقام باقلا در باغات هرس کف برشده چای بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا وچای

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله اثر تاریخ کاشت ارقام باقلا در باغات هرس کف برشده چای بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا وچای دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر تاریخ کاشت ارقام باقلا در باغات هرس کف برشده چای بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا وچای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر تاریخ کاشت ارقام باقلا در باغات هرس کف برشده چای بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا وچای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر تاریخ کاشت ارقام باقلا در باغات هرس کف برشده چای بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا وچای :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

یعقوب جوانشیررضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حمیدرضا دورودیان – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مجید عاشوری – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور تعیین اثر تاریخ کاشت و ارقام باقلا در باغات هرس کف بر شده چای به شکل کشت مخلوط بر عملکرد و1389 به اجرا در – ویژگی های زراعی باقلا و چای، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن طی سالهای 1390آمد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد.یک فاکتور تاریخ کاشت در سه سطح 15 دی، 30 دی و 15 بهمن و فاکتور دیگر ارقام باقلا در سه سطح برکت، ایتالیا و بومی بودند. نتایجنشان داد تاریخ کاشت و ارقام باقلا اثر معنی داری روی تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه باقلا و عملکردبرگ سبز چای در واحد سطح داشت. بیشترین عملکرد دانه با 2585 کیلوگرم در هکتار از تیمار تاریخ کاشت اول ( 15 دی) و رقم برکت بدست آمد. با تأخیر در کاشت، عملکرد دانه روند کاهشی داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت در ارقام باقلابر عملکرد دانه معنی دار بود. بیشترین عملکرد برگ سبز چای 452 کیلوگرم در هکتار از تیمار تاریخ کاشت اول ( 15 دی) و رقم برکت در کشت مخلوط با چای بدست آمد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر نانو سیلیس و همچنین ارزیابی تاثیر مشترک سیمان و نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی تاثیر نانو سیلیس و همچنین ارزیابی تاثیر مشترک سیمان و نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر نانو سیلیس و همچنین ارزیابی تاثیر مشترک سیمان و نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر نانو سیلیس و همچنین ارزیابی تاثیر مشترک سیمان و نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر نانو سیلیس و همچنین ارزیابی تاثیر مشترک سیمان و نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی ماسه سواحل خزر :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
علی وفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سامان سلیمانی کوتنائی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عسکر جانعلیزاده – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
از گذشته های بسیار دور روشهای متفاوتی برای بهسازی خاک مورد استفاده قرار گرفته است . از دیدگاه مهندسی ژئوتیکنیک روشهای بهسازی خاک به سه دسته کلی روشهای مکانیکی، روشهای شیمیایی و روشهای تسلیح خاکتقسیم می شوند. اصلاح رفتار خاک به کمک افزودنیها به عنوان یکی از روشهای مؤثر در بهبود بسیاری از پارامترهای رفتاری خاک همواره مدنظر پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک بوده است. از جمله افزودنی نوین در علم مهندسی عمرانمیتوان به نانو سیلیس اشاره کرد، با این حال استفاده از نانو سیلیس در مهندسی ژئوتکنیک از اقبال کمتری برخوردار بوده است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانو سیلیس بر خواص مقاومتی، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر نمونههای حاوی3و6و8و10 درصد وزنی نانو سیلیس در تراکمهای مختلف90و95و98 درصد ترتیب داده شده است. همچنین اثر زمان عمل آوری بر روی نمونه های مذکور ارزیابی گردیده است. . یک روش شیمیایی و موثر برای تثبیت خاک استفاده از نانو سیلیس و سیمان میباشد. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر نانو سیلیس به عنوان یک مادهپوزولانی، آزمایش مقاومت فشاری تک محوری بر نمونههای حاوی1و3و5درصدوزنی نانوسیلیس و4و6و9درصد وزنی سیمان در تراکم های 01 و 08 درصد، ترتیب داده شده است. همچنین اثر زمان عمل آوری بر روی نمونه های مذکور ارزیابی گردیده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت :

مقاله آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه 116 تا 122 منتشر شده است.
نام: آگاهی بیماران دیابتی مبتلا به سطوح مختلف رتینوپاتی از عوارض چشمی دیابت
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله هایپر گلیسمی
مقاله رتینو پاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آستانه صالح
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی فاطمه مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت ششمین علت مرگ و میر در دنیاست که هر دو نوع تیپ 1 و 2 آن همراه با بروز عوارض چشمی بوده به گونه ای که خطر کوری در بیماران دیابتی 25 برابر افراد عادی می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی بیماران دیابتی از عوارض چشمی دیابت صورت پذیرفته است.
مواد و روش ها: در طی یک مطالعه مقطعی تحلیلی 200 نفر از بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه سازمان یافته جمع آوری و سپس برخی از عوامل موثر بر آگاهی بیارا از عوارض چشمی دیابت مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: میزان آگاهی 40 درصد از بیماران دیابتی در خصوص عوارض چشمی دیابت در حد متوسط بوده و همچنین بین آگاهی با متغیرهای سن، شغل، تحصیلات، نوع رتینوپاتی، نوع درمان و مدت مراجعه به چشم پزشک ارتباط معنی دار مشاهده شد (p<0.001) در حالی که بین آگاهی با متغیرهای جنس، سابقه فامیلی ابتلا به دیابت و کنترل رژیم غذایی ارتباط معنی داری دیده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی بالاتر در بیماران دیابتی متضمن رعایت رژیم غذایی مناسب برای بیماران نبوده، اما می تواند موجب پیگیری بیشتر بیماران برای پیش گیری از بروز عوارض بیماری دیابت گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تاثیر خودکنترلی برعملکرد پرسنل – مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تاثیر خودکنترلی برعملکرد پرسنل – مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر خودکنترلی برعملکرد پرسنل – مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر خودکنترلی برعملکرد پرسنل – مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر خودکنترلی برعملکرد پرسنل – مطالعه موردی در یک شرکت تولیدی :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی نقش استرس شغلی در کاهش بهره وری در شرکت تولیدی A می باشد این پژوهش به روش پسرویدادی انجام شد . بدین ترتیب پس از اجرای سیستم خودکنترلی ، که اهداف کیفی پیشبینی شده سازمان به طور کامل محقق نگردید ، به ریشه یابی موارد تاثیرگذار پرداخته شد . نتایج این بررسی حاکی از آن بود که عدم پذیرش مسئولیت جدید، حساسیت بیش از حد مدیران میانی، ترس از کاهش مزایا، احساس مسئولیت بیش از حد پرسنل، مقاومت پرسنل در برابر تغییر، نگرش گذشته افراد در عدم پاسخ گویی به مشکلات ایستگاه تعریف شده، ذهنیت پرسنل در موقتی بودن اجرای فرآیند و عدم مسئولیتپذیری از مهمترین عوامل کاهش بهره وری وعدم تحقق اهداف پیشبینی شده سازمان بود . در واقع یافته های کلی این مطالعه بیانگر آن بود که خستگی و فرسودگی شغلی ، ساختارسازمانی و سیاست های کلی سازمان در بهبود مستمر، از عوامل کاهش بهره وری در سازمان بوده که سبب بروز مقاومت در پذیرش مسئولیت جدید گردیده بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار دارای 40 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار :

پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار

پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار شامل 40 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار
فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.

مقدمه :

در ساختمانهای صنعتی، آشیانه هواپیما، انبارهای بزرگ و سایر ابنیه مشابه که معمولاً دهانه بین ستونها و دیوارها از حد معمول بیشتر است، به منظور احتراز از کاربرد تیرهای بتنی و آهنی سنگین، از سقفهای شیبدار استفاده می‌کنند. علاوه بر موارد فوق در مواقعی که سقف ساختمان مورد استفاده طبقات بعدی قرار نمی‌گیرد، ممکن است به دلایل گوناگون از این نوع سقف استفاده شود.

.

پاورپوینت پوشش سقف های شیب دار
فهرست :

گستره و دامنه کاربرد پوششها
طبقه‌بندی سقفهای شیبدار و پوشش آنها
سازه سقفهای شیبدار
پوشش سقفهای شیبدار
پوشش سقفهای شیبدار با ورقهای آلومینیوم
پوشش سقفهای شیبدار با ورقهای فولادی گالوانیزه
پوشش با قطعات سفالی

.

عنوان: پوشش سقف های شیب دار

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 40 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و تعیین پتانسیل های گردشگری منطقه حفاظت شده خان گرمز (غرب استان همدان) با تاکید بر حفظ تنوع زیستی آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی و تعیین پتانسیل های گردشگری منطقه حفاظت شده خان گرمز (غرب استان همدان) با تاکید بر حفظ تنوع زیستی آن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و تعیین پتانسیل های گردشگری منطقه حفاظت شده خان گرمز (غرب استان همدان) با تاکید بر حفظ تنوع زیستی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و تعیین پتانسیل های گردشگری منطقه حفاظت شده خان گرمز (غرب استان همدان) با تاکید بر حفظ تنوع زیستی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و تعیین پتانسیل های گردشگری منطقه حفاظت شده خان گرمز (غرب استان همدان) با تاکید بر حفظ تنوع زیستی آن :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
زینب دهقان – کارشناس ارشد زیست شناسی،دبیر آموزش و پرورش
محمدحسین صالحی – کارشناس ارشد زمین شناسی،دبیر آموزش و پرورش

چکیده:
یک محیط طبیعی بکر فرصتی برای جذب گردشگران و افزایش منافع اقتصادی در یک منطقه به حساب می آید. شکینیست بدون داشتن ایده های نو و خلاقانه نمی توان از ظرفیت های و پتانسیل های لازم در قالب گردشگری بهرهجست.متاسفانه تاکنون هیچ بهره وری تفرجگاهی صحیح و اصولی از منطقه حفاظت شده خان گرمز که بتوان آن را استفادهمنطقی و پایدار نامید تحقق نیافته است و فقدان یک طرح جامع مدیریتی در این مورد بسیار مشهود است. در این مقاله بر آنشده ایم راهکارهایی برای بهره برداری گردشگری از این منطقه پیشنهاد دهیم.از جمله این پیشنهادات عبارتند از احداثرصدخانه،احداث موزه حیات وحش و تاریخ طبیعی و احداث مرکز حفاظت از ذخایر گیاهان دارویی.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید