مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
سمیه نجفی درچه – گروه زیست شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
منوچهر توسلی – گروه زیست شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سیمین همتی – گروه پرتودرمانی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:
سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در سراسر جهان می باشد. عوامل ژنتیکی متفاوتی در بروز سرطان پستان دخالت دارند. موتاسیون در ژنP53 ژن کد کننده سرکوب کننده تومورP53 در 50 درصد از سرطان های انسان از جمله سرطان پستان دخالت دارد. در ادامه ی آسیبP53 ،DNAفرایندهای کلیدی نظیر ترمیمDNAتوقف چرخه سلولی ، پیری و آپوپتوز را به منظور سرکوب تومور کنترل میکند. هدف این مطالعه یافتن یک توالی تکراری کوتاهSTRدراینترون ااول ژن P53 به وسیله مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن باسرطان پستان می باشد. چندین پایگاه اطلاعاتی شامل Microsatellite repeats finder وEnsembl ،NCBIبه منظور یافتن توالی اینترون اول ژنP53 ونشانگرهای پلی مورفیک در اینترون اول ژنP53 استفاده شدند و سپس پرایمرهای مورد نظر به وسیله نرم افزارهایoligo و Primer3 ،SGDطراحی شدند. در میان توالی های کوتاه تکراری ، توالیTAAAAانتخاب شد و پرایمرها برای این نشانگر طراحی شدند. با کمک پایگاه های اطلاعاتیNCBI و Bioinformaticsپرایمرها بررسی شدندDNAژنومی از خون 203 فرد مبتلا به سرطان پستان و 200 فرد سالم در بین زنان اصفهانی به روشSalting outاستخراج شد و سپس توالی مورد نظر با روشPCRدر حجم 25 ماکرولیتر ( 33 سیکل) تکثیر یافت. آلل هایی با تکرارهای متفاوتTAAAAدر بین افراد شاهد و بیمارمشاهده شد. فراوانی آلل 10 تکرار در بین بیماران بیشتر از افراد شاهد بود. یافته های ما نشان داد افرادی که برای آلل 7 تکرار هموزیگوت هستند دارای ریسک بالاتری برای ابتلا به سرطان پستان می باشند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود

چکیده  
فصل اول: کلیات  
1- رشته کوه های بینالود  
2- معرفی منطقه ی مطالعه شده  
3- اطلاعات هواشناسی منطقه  
فصل دوم: روش مطالعه  
فصل سوم: نتایج و بحث  
1- خانواده های گیاهی منطقه  
2- جنس های گیاهی منطقه  
3- گونه های گیاهی منطقه  
4- مقایسه فلور گیاهی منطقه و ایران  
5- اشکال زیستی  
6- دوره های رویشی  
7- زیستگاه  
8- نواحی رویشی  
9- گونه های اندمیک  
10- گونه های نادر و در معرض انقراض  
11- اهمیت اقتصادی  
جدول 1  
جدول 2  
جدول 3  
جدول 4  
جدول 5  
جدول 6  
جدول 7  
جدول 8  
جدول 9  
جدول 10  
جدول 11  
جدول 12   
جدول 13   
جدول 14  
جدول 15  
جدول 16  
جدول 17  
جدول 18  
جدول 19  
جدول 20  
جدول 21  
جدول 22  
جدول 23  
جدول 24  
منابع  
پیوست 1: نقشه های توپوگرافیک منطقه  
پیوست 2: تصویر گونه های گیاهی منطقه  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود

1- جعفری، ع.، 1368، گیتاشناسی ایران، گیتاشناسی، جلد اول، تهران

2- درویش زاده، ع.، 1370، زمین شناسی ایران، سپهر تهران، 256-

3- نقشه ی مشهد، 1378، مقیاس 500000: 1، سری K 452، برگ NJ 40-C، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

4-نقشه ی درود، 1363، مقیاس 1:50000 ، سری K 753، برگ  III 7862 ، اداره ی جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

5- نقشه ی باغشن گچ، 1369، مقیاس 1:50000، سری 753 K، برگ I 7762، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

6- نقشه ی نیشابور، 1370، مقیاس 1:50000، سری 753 K، برگ I 7762، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

7- نقشه ی گلمکان، 1363، مقیاس 1:50000، سری 753 K، برگ IV 7862، اداره ی جغرافیایی ارتش

8- زرگری، ع.، 1370-1376، گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد 5-1، تهران

9- قهرمان، ا.، عطار، ف.، 1380، تنوع زیستی گونه های گیاهی ابرشهر تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

10- قهرمان، ا.، 1373-1369، کروموفیت های ایران، مرکز نشر دانشگاهی، جلد 4-1، تهران

11- قهرمان، ا.، 1381-1357، فلور رنگی ایران. موسسه ی تحقیقات جنگلها و مراتع، جلد 24-1، تهران

12- مظفریان، و.، 1379، رده بندی گیاهی، انتشارات امیرکبیر، جلد 2-1، تهران

13- اسدی، م.، معصومی، ع.، خاتم ساز، م.، مظفریان، و.، 1380-1367، فلور ایران. موسسه ی تحقیقات جنگلها و مراتع، جلد 42-1، تهران

14- قهرمان، ا.، عطار، ف.،1377، تنوع زیستی گونه های گیاهی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، تهران

15- مظفریان، و.، 1375، فرهنگ نام های گیاهان ایران، فرهنگ معاصر، تهران

16- ویسکرمی، غ.، 1379، مطالعه ی فلوریستیک منطقه ی کوه سفید لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی زیست شناسی گیاهی، دانشکده ی علوم، دانشگاه تهران

17- زارعی، م.، 1382، مرور سیستماتیک سرده ی GAGEA (تیره ی لاله) در ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی زیست شناسی گیاهی، دانشکده ی علوم، دانشگاه تهران

18- معصومی، ع.، 1379-1365، گون های ایران، موسسه ی تحقیقات جنگلها و مراتع، جلد 4-1، تهران

19- کریمی. ه، 1374 گیاهان هرز ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران

20- حیدری، ج.، 1383، بررسی فلوریستیک دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود. پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی زیست شناسی گیاهی، دانشکده ی علوم، دانشگاه تهران

21- Rechinger, K. H. (ed.). (1963-1999) Flora Iranica, Vols. 1-174. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt. Graz

22- komarov, V. L. (ed.). (1933-1964)Flora of the U.S.S.R. Vols. 1-30. Izdatelstvo Akademii nsuk SSR. Leningrad

23- Akhani, H. & Forther, H., (1994) The genus Heliotropium L. (Boraginaceae) in Flora Iranica Area. Sendtnera, 2, 187-

24-Assadi. M., (1996) A taxonomic revision of Elymus sect. Caespitosae and sect. Elytrigia (Poaceae, Triticeae) in Iran, Willdenowia, 26, 251-

25-Davis, P. H. (ed.)., (1965-1988) Flora of Turkey and the east Aegean Islands. Vols. 1-10, Edinbrugh University Press. Edinburgh

26- Ranjbar, M., (1999) Some remarks on the genus oxytropis (Fabaceae) from Iran, Sendtnera, 6, 193-

27-Townsend, C. C. & Guest, E., & Al-ravi, A. (Eds.). (1966-1968) Flora of Iraq. Vols. 1-9. Ministry of Agriculture of the Republic of Iraq. Baghdad

28- Tutin T. G. et al. (Eds.). (1964-1980) Flora Europaea. Vols. 1-5. Cambridge University Press. Cambridge

29- Akhani. H., (1998) Plant biodiversity of Golestan national Park, Iran, Stapfia

30- Takhtajan, A. (1986) Floristic Regions of the World. University of California Press. California. (English translation from Russian)

31- Zohary, M. (1973) Geobotanical foundation of the Middie East. Vol 1-2, Gustav Fischer Verlag

 

چکیده

مطالعه حاظر، بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان دامنه های جنوب غربی ارتفاعات کوه بینالود در شمال شهرستان نیشابور با وسعتی حدود 500 کیلومتر مربع است. این مطالعه به منظور شناخت گونه های گیاهی و بویژه شناسایی گونه های کمیاب و در معرض انقراض و همچنین برای افزایش دانش ما در مورد محیط زیست این منطقه انجام شد، چرا که اولین قدم در راه حفظ محیط زیست، شناخت دقیق و علمی آن می باشد. پوشش گیاهی منطقه شامل 488 گونه و زیرگونه متعلق به 301 جنس از 67 خانواده ی گیاهی است که از بین آنها تعداد 20 گونه جزو گیاهان کمیاب و در معرض انقراض می باشند. تروفیت ها با 88/36 درصد شکل زیستی غالب را دارند و همی کریپتوفیت ها و کامفیت ها به ترتیب با 01/34 و 68/11 درصد اشکال زیستی بعدی را تشکیل می دهند. از نظر نوع ناحیه ی رویشی، 66/52 درصد گیاهان آن از عناصر رویشی ایرانو-تورانی و بقیه مربوط به دو، سه یا چند ناحیه ی رویشی بوده و یا پراکنش جهانی دارند. زیستگاه های منطقه را از روی نوع رویش گیاهی، نوع بستر و میزان دسترسی گیاهان به آب، می توان به هفت زیستگاه دشتی و مسطح، صخره ای، دامنه های مرطوب،دامنه های خشک ،  زیستگاه های آبی، واریزه ها و مناطق تخریب شده تقسیم کرد

فصل اول: کلیات

1- رشته کوه های بینالود

بینالود سلسله ارتفاعی به با روند تقریبی شمال غربی – جنوب  شرقی در حدفاصل شهرستانهای مشهد و نیشابور در استان خراسان واقع است (پیوست1). این رشته کوه دارای قله های متعددی است که بلندترین آنها با 3211 متر ارتفاع دارد، همچنین قله شیر باد 3200 متر و قله زرگران با 3100 متر ارتفاع در جنوب قله بینالود-که بلندترین قله استان خراسان می باشد- قرار دارند. کلیه آبریزهای شمالی این کوهستان به کشف رود و آبزیزهای جنوبی آن به کال شور می ریزد . روستاهای مهمی چون زشک، شاندیز، طرقبه،گلمکان در دامنه های شمالی و روستاها و شهرهایی مانند پیوه ژن، درود، خرو و میرآباد در دامنه های جنوبی آن قرار گرفته اند

از لحاظ زمین شناسی رشته کوه های بینالود بین پلیت مستحکم توران و خرده قاره ایران مرکزی محاط شده است. مرز جنوبی آن گسل میامی یا گسل شاهرود و حد شمال غربی آن را گسل سمنان می دانند. گسترش واقعی این زون بین نواحی شمال سبزوار و نیشابور تا مشهد است ولی با توجه به اینکه در زون مورد بحث زمین های دگرگون شده وآزرینی وجود دارد که در آن سوی مرز (افغانستان) نیز قابل تعقیب است بنابراین، حد شرقی این زون را به ادامه هندوکش غربی در افغانستان محدود می کنند.(2)

این زون بخشی از البرز را شامل است که از نظر زمین شناسی، اختصاصات ویژه ای دارد. گاهی واحد زمین شناسی بینالود را زون تدریجی بین ایران مرکزی و البرز درنظر می گیرند، زیرا رسوبات و رخساره های پالئوزوئیک این زون شبیه البرز است و گاهی آنرا جزئی از ایران مرکزی درنظر میگیرند که در آن رسوبات اپی کنتینانتال پالئوزوئیک تقریباً در همه جا دیده میشود، ولی در بخشهای بالاآمده (هورست) به طور محلی، قسمت هایی از ردیف های رسوبی حذف شده و در آن نبود چینه شناسی مشخص دیده می شود. به علاوه، زون مزبور، طی دونین پسین – کربنیفر با البرز غربی و مرکزی و درپرمین با سایر قسمتهای ایران از نظر حوضه رسوبی وضع تقریباً مشابهی داشته و در ارتباط بوده است (2)

مجموعه آذرین و دگرگونی این زون که به ویژه در جنوب و مغرب مشهد بیرون زدگی دارد، شامل سه فاز دگرگونی ناحیه ای و دو مرحله گرانیت زایی است و در آن توده های اولترابازیک نیز وجود دارد. در مورد سن این مجموعه های دگرگونی و آذرین اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را پرکامبرین و بعضی به ژوراسیک نسبت می داده اند، ولی شواهد زمین شناسی و تعیین سن مطلق نشان داده است که فازهای دگرگونی و گرانیت زایی اولیه آن به فاز کوهزایی هرسی نین و بعدها در تریاس میانی نیز مجموعاً تحت تأثیر دگرگونی های سیمرین پیشین قرار گرفته است(2)

ادامه قسمتی از عملکرد کوهزایی هرسی نین را که از تیان شان – پامیر – هندوکش به جنوب مشهد می رسد، نوعی فرورانش پوسته اقیانوسی (اقیانوس پالئو تتیس) می دانند. در این زون رسوبات کامبرین فسیل دار وجود داشته و طی سیلورین و دونین زیرین، دریای مشترکی شمال شرق ایران و ایران مرکزی را فرا می گرفته، زیرا رسوبات مشابهی طی این مدت در بینالود و ایران مرکزی بر جای گذاشته شده است. ارتباط مزبور تا کربونیفر زیرین نیز وجود داشته است در حالی که در البرز رابطه مزبور به کلی قطع شده. این وضعیت را به حرکات خشکی زایی اواخر دونین مربوط می دانند و کنگلومرای قاعده ای کربونیفر زیرین را دلیل این حرکات ذکر می کنند(2)

رسوبات کربونیفر فوقانی در بینالود، شامل مجموعه ای از ماسه سنگ کوارتزیتی سیاه رنگ و شیل است که تا اندازه ای شبیه تشکیلات سردر(طبس – ایران مرکزی) است. رسوبات تریاس البرز با ایران مرکزی تفاوت داشته ولی در بینالود، هیچ نوع رسوبی در تریاس تشخیص داده نشده است. تنها در منطقه آق دربند (100 کیلومتری شرق مشهد) رسوبات شیل و ماسه سنگ همراه با لایه های آهکی آمونیت دار وجود دارد که آن را به تریاس میانی و فوقانی مربوط می دانند(2)

گسل سنگ بست – شاندیز  مجموعه دگرگونی پالئوزوئیک و توده های نفوذی جنوب مشهد را از اسلیت و ماسه سنگهای سازند شمشک (رتیو – لیاس) و رسوبات جوان تر مجزا می کند

با حرکات کوهزایی سیمرین پیشین و پس روی دریا، محیط مناسبی برای رشد گیاهان در این منطقه فراهم شده است

در زون بینالود، رسوبات ژوراسیک در بسیاری از نقاط به طور هم شیب رسوبات پالئوزوئیک و مجموعه های دگرگونی را می پوشاند و در کنگلومرای قاعده ای آن می توان قطعات مختلف و فراوان دگرگونی و آذرین پالئوزوئیک را پیدا کرد. رسوبات لیاس نیز مشابه رسوبات سازند شمشک البرز است

و در آن گاهی لایه ماسه سنگ بین لایه ای وجود دارد که حاوی فسیل های گیاهی زیاد است. رسوبات آهکی دوره کرتاسه نیز مشابه البرز بوده و در جنوب غربی قشلاق، گرانیت های مشهد را فرا می گیرد

رسوبات پالئوژن در دامنه شمالی البرز و بینالود گسترش نداشته است. در ضمن فعالیت شدید آتشفشانی ائوسن در این ناحیه به چشم نمی خورد. رسوبات نئوژن البرز شرقی و بینالود شبیه ایران مرکزی است. به علاوه رسوبات قرمز تخریبی و سایر لایه های ترسیر در جنوب بینالود وجود دارد ولی گسترش آنها بسیار محدود است(2)

2- معرفی منطقه ی مطالعه شده

منطقه مورد مطالعه با وسعتی حدود 500 کیلومتر مربع در دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود، در حد فاصل طول های جغرافیایی ’15  °59 و ’45  °58 شرقی و عرض های ’8  °36 و ’24  °36 شمالی قرارگرفته است(منابع 3 تا 7) به طوری که شهر خرو، روستای باغشن گچ و تمام نواحی و روستاهای مابین این دو منطقه را شامل میشود (پیوست1). کمترین ارتفاع این منطقه 1300 متر و بیشترین ارتفاع حدود 2800 متر بالای سطح دریا می باشدبطوری که اختلاف ارتفاعی حدود 1500 متر در این منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است

در جدول 1 نام، مختصات جغرافیایی و ارتفاع بعضی از مهمترین مناطق و روستاهای منطقه آمده است

3- اطلاعات هواشناسی منطقه

اطلاعات مربوط به دما، بارش و رطوبت نسبی با استفاده از اطلاعات ایستگاه هواشناسی شهرستان نیشابور – که نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به منطقه می باشد – محاسبه شده است. این اطلاعت در فاصله سالهای 1962 تا 1985 و 1991 تا 2000 ثبت شده است

دما: میانگین دمای ماهانه در ژانویه (اواخردی و اوایل بهمن) کمترین مقدار خود را داشته، سپس افزایش یافته و در جولای به حداکثر مقدار خود می رسد و سپس تا ژانویه سیرنزولی طی می کند. میانگین مینیمم دماها در ماهای ژانویه، فوریه و مارس یعنی فصل زمستان زیر صفر بوده و ماه های یخبندان را تشکیل میدهد. سردترین ماه سال ژانویه وگرمترین ماه جولای میباشد (جدول 2)

بارندگی: مجموع بارندگی سالانه 9/239 میلیمتر و  حداکثر میزان بارندگی در ماه مارس          (اواخر اسفند واوایل بهار) می باشد (جدول 3)

رطوبت نسبی: رطوبت نسبی در گرمترین ماه، کمترین و در سردترین ماه بیشترین مقدار خود را داشته است (جدول 4)

فصل دوم: روش مطالعه

          برای انجام این مطالعه ابتدا نقشه های توپوگرافی منطقه (منابع 3، 4، 5، 6 و 7) تهیه و پس از شناسایی دقیق موقعیت منطقه عملیات صحرایی و جمع آوری نمونه ها آغاز گردید. نمونه های گیاهی از تیر ماه 1381 تا فروردین 1383 هر ماه در فصول رویش جمع آوری شدند. اطلاعات مربوط به زیستگاه، محل و تاریخ جمع آوری و همچنین برخی اطلاعات محلی در مورد گونه ها در هنگام جمع آوری نمونه ها ثبت شد. تمام این نمونه ها به هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران (TUH) منتقل شده و پس از خشک کردن و تثبیت آنها بر روی شیت های هرباریوم و شماره گذاری، شناسایی آنها با استفاده از منابع مختلف (منابع شماره ی 9 تا 28) انجام شد. شکل زیستی گونه ها با استفاده از روش رانکیه (1934) و کرولوژی گونه ها با استفاده از منابع مختلف (منابع 9، 29، 30، 31) تهیه گردید و در نهایت اهمیت اقتصادی و زیست محیطی گونه های مختلف مشخص شد

فصل سوم: نتایج و بحث

 1- خانواده های گیاهی منطقه

          در منطقه مطالعه شده تعداد 67 خانواده گیاهی وجود دارد. از بین این خانواده ها، 54 خانواده از گیاهان دولپه، 10 خانواده از گیاهان تک لپه، یک خانواده از کلامیدوسپرمها و دو خانواده متعلق به نهانزادان آوندی است. خانواده کاسنی (Asteraceae) با 71 گونه بیشترین فراوانی گونه را در منطقه دارد و بعد از آن به ترتیب خانواده های گندم (Poaceae) با 50 گونه، حبوبات (Fabaceae) با 43 گونه، شب بو (Brassicaceae) 30 گونه، میخک (Caryophyllaceae) با 72 گونه، چتریان (Apiaceae) با 22 گونه، نعناع (Lamiaceae) با 21 گونه، گاوزبان (Boraginaceae) با 20 گونه، لاله (Liliaceae) با 18 گونه و گل میمون (Scrophulariaceae) با 15 گونه بزرگترین خانواده های گیاهی منطقه را تشکیل می دهند

2- جنسهای گیاهی منطقه

          بر طبق جدول 5 تعداد 301 جنس گیاهی در منطقه وجود دارد. بزرگترین جنس گیاهی منطقه جنس گون (Astragalus)با 14 گونه می باشد. جدول 6 نام بزرگترین جنسهای گیاهی و تعداد گونه های هر جنس را نشان می دهد

3- گونه های گیاهی منطقه

          منطقه مطالعه شده دارای 487 گونه گیاهی می باشد (جدول 7). از بین این گونه ها تعداد 393 گونه دو لپه، 92 گونه تک لپه، دو گونه پتریدوفیت و یک گونه کلامیدوسپرم است. جدول 8 تعداد و درصد این گونه ها را نشان می دهد. پیوست 2 تعدادی از تصاویر گونه های گیاهی و مناظر منطقه را نشان می دهد

4- مقایسه ی فلور گیاهی منطقه و ایران

          منطقه ی مطالعه شده در دامنه های جنوب غربی رشته کوه بینالود وسعتی حدود 500 کیلومتر مربع دارد که 03/0 % وسعت ایران می باشد. تعداد خانواده ها 11/40 % کل خانواده های گیاهی ایران، تعداد جنسها 93/24% تعداد جنسهای ایران و تعداد گونه ها 44/6% تعداد گونه های گیاهی ایران می باشد (جدول 9)

5- اشکال زیستی (Biological types = Life forms)

          شکل زیستی تروفیت (Therophyte) با 88/36% شکل زیستی غالب گیاهان منطقه را تشکیل می دهد. بعد از آن به ترتیب اشکال زیستی همی کریپتوفیت (Hemicryptophyte)، کامفیت (Chamaephyte)، ژئوفیت پیاز دار (Bulbose geophyte)،  فانروفیت (Phanerophyte)، ژئوفیت ریزوم دار (Rhizomatous geophyte)، ژئوفیت غده دار (Tuberose geophyte)، نانوفانروفیت (Nanophanerophyte)، هلوفیت (Helophyte) و پارازیت (Parasite) اشکال زیستی بعدی را تشکیل می دهند (جدول 10)

          در جدول 11 شکل های زیستی ده خانواده ی گیاهی بزرگ منطقه و تعداد و درصد هر یک از این اشکال رویشی آمده است. این جداول نشان می دهند که تروفیت ها بالاترین درصد فراوانی را در خانواده های گرامینه، شب بو و گل میمون تشکیل می دهند. همی کریپتوفیت ها بالاترین درصد فراوانی را در خانواده های کاسنی، حبوبات، چتریان و نعناع دارا می باشند. کامفیت ها در خانواده نعناع با درصد همی کریپتوفیت ها برابری می کند و در خانواده میخک نیز درصد قابل توجهی را دارا می باشد و ژئوفیت ها تقریباً تمام خانواده ی لاله را در بر می گیرند

6- دوره ی رویشی

          گیاهان به سه گروه از لحاظ دوره ی رویشی تقسیم می گردند، گیاهان یک ساله، دو ساله و چند ساله. جدول 12 تعداد و درصد آنها را درمنطقه نشان می دهد

7- زیستگاه

          مشاهدات انجام شده مؤید هفت زیستگاه مختلف در منطقه است این زیستگاه ها بر اساس میزان دسترسی گیاهان به آب و نوع بستر تقسیم شده اند

1) مناطق دشتی: این مناطق، تمام کوه پایه ها و مناطق مسطح بین کوه ها و تا حدی دامنه های کم شیب را شامل می شود. با توجه به مناسب بودن این مناطق برای فعالیت های کشاورزی، بیشترین تغییر در اکوسیستم های موجود در این زیستگاه رخ داده است. در این مناطق گونه های مختلف از خانواده ی گرامینه پراکنش دارند در جدول 7 زیستگاه هایی را که هر گونه گیاهی می تواند اشغال کند آمده است

2) نواحی سنگی و صخره ای: این زیستگاه معمولاً در دامنه ها در قسمتی که سنگ بستر از خاک خارج شده است، دیده می شوند. همچنین در شکاف صخره ها گونه های متنوعی را می توان مشاهده نمود (جدول 7)

3) مناطق خشک کوهستانی: این مناطق در حد واسط نواحی دشتی و مناطق صخره ای کوهستان ها قرار دارند و گونه هایی از هر دو زیستگاه در این منطقه نیز وارد می شوند

4) مناطق مرطوب کوهستانی و حاشیه رودخانه ها: به دلایل مختلف مانند وجود چشمه ها و آبراهه های فصلی در شیبها و یا وجود برخی ساختارهای صخره ای زیر سطح خاک که سبب انتقال رطوبت به سطح می شوند، لکه های کوچک مرطوبی در دامنه های خشک کوهستان ایجاد می شود. از طرفی وجود رطوبت کافی در کنار رودها نیز چنین رویشهایی را ایجاد می کند. این زیستگاه معمولاً دارای گونه های متنوعی از انواع گونه های گرامینه و گیاهان مختلف دیگر هستند

5) دامنه های واریزه ای: این بستر ها که در پایین دامنه ارتفاعات انباشته از خرده سنگ های تخریب شده ی صخره ها هستند شامل واریزه های شیستی و ماسه ای اند. در واریزه های شیستی که خاک اندکی نیز در بین سنگریزه ها وجود دارد، معمولاً گیاهان کمی می رویند، اما مناطق واریزه ای ماسه ای به علت نرم و متخلخل بودن بستر، از تنوع و غنای گونه ای بیشتری برخوردار است

6)زیستگاه های آبی: این زیستگاه که درون رودخانه ها را شامل می شوند که به علت شیب تند منطقه و جریان سریع آب دارای تنوع گیاهی اندکی می باشند

 7) مناطق تخریب شده: این زیستگاه ها شامل مناطق دستخورده ی روستاها، باغها، مزارع کشاورزی و خاک ریزهای کنار جاده ها هستند. در این زیستگاه ها گونه های متعددی از گندمیان و علف های هرز دیده می شوند

 8- نواحی رویشی (کرولوژی)

 

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد ارتشاء

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد ارتشاء دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد ارتشاء  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد ارتشاء،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد ارتشاء :

ارتشاء

ارتشاء (رشوه)
رشوه از ماد «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرند وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهند مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

نوع میزان مجازات ارتشاء
انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.
2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.
4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.
هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول ماد 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبک چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده 1 :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده 2 :
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود .

ماده 3 :
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده 4 :
کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ماده 5 :
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .

تبصره 1 : در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره 3 : هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 : هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 : در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6 :
مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

ماده 7 :
در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده 8 :
کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.
توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء

از لحاظ اینکه رشاء و ارتشاء با یکدیگر ملازمه دارند یا نه دو نظریه ابزاز میگردد یکدسته آنها که طرفدار ملازمه آندو جرم میباشند و اعتقاد دارند که تا یکی واقع نشود دیگری تحقق نمییابد یا بعبارت دیگر باید هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثقات نظریه خود چنین استدلال میکنند،
راشی بهنگام دادن رشوه باید قصد داشته باشد یعنی در عمل جرم آمیز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته شود تا بتوان گیرنده را نیز مرتشی و بالاخره مجرم دانست نتیجه آنکه اگر راشی قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نمیشود ارتشاء نیز معدوم است هرچند که مرتشی در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتی راشی یعنی دهنده رشوه وجود خارجی ندارد چگونه میتوان قبول کرد مرتشی یا گیرنده به تنهائی وجود داشته باشد. و اگر بخواهیم در بیان فارسی تری خلاصه کنیم باید بگوئیم که چون دهندهای نیست گیرنده ای هم نمیتواند باشد.

طرفداران این نظریه بعنوان احتجاج آرائی را شاهد مثال میآورند که شاید خصوص مورد موجب صدور آنها شده است.
این نظریه را اگر قبول کنیم آثاری از آنرا نیز باید بپذییم از جمله آنکه: وقتی کارمند منحرفی از مراجعهکنندهای رشوه میخواهد و شخص اخیر الذکر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع میکند و در وقت و مکان معین رشوه نشان داده میشود چون راشی در دادن رشوه قاصد با آن معنا که مفهوم ماست نبوده است پس راشی نیست و نتیجتاً نمیتواند مرتشی هم وجود داشته باشد. و چون بخواهیم در کلام حقوقی بگنجانیم میگوئیم عنصر اخلاقی در دادن رشوه معدوم بوده است پس این رشوه نبوده و جرم نیست و طرف مالی که رشوه نیست دریافت داشته پس دیگر مرتشی نیست.

البته شاید عمل مذکور عمل نکوهیدهای باشد و خود نوعی جرم از طرف مقامات صلاحیتداری که قبول میکنند مال مورد رشوه را قبل از دادن بمرتشی نشان کنند و سپس در جلسه حضور یافته صورتمجلس نمایند تلقی گردد چنانکه قانون هم چنین امری را پیش بینی نکرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون

مجازات عمومی ثبوت یا عدم ثبوت و اجبار یا عدم اجبار آنرا بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ایجاد جرم نماید یا اینکه احیاناً بعد از متهم کردنها و تحت تعقیب قرار دادنها ثابت شود که پرداخت این وجه جز ادای دین یا پرداخت قرض چیزی دیگری نبوده و آبروی کارمندی با وسیله شدن مقامات صلاحیتدار بباد رفته است.
بلی این عمل را نگارنده و خیلی از قضات نمیپسندیم ولی دفع آن از این طریق نیست که رشوه را لازم و ملزوم یکدیگر بدانیم و معتقد شویم که تا یکی محقق نشود دیگری قابل تحقق نیست.

نظریه دوم که از فحوای کلام استنباط میگردد که نویسنده هم از طرفداران آن هستم نظریه دوگانگی رشاء و ارتشاء است. زیرا:
قانون خود آندو را از یکدیگر جدا ساخته و یکی را از درجه جنایت ودیگری را در وضعی عادی جنحه میداند.

ماده یک سال 1307 دنبال ماده 138 قانون مجازات عمومی مقرر می دارد . هر یک از مستخدمین ….. وجه یا مالی قبول کند ….مرتشی محسوب و بدو سال تا پنج سال مجزد ….محکوم خواهند گردید و قسمت آخد ماده 142 مقرر می دارد که مجازات راشی عادی از دو ماه تا یکسال حبس تادیبی است .

2- ارکان و عناصر تشکیل دهنده دو جرم یکسان نیست. چه جرم ارتشاء دارای مختصاتی است مخصوص بخود از جمله اینکه اولا مرتشی باید حکماً کارمند دولت باشد بآن شرح که در ماده اول قانون مجازات ارتشاء مصوب سال 1307 آمده است ثانیا، وجهی را دریافت دارد البته این شرایط اضافه بر سه رکن اصلی جرم است. ماده 140 داوران و ممیزین و مصدقینی که رشوه میگیرند از کارمندان دولت جدا کرده است و آنها را از لحاظ مجازات در ردیف راشی گذاشته که بعد شرح آن خواهد آمد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ‌شناخت‌ سیستم‌های برنامه ریزی منابع موسسه‌ ‌

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ‌شناخت‌ سیستم‌های برنامه ریزی منابع موسسه‌ ‌ دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ‌شناخت‌ سیستم‌های برنامه ریزی منابع موسسه‌ ‌  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ‌شناخت‌ سیستم‌های برنامه ریزی منابع موسسه‌ ‌،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ‌شناخت‌ سیستم‌های برنامه ریزی منابع موسسه‌ ‌ :

دکتر مهدی‌ غضنفری‌ ‌حسام‌ شهریاری‌ محمدعلی‌ سرخوش‌ ‌سمیه‌ موسوی‌ اصل
امروزه‌ سازمانها برای‌ تولید محصولات‌ با کیفیت‌ بالا و مطابق‌ با نیازهای‌ خاص‌ مشتری‌ تحت‌ فشار هستند.

 

هر شرکت‌ مجموعه‌ای‌ پیچیده‌ از گردش‌ اطلاعات‌ است‌ و تنها مدیریت‌ صحیح‌ می‌تواند با پردازش‌ این‌ اطلاعات‌ شرکت‌ را در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ رقابتی‌ یاری‌ دهد. ERP یک‌ استراتژی‌ نیست‌ بلکه‌ سیستمی‌ نرم‌افزاری‌ است‌ که‌ داده‌های‌ موجود در سراسر یک‌ سازمان‌ را یکپارچه‌ ساخته‌ و به‌ شکل‌ مناسب‌ در اختیار کاربران‌ قرار می‌دهد. استانداردشدن‌ داده‌ها، کاهش‌ زمانهای‌ پیشبرد،

اتوماسیون‌ فعالیتها و خدمات‌ سریعتر مشتریان‌ از جمله‌ مزایایی‌ است‌ که‌ کاربردERP برای‌ شرکتها به‌ ارمغان‌ می‌آورد. سیستم‌ERP به‌ کارکنان‌ یک‌ مجموعه‌تولیدی‌ اجازه‌ می‌دهد تا با هماهنگی‌ هم‌ کار کنند حتی‌ اگر میان‌ آنها مرزهای‌ جغرافیایی‌ وجود داشته‌ باشد.

ERP با نشان‌دادن‌ وضعیت‌ لحظه‌به‌ لحظه‌یک‌ سفارش‌ یا محصول‌ در سازمان، به‌ عنوان‌ یک‌ ابزار پشتیبانی‌ تصمیم‌گیری‌ عمل‌ می‌کند. سرمایه‌گذاری‌ روی‌ERP برای‌ هر سازمانی‌هنگفت‌ است‌ و مدیران‌ غالباً‌ در سنجش‌ بازگشت‌ این‌ سرمایه‌گذاری‌ دچار اشتباه‌ می‌شوند.

برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌ با داشتن‌ قابلیت‌ به‌روزسازی‌ استراتژی‌ها و فناوریها، موسسه‌ را به‌ سمت‌ به‌کارگیری‌ فناوریهای‌ جدید رهنمون‌ می‌سازد. سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌ به‌تازگی‌ در ایران‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است.

تا رسیدن‌ به‌ سطح‌ استاندارد سیستم‌های‌ERP و پوشش‌دادن‌ نیازهای‌ روزافرون‌ صنعت‌ و خدمات‌ در ایران‌ هنوز راه‌ درازی‌ در پیش‌ است. چکیده‌ ‌ ‌امروزه‌ سازمانها برای‌ ارائه‌ خدمات‌ و محصولاتی‌ با کیفیت‌ بالاتر و مطابق‌ با نیازهای‌ خاص‌ هر مشتری، تحت‌ فشار قرار دارند؛ بنابراین، آنها برای‌ حفظ‌ قدرت‌ رقابتی‌ خود در این‌ محیط‌ سریع‌ و پرتغییر، به‌دنبال‌ راههای‌ جدید و موثری‌ هستند. اما این‌ حقیقت‌ که‌ هر شرکت‌ مجموعه‌ای‌ به‌هم‌ پیچیده‌ از گردش‌ فعالیتها و اطلاعات‌ است، دستیابی‌ به‌ هدف‌ فوق‌ را دشوار می‌سازد. تنها مدیریت‌ صحیح‌ این‌ فعالیتها و اطلاعات‌ می‌تواند شرکتها را در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ رقابتی‌شان‌ یاری‌ دهد.

‌تکامل‌ سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌IS) )، همگام‌ با پیشرفت‌ فناوری‌ اطلاعات‌(IT) و نرم‌افزارهای‌ کامپیوتری، به‌شکل‌گیری‌ و توسعه‌ سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌ (ERP) انجامیده‌ است. اگرچه‌ دو دهه‌ از پیدایش‌ERP می‌گذرد، به‌لحاظ‌ تاریخچه‌ای‌ می‌توان‌ آن‌را تداوم‌ حرکتی‌ دانست‌ که‌ از سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ موادMRP) ) آغاز گردیده‌ و توسعه‌ و بهبود یافته‌ است. ‌

ERP یک‌ استراتژی‌ نیست؛ بلکه‌ سیستمی‌ نرم‌افزاری‌ است‌ که‌ داده‌های‌ موجود در سراسر یک‌ سازمان‌ را یکپارچه‌ ساخته، به‌شکل‌ مناسب‌ و در موقع‌ لازم‌ در اختیار کاربران‌ قرار می‌دهد. به‌این‌ ترتیب،ERP تمامی‌ جنبه‌های‌ یک‌ سازمان‌ را – از جمله‌ توزیع‌ و فروش، برنامه‌ریزی‌ تولید، تهیه‌ و تدارک‌ مواد، مدیریت‌ سازمان‌ و منابع‌ انسانی‌ و برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ تجاری‌ – در قالبی‌ ساخت‌یافته‌ در بر می‌گیرد.

چنین‌ سیستمی‌ منافع‌ بسیاری‌ را – چون‌ استانداردشدن‌ داده‌ها و فرایندها، کاهش‌ زمانهای‌ پیشبرد، اتوماسیون‌ فعالیتها، و خدمات‌ سریعتر مشتریان‌ – برای‌ شرکتها به‌ارمغان‌ می‌آورد.

‌این‌ مقاله‌ به‌ چیستی‌ERP می‌پردازد. با بررسی‌ موقعیت‌ERP به‌عنوان‌ یک‌ سیستم‌ واسط‌ میان‌ زنجیره‌ تامین‌ و سیستم‌های‌ کف‌ کارخانه‌ و مرور تاریخچه‌ای‌ و شناخت‌ کارکردهای‌ عمده‌ آن، سعی‌ بر آن‌ است‌ تا به‌ چیستی‌ERP پاسخ‌ داده‌ شود. همچنین‌ فواید و دلایل‌ به‌کارگیری‌- ERP مانند یکپارچه‌سازی‌ داده‌های‌ مالی‌ و استانداردکردن‌ فرایندهای‌ تولید – برشمرده‌ می‌شود تا ضرورت‌ آن‌ تشریح‌ گردد.

1 – مقدمه‌ ‌ ‌تولیدکنندگان، امروزه‌ تحت‌ فشار قرار دارند تا محصولاتی‌ با کیفیت‌ بالاتر و مطابق‌ با نیازهای‌ خاص‌ هر مشتری‌ را در زمانی‌ کوتاه‌تر ارائه‌ دهند. بنابراین‌ شرکتهای‌ تولیدی‌ برای‌ حفظ‌ قدرت‌ رقابت‌ خود در این‌ محیط‌ تجاری‌ سریع، به‌دنبال‌ راههای‌ جدیدی‌ می‌گردند؛ روشی‌ که‌ بتوانند از ظرفیتهای‌ موجود تولید بهره‌ بیشتری‌ ببرند و موجودی‌ در گردش‌ خود را کاهش‌ دهند.

اما این‌ حقیقت‌ که‌ هر شرکت‌ تولیدی‌ مجموعه‌ به‌هم‌ پیچیده‌ای‌ از گردش‌ فعالیتها و اطلاعات‌ است، دستیابی‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ را دشوار می‌سازد. بنابراین‌ تنها مدیریت‌ درست‌ این‌ فعالیتها و اطلاعات‌ می‌تواند شرکت‌ را در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ رقابتی‌ یاری‌ دهد. در مقابل، یک‌ مدیریت‌ ضعیف‌ به‌ کیفیت‌ پایین، پاسخ‌گویی‌ کُند به‌ مشتری‌ و هزینه‌های‌ کمرشکن‌ می‌انجامد. چنین‌ تولیدکننده‌ای، چاره‌ای‌ جز ترک‌ بازار ندارد.

‌در اکثر کارخانه‌های‌ تولیدی، مشکلات‌ موجود، ناشی‌ از کمبود تلاش‌ کارکنان‌ نیست. بلکه‌ مشکل‌ اصلی، کمبود همکاری‌ و هماهنگی‌ در استفاده‌ از منابع‌ در دسترس‌ کارخانه‌ (افراد، اطلاعات، مواد و ابزار) و در نتیجه‌ مدیریت‌ موثر کار است. پیشرفتهای‌ اخیر در فناوری‌ اطلاعات‌(IT) و نرم‌افزارهای‌ کامپیوتری، اکنون‌ مدیران‌ را قادر ساخته‌ است‌ تا از طریق‌ سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ مختلف، دسترسی‌ آسان‌ و سریعی‌ به‌ داده‌های‌ مختلف‌ سازمان‌ داشته‌ باشند.این‌ داده‌ها، عموماً‌ در سه‌ سطح‌ استراتژیک، تاکتیکی‌ و عملیاتی‌ موجود هستند. شکل‌ 1، مهمترین‌ سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ یک‌ سازمان‌ و سطح‌ عملکرد هرکدام‌ از آنها را نشان‌ می‌دهد.

‌ ‌در این‌ میان، سه‌ سیستم‌ اصلی‌ – یعنی‌ مدیریت‌ زنجیره‌ تامین‌SUPPLY CHAIN ) MANAGEMENT=SCM)، برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌(ERP) و سیستم‌ اجرای‌ تولید (MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM = MES) از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار بوده، در قلب‌ جریان‌ اطلاعات‌ شرکت‌ قرار دارند.

زنجیره‌ای‌ تامین، «مجموعه‌ای‌ از تسهیلات‌ و کانالهای‌ توزیعی‌ است‌ که‌ مواد خام‌ را به‌کار برده، آنها را به‌ محصول‌ نیمه‌ساخته‌ و محصول‌ نهایی‌ تبدیل‌ می‌کند و در نهایت، این‌ محصول‌ نهایی‌ را به‌دست‌ مشتری‌ می‌رساند». در نتیجه‌ این‌ زنجیره، سازمان‌ تولیدکننده، تامین‌کنندگان‌ وی‌ و کانالهای‌ توزیع‌ و فروشندگان‌ را دربر می‌گیرد.

شکل‌ 1 : سطوح‌ داده‌ها و تصمیم‌گیری‌ در سازمان‌

‌ همچنین‌ بنابه‌ تعریف‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ سیستم‌های‌ اجرایی‌ تولیدMESA ) INTERNATIONAL)، این‌ سیستم‌ها اطلاعاتی‌ را ارائه‌ می‌دهند که‌ امکان‌ بهینه‌سازی‌ فعالیتهای‌ تولید را از صدور سفارش‌ تا تولید کالاهای‌ نهایی‌ فراهم‌ می‌کندMES .

بااستفاده‌ از داده‌های‌ جاری‌ و دقیق، فعالیتهای‌ کارخانه‌ را هدایت‌ می‌کند و به‌محض‌ وقوع‌ مشکلات، اقدام‌ لازم‌ را نسبت‌ به‌ آنها انجام‌ می‌دهد. بنابراین، با پاسخ‌ سریع‌ به‌ شرایط‌ متغیر و تمرکز بر کاهش‌ فعالیتهای‌ فاقد ارزش‌ افزوده، عملیات‌ و فرایندهای‌ کارخانه‌ به‌ شکل‌ موازی‌ هدایت‌ می‌شود». از این‌ رو سیستم‌ اجرای‌ تولید، یک‌ سیستم‌ حیاتی‌ در کف‌ کارخانه‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ لازم‌ را برای‌ به‌اجرا درآمدن‌ تولید فراهم‌ می‌کند.

‌سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌ – موضوع‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌ – یک‌ سیستم‌ واسط‌ بین‌ زنجیره‌ تامین‌ و کف‌ کارخانه‌ است‌ که‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ برنامه‌ریزی‌ داخل‌ سازمان‌ تولیدکننده‌ را در برمی‌گیرد. شکل‌ 2 ارتباط‌ تاریخی‌ این‌ سه‌ سیستم‌ را نشان‌ می‌دهد.

2 – سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌ ‌ ‌سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌ERP) )، نرم‌افزارهایی‌ هستند که‌ داده‌های‌ موجود در سراسر یک‌ سازمان‌ را یکپارچه‌ ساخته، به‌شکل‌ مناسب‌ و در زمان‌ حقیقی‌ و بی‌درنگ‌ در اختیار کاربرانی‌ قرار می‌دهند که‌ به‌ آن‌ نیاز دارند. ‌ ‌چنین‌ سیستمی‌ به‌ تمامی‌ افراد یک‌ مجموعه‌ تولیدی‌ اجازه‌ می‌دهد تا با هماهنگی‌ هم‌ کار کنند؛ حتی‌ اگر میان‌ آنها مرزهای‌ جغرافیایی‌ وجود داشته‌ باشد. به‌این‌ ترتیب،ERP محیطی‌ برای‌ بهبود عملکرد تجاری‌ و کسب‌ مزیت‌ رقابتی‌ فراهم‌ می‌کند.

‌واژه‌ موسسه، مفهوم‌ اصلی‌ERP را در بردارد؛ به‌کارگیری‌ یک‌ برنامه‌ی‌ نرم‌افزاری‌ که‌ به‌تنهایی‌ بتواند نیازهای‌ کارکنان‌ بخشهای‌ مالی، منابع‌ انسانی، تولید و انبار، خرید و فروش‌ و پشتیبانی‌ و خدمات‌ مشتری‌ را برآورده‌ سازد، امری‌ دشوار و حتی‌ غیرممکن‌ به‌نظر می‌رسد. در نتیجه، رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ نیازمند همکاری‌ و تعهد تمامی‌ عناصر یک‌ سازمان‌ است. در عوض‌ پس‌ از این‌ یکپارچه‌سازی، بخشهای‌ گوناگون‌ می‌توانند راحت‌تر با هم‌ ارتباط‌ برقرار کنند.

شکل‌ 3 – یکپارچه‌سازی‌ سیستم‌های‌ یک‌ موسسه‌ تولیدی‌

‌ ERP سعی‌ دارد بر روی‌ پنج‌ تناسب‌ متمرکز شود: تولید محصول‌ مناسب، با کیفیت‌ مناسب، در مقدار مناسب، با قیمت‌ مناسب‌ و در زمان‌ مناسب‌ که‌ سبب‌ رضایت‌ مشتری‌ و درنتیجه، کسب‌ سود گرددERP .

همچنین‌ با نشان‌دادن‌ وضعیت‌ لحظه‌به‌ لحظه‌ یک‌ سفارش‌ یا محصول‌ در سازمان، به‌عنوان‌ یک‌ ابزار پشتیبانی‌ تصمیم‌گیری‌DECISION ) SAPPORT SYSTEM=DSS) عمل‌ می‌کند و شرکت‌ را در پاسخ‌ به‌ سوالهای‌ زیر یاری‌ می‌دهد:

O می‌خواهیم‌ چه‌ محصولاتی‌ را تولید کنیم؟

O محدودیتهای‌ زمانی‌ تولید ما چیست؟

O محصولات‌ را چگونه‌ می‌سازیم؟

O چه‌ مقدار از آن‌ را می‌سازیم؟

O چگونه‌ منابع‌ را به‌ تولید اختصاص‌ می‌دهیم؟

O کیفیت‌ مورد انتظار محصول‌ چیست؟

O تولید محصول‌ چه‌ مقدار هزینه‌ در برخواهد داشت؟

O درجه‌ رضایت‌ مشتری‌ چقدر است؟

‌ ‌یک‌ سیستم‌ خوب‌ERP ، برای‌ هرکدام‌ از زوایای‌ یک‌ موسسه‌ که‌ در پاسخ‌ به‌ سوالهای‌ فوق‌ مسئول‌ هستند، یک‌ مدول‌(MODULE) جداگانه‌ دارد و همزمان‌ یک‌ دید یکپارچه‌ را از سراسر موسسه‌ ارائه‌ می‌دهد. شکل‌ 3، چگونگی‌ یکپارچه‌سازی‌ سیستم‌ را توسط‌ERP نشان‌ می‌دهد.

3 – تاریخچه‌

1-3 برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ مواد:MRP طرح‌ اولیه‌ برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ موادMRP) ) در اوایل‌ دهه‌ 1970 برمبنای‌ یک‌ پردازشگر لیست‌ موادBILL OF ) MATERIAL=BOM) ایجاد شد. این‌ پردازشگر، برنامه‌ تولید اقلام‌ والد را به‌ برنامه‌ تولید یا خرید اقلام‌ جزء تبدیل‌ می‌کرد. این‌ کار با بسط‌ دادن‌ یا انفجار نیازمندیهای‌ محصول‌ بالاترین‌ سطح‌ در طول‌ لیست‌ مواد، به‌منظور تعیین‌ تقاضای‌ قطعات‌ صورت‌ می‌گرفت.

سپس‌ تقاضای‌ ناخالص‌ پیش‌بینی‌ شده‌ با موجودیهای‌ دردست‌ و سفارشها در طول‌ افق‌ زمانی‌ برنامه‌ریزی‌ و در هر سطح‌ ازBOM مقایسه‌ می‌شد. بعدها، سر برنامه‌ تولید (MASTER PRODACTION SCHEDULE=MPS) ، کنترل‌ فعالیت‌ تولید (PRODUCTION ACTIVITY CONTROL)=PAC) برنامه‌ریزی‌ سرانگشتی‌ ظرفیت‌ (ROUGH-CUT CAPACITY PLANNING= RCCP) برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ ظرفیت‌ (CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING=CRP) و خرید نیز به‌ سیستم‌ اولیه‌ اضافه‌ شد.

MRP از کامپیوتر برای‌ ذخیره‌سازی‌ و دستیابی‌ به‌ حجم‌ بالایی‌ از اطلاعات‌ استفاده‌ می‌کرد و نیز به‌ ایجاد هماهنگی‌ میان‌ فعالیتهای‌ مختلفی‌ مانند مهندسی، تولید و مواد در واحد تولیدی‌ کمک‌ می‌کرد؛ از این‌ رو به‌عنوان‌ یک‌ تکنیک‌ مدیریت‌ تولید مهم، فراگیر شد.

اولین‌ بسته‌ نرم‌افزاری‌ برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ موادMRP ، سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌(REQUIREMENTS PLANNING SYSTEM=RPS) متعلق‌ به‌ شرکت‌ IBMبود. ‌ ‌سیستم‌های‌MRP اولیه، دو ایراد عمده‌ داشتند. اولی‌ اینکه‌ به‌خاطر نوسانهای‌ تقاضا و تامین‌ مواد، سیستم‌ ثباتی‌ نداشت‌ و هر اجرای‌ آن‌ نتایج‌ کاملاً‌ متفاوتی‌ با اجراهای‌ قبلی‌ ایجاد می‌کرد. دیگر اینکه‌ به‌خاطر همین‌ نوسانها،MRP به‌جای‌ کاهش‌ موجودی‌ – بنابه‌ ادعای‌ فروشندگانش‌ – تاثیری‌ معکوس‌ داشت‌ و باعث‌ افزایش‌ موجودی‌ می‌شد.

2-3 برنامه‌ریزی‌ منابع‌ تولیدی‌:(MRPII) اولین‌ گام‌ در رفع‌ مشکلات‌MRP ، ایجاد شرایطی‌ بود که‌ سیکل‌ برنامه‌ریزی‌MRP بتواند از سیکل‌ اجرایی‌ تولید، بازخورهای‌ لازم‌ را دریافت‌ کند. به‌این‌ ترتیب‌ نوع‌ کامل‌تری‌ ازMRP به‌ نام‌MRP حلقه‌ بسته‌ شکل‌ گرفت.

واژه‌MRP حلقه‌ بسته‌ بیانگر مرحله‌ای‌ از توسعه‌ سیستم‌MRP است‌ که‌ در آن‌ عملیات‌ طراحی‌ سربرنامه‌ تولید،MRP و برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ ظرفیت، با عملیات‌ کنترل‌ فعالیت‌ تولید و خرید مرتبط‌ شده‌اند. با توسعه‌ طراحی‌ سربرنامه‌ تولید و نیز باافزودن‌ پشتیبانی‌ از جنبه‌های‌ مالی‌ برنامه‌ تجاری‌ به‌MRP حلقه‌ بسته، سیستمی‌ عینیت‌ یافت‌ که‌ در حقیقت‌ یک‌ رویکرد یکپارچه‌ برای‌ مدیریت‌ کلیه‌ منابع‌ تولیدی‌ بود.

این‌MRP توسعه‌ یافته، برنامه‌ریزی‌ منابع‌ تولیدی‌ یاMRPII نام‌ گرفت. در نتیجه‌MRPII ترکیبی‌ است‌ ازMRP حلقه‌ بسته، به‌علاوه‌ اجزایی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ مالی‌ -تجاری. در سیستم‌های‌ جدید MRPII، قابلیت‌ تحلیل‌ وضعیت‌ به‌صورت‌ چه‌ می‌شود اگر(WHAT-IF) در حد گسترده‌ای‌ فراهم‌ شده‌ استMRPII . نیز هنگام‌ پیاده‌سازی‌ با مشکلاتی‌ مواجه‌ شد:

O حدود 98% از لیست‌ موادBOM) )هاو گزارشهای‌ موجود، نادقیق‌ بود و برای‌ استفاده‌ باید به‌روز و تصحیح‌ می‌شد؛

O بسته‌های‌ نرم‌افزاری‌ جوابگوی‌ نیازهای‌ موسسه‌ نبودند؛ چون‌ این‌ برنامه‌ها آن‌قدر ویژگیهای‌ گوناگونی‌ داشتند که‌ کارکنان‌ شرکت‌ و حتی‌ افراد حرفه‌ای‌ به‌درستی‌ آن‌ را نمی‌فهمیدند و درک‌ نمی‌کردند؛

O هر شرکتی‌ موفقیتهای‌ خود را براساس‌ دستاوردهای‌ مالی‌ آتی‌ تخمین‌ می‌زند، اما MRPII قادر به‌ نشان‌دادن‌ اهداف‌ بلندمدت‌ مالی‌ موسسه‌ نبود؛

O چون‌ اجرای‌ این‌ نرم‌افزارها مختص‌ افرادی‌ بود که‌ بر فناوری‌ اطلاعات‌ تسلط‌ داشتند، در برخی‌ کارکنان‌ این‌ احساس‌ پدید می‌آمد که‌ سیستم، آنها را در نظر نمی‌گیرد و به‌تدریج‌ کنار گذاشته‌ می‌شوند؛

O گذر زمان‌ و تجربه‌ افراد استفاده‌کننده‌ از این‌گونه‌ سیستم‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ افراد، درک‌ درستی‌ از نرم‌افزار یا فرایندهای‌ عملیاتی‌ جدیدی‌ که‌ باید در یک‌ محیط‌ یکپارچه‌ اجرا می‌شده‌ است، نداشتند و این‌ امر حاصل‌ آموزش‌ ناکافی‌ بوده‌ است.

O به‌دلیل‌ مسائل‌ و مشکلات‌ فوق، شرکتها هنگام‌ اجرا و پیاده‌سازی‌ سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ خود مکرراً‌ بااشکال‌ مواجه‌ می‌شدند و ناچار بودند از مشاورانی‌ استفاده‌ کنند که‌ در اکثر مواقع‌ حضور آنان‌ غیر موثر و نامطلوب‌ بود.

‌ ‌به‌این‌ ترتیب، اگرچه‌ در دهه‌ 1980، پیاده‌سازی‌ سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ همچنان‌ به‌ رشد صعودی‌ خود ادامه‌ داد، استفاده‌ از قابلیتهای‌ آنها – به‌ویژه‌ طراحی‌ سربرنامه‌ تولید – به‌درستی‌ درک‌ نشد و در نتیجه‌ مشکلات‌ و انتقادات‌ وارد بر MRPوMRPII همچنان‌ برجای‌ خود باقی‌ ماند.

3-3 برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه: سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌ از اوایل‌ دهه‌ 80 به‌وجود آمدند و خاستگاه‌ آنها سیستم‌های‌ طراحی‌ تولید و ساخت‌ است. این‌ سیستم‌ها، علاوه‌ بر ویژگیهای‌ اضافی، یکپارچه‌سازی‌ بهتری‌ از مدولهای‌MRPII دارند.

ویژگیهای‌ اضافه‌ شده‌ به‌ERP ، معمولاً‌ شامل‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی، سیستم‌های‌ پرداخت‌ حقوق‌ و دستمزد، کنترل‌ اسناد و مدارک، کنترل‌ کیفیت‌ و گاهی‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌ می‌شود. موقعیت‌MRP در سیستم،ERP در شکل‌ 4 نشان‌ داده‌ شده‌ است.

شکل‌ 4 – موقعیت‌ مدول‌MRP در سیستم‌ERP

‌ ‌با ساده‌تر و موثرترشدن‌ فرایندهای‌ توزیع، زنجیره‌ تامین‌ کوتاه‌تری‌ به‌ کارخانه‌ تحمیل‌ می‌شود؛ بااین‌ فرض‌ که‌ در آن‌ صورت‌ زنجیره‌ تامین‌ پاسخ‌گوتر خواهد بود. بنابراین، مدیران‌ اجرایی‌ کارخانه‌ نیز به‌ سیستم‌هایی‌ نیاز دارند که‌ بتواند در مدت‌ زمان‌ کمتری‌ به‌ تقاضا پاسخ‌ گوید.

نیازمندیهای‌ متغیر مشتری، سطوح‌ کمتر موجودی، تغییر دایمی‌ زمان‌بندیها و اجرای‌ کوتاه‌تر تولید نیز فعالیتهای‌ کارخانه‌ را تحت‌ فشار قرار می‌دهند. چنین‌ شرایطی‌ به‌ توسعه‌ اتوماسیون‌ و کاهش‌ جدی‌ نیروی‌ کار منجر گردیده‌ است‌ و زمینه‌ را برای‌ استفاده‌ هرچه‌ بیشتر از سیستم‌های‌ERP و تسهیل‌ جریان‌ اطلاعاتی‌ لازم، فراهم‌ کرده‌ است.

‌در این‌ میان، فروشندگان‌ (سازندگان) بزرگ‌ نرم‌افزارهای‌ERP ، زنجیره‌های‌ تامین‌ ساده‌ای‌ را نیز در بسته‌ERP خود گنجانده‌اند. در حقیقت‌ چون‌ این‌ سیستم‌ها با تمرکز بر کف‌ کارخانه‌ و کاربر و با جمع‌آوری‌ خودکار داده‌ها موجودی‌ را به‌روز می‌کنند، دارای‌ سرعت، صحت‌ و اطمینان‌ بالایی‌ هستند و اطلاعات‌ و داده‌ها را در تمام‌ زیر سیستم‌ها و بخشهای‌ تولیدی‌ موسسه‌ به‌صورت‌ مناسبی‌ منتقل‌ می‌کنند.این‌ محیط‌ تولیدی‌ متمرکز بر عملیات‌ – جایی‌ که‌ اطلاعات‌ درون‌ و بین‌ کارخانه‌ها به‌ اشتراک‌ گذاشته‌ می‌شود و برنامه‌ریزی‌ در زمان‌ حقیقی‌ (لحظه‌ به‌ لحظه) صورت‌ می‌گیرد – یک‌ زنجیره‌ تامین‌ واقعاً‌ کارآمد به‌وجود می‌آورد.

‌همچنین‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ یک‌ سیستم‌ چابک‌ و مناسب، باید سیستم‌های‌ تولیدی‌ به‌کار گرفته‌ شوند که‌ بتوانند به‌آسانی‌ با ادوات‌ گردآوری‌ خودکار داده‌ها یکپارچه‌ گردند. برای‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود نیز سیستم‌های‌ اجرایی‌ تولید همگام‌ باERP به‌کار گرفته‌ می‌شوند. در این‌صورت، سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه، مدیریت‌ زنجیره‌ تامین‌ و سیستم‌های‌ اجرای‌ تولید به‌راحتی‌ از هم‌ پشتیبانی‌ می‌کنند و اطلاعات‌ در زمان‌ کمتر و بادقت‌ بیشتری‌ بین‌ آنها ردوبدل‌ می‌شود.

‌سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه، جدیدترین‌ روایت‌ از سیستم‌های‌ طراحی‌شده‌ برای‌ ورود، ذخیره‌سازی‌ و بازخوانی‌ اطلاعات‌ تجاری‌ از سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ مواد هستند. این‌ مسیر، باMRP آغاز شد، باMRPII توسعه‌ یافت‌ و با یکپارچه‌کردن‌ تمامی‌ سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ لازم‌ برای‌ مدیریت‌ یک‌ موسسه‌ تولیدی، نام‌ERP را به‌خود گرفت.

‌در سیستم‌های‌ERP جدید، تدابیری‌ مدیریتی‌ و سنجشی‌ درنظر گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ قابلیتهای‌ کنترل‌ مالی‌ و پولی‌ و سایر موجودیها را در سطح‌ کل‌ موسسه‌ دارا است. به‌این‌ سیستم‌ها، در اصطلاح‌ مدیریت‌ منابع‌ موسسه‌ENTERPRISE RESOURCE ) MANAGEMENT = ERM) گفته‌ می‌شود.

4 – کارکردهای‌ERP

‌به‌طور کلی‌ نمی‌توان‌ استاندارد ویژه‌ای‌ برای‌ مدول‌های‌ (یا کارکردهای) یک‌ نرم‌افزار ERP ارائه‌ داد؛ چرا که‌ اغلب‌ به‌طور خاص‌ برای‌ هر سازمان‌ تهیه‌ می‌شوند و حتی‌ در صورتی‌ که‌ به‌صورت‌ یک‌ بسته‌ نرم‌افزاری‌ به‌فروش‌ برسند، نیاز به‌ تغییر و هماهنگ‌سازی‌ با موسسه‌ و کسب‌ و کار ویژه‌ آن‌ دارند. به‌علاوه، حجم‌ سازمانها (شامل‌ ساختارها و فرایندهای‌ کسب‌ و کارشان) و اهداف‌ آنها از اجرای‌ERP ، تنوع‌ و تفاوتهای‌ اساسی‌ با یکدیگر دارند.

از این‌رو، ممکن‌ است‌ بعضی‌ از نرم‌افزارها که‌ به‌عنوان‌ بهترین‌ گزینه‌ برای‌ برخی‌ موسسه‌ها استفاده‌ می‌شوند، تنها بعضی‌ از مدول‌های‌ مطرح‌ را در برداشته‌ باشند و یا اینکه‌ برخی‌ با داشتن‌ تمامی‌ مدول‌های‌ مطرح، باز هم‌ در پاسخ‌گویی‌ و برآورده‌ ساختن‌ نیازهای‌ یک‌ موسسه‌ ناتوان‌ باشند.

بااین‌ حال، عمده‌ کارکردهای‌ERP را می‌توان‌ به‌ شرح‌ زیر دسته‌بندی‌ کرد:

1-4 توزیع‌ و فروش: کارکردهای‌ توزیع‌ و فروش‌ به‌ دو گروه‌ کلی‌ زیر تقسیم‌ می‌شوند:

الف‌ – اتوماسیون‌ نیروی‌ فروش‌:(SFA) کارکردهایی‌ را برای‌ انجام‌ فرایندهای‌ فروش‌ – مانند مدیریت‌ قرارداد، پیش‌بینی‌ فروش‌ و مدیریت‌ سفارش‌ – در اختیار سازمان‌ قرار می‌دهد تا با ارائه‌ دسترسی‌ بی‌درنگ‌ به‌ اطلاعات‌ فروش، وظایفی‌ چون‌ ورود سفارش، تحویل‌ و صدور صورتحساب‌ و;، همگی‌ بهبود یابند؛ ب‌ – مدیریت‌ ارتباط‌ با مشتری‌:(CRM) ارتباطات‌ میان‌ مشتری‌ و شرکت‌ را – شامل‌ انتخاب‌ محصول، خرید، دریافت‌ شکایات، خدمات‌ پس‌ از فروش‌ و بازاریابی‌ – به‌سوی‌ یک‌ سیستم‌ تحت‌ مدیریت‌ سوق‌ می‌دهد.

‌در نتیجه، شرکت‌ قادر می‌گردد تا منابع‌ محدود خود را به‌شکلی‌ کارآمد بر مشتریان‌ مناسب‌ متمرکز کند. مدول‌ توزیع‌ و فروش‌ می‌تواند بهبود یابد. به‌عنوان‌ مثال، تابع‌ فروش‌ در نرم‌افزار 3/- SAP R یکی‌ از نرم‌افزارهای‌ مطرح‌- ERP قابلیت‌ ترکیب‌بندی‌ بالایی‌ دارد و امکان‌ مدیریت‌ روشهای‌ پیچیده‌ هزینه‌یابی‌ را فراهم‌ می‌آورد. معمولاً‌ فرایند سفارش‌ فروش، نیازمندیها را به‌ واحد تولید ارجاع‌ می‌دهد. در رویکرد اتصال‌ و به‌کاراندازی‌ برنامه‌های‌ کاربردی‌(ALE) که‌ برای‌ پیاده‌سازی‌ روشهای‌ توزیع‌ – نظیر حمل‌ونقل‌ غیرمتمرکز – استفاده‌ می‌شود، انواع‌ خاصی‌ از اسناد اطلاعاتی‌ کسب‌ و کار باعنوان‌ اسناد میانی‌IDOC) )، به‌طور خودکار در میان‌ سیستم‌های‌ ارتباطی‌ منتقل‌ می‌شوند؛ نیز یک‌ پایگاه‌ داده‌ برای‌ تولید خودکار اسناد میانی‌ بین‌ میزبان‌ و سیستم‌های‌ مرتبط‌ با آن‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد.

2-4 برنامه‌ریزی‌ تولید: این‌ جزء از نرم‌افزار با کاهش‌ دوره‌های‌ برنامه‌ریزی، ارائه‌ اطلاعات‌ به‌روز و افزایش‌ بهره‌وری‌ فرایندهای‌ کاری، قابلیت‌ تحویل‌ سریع‌ را برای‌ موسسه‌ فراهم‌ می‌کند. چنین‌ شیوه‌ای‌ قابلیت‌ به‌کارگیری‌ در صنایع‌ مختلف‌ را دارا است. یکپارچه‌سازی‌ مدول‌ پشتیبانی‌ فروش‌ با سایر بخشهای‌ زنجیره‌ تامین، این‌ اطمینان‌ را ایجاد می‌کند که‌ کلیه‌ تبادلات‌ مربوط‌ به‌ فرایند پشتیبانی‌ – از تدارک‌ مواد و انبارداری‌ تا فروش‌ و توزیع‌ – به‌شکلی‌ بهینه‌ تنظیم‌ شوند. از طریق‌ این‌ یکپارچه‌سازی‌ دقیق‌ برنامه‌های‌ کاربردی، گردش‌ مقادیر بخش‌ پشتیبانی‌ به‌طور خودکار به‌روز و مطابق‌ با گردش‌ ارزش‌ در بخش‌ مالی، دارائیها و حسابداری‌ مدیریتی‌ نگه‌ داشته‌ می‌شوند. در نتیجه‌ پشتیبانی‌ تولید، سطح‌ بالایی‌ از عملکرد را در برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ گردش‌ مواد ارائه‌ می‌دهد. در این‌ مدول‌ برای‌ انواع‌ شیوه‌های‌ تولید (برحسب‌ قابلیتهای‌ نرم‌افزارERP مورد نظر) – از جمله‌ تولید براساس‌ اندازه‌ انباشته، تولید تکراری، ساخت‌ بر طبق‌ سفارش‌ و تولید فرایندی‌ – به‌تناسب‌ سناریوهای‌ مختلفی‌ به‌کار گرفته‌ می‌شوند:

الف‌ – سناریوی‌ تولید براساس‌ اندازه‌ انباشته، باوظیفه‌ای‌ با عنوانی‌ نظیر برنامه‌ریزی‌ فروش‌ و عملیات‌ آغاز می‌گردد که‌ یک‌ برنامه‌ فروش‌ بلندمدت‌ است‌ که‌ جایگزین‌ فرایند عمومی‌ برنامه‌ریزی‌ تولید گردیده‌ است. پیش‌بینی‌های‌ فروش‌ و سفارشهای‌ خرید، از طریق‌ مدیریت‌ تقاضا به‌ برنامه‌ وارد می‌شوند تا مقادیر و تاریخهای‌ لازم‌ برای‌ محصولات‌ نهایی‌ و مونتاژهای‌ مهم‌ تعیین‌ گردند.

ب‌ – در سناریوی‌ تولید تکراری‌ (به‌معنای‌ تولید محصولات‌ مشابه‌ در خطوط‌ تولیدی‌ با حجم‌ بالا)، برای‌ مدیریت‌ تولید، به‌جای‌ سفارشهای‌ کار از زمان‌بندی‌ تولید استفاده‌ می‌شود. این‌ زمان‌بندیها، کارکنان‌ خطوط‌ تولید را از محصولاتی‌ که‌ باید تولید شوند و توالی‌ ساخت‌ آنها مطلع‌ می‌سازد. این‌ سناریو کل‌ زنجیره‌ پشتیبانی‌ را از برنامه‌ریزی‌ تجاری‌ موسسه‌ تا زمان‌بندی‌ و گزارش‌دهی‌ جزیی‌ تولید، تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.

ج‌ – سناریوی‌ ساخت‌ برطبق‌ سفارش‌(MAKE- TO-ORDER= MTO) یک‌ استراتژی‌ برای‌ مدیریت‌ تولید سفارشهای‌ خاص‌ یک‌ مشتری‌ است. نتایج‌ این‌ فرایند، به‌شکل‌ گزارشهای‌ جزیی‌ و تحلیل‌ هزینه‌های‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ و واقعی‌ هر سفارش‌ ارائه‌ می‌شوند. گردش‌ این‌ سناریو نظیر سناریوی‌ اول‌ با برنامه‌ریزی‌ تولید و عملیات‌ آغاز و باتایید و اجرای‌ سفارش‌ کاری‌ تداوم‌ می‌یابد. د – سناریوی‌ تولید فرایندی، برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل‌ فعالیتهای‌ لازم‌ را برای‌ ساخت‌ فرایندگرا، مدیریت‌ می‌کند. این‌ روش، کل‌ زنجیره‌ پشتیبانی‌ را از برنامه‌ریزی‌ تجاری‌ چندین‌ کارگاه‌ (کارخانه) تا سیستم‌های‌ کنترل‌ فرایند هر کارخانه‌ پوشش‌ می‌دهد.

این‌ سناریو نیز با برنامه‌ریزی‌ فروش‌ و عملیات‌ آغاز و سپس‌ داده‌های‌ حاصل‌ از سیستم‌های‌ تولیدی‌ هم‌ به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود و هزینه‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ به‌دست‌ آیند. سپس‌ از طریق‌ فرایندهای‌ مدیریت‌ تقاضا، پیش‌بینی‌های‌ جزیی‌ فروش‌ و سفارشهای‌ مشتری‌ به‌ چرخه‌ برنامه‌ریزی‌ وارد می‌شوند تا برنامه‌های‌ تولید بلندمدت‌ و سربرنامه‌ تولید شکل‌ گیرند. در نهایت، تسطیح‌ ظرفیت‌ سبب‌ برقراری‌ توازن‌ میان‌ سربرنامه‌ و ظرفیتهای‌ جمعی‌ کارخانه‌ می‌شود.

3-4 تهیه‌ و تدارک‌ مواد:مدول‌ پشتیبانی‌ تدارک‌ که‌ بعضاً‌ با عناوین‌ مدیریت‌ مواد یا مدیریت‌ انبار یا حتی‌ مدیریت‌ زنجیره‌ تامین‌ نیز شناخته‌ می‌شود، دامنه‌ای‌ وسیع‌ از توابع‌ یکپارچه‌ را در اختیار دارد که‌ سبب‌ بهینه‌سازی‌ خرید، مدیریت‌ موجودی‌ و عملیات‌ انبار می‌گردند. سطح‌ بالای‌ اتوماسیون‌ در این‌ مدول، انجام‌ فعالیتهای‌ زمان‌بری‌ همچون‌ تعیین‌ منبع‌ بهینه‌ تامین، تحلیل‌ و محاسبه‌ قیمت‌ خرده‌فروشها، صدور سفارشهای‌ خرید، مدیریت‌ فرایند واگذاری‌ اختیار برای‌ تقاضاهای‌ خرید و پردازش‌ صورتحساب‌ پرداخت‌ را بسیار ساده‌تر می‌کند. در این‌ مدول‌ نیز سناریوهای‌ متفاوتی‌ قابلیت‌ طرح‌ و به‌کارگیری‌ دارند، از جمله:

الف‌ – سناریوی‌ پردازش‌ مواد انبار که‌ نشان‌دهنده‌ چگونگی‌ پردازش‌ گردش‌ مواد، پیشبرد و کنترل‌ آن‌ است. این‌ سناریو در نرم‌افزارهایی‌ نظیر 3/SAP R، یک‌ مدول‌ مرکزی‌ و حیاتی‌ در زنجیره‌ تامین‌ است‌ که‌ شامل‌ پیش‌بینی‌ و برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ مواد، توابع‌ تاکتیکی، عملیاتی‌ و اجرایی‌ تدارک‌ مواد، یکپارچه‌سازی‌ تامین‌کننده‌ با سیستم‌های‌ حسابداری‌ و کیفیت‌ و گردش‌ کار و مدیریت‌ اسناد خودکار است؛ چرا که‌ یک‌ زنجیره‌ تامین‌ کارآمد، نیازمند یکپارچه‌شدن‌ کل‌ برنامه‌ریزی‌ انبار و فعالیتهای‌ عملیاتی‌ در یک‌ گردش‌ فرایند یگانه‌ است.

فرایندهای‌ برنامه‌ریزی‌ احتیاجات‌ مواد، کنترل‌ موجودی، تولید و تدارک‌ باید جملگی‌ با یکدیگر کار کنند تا یک‌ گردش‌ روان‌ از مواد با کیفیت‌ به‌وجود بیاورند و به‌علاوه‌ باید توانایی‌ سازگارکردن‌ فرایندهای‌ فوق‌ را با گردش‌ کار در حال‌ تغییر داشته‌ باشند.

ب‌ – سناریوی‌ مواد مصرفی: هرچند که‌ سیستم‌های‌ کنترل‌ موجودی، مقدار ارزش‌ تمامی‌ مواد را پیگیری‌ می‌کنند تا گردش‌ ارزش‌ مالی‌ با گردش‌ فیزیکی‌ مواد هماهنگ‌ گردد، در برخی‌ نرم‌افزارهای‌ERP ، رده‌ خاصی‌ از مواد با عنوان‌ موادمصرفی‌ وجود دارند که‌ ارزش‌ آنها در سیستم‌ موجودی‌ ردیابی‌ نمی‌شود و به‌عوض‌ هزینه‌های‌ آنها به‌طور مستقیم‌ به‌ شغل‌ یا مرکز هزینه، بلافاصله‌ پس‌ از دریافت‌ مواد از تامین‌کننده، تخصیص‌ داده‌ می‌شود.

در این‌ سناریو، سایر اقلام‌ که‌ تبدیل‌ به‌ موجودی‌ شده‌اند، از طریق‌ یک‌ شماره‌ مواد در پرونده‌ اصلی‌ مواد، برای‌ سیستم‌ قابل‌ شناسایی‌ و ردگیری‌ هستند تا مقدار و ارزش‌ پولی‌ این‌ اقلام، پیگیری‌ و در سیستم‌ حسابداری‌ ثبت‌ گردد. اما در مورد مواد مصرفی، تنها مقدار، موردنظر است‌ و ارزش‌ مورد حسابداری‌ قرار نمی‌گیرد.

ج‌ – سناریوی‌ مدیریت‌ انبارهای‌ امانتی‌ (کالاهای‌ به‌امانت‌ گذاشته‌ شده‌ از طرف‌ شرکتی‌ دیگر؛ مثلاً‌ از طرف‌ مشتری): اقلام‌ ثبت‌شده‌ به‌عنوان‌ موجودی‌ را می‌توان‌ به‌ترتیب‌ زیر دسته‌بندی‌ کرد:

O ورودی‌ به‌ فرایند ساخت؛

O خروجی‌ از تولید؛

O ذخیره‌ شده‌ به‌عنوان‌ قطعه‌ یدکی؛

O بازفروخته‌ شده‌ به‌ یک‌ مشتری؛

O به‌کار رفته‌ به‌عنوان‌ یک‌ قلم‌ تعویضی‌ در تعمیر و نگهداری.

‌از آنجا که‌ یک‌ قلم‌ می‌تواند به‌عنوان‌ کالای‌ انبارشده‌ تحت‌ مالکیت‌ شرکت‌ یا مواد امانتی‌ و یا هردو مدیریت‌ شود، این‌ سناریو از طریق‌ اختصاص‌ یک‌ انبار ویژه‌ (در مفهوم‌ دسته‌بندی‌ اقلام‌ و نه‌ لزوماً‌ به‌صورت‌ واقعی) به‌ هریک‌ از فروشندگان، مدیریت‌ اقلام‌ امانتی‌ را امکان‌پذیر و تسهیل‌ می‌کند.

4-4 مدیریت‌ سازمان‌ و منابع‌ انسانی: داشتن‌ فرایندهای‌ مدرن‌ و انعطاف‌پذیر در مورد منابع‌ انسانی‌ – به‌ویژه‌ در صنایعی‌ نظیر مشاوره‌ بازرگانی‌ یا توسعه‌ نرم‌افزار که‌ داراییهای‌ انسانی‌ بسیار مهم‌ هستند – سبب‌ استفاده‌ بهتر از این‌ داراییها می‌شود و می‌تواند بررشد شرکت‌ بسیار موثر باشد.

‌این‌ نوع‌ کارکرد در برگیرنده‌ توابعی‌ نظیر مدیریت‌ کارکنان، پردازش‌ وقایع‌ تجاری، پردازش‌ مدیریت‌ سازمان، پردازش‌ پرداخت‌ و مدیریت‌ حقوق‌ و دستمزد است. فرایند تجاری‌ مدیریت‌ کارکنان‌ به‌ موسسه‌ کمک‌ می‌کند تا ساختار سازمانی‌ خود را به‌وجود بیاورد و از این‌ سیستم‌ به‌عنوان‌ مبنایی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ هزینه‌ها، نیازها و موارد مشابه‌ مربوط‌ به‌ کارکنان‌ استفاده‌ کند. برنامه‌های‌ کاربردی‌ گوناگونی‌ در این‌ مدول، برای‌ تسهیل‌ وظایفی‌ چون‌ استخدام، برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ کارکنان‌ و ایجاد مشخصه‌های‌ شغل‌ و سیاهه‌های‌ تایید صلاحیت، طراحی‌ می‌شوند.

5-4 برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ تجاری: این‌ مدول‌ در برگیرنده‌ کارکردهای‌ کنترل‌ موجودیت‌ هزینه، تحلیل‌ سودآوری، حسابداری‌ مرکز سود و مدیریت‌ هزینه‌ی‌ بالاسری‌ است.

‌بسته‌ به‌ نوع‌ موسسه، کنترل‌ هزینه‌ محصول‌ شامل‌ دو فرایند هزینه‌یابی‌ سفارش‌ محصول‌ و کنترل‌ موجودیت‌ هزینه‌ است. هزینه‌یابی‌ محصول، دربردارنده‌ تخمین‌ هزینه‌های‌ مواد یا هزینه‌های‌ موجودیت، پیش‌ از به‌جریان‌ افتادن‌ یک‌ سفارش‌ ساخت‌ است. این‌ بخش‌ کاربردی، ابزاری‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ هزینه‌ها و تعیین‌ قیمتها است‌ که‌ هزینه‌ کالاهای‌ تولیدی‌ و نیز کالاهای‌ فروخته‌ شده‌ را برای‌ هر محصول‌ محاسبه‌ می‌کند.

‌در تحلیل‌ سودآوری، فعالیتهای‌ وابسته‌ به‌ محصول‌ و بازار را به‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ حسابداری‌ هزینه‌ می‌شکنند؛ مثلاً‌ تعیین‌ می‌کنند که‌ کدام‌ محصولات‌ یا بازارها بیشترین‌ حاشیه‌ سود را دارند یا مشخص‌ می‌کنند که‌ سود حاصل‌ از سفارش‌ یک‌ مشتری‌ خاص‌ چگونه‌ شکل‌ می‌گیرد.

این‌ اطلاعات‌ برای‌ بهبود حسابداری‌ هزینه‌ در بخشهای‌ فروش، بازاریابی، برنامه‌ریزی‌ تجاری‌ و مدیریت‌ محصول‌ طراحی‌ می‌شوند. این‌ کار به‌ویژه‌ در شرکتهایی‌ که‌ در رده‌ صنایع‌ تولیدی‌ و بازرگانی‌ هستند و یا خدمات‌ دیگر، قابل‌ اجراست.

‌موارد فوق، مدول‌های‌ یک‌ نرم‌افزار نمونه‌ERP به‌ نام‌ 3/SAP R بودند که‌ به‌صورت‌ تفصیلی‌ شرح‌ داده‌ شدند. طیف‌ گسترده‌ نرم‌افزارهای‌ERP و مشتریان‌ آنها و نیز تغییرات‌ محیطی‌ که‌ بر نیازمندیهای‌ مدیریتی‌ موسسات‌ تاثیر بسزایی‌ دارند، موجب‌ شده‌ است‌ که‌ روزبه‌روز شاهد دسته‌بندیهای‌ متنوع‌تر و عناوین‌ جدیدتری‌ از کارکردهای‌ERP باشیم. مشتریان‌ دریافته‌اند مادام‌ که‌ERP اطلاعات‌ حیاتی‌ سازمانشان‌ را در قالب‌ یک‌ سیستم‌ جامع‌ درنیاورد، بسیاری‌ از این‌ راه‌حلها کارایی‌ لازم‌ را در زمینه‌های‌ کلیدی‌ نخواهند داشت. گرچه‌ این‌ فاصله‌ زمینه‌ را برای‌ حضور نرم‌افزارهای‌ مدیریت‌SCM و یا زمان‌بندی‌ و برنامه‌ریزی‌ پیشرفته‌ADVANCED PLANNING AND SCHEDULING=APS) ) فراهم‌ ساخت، نرم‌افزارهای‌ امروزی‌ERP ، خود دربرگیرنده‌ بسیاری‌ از این‌ کارکردها در قالب‌ یک‌ مدول‌ یا زیرمجموعه‌ای‌ از آن‌ هستند و همچنان‌ در جهت‌ یکپارچه‌سازی‌ هرچه‌ بیشتر گام‌ برمی‌دارند. در هرحال، کلیه‌ فعالیتهای‌ درون‌ موسسه‌ و حتی‌ فعالیتهای‌ مرزی‌ سیستم‌ قابل‌ دسته‌بندی‌ در قالب‌ مدول‌های‌ مختلف‌ یک‌ نرم‌افزارERP هستند. نرم‌افزارERP مورد انتظار شما می‌تواند به‌صورت‌ یک‌ انتخاب‌ مناسب، خریداری، نصب‌ و راه‌اندازی‌ شود و یا به‌طور خاص‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ فعلی‌ موسسه‌ را به‌صورت‌ مکانیزه، استاندارد و هماهنگ‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دهد و یا حتی‌ بهتر از آن‌ به‌ واسطه‌ طراحی‌ مجدد از خلال‌ یک‌ مهندسی‌ مجدد فرایند تجاری‌(BPR) موسسه‌ شما را برای‌ مواجهه‌ با تغییرات‌ فردا آماده‌ کند.

5 – دلایل‌ به‌کارگیری‌ERP) )

‌سرمایه‌گذاری‌ روی‌ERP ، معمولاً‌ برای‌ هر سازمانی، به‌نسبت‌ ابعاد آن، سنگین‌ و هنگفت‌ است‌ و غالباً‌ مدیران‌ در سنجش‌ بازگشت‌ این‌ سرمایه‌گذاری‌ دچار اشتباه‌ می‌شوند و آن‌ را در قالب‌ کمی‌ وپولی‌ جستجو می‌کنند.

حال‌ آنکه‌ یک‌ERP اگر به‌خوبی‌ پیاده‌ شود و سیستم‌های‌ اجرایی‌ را اصلاح‌ و فرهنگ‌ سازمان‌ را متحول‌ کند، با تسهیل‌ و سرعت‌دهی‌ به‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ یک‌ موسسه‌ و ایجاد هماهنگی‌ و یکپارچگی‌ در بین‌ آن‌ها، بازگشت‌ سرمایه‌ مطلوبی‌ در برخواهد داشت.

‌دراین‌ خصوص، دلایل‌ عمده‌ زیر در مورد به‌کارگیری‌ERP در هر سازمان‌ ذکر می‌شود: 1-5 یکپارچه‌سازی‌ داده‌ها: به‌عنوان‌ مثال، هنگامی‌ که‌ مدیر ارشد اجرایی‌(CEO) شرکت‌ تلاش‌ می‌کند تا عملکرد کلی‌ سازمان‌ را درک‌ کند، روایتهای‌ مختلفی‌ از داده‌ها و حقایق‌ مالی‌ را می‌یابد. بخش‌ مالی، عایدی‌ را با اعداد خاص‌ خود بیان‌ می‌کند، واحد فروش‌ روایت‌ دیگری‌ دارد و هر واحد دیگر نیز ممکن‌ است‌ به‌ شیوه‌ خود منابع‌ مالی‌ و یا عایدیها را بسنجدERP . یک‌ نسخه‌ منحصربه‌فرد از داده‌های‌ مالی‌ ایجاد می‌کند که‌ نمی‌تواند مورد اشکال‌ قرار گیرد؛ چرا که‌ همه‌ از یک‌ سیستم‌ مشترک‌ استفاده‌ می‌کنند. 2-5 استانداردکردن‌ فرایندهای‌ تولیدی: سازمانهای‌ تولیدی‌ – به‌ویژه‌ آنهایی‌ که‌ قصد ادغام‌ و یا خرید شرکتهای‌ جدید را دارند و یا دامنه‌ فعالیتهایشان‌ وسیع‌ است‌ – معمولاً‌ در می‌یابند که‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ سازمان، کارهای‌ مشابه‌ و وابسته‌ای‌ را بااستفاده‌ از روشها و سیستم‌های‌ کامپیوتری‌ و یا حتی‌ دستی‌ متفاوت‌ انجام‌ می‌دهند.

استانداردکردن‌ این‌ فرایندها و استفاده‌ از یک‌ سیستم‌ کامپیوتری‌ منفرد و یکپارچه، سبب‌ صرفه‌جویی‌ در زمان‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌ می‌گردد. 3-5 استانداردکردن‌ اطلاعات‌ منابع‌ انسانیERP : به‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ یک‌ موسسه‌ – به‌ویژه‌ در سازمانهایی‌ با واحدهای‌ تجاری‌ گوناگون‌ – کمک‌ می‌کند تا از روشی‌ یگانه‌ برای‌ پیگیری‌ کار و وقت‌ کارکنان‌ و ارائه‌ حقوق‌ و دستمزد و خدمات‌ به‌ آنان‌ استفاده‌ کنند.

6 – منافع‌ حاصل‌ از پیاده‌سازی‌ERP

‌هر پیاده‌سازی‌ERP که‌ به‌طور صحیح‌ و مطلوب‌ صورت‌ پذیرد، پیامدهای‌ سودمندی‌ خواهد داشت. به‌طور نمونه‌ به‌ واسطه‌ افزایش‌ فروشی‌ که‌ از طریق‌ زمانهای‌ پیشبرد کوتاه‌تر و نیز زمانهای‌ تحویل‌ قابل‌ اطمینان‌ حاصل‌ می‌گردد، سود حاشیه‌ای‌ موسسه‌ افزایش‌ می‌یابد. همچنین‌ERP با توسعه‌ و بهبود افق‌ دید برنامه‌ریزان‌ موسسه، باعث‌ کاهش‌ هزینه‌ خرید و تدارک‌ مواد، نگهداری‌ موجودی‌ اطمینان‌ و; می‌شود،

مشکلات‌ و مسائلی‌ از قبیل‌ مدیریت‌ نقدینگی، موجودی، خطر کمبود مواد، کیفیت، بهره‌وری، موعد تحویل، خدمات‌ مشتری‌ و; حذف‌ گردیده‌ و یا بهبود می‌یابند. لذا باکاهش‌ ضایعات، نیاز به‌ فضا و سرمایه‌ در گردش، گردش‌ نقدی‌ بهتر و صرفه‌جویی‌ در هزینه‌ها پدید می‌آید و بااستفاده‌ از زمان‌بندیها و برنامه‌های‌ پایدار و مطمئن‌تر، زمانهای‌ اضافی‌ و هزینه‌های‌ زاید تولید کاهش‌ خواهند یافت.

‌از دیگر فواید استفاده‌ ازERP ، اتوماسیون‌ فرایند و کاهش‌ زمانهای‌ پیشبرد است‌ که‌ در نتیجه‌ ایجاد یک‌ ساختار و اساس‌ مشخص‌ و واضح‌ از اطلاعات‌ حاصل‌ می‌گردد و به‌ واسطه‌ هماهنگی‌ ایجادشده‌ و تبادل‌ آسان، سریع‌ و مطمئن‌ اطلاعات‌ بین‌ بخشهای‌ مرتبط، توازن‌ در تولید محقق‌ شود.

ERP با پوشش‌دادن‌ شکافهای‌ اطلاعاتی‌ در سراسر موسسه، فعالیتهای‌ اساسی‌ آن‌ را بهبود می‌دهد، به‌این‌ منظور که‌ بستر لازم‌ برای‌ یکپارچه‌کردن‌ کامل‌ درون‌ و برون‌ بخشها، شرکتها و کارخانه‌هایی‌ که‌ در قالب‌ یک‌ موسسه‌ از مدیریت‌ واحدی‌ برخوردارند، فراهم‌ آید. به‌این‌ ترتیب، قابلیت‌ سازگاری‌ در محیطهای‌ درحال‌ تغییر، تسهیل‌ شده‌ و موسسه‌ بر واکنش‌ سریع‌ به‌ نیازهای‌ تغییریافته‌ و جدید توانمند می‌گردد. ‌ ERP با داشتن‌ قابلیت‌ به‌ روزسازی‌ استراتژی‌ها و فناوریها، موسسه‌ را به‌ سمت‌ به‌کارگیری‌ فناوریهای‌ جدیدی‌ همچون‌ انتقال‌ الکترونیکی‌ هزینه‌EFT) )، تبادل‌ الکترونیکی‌ داده‌هاEDI) )، تجارت‌ الکترونیک، اینترانت‌ و; رهنمون‌ می‌سازد. این‌ قابلیت‌ دریچه‌ نجات‌ را برای‌ موسساتی‌ خواهد گشود که‌ در اثر پافشاری‌ بر الگوهای‌ قدیمی‌ و سنتی‌ دچار بحران‌ رقابتی‌ گشته‌اند.

‌ ‌باتحقق‌ بهترین‌ شیوه‌ در فعالیتهای‌ کسب‌ وکار – که‌ تسهیل‌کننده‌ حرکت‌ به‌سوی‌ فناوریها و مفاهیم‌ جدیدتر تجاری‌ هستند – قابلیت‌ ارزیابی‌ و ارائه‌ گزارش‌ وضعیت‌ از کلیه‌ مسائل‌ و موارد مطرح‌ در تمامی‌ طول‌ سازمان‌ ایجاد خواهد شد. از این‌ طریق‌ و با تسهیل‌ و تکمیل‌ خدمات‌ مشتریان،ERP وجهه‌ شرکت‌ را بهبود خواهد داد.

7 – نتیجه‌گیری‌

‌در این‌ مقاله، سیستم‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منابع‌ موسسه‌(ERP) مورد بررسی‌ قرار گرفتند. پس‌ از ارائه‌ تعریفی‌ ازERP ، روند تاریخی‌ توسعه‌ سیستم‌های‌ گوناگون‌ اطلاعاتی‌ در سازمانهای‌ تولیدی‌ مورد مطالعه‌ قرار گرفت‌ و جایگاه‌ سیستم‌های‌ERP در میان‌ آنها روشن‌ گردید. به‌این‌ ترتیب، نقش‌ حساس‌ و واسط‌ERP میان‌ زنجیره‌ تامین‌ و سیستم‌های‌ کف‌ کارخانه‌ مشخص‌ شد.

‌به‌منظور شفاف‌ترشدن‌ گستردگی‌ سیستم‌های‌ERP ، کارکردها یا مسئولیتهای‌ اصلی‌ آنها در سازمان‌ نیز بررسی‌ شد. یک سیستم‌ERP به‌دلیل‌ ویژگی‌ اساسی‌ خود، یکپارچگی، تمامی‌ جنبه‌های‌ یک‌ سازمان‌ را از جمله‌ توزیع‌ و فروش، برنامه‌ریزی‌ تولید، تهیه‌ و تدارک‌ مواد، مدیریت‌ سازمان‌ و منابع‌ انسانی‌ و برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ تجاری‌ – در قالبی‌ ساخت‌یافته‌ در برمی‌گیرد؛ به‌این‌ ترتیب‌ چنانچه‌ به‌درستی‌ اجرا شود، می‌تواند منافع‌ بسیاری‌ را برای‌ سازمان‌ به‌ارمغان‌ بیاورد که‌ برخی‌ از مهمترین‌ آنها در این‌ مقاله‌ ارائه‌ شدند.

‌باوجود اینکه‌ سیستم‌های‌ERP در سازمانهای‌ تولیدی‌ پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشته‌اند، امروزه‌ شرکتهای‌ خدماتی‌ زیادی‌ – مثلاً‌ در بازار تکنولوژی‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ – نیز از آن‌ بهره‌ می‌جویند. به‌علاوه، این‌ سیستم‌ها به‌تازگی‌ در کشور ما مورد توجه‌ قرار گرفته‌اند. از این‌رو پرداختن‌ به‌ چگونگی‌ پیاده‌سازی‌ آنها، از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردار است؛ به‌ویژه‌ از آن‌ جهت‌ که‌ امروزه‌ در کشورمان‌ تلاشهای‌ ارزنده‌ای‌ برای‌ توسعه‌ سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ فراگیر در حال‌ انجام‌ است. در هرحال، تارسیدن‌ به‌ سطح‌ استاندارد سیستم‌های‌ERP و پوشش‌دادن‌ نیازهای‌ روزافزون‌ صنعت‌ و خدمات، هنوز راه‌ درازی‌ در پیش‌ است. بحث‌ دقیق‌تر در خصوص‌ این‌ موضوع‌ و پرداختن‌ به‌ پیاده‌سازی‌ERP ، به‌تحقیقات‌ آینده‌ موکول‌ می‌شودO.

منابع:

– “ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: AN EDUCATIONAL OVERVIEW”1

/www.apicsnoco.org/htm/2/erp.htm./http:

– KELLIHIR, DEZ, “E-BUSINESS, ENTERPRISE RESOURCE PLANNING”,2 /www.export-edge.com/ebenterp.htm./http:

– KOCH, CHRISTOPHER, SLATER, DEREK AND BAATZ, E., “THE ABC,s OF3 /www.cio.com/forums/rep/eit92221-erp- content.html./ERP”, http

– MESA INTERNATIONAL, “EXECUTION – DRIVEN MANUFACTURING4 MANAGEMENT FOR COMPETITIVE ADVANTAGE”,

.1997/www.mesa.org,/http:

– MESA INTERNATIONAL, “CONTROLS DEFINITION MES TO CONTROLS5 .2000/www.mesa.org,/DATA FLOW POSSIBILITIES”, http:

– MESA INTERNATIONAL, “MES FUNCTIONALITIES MRP TO MES DATA6 .1997/www.mesa.org,/FLOW POSSIBILITIES”, http:

– MINAHAN, TIM, “ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: STRATEGIES NOT7 .1998,16INCLUDED”, WEB JOURNAL: PURCHASING ON-LINE, JULY

– ROBINSON, PHIL, “ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) SURVIVAL8 2000/www.bpic.co.uk/,November /GUIDE”, http:

– TEIGEN, RUNE, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT,9

/www.eil.utoronto.ca/profiles/rune/ node5.html./http:

O دکتر غضنفری: عضو هیئت‌ علمی‌ دانشکده‌ مهندسی‌ صنایع‌ دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌ ایران‌

O حسام‌ شهریاری: کارشناس‌ ارشد مهندسی‌ صنایع‌

O محمدعلی‌ سرخوش: مهندس‌ صنایع‌

O سمیه‌ موسوی‌ اصل: مهندس‌ صنایع‌

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله SHAPE AND DIMENSIONAL EFFECT ON BEHAVIOR OF CONCRETE COLUMNS CONFINED WITH FRP SHEETS

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله SHAPE AND DIMENSIONAL EFFECT ON BEHAVIOR OF CONCRETE COLUMNS CONFINED WITH FRP SHEETS دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله SHAPE AND DIMENSIONAL EFFECT ON BEHAVIOR OF CONCRETE COLUMNS CONFINED WITH FRP SHEETS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله SHAPE AND DIMENSIONAL EFFECT ON BEHAVIOR OF CONCRETE COLUMNS CONFINED WITH FRP SHEETS،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله SHAPE AND DIMENSIONAL EFFECT ON BEHAVIOR OF CONCRETE COLUMNS CONFINED WITH FRP SHEETS :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

H. R. Salehian – Lecturer of Civil Engineering Dept., Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
A. Kheyroddin – Associate Professor, Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده:

In recent years, the use of FRP jackets for strengthening of weak concrete columns has become increasingly popular. The confinement effect of the externally bonded FRP systems in rectangular and square sections of concrete columns is known to be complicated and less than those in circular sections. In this article, the predictive design equations for calculating the compressive strength of FRP-confined
concrete columns in three current international guidelinesand five theoretical models have been introduced and effective parameters in each of them have been investigated. For a comparative study, also, a database consists of experimental results of 43 prismatic specimens of different cross-sectional shapes and confinement details have been collected. The analytical results show that the section’s shape and dimensions are effective parameters in diversity of experimental and theoretical results. Also, by defining the effectiveactors, a model has been expanded for prismatic FRP-confined concrete columns. Based on the analytical results, the expanded model indicates acceptable predictions in comparison with the other models and guidelines.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Cr-0/5Mo

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Cr-0/5Mo دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Cr-0/5Mo  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Cr-0/5Mo،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی اثرات بازدارندگی MgO و میزان اکسیژن بررفتار خوردگی داغ ناشی ازوانادیم درفولاد 2/5Cr-0/5Mo :

سال انتشار: 1379

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – پژوهشگاه نیرو
محمدحسین شریعت – دانشگاه شیراز
سعیدرضا اله کرم – دانشگاه تهران

چکیده:

وانادیم بعنوان ناخالصی درسوخت واحدهای تولیدبخار توربین ها و موتورهای دیزلی باعث پایین آوردن نقطه ذوب خاکسترناشی ازاحتراق و درنهایت خوردگی بدنه های فلزی می شود درتحقیق حاضر رفتارخوردگی داغ فولاد ((/CJCr – · /CJMo) درحضور وانادیم درجه حرارت 750درجه و مدت زمان 48 ساعت بررسی شدهاست و تاثیر پارامترهایی چون اثر بازدارندگی AJ20 3, Cr2 o3 , Fc2 0 3, MgO و میزان اکسیژن برروی رفتار خوردگی داغ آلیاژ مذکور ارزیابی گردیده است محصولات خوردگی پوسته بوسیله پراش اشعه ایکس XRD) مطالعه شده است براساسنتایج بدست آمده از تحقیق Mgo بهمراه میزان کم اکسیژن ورودی خاصیت بازدارندگی مناسبی را درحضور ترکیبات وانادیم برروی رفتار خوردگی داغ آلیاژ مذکور ایجاد می کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

معناداری سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 معناداری سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معناداری سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی معناداری سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن معناداری سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر بررسی معانی و مبانی و موانع سبک زندگی خانواده ها است.روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- کتابخانه ای و ابزارهای گردآوری کتب و منابع اسلامی بوده است . سبک زندگی مجموعه تقریبا هماهنگی است از تمامی رفتارها و کنش هایی که یک فرد در طول زندگی روزمره از خود نشان می دهد ، در واقع سبک زندگی نمودی از جهت گیریها و عادات روزانه است، سبکی شدن زندگی با شکل گیری فرهنگ خانواده ها رابطه نزدیکی دارد، بنابراین می توان شناخت لازم در مورد فرهنگ یک جامعه را از طریق شناخت سبک زندگی خانواده های آن جامعه به دست آورد. یافته ها نشان می دهد که معناداری سبک زندگی را درحرکت به سوی کمال انسانی، تجلی هدف و عشق دررفتار خانواده ها، داشتن آگاهی وچشم اندازی به آینده، باز گشت به سنت های صحیح گذشته یافت . لذا موانعی نیز برسراه تحقق آن وجود خواهد داشت از جمله ؛ ؛عدم لحاظ شرایط اقتصاد مقاومتی ، عدم ساده نگری در روش زندگی خانوادگی ، نا آشنایی با دستورات دین و ضعف بنیه اعتقادی ,گرایش به خواسته های نفسانی و مادی ، برداشت نادرست از اصل کمال خواهی در انسان ، روزمرگی ، نبود عشق و دوستی ،کم کاری ،دیگر نمایی (نفاق اجتماعی) ، بینش روزانه ، گسترش رفتارهای فردمدارانه در اجتماع ، ایستایی و تقلید اجتماعی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله سرمایه اجتماعی، مفید یا مضر؟

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله سرمایه اجتماعی، مفید یا مضر؟ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرمایه اجتماعی، مفید یا مضر؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سرمایه اجتماعی، مفید یا مضر؟،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سرمایه اجتماعی، مفید یا مضر؟ :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
کاوه فرهادی – فارغ التحصیل MBA دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
علیرضا افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
اینکه چه میدانیم مهم نیست، مهم کسانی اند که می شناسی؛ ضرب المثل معروف چکیده بخش اعظم خرد متعارف درباره سرمایه اجتماعی است. ایده اساسی سرمایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان، شرکا و همکاران سرمایه مهمی را برای ما تشکیل می دهند. با اینکه مدت زیادی است که قدرت سرمایه اجتماعی در زندگی روزانه به خوبی در شده است، اما تنها در سال های اخیر در قالب یک مفهوم علوم اجتماعی شکلی برجسته به خود گرفته است. سرمایه اجتماعی بر خلا دیگر انواع سرمایه به صورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شود. از بیشتر قسمتهای ادبیات سرمایه اجتماعی، نوعی درخشش گرم ساطع میشود و وجوه منفی آن تا حد زیادی ناشناخته مانده است. در این مقاله سعی شده به جنبه های مثبت و منفی سرمایه اجتماعی بصورت توامان و از طرفی بطور خاص به معرفی و بررسی بخشی از اثرات منفی سرمایه اجتماعی در ایران پرداخته شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن :

تحقیق جامع با موضوع جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن، در قالب فایل word و در حجم 118 صفحه.

این پژوهش، داری فصل بندی (5 فصل ) و جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن
فهرست بندی و همچنین منابع معتبر (هندبوک و مقالات و …) میباشد

بخشی از متن:

به دلیل خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مناسبی که فلز تیتانیوم و آلیاژهای آن دارد جایگاهی ویژه را در تولید فلزات به خود اختصاص داده است به طوری که با گذشت تنها 70 سال از ورود آن به صنعت پس از فولاد و آلومینیوم بیشترین حجم تولید را دارد. اگرچه کاربردهای آن در محصولات مصرفی مثل چوب گلف، دوچرخه و کامپیوترهای laptop نیز در حال رواج است. تیتانیم بیشتر با آلومینیوم، آهن، منگنز، مولیبدن و مواد دیگر آلیاژ می‌سازد. تیتانیوم خالص تجار و بیشتر آلیاژهای تیتانیوم قابلیت جوشکاری با استفاده از روش های مختلف جوشکاری را دارند. متداول ترین روش های جوشکاری مورد استفاده برای آلیاژهای تیتانیوم GTAW و GMAW و FSW می باشند. از دیگر روش های مورد استفاده می توان به الکترون بیم، جوشکاری لیزر و جوشکاری مقاومتی اشاره نمود …

جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن
فهرست مطالب:

مقدمه

***فصل اول

تیتانیوم

معرفی تیتانیوم

آلیاژهای تیتانیوم

تیتانیوم خالص تجاری یا تیتانیوم غیرآلیاژی

آلیاژهای تیتانیوم آلفا:

آلیاژهای تیتانیوم نزدیک آلفا:

آلیاژهای تیتانیوم آلفا-بتا:

آلیاژهای تیتانیوم بتا:

میکرو ساختار تیتانیوم

خواص تیتانیوم

عملیات حرراتی

کارگرم

کار سرد

کاربرد های تیتانیوم

***فصل دوم

مروری بر روش های جوشکاری

طبقه بندی روشهای اتصال و انواع جوش

اصول جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ

قوس الکتریکی:

تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری TIG:

عیوب متداول در جوشکاری TIG

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

مزایای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

محدودیت ها

پیشرفتهای جوشکاری FSW

***فصل سوم

جوشکاری تیتانیوم

روش های جوشکاری تیتا نیوم

-جوشکاری قوس پلاسما :

جوشکاری پرتو الکترونی:

جوشکاری با پرتو لیزر:

جوشکاری قوس تنگستی یا گاز :

جوشکاری در اتاقک :

-جوشکاری قوس فلزی گازی :

-حفاظت اولیه ی گازی:

عملیات ایمنی : –

تمیز کاری :

جوشکاری با حفاظت رو باز :

جوشکاری در محفظه:

چمبر های جوشکاری:

بررسی جوش نفوذی :

عوامل موثر بر مشخصه های ریز ساختاری منطقه جوش تیتانیم

– اندازه دانه های B اولیه در ناحیه ذوب :

محصولات تغییر حالت:

عملیات حرارتی پس از جوشکاری:

انتخاب سیم جوش برای جوشکاری تیتانیوم

جوشکاری آلیاژهای تیتانیوم :

-جوشکاری تیتانوم:

-جوش پذیری نسبی :

خواص مکانیکی در حین جوشکاری تیتانیوم:

حفاظت اتصال در حین جوشکاری :

طراحی و طرح اتصال:

-ضوابط ( میعار) و محدودیت ها :

-طرح اتصال:

-تمیزکاری سطح و درجه پاکی:

-تمیز کاری درز اتصال :

-حفاظت اتصال در حین جوشکاری:

-خلل و فرج:

-عملیات حرارتی پس از جوشکاری :

***فصل چهارم

کار بردها

-تولید قطعات :

کاربرد جوشکاری تیتانیوم در صنایع هوا فضا:

***فصل پنجم

نتیجه گیری و بحث

منابع و مراجع

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تاثیر1-متیل سیکلوپروپن در نرم کردن برش های تازه از میوه های کیوی، انبه و قطعات یابرش های خرمالو

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تاثیر1-متیل سیکلوپروپن در نرم کردن برش های تازه از میوه های کیوی، انبه و قطعات یابرش های خرمالو دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر1-متیل سیکلوپروپن در نرم کردن برش های تازه از میوه های کیوی، انبه و قطعات یابرش های خرمالو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر1-متیل سیکلوپروپن در نرم کردن برش های تازه از میوه های کیوی، انبه و قطعات یابرش های خرمالو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر1-متیل سیکلوپروپن در نرم کردن برش های تازه از میوه های کیوی، انبه و قطعات یابرش های خرمالو :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فرآورده های اتیلن با زخم زدن طی فرایند برش تازه و انباشته شدن این گاز در بسته های برش تازه ی میوه می تواند برای کیفیت آنها زیان آورباشد تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن و اتیلن مسدود کننده قبل یا بعداز پردازش بر کیفیت برش تازه ی کیوی،انبه وخرمالو با ذخیره 5 سانتی گراد ارزیابی می شود.برش تازه ی کیوی در نرخ آهسته تری نرم می شود و نرخ فرآورده ی اتیلن آن در پاسخ به-1 متیل سیکلو پروپن هیدروکربن کاهش می یابد.خواه این عمل قبل یابعد از فرایند انجام گیرد. 2دقیقه فرورفتگی در 0/09m(w/v1%) کلسیم کلرید 2 cacl تاثیر 1-متیل سیکلو پروپن را با تثبیت مواد محافظ و 1- متیل سیکلو پروپن افزایش میزمانیکه 1- متیل سیکلو پروپن به (L دهد وبر رنگ برش های تازه ی کیوی تاثیر نمی گذارد نرم کردن و قهوه ای شدن(کاهش ارزش کار برده می شودبه طور مستقیم بر برش های انبه به تعویق می افتد.نرخ تنفس برش های انبه با 1- متیل سیکلو پروپن تغییرنمی کند در حالی که فرآورده ی اتیلن تنها در جهت خاتمه یافتن زندگی تاقچه ای عمل می کند.برش خرمالوبا 1- متیل سیکلو پروپن(L بعد از پردازش نرخ فرآورده ی اتیلن بالاتر رفته که با نرخ نرم شدن آهسته تر ورنگ تیره ی آهسته تر آرام تر(کاهش ارزشهمراه است در حالی که نرخ تنفس تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید