بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری با پرخاشگری کودکان دبستانی شهر یاسوج :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری با پرخاشگری در کودکان دبستانی شهر یاسوج بود روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی – توصیفی و جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه ی دانش اموزان ساکن در شهر یاسوج 4136 بود حجم نمونه در این مطالعه 351 نفر از دانش آموزان پایه ی ششم بوده که از طریق جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند داده ها با استفاده از پرسشنامه های شیوه ی فرزند پروری بامریند پرخاشگری پری وباس و پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر جمع آوری گردید و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند نتایج این مطالعه نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری و پرخاشگر رابطه معناداری وجود دارد p<0.05 یعنی شیوه های فرزند پروری مستبدانه سهل گیرانه مقتدرانه با پرخاشگری کودکان رابطه مثبت دارد . نتیجه گیری: باتوجه به نتایج پژوهش میتوان با آموزش والدین در خصوص شیوه های مطلوب فرزند پروری پرخاشگر کودکان آنها کاهش داد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نگرش معلمان کرمانشاه بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نگرش معلمان بر طرح تلفیق دانش آموزان دیرآموز و تفکیک دانش آموزان در مدارس تلفیقی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1396-1395 انجام شد. این پژوهش کاربردی و از لحاظ زمان جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و از لحاط ماهیت داده ها جز پژوهش های کمی است. 150 نفر از معلمان از مدارس تلفیقی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل پرسشنامه 24 سوالی محقق ساخته بود. داده ها براساس آزمون خی دو با استفاده از نرم افزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان ارتباط مثبت بین دانش آموزان دیرآموز با دانش آموزان عادی با نگرش معلمان بر طرح تلفیقی رابطه ی معناداری وجود دارد، از طرفی، بین میزان مهیا بودن امکانات و تجهیزات کافی، میزان افزایش حقوق معلمان، میزان هماهنگی بین شیوه نامه ی اجرایی طرح تلفیقی با اجرای آن در عمل، میزان هماهنگی بین محتوای کتاب درسی و شرایط ذهنی دانش آموزان دیرآموز، میزان ارتباط موجود بین سابقه ی معلم و تدریس مطلوب، مشارکت فعال دانش آموزان دیر آموز در امر یادگیری در سر کلاس، میزان وجود نگرش مثبت والدین دانش آموزان عادی نسبت به حضور دانش آموزان دیرآموز در سر کلاس های عادی و میزان وجود مشکلات و شرایط موجود بر روند اجرای طرح تلفیقی با نگرش معلمان بر طرح تلفیقی رابطه ی معناداری وجود دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

سیستم هوشمند کنترل کیفی انواع میوه و گوشت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  سیستم هوشمند کنترل کیفی انواع میوه و گوشت دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیستم هوشمند کنترل کیفی انواع میوه و گوشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست سیستم هوشمند کنترل کیفی انواع میوه و گوشت

 مقدمه

 فصل یکم – کاربرد پردازش تصویر در کنترل کیفیت انواع میوه

   1-1- درجه بندی اتوماتیک میوه پرتقال با استفاده از پردازش تصویر

     1-1-1- صورت مسئله

     1-1-2- الگوریتم کلی فنی

     1-1-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

     1-1-4- معایب احتمالی سیستم و راهکار های پیشنهادی

   1-2- مرتب سازی و رتبه بندی میوه سیب بر اساس رنگ ظاهری

     1-2-1- صورت مسئله

     1-2-2- الگوریتم کلی فنی

     1-2-3- نتایج عددی

     1-2-4- معایب احتمالی سیستم و راهکار های پیشنهادی

   1-3- ارزیابی دقیق رنگ میوه سیب و درجه بندی بر اساس ان

     1-3-1- صورت مسئله

     1-3-2- الگوریتم کلی فنی

     1-3-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

   1-4- تعیین سایز میوه سیب و رتبه بندی ان بر اساس سایز

     1-4-1- صورت مسئله

     1-4-2- الگوریتم کلی فنی

     1-4-3- نتایج عددی

   1-5- اندازه گیری پارامتر های رنگ، اندازه و میزان استحکام میوه سیب

     1-5-1- صورت مسئله

     1-5-2- الگوریتم کلی فنی

     1-5-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

   1-6- سنجش کیفیت میوه های موجود در سطل های حمل و نقل سیب

     1-6-1- صورت مسئله

     1-6-2- الگوریتم کلی فنی

     1-6-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

     1-6-4- معایب احتمالی سیستم و راهکار های پیشنهادی

   1-7- تخمین کیفیت خارجی میوه گلابی با کمک بینایی ماشین

     1-7-1- صورت مسئله

     1-7-2- الگوریتم کلی فنی

     1-7-3- مجموعه دادۀ استفاده شده

   1-8- پردازش تصویر رقمی برای دسته بندی گیلاس ها

     1-8-1- صورت مسئله

     1-8-2- الگوریتم کلی فنی

     1-8-3- نتایج عددی

     1-8-4- معایب احتمالی و راهکارها

 فصل دوم- مقدمه

   2-1: بینایی ماشین(Machine Vision)

     2-1-1: بینایی ماشین وسامانه کنترل کیفیت

     2-1-2: پردازش و تحلیل تصاویر

       2-1-2-1: مبانی پردازش تصویر

       2-1-2-2: انواع پردازش تصویر

          2-1-2-2-1:پردازش سطح پایین

         2-1-2-2-2:پردازش سطح میانی

         2-1-2-2-3:پردازش سطح بالا

 فصل سوم -روش های بینایی ماشین در کنترل کیفیت گوشت

   3-1:عوامل موثر در کیفیت گوشت

     3-1-1: سن

     3-1-2:Marbling(چربی قابل مشاهده درون عضلانی)

     3-1-3: رنگ

     3-1-4: ثبات و استحکام

   3-2: سیر تکاملی سیستم ارزیابی کیفیت

     3-2-1:وارسی چشمی

     3-2-2:وارسی شیمیایی

     3-2-3:وارسی از طریق بینایی ماشین

 فصل چهارم – ارزیابی روش های کنترل کیفیت

   4-1:مقدمه

   4-2: بررسی کیفیت گوشت خوک

     4-2-1: صورت مساله

     4-2-2: حجم دیتابیس

     4-2-3:متودها

     4-2-4:تکنیک ارایه شده

     4-2-5: نتایج

   4-3:تحولی دیگر در بررسی کیفیت گوشت خوک

     4-3-1: مقدمه

     4-3-2: مواد ومتودها

     4-3-3 :فراگیری عکس ها

 4-4: بررسی کیفیت گوشت بره

   4-4-1: مقدمه

   4-4-2: دیتابیس

   4-4-3: متودها

   4-4-4: استخراج ویژگی های بافتی

   4-4-5: نتایج

   4-4-6: طبقه بندی

   4-5: کنترل کیفیت گوشت گاو

     4-5-1: مقدمه

     4-5-2: کارهای اولیه

     4-5-3: عملکرد

     4-5-4: کسب تصویر

     4-5-3:. تجزیه و تحلیل تصویر

       4-5-3-1: توسعه یک الگوریتم تجزیه و تحلیل تصویر

       4-5-3-2: حذف نویز

       4-5-4: ویژگی بافت

   4-6: نمونه های ازمایشی

     4-6-1:فراگیری عکس

     4-6-2 :پردازش تصویر

 فصل پنجم – جمع بندی و نتیجه گیری

 منابع و مراجع

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزشیابی شرکت تعاونی مرتعداری و آبخیز داری روستای تازه آباد سریاس شهرستان پاوه با استفاده از رهیافتPRA

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزشیابی شرکت تعاونی مرتعداری و آبخیز داری روستای تازه آباد سریاس شهرستان پاوه با استفاده از رهیافتPRA دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزشیابی شرکت تعاونی مرتعداری و آبخیز داری روستای تازه آباد سریاس شهرستان پاوه با استفاده از رهیافتPRA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزشیابی شرکت تعاونی مرتعداری و آبخیز داری روستای تازه آباد سریاس شهرستان پاوه با استفاده از رهیافتPRA،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزشیابی شرکت تعاونی مرتعداری و آبخیز داری روستای تازه آباد سریاس شهرستان پاوه با استفاده از رهیافتPRA :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
حسین کوهستانی عین الدین – عضو هیأت علمی گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز
محمدرضا اسماعیلی متین – دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

چکیده:
حفظ منابع طبیعی در گروه مشارکت دادن مردم در امورمربوط به آن است بدون اینکه مردم را وارد تصمیم .سازیهای مربوط به منابع طبیعی بکنیم هرگزنخواهیم توانست در این راه مرفق باشیم ؛ بنابراین لازم است کم و کیف حفظ منابع طبیعی را به مردم واگذارکنیم و با احترام به افکار و اندیشه هایشان درپای گفتگوباآنها بنشینیم وسهم متعادل و همسنگی را درتصمیم سازیهای مربوط به منابع طبعیی برای مردم قائل شویم در این تحقیق شرکت تعاونی مرتعداری و ابخیزداری روستای تازه آباد سریاس شهرستان پاوه با استفاده از رهیافت PRA مورد ارزشیابی قرارگرفته است به امید اینکه نتایج این تحقیق رهگشای اجرای موفقیت امیز طرح های مختلف حفظ و احیای منابع طبیعی درسایرنقاط روستایی کشورباشد این تحقیق به ارزشیابی شرکت تعاونی مرتعداری وآبخیزداری روستای تازه آباد سریاس شهرستان پاوه با استفاده ازرهیافت pra می پردازد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نقش رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در جذب فلزات مس، روی و کادمیم در مقیاس آزمایشگاهی – مطالعه موردی : رودخانه جاجرود :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

افزایش رو به رشد جمعیت و صنعتی شدن جوامع، موجب دخل و تصرف غیر طبیعی و تغییر شرایط کیفی آب رودخانه ها و افزایش غلظت آلاینده ها بویژه فلزات سنگین در آب رودخانه ها شده است . لذا امروزه بررسی در مورد رسوبات و ذرات معلق رودخانه ای به عنوان جاذبهای طبیعی در فرآیند خودپالایی رودخانه ها به طور وسیعی مورد استقبال قرار گرفته است . رودخانه جاجرود یکی از منابع اصلی تامین آب شرب شهر تهران بوده که نزدیکی این رودخانه با تهران که بزرگترین قطب صنعتی ایران می باشد، موجب گردیده است که این رودخانه در معرض آلودگیهای متنوعی قرار گیرد . برای حذف یا کاهش غلظت فلزات سنگین از محیطهای آبی روشهای فیزیکی ، شیمیایی، بیولوژیکی و یا تلفیقی از آنها وجود دارد که در این تحقیق روش جذب سطحی توسط رسوبات و مواد معلق رودخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است . جذب فلزات توسط رسوبات و مواد معلق از فاز محلول باعث کاهش دسترسی زیست محیطی این عناصر می گردد . در این تحقیق نمونه هایی از آب، رسوبات و مواد معلق از چهار ایستگاه در مسیر رودخانه جاجرود بر اساس دستورالعملهای استاندارد برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه، ظرفیت جذب فلزات مس، روی و کادمیم توسط رسوبات و مواد معلق، با استفاده از آزمایشات جذب تعیین گردیده است . همچنین برای تعیین نوع و درصد مواد تشکیل دهنده نمونه های رسوبات از لحاظ کمی و کیفی، آزمایشات XRD و XRF و رس شناسی بر روی نمونه ها انجام گرفت . بر اساس نتایج آزمایشات جذب، حداکثر قابلیت جذب این فلزات توسط رسوبات و مواد معلق رودخانه ای در ایستگاه نمونه برداری آهار از الگوی زیر پیروی می کند
رسوبات Cu(1846 )(mg/kg)>Zn(1340 )( mg/kg)>Cd(860 ) (mg/kg)
مواد معلق Cu( (( 1542 mg/kg)>Zn(790)( mg/kg)>Cd( ( 510 (mg/kg)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تشخیص اثربخشی آموزش بوسیله پردازش تصویر چهره فراگیر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تشخیص اثربخشی آموزش بوسیله پردازش تصویر چهره فراگیر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تشخیص اثربخشی آموزش بوسیله پردازش تصویر چهره فراگیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تشخیص اثربخشی آموزش بوسیله پردازش تصویر چهره فراگیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تشخیص اثربخشی آموزش بوسیله پردازش تصویر چهره فراگیر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مدرسان از حالت های احساسی چهره دانش آموزان بعنوان نمونه ای از ارتباطات غیر کلامی بازخوردهای فراوانی می گیرند که به آنها کمک شایانی در امر آموزش می نماید. در این مقاله به حالت های چهره بعنوان مهمترین رسانه ارتباط غیر کلامی و عاطفی در امر آموزش پرداخته می شود و با استخراج ویژگی های ظاهری چهره بوسیله پردازش تصویر، به طبقه بندی حالت های هیجانی و سطح علاقمندی فراگیرمی پردازد، تا از نتایج حاصله میزان علاقه دانش آموزان در مطلب ارائه شده توسط مدرس و در نهایت میزان اثربخشی آموزش بطور خودکار تشخیص داده شود. تشخیص و طبقه بندی حالت چهره با استفاده روش FDA و SVM و بر روی تصاویر پایگاه استاندارد JAFEE انجام شده است. نتایج حاصله دقت بالای 77 درصدی را در تشخیص خودکار میزان اثربخشی آموزش نشان می دهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تخصیص منابع در محاسبات ابری برای بهره وری انرژی با استفاده از توسعه الگوریتم ژنتیک والگوریتم سیاه چاله

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تخصیص منابع در محاسبات ابری برای بهره وری انرژی با استفاده از توسعه الگوریتم ژنتیک والگوریتم سیاه چاله دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تخصیص منابع در محاسبات ابری برای بهره وری انرژی با استفاده از توسعه الگوریتم ژنتیک والگوریتم سیاه چاله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تخصیص منابع در محاسبات ابری برای بهره وری انرژی با استفاده از توسعه الگوریتم ژنتیک والگوریتم سیاه چاله،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تخصیص منابع در محاسبات ابری برای بهره وری انرژی با استفاده از توسعه الگوریتم ژنتیک والگوریتم سیاه چاله :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

پلت فرم های ابری مدرن، تکنیک هایی را برای تخصیص منبع به روشی کارآمد افزایش داده اند. هدف نهایی تخصیص منابع در محاسبات ابری به حداکثر رساندن سود برای ارایه دهندگان ابر و به حداقل رساندن هزینه و انرژی برایمصرف کنندگان ابر است. اگرچه چندین استراتژی زماننبدی برای تخصیص منبع پیشنهاد شده است. اما، نیاز برای تخصیص کارآمد، باعث شده تا مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه به یک هدف طراحی چالش برانگیز مبدل گردد. در اینمقاله به ارایه یک الگوریتم موثر برای تخصیص منابع در محاسبات ابری ، در جهت کاهش مصرف انرژی پرداخته شده است ، روش پیشنهادی مبتنی بر ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیاه چاله بوده که همواره بر سرعت تخصیص و کیفیتتخصیص در جهت کاهش زمان و انرژی تاکید دارد. برای تست و کارایی الگوریتم چند مجموعه داده تست تهیه شده استو الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی ذرات ، بر اساس معیارهای زمان اتمام پردازش، انرژی مصرفی، پایداری، زمان اجرا، مورد ارزیابی قرار گرفته اند، نتایج شبیه سازی نشان داده است روش پیشنهادی همواره نسبتبه الگوریتم مورد مقایسه دارای کارایی بهتری از نظر معیار های مقایسه بوده است و توانسته انرژی مصرفی منابع را بهبوددهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مدیریت جامع یکپارچه منابع طبیعی با مشارکت مردم در حوزه های آبخیزرویکرد جدید برای صیانت از منابع طبیعی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مدیریت جامع یکپارچه منابع طبیعی با مشارکت مردم در حوزه های آبخیزرویکرد جدید برای صیانت از منابع طبیعی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت جامع یکپارچه منابع طبیعی با مشارکت مردم در حوزه های آبخیزرویکرد جدید برای صیانت از منابع طبیعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدیریت جامع یکپارچه منابع طبیعی با مشارکت مردم در حوزه های آبخیزرویکرد جدید برای صیانت از منابع طبیعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مدیریت جامع یکپارچه منابع طبیعی با مشارکت مردم در حوزه های آبخیزرویکرد جدید برای صیانت از منابع طبیعی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مدیریت صحیح و پایدار عرصه های منابع طبیعی مستلزم یکپارچگی اقدامات، همراه با پذیرش و مشارکت مؤثر مردم امکان پذیر خواهد شد.فقدان هماهنگی درون سازمانی و ارتباط تنگاتنگ مسائل مرتبط با برخی از دستگاه های برون سازمانی در مدیریت عرصه ها، کارشناسان ومدیران را بیش از پیش بر این باور مصمم کرده است که اجرای طرح های مدیریت یکپارچه مشارکتی منابع طبیعی رهیافتی است که ضرورت دارد در دستور کار سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گیرد. از سوی دیگر تجربیات بین المللی و ملی این مهم را بهاثبات رسانده که بدون مشارکت تمامی دست اندرکاران، مدیریت پایدار منابع طبیعی میسر نشده و اثر بخشی طرح ها و پروژه ها با مشکل جدی مواجه خواهد شد.با تأکید معاون محترم وزیر و ریاست سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در مقطع فعلی اجرای طرح های منابع طبیعی با مشارکت مردمی بعنوان سیاست اصلی سازمان مد نظر قرار گرفته که این مهم از طریق بخشنامه شماره 93/1/35273 مورخ93/10/15 ابلاغ شده است. در این راستا مقام معظم رهبری بتاریخ 94/08/26 سیاست های کلی محیط زیست را ابلاغ فرمودند و در اولین بند به نقش مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی)از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی( مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم بویژه باافزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی تاکید فرمودند . به همین علت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل پس از بررسی های لازم حوزه آبخیز درویش چای سرعین را به جهت امتیازات گردشگری و مکانی مناسب برای احداث پارک آبخیز بعنوان حوزه پایلوت جهت اجراء معرفی نموده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

رقابت و همکاری عناصر کلیدی در منطقه گرایی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 رقابت و همکاری عناصر کلیدی در منطقه گرایی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رقابت و همکاری عناصر کلیدی در منطقه گرایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رقابت و همکاری عناصر کلیدی در منطقه گرایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رقابت و همکاری عناصر کلیدی در منطقه گرایی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

منطقه کلان شهری یکی از مهمترین عناصر سازمان فضایی سرزمین می باشند، چرا که محل تجمع سرمایه های کلان انسانی، اقتصادی، ذخایر فرهنگی، اجتماعی و غیره هستند؛ این مناطق شامل تعدادی حوزه قانونی مستقل بوده و چگونگی حاکمیت و مدیریت آنها یکی از موضوعات اساسی و مناقشه انگیز می باشد. از بین عناصر مؤثر و کلیدی در حکمرانی منطقه ای می توان رقابت و همکاری را نام برد که معمولاً به عنوان آلترناتیوها و حتی مکانیسم های ناسازگار برای حاکمیت مجسم می شوند؛ و نیاز است تا جایگاه آنها در حکمروایی مناطق کلان شهری شناخته شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی جایگاه رقابت و همکاری به عنوان عناصر کلیدی در حاکمیت منطقه ای می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای بوده و روش تحقیق توصیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب مناسب عناصر رقابت و همکاری (با سایر عناصر مؤثر) می تواند به ارتقاء عملکرد و کارکرد مناطق کلان شهری منجر شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مهارت مدیریت اورژانس پرسنل اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان ، اسفند 1385 و فروردین 1386

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی مهارت مدیریت اورژانس پرسنل اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان ، اسفند 1385 و فروردین 1386 دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مهارت مدیریت اورژانس پرسنل اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان ، اسفند 1385 و فروردین 1386  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مهارت مدیریت اورژانس پرسنل اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان ، اسفند 1385 و فروردین 1386،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مهارت مدیریت اورژانس پرسنل اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان ، اسفند 1385 و فروردین 1386 :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

آتی آساطورمارگوسیان – کارشناس ارشد آموزش داخلی و جراحی – سوپروایزر آموزشی – مرکز آموزشی و در
زرین تاج ابوطالب زاده – مدیره پرستاری – مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
ایران فرزانه رشید – سرپرستار اورژانس – مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
نیما احمدیان – پرستار اورژانس – مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

چکیده:

محیط امروزه سازمانها ، مدیران را با چالشهای جدیدیروبه رو می سازد و هر روز پویا تر از قبل می شود. رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول، نیازهای مدییتی جدیدی را مطرح می کند. مفاهیم مشارکت ، توانمندی سازی ، کار گروهی ، انعطاف و نظیر این ها به منزله مسائل روز سازمان ها ، مدیران را به خود مشغول کرده است.
بیان مسئله پژوهش:
اورژانس های مراکز درمانی به عنوان مراکز ثابت و تخصصی ارائه خدمات درمانی و مراقبتی با در اختیار داشتن امکانات و پرسنل مجرب یکی از اجزای مهمم فرایند پاسخ به نیاز های اورژانسی بیماران و پاسخ به حوادث غیر مترقبه محسوب می شود. لذا برای رهبری و مدیریت این واحد مهم علاوه بر فضای فیزیکی و تجهیزات مدرن و کامل ، توجه به ارزش های والای نیروی انسانی ، و مهارت و قدرت مدییتی افراد جهت تلاش برای رسیدن به رسالت و اهداف سازمان ضروری بنظر می رسد.
بخشی از دانش مدیریت از طریق آموزش فرا گرفته می شود ولی بخشی دیگر از آن باید ضمن کار آموخته شود. به این ترتیب مدییت هم علم است و هم هنر برای بررسی مهارت مدیریت اورژانس پرسنل ، سنجش مهارت مدیریتی آ ها قبل از ارتقاء انجام و سپس آموزش تئوری و تمرین علمی در محیط بالینی و نظارت مستمر جهت تثبیت مهارت جدید انجام گردید و مجددا مهارت مدیریت اورژانس پرسنل سنجیده شد.
هدف پژوهش :
تعیین مهارت مدیریت اورژانس پرسنل اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان ، اسفند سال 1385 و فروردین سال 1386
روش پژوهش :
نوع پژوهش :
این پژوهش یک تحقیق توصیفی است که به بررسی مهارت مدیریت اورژانس در پرستاران قبل و بعد از ارتقاء می پردازد.
جامعه پژوهش :
کلیه پرستاران شاغل در اورژانس این مرکز را تشکیل می دهد.
نمونه پژوهش :
نمونه های مورد بررسی همان جامعه پژوهش می باشند . با توجه به مشخصات نمونه های پژوهش انتخاب شدند.
روش نمونه گیری :
نمونه گیری مبتنی بر هدف صورت گرفت و 16 نفر از پرسنل شاغل در اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان در طی دو ماه قبل و بعد از آموزش تئوری و عملی در بالین مرد ارزیابی قرار گرفتند.
محیط پژوهش:
اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان می باشد.
روش گرد آروری داده ها:
ابزار گرد آوری داده ها چک لیست سنجش مهارت عملکردی پرسنل در مدیریت اورژانس ها می باشد که شامل 30 سؤال مدیریتی است و با توجه به آخرین رفرنس ها و دستورالعمل های مدیریت اورژانس های وزارت بهداشت و چک لیست ها ومعیارهای ارزشیابی اورژانس های مراکز آموزشی و درمانی تهیه گردید. سپس در کمیته آموزش و نظارت و ارزشیابیپرستاری بیمارستان مورد تاکید قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج نشان میدهد مهارت پرسنل اورژانس در مدیریت اورژانس قبل از ارتقا 75 درصد در حد نسبتا مطلوب می باشد که بعد از آموزش های تئوری و بالینی ضمن انجام کار و نظارت مستمر جهت تثبیت مهارت جدیدی و سنجش اثر بخشی و ایجاد تغییر مثبت ، مهارت پرستاران اورژانس به 93 درصد ارتقاء پیدا کرد که با توجه به نمره قبل از آموزشها و ارتقاء 18 درصد پیشرفت در مهارت مشاهده گردید.
بحث و نتیجه گیری:
یافته های این پژوهش و پژوهشهای مشابه بیانرگ این مسئله است. که برای مدیریت موفق و موثر در همه زمینه ها از جمله مدیریت اورژانس ها ،بهره مندی از توانایی های ذاتی و اکتسابی نیروی انسانی ضرورت دارد . و این امر زمانی امکان پذیر است که با توجه به پیشرفت های روز افزون در همه ابعاد ، افرادشاغل در سازمانها نیز با برنامه ریزی صحیح و مستمرمدیران سطوح عملیاتی میانی و عالی تحت آموش و نظارت قرار گیرند و مهارت مدیریتی آنان منطبق بر نیازهای سامان و جهت کاراتر کردندعملیات ارائه خدمات کیفی و جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید