مقاله بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی و کاربرد آن در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی و کاربرد آن در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی و کاربرد آن در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی و کاربرد آن در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی و کاربرد آن در ارزیابی لرزه ای ساختمانهای نامنظم در ارتفاع :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمداسماعیل حافظی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه؛ گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه گیلان
نصرت ا; فلاح – استادیار گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار گروه مهندسی عمران؛ دانشگاه گیلان

چکیده:

به تازگی تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی مودی (Modal Pushover Analysis) که با نام اختصاری MPA نیز شناخته می شود، به منظور بهبود دقت روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی سنتی معرفی شده است . این روش قادر است اثر مودهای بالات ر از مود اصلی را در پاسخ نهایی سازه لحاظ کند . لذا استفاده از روشMPAدر ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بلند و نامنظم می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد . در این تحقیق نیازهای لرزه ای قابهای نامنظم در ارتفاع با استفاده از روش مذکور محاسبه شده و با مقادیر متناظ ر به دست آمده از روش دقیق تحلیل دینامیکی تاریخچهزمانی غیرخطی(NLTA) مقایسه گردیده است. در مدلهای انتخاب شده حالتهای مختلفی از نامنظمی در ارتفاع شاملنامنظمی در جرم ، نامنظمی هندسی و نامنظمی ناشی از اختلاف تراز طبقات در نظر گرفته شده است . پارامترهای اصلی مو رد مطالعه ، تغییرمکان طبقات و نسبت تغییرمکان نسبی طبقات می باشند. با بررسی عملکرد سازه های نامنظمدر ارتفاع ، مشخص شد با استفاده از روشMPAمی توان نتایج نزدیکی به پاسخهای حاصل از روشNLTA به دستآورد. وجود نامنظمی در ارتفاع نیز تاثیر معنا داری بر دقت روش MPA نداشت ه و به نظر می رسد این روش می تواند به عنوان ابزاری مناسب در تخمین پاسخهای لرز های ساختمانهای نامنظم در ارتفاع نیز به کار گرفته شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

اهداف : تحقیق حاضر با هدف تبیین تاثیر مولفه های برنامه درسی پنهان مدارس بر تحقق اهداف کلی تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی و ارائه الگویی مناسب در این خصوص انجام شده است . روش ها : این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با استفاده از طرح تحقیق ترکیبی ) کمی و کیفی ( متوالی استقرایی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در بخش کیفی روش داده بنیاد یا گرندد تئوری 1 می باشد و جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه مدیران ، معلمان و دانش آموزان پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی پسرانه است. نمونه های تحقیق در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف گزینش و اطلاعات لازم با کمک مصاحبه های ساختارنایافته تا حد اشباع داده ها گردآوری گردیده است. در بخش کمی تحقیق از روش تحقیق پیمایشی ) زمینه ای ( استفاده شده است. حجم نمونه های تحقیق در این مرحله بر اساس جدول مورگان به تعداد 150 نفر تعیین و از بین دانش آموزان پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی پسرانه شهر اهواز انتخاب شده است . جمع آوری اطلاعات با کمک دو پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. در بخش کمی جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش آماری معادلات ساختاری بهره گیری شد. یافته ها : نتایج اجرای تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول و دوم نشان داد ساختار پنج عاملی یا مدل حاصل از مرحله کیفی تحقیق ) شامل محیط های شناختی، اجتماعی، فیزیکی ، اداری ، دینی ( ، از برازش مناسبی برخوردار و متغیرهای تبیین شده صلاحیت لازم را جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی دارا می باشند نتیجه گیری : پس از جمع بندی نتایج مراحل تحقیق، مدل پیشنهادی مرکب از هشت قسمت ) مبانی نظری مدل، فلسفه مدل، متغیرهای زیربنایی ، ابعاد مدل ، اصول مدل، اهداف مدل ، نظام ارزشیابی و بازخورد ، و مراحل اجرا ( جهت تامین هدف اصلی تحقیق ارائه گردیده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیش بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری های زمانی :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

محمد نادریان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مش
حسین انصاری – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فرد
هادی دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مش
مژده سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دامشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

منابع آب های زیرزمینی یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع آب به شمار می روند، شناخت صحیح و بهره برداری از آنها بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک می توانند در توسعه پایدار بسیاری از فعالیت های کشاورزی، اجتماعی و اقتصادی آن منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد. برای آگاهی از وضعیت نوسانات سطح آب زیرزمینی در چنین مناطقی لازم است پیش بینی دقیقی از نوسانات انجام شود. این پژوهش برای پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در دشت نیشابور که یکی از مهمترین دشت های کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد از مدل های سری زمانی برای پیش بینی وضعیت سطح آب زیرزمینی در آینده استفاده شد. برای مدل سازی، اطلاعات سطح آب زیرزمینی در طی سال های 86 – 1375 مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل های باکس – جنکینز، هلت – وینترز و برون یابی منحنی روند از داده های ارائه شده، برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی در 5 سال آینده استفاده گردید. نتایج مدل ARIMA(0,1,0)*(0,1,1)12 نشان داد که سطح آب زیرزمینی دشت در 5 سال آینده 07/4 متر افت خواهد داشت و نتایج حاصل از روش برون یابی منحنی روند نشان دهنده افت 22/4 متری شد (مدل هلت – وینترز منجر به نتایج متفاوتی گردید). بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب در کشاورزی و افت سطح ایستابی و فرونشست زمین و لزوم برداشت آب بیشتر در سال های آینده، تصمیم گیری برای مدیریت آب زیرزمینی در محدوده دشت الزامی است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی و طبقه بندی نیاز های شناختی و اطلاعاتی روستائیان در حیطه های زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه ای

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله شناسایی و طبقه بندی نیاز های شناختی و اطلاعاتی روستائیان در حیطه های زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه ای دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی و طبقه بندی نیاز های شناختی و اطلاعاتی روستائیان در حیطه های زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناسایی و طبقه بندی نیاز های شناختی و اطلاعاتی روستائیان در حیطه های زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی و طبقه بندی نیاز های شناختی و اطلاعاتی روستائیان در حیطه های زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه ای :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: 17

نویسنده(ها):

غریب فاضل نیا –

چکیده:

در روزگاری که نه خواندن کلمه که خواندن جهان شرط اساسی بقاء ملّتها ، جوامع و و اقعیت بخشیدن به گفت و شنود میان افراد، سیاست گزاران، سازمانها و نهادها و حتی تمدنها است و نیز پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع (شهری و روستایی ) به مشارکت آزادانه و آگاهانه عموم مردم مطلع و آگاه بستگی دارد، تلاش در جهت آگاه سازی و ارتقاء سط ح دانش و توسعه دامنه سواد اطلاعاتی ساکنین جوامع روستایی، یک نیاز ضروری و شایسته توجه م ی باشد. این ضرورت بویژه در سالیان اخیر اهمیت مضاعف نیز یافته است . تصور بر این است که شناخت و آگاهی روستائیان از، و به طور کلی داشتن شناختهای گوناگون در زمینه های مختلف ، می تواند آنها را در رویارویی با چالشهای فراروی زندگی فردی ، اجتماعی و حرفه ای مجهزتر کند . این بدان معنی است که کسب دانش و توسعه دامنه اطلاعاتی روستائیان،- متناسب با مقتضیات زندگی و معیشت روستایی که گستره ای از موضوعات متنوع را نیز دربر می گیرد-، و به طور کلی فراگیری قواعد بازی زندگی فردی، اجتماعی و حرفه ای می تواند منشأ تفکرات، تصمیمات و اقدامات خردمندانه تری در شئون مختلف فوق توسط ایشان باشد. قاعدتاً، اقدامات معطوف به آگاه سازی و توسعه دامنه سواد اطلاعاتی روستائیان، مستلزم داشتن رهیافتی کارآمد و نیز برن امه های اقدام می باشد . در این بین رهیافت ترویج روستایی به عنوان راهبردی اساسی مطرح می باشد، که انتظار می رود با بکارگیری آن، روستائیان را د ر برقراری یک تعامل سازنده و پایدار با محیط پیرامون و شرایط همواره در حال تغییر مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یاری کرده و به مثابه رهانیده و آنها را با قافله تمدن « بی خبری و ناآگاهی » محرکی انگیزشی، روستائیان و مناطق روستایی را از قید همواره در حال پیشرفت بشری همگام سازد و در نهایت زمینه های تحقق جامعه اطلاعاتی روستایی – که پویایی، تحرک و نقش آفرینی متناسب با شر ایط زندگی در عصر اطلاعات و ارتباطات از مشخصه های بارز آن است – را فراهم آورد . گام اول در ارائه الگوی بهینه برنامه ریزی ترویج و اطلاع رسانی روستایی ، همانا تبیین، شناسایی و طبقه بندی نیاز های شناختی و اطلاعاتی روستائیان در حیطه های زندگی شخصی، اجتماعی و حرفه ای می باشد . بر این اساس این مقاله با درک اهمیت این موضوع، در صدد است با کنکاش در متون علمی و بهره گیری ازتجارب ، مطالعات شخصی و نیز نتایج برخی مطالعات میدانی، با تبیین، شناسایی و طبقه بندی نیاز های شناختی و اطلاعاتی روستائیان در حیطه های زندگی شخصی، اج تماعی و حرفه ای ، داده ها و اطلاعات پایه را برای تدوین و ارائه برنامه های ترویج روستایی فراهم آورد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفند :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
محمدحسین مرادی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک، اراک، ایران
اردشیر نجاتی جوارمی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
محمد مرادی شهربابک – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
کن دادرس – مرکز ژنومیکس و تولیدمثل اینورمیAgResearchنیوزیلند

چکیده:
ذخیره چربی در دنبه یا قسمتهای احشایی بدن گوسفند یکی از مسائل مطرح در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه میباشد. این تحقیق با همکاری پروژهSheep HapMapبا هدف دقیقتر کردن محدوده سه منطقه ژنومی کاندیدای مرتبط با این صفت در کروموزومهای5و7وX و همچنین بررسی زمان تقریبی تمایز این نژادها از همدیگر انجام شد. نژادهای ایرانی زل و لریبختیاری برای این جایگاهها با چگالی مارکری بالا و با استفاده از تکنولوژیSequenomتعیین ژنوتیپ شدند و آنالیزهای آماری با استفاده از آمارههای مختلف شامل روشهای مبتنی بر تمایز جمعیتی (مانند میانه هموزیگوسیتی) و عدم تعادل لینکاژی (مانندXP-EHH انجام شد. نتایج مکانیابی دقیق این امکان را فراهم آورد تا وجود سیگنالهای انتخاب در این مناطق ژنومی را تأیید کرده و بتوانیم فواصل ژنومی مربوطه را به ترتیب از113و201و2831kbدر کروموزومهای 5و7وXبه 30و140و1077kbکاهش دهیم. بررسی روند تغییر اندازه مؤثر در طی نسلهای گذشته نشاندهنده یک نقطه زمانی مشخص مربوط به 1100 نسل قبل است که در این زمان این دو نژاد برای این صفت از یکدیگر تمایز پیدا میکنند. اگر فاصله نسل در گوسفند 5-4 سال در نظر گرفته شود، این نقطه در محدوده زمانی خواهد بود که اولین شواهد باستان شناسی مربوط به نژادهای دنبهدار (حدود 5000 سال قبل) بدست آمده است. بنابراین به نظر میرسد که این صفت درنژادهای مورد مطالعه حداقل در حدود 5000 سال قبل تمایز یافته است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه یک روش جدید مسیریابی بر مبنای پروتکل DSR برای کمینه کردن تاخیر انتها به انتها در شبکه های رادیو شناختی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارائه یک روش جدید مسیریابی بر مبنای پروتکل DSR برای کمینه کردن تاخیر انتها به انتها در شبکه های رادیو شناختی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه یک روش جدید مسیریابی بر مبنای پروتکل DSR برای کمینه کردن تاخیر انتها به انتها در شبکه های رادیو شناختی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه یک روش جدید مسیریابی بر مبنای پروتکل DSR برای کمینه کردن تاخیر انتها به انتها در شبکه های رادیو شناختی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه یک روش جدید مسیریابی بر مبنای پروتکل DSR برای کمینه کردن تاخیر انتها به انتها در شبکه های رادیو شناختی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
الهه آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، ایلام
محمد شیری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،گروه کامپیوتر، ایلام
رامین صیادی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، گروه برق، ایلام

چکیده:
شبکه های رادیوشناختی در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. شبکه های رادیوشناختی از کاربرانی تشکیل شده اند که مجهز به دستگاه های فرستنده/گیرنده با قابلیت تغییر مشخصات و پارامترهای رادیویی خود هستند. مسیریابی یک مولفه کلیدی در این نوع شبکه ها می باشد. طرح های مسیریابی دراین نوع شبکه ها به دلیل قابلیت آگاهی از طیف بسیار متفاوت می باشند. برای ساختن یک مسیر هدایت مطمئن، کیفیت سرویس باید در نظر گرفته شود. به علت خصوصیات خاص این شبکه ها فراهم کردن کیفیت سرویس در آن ها با چالش های بسیاری روبرو است . در این مقاله الگوریتم مسیریابی جدیدی مبتنی بر کیفیت سرویس ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی بر مبنای الگوریتم DSR بوده و با بکارگیری معیارهای مختلفی ارائه گردیده است، به نحوی که جهت پیدا کردن مسیر بهینه از گره مبدا به یک مقصد مشخص، علاوه بر بررسی معیار تعداد پرش ها، معیارهای دیگری مانند زمان شنود طیف، زمان مورد نیاز برای تعویض کانال و احتمال تداخل با کاربران اولیه را بررسی کرده و مسیر بهینه را با در نظر گرفتن کلیه معیارهای فوق انتخاب می کند .نتایج شبیه سازی نشان می د هد که روش پیشنهادی نسبت به روش های دیگر بهبود موثرتری در کاهش تاخیر انتها به انتها و همچنین افزایش نرخ تحویل بسته ها داشته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

لزوم توانمندسازی کارکنان در سازمانهای هزاره سوم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 لزوم توانمندسازی کارکنان در سازمانهای هزاره سوم دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد لزوم توانمندسازی کارکنان در سازمانهای هزاره سوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی لزوم توانمندسازی کارکنان در سازمانهای هزاره سوم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن لزوم توانمندسازی کارکنان در سازمانهای هزاره سوم :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

درگذشته از کارکنان انتظار میرفت دقیقاً مطابق انتظارات مدیران و سازمان رفتار کنند و کنترل شدیدی روی آنها وجود داشت. امروزه مشخص شده که این سبک مدیریت نمیتواند پاسخگوی نیاز سازمانهای هزاره سوم باشد چرا که هم از لحاظ روانی روی کارکنان تاثیر سوء دارد و هم اینکه به دلیل محدود کردن توانمندی و خلاقیت کارکنان سازمانها را از دست یابی به پتانسیلهای خود و نیل به مزیت رقابتی باز میدارد. براین اساس توانمندسازی کارکنان به عنوان عامل مهمی در بهره گیری از ظرفیتهای و پتانسیلهای کارکنان در نظر گرفته شده است. در این مقاله ضمن اشاره ای به تعریف و تاریخچه توانمندسازی به برخی از پیشایندها و پسایندهای توانمندسازی در سازمانها پرداخته خواهد شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر ضخامت و زاویه سخت کنندههایFRPدر دیواربرشی فولادی بازشودار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اثر ضخامت و زاویه سخت کنندههایFRPدر دیواربرشی فولادی بازشودار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر ضخامت و زاویه سخت کنندههایFRPدر دیواربرشی فولادی بازشودار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر ضخامت و زاویه سخت کنندههایFRPدر دیواربرشی فولادی بازشودار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر ضخامت و زاویه سخت کنندههایFRPدر دیواربرشی فولادی بازشودار :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
امید خزری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاذ اسلامی واحد چالوس
محمدرضا محمدی شوره – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:
همواره ایجاد فضای های خالی یا همان بازشوها در سطوحی با عملکرد یکپارچه، که عمدتا به دلیل نیازهای معماری و ملاحظات غیرسازه ای نظیر عبور سیستم های تاسیساتی ایجاد می گردند، به جهت ضعف های ناشی از وجود بازشوها مورد بررسی و اهمیت مهندسانبوده است. به همین منظور راه حل هایی برای رفع ضعف های موجود پیشنهاد شده است، که یکی از آنها تقویت ورق دیوار برشی فولادی بوسیله سخت کننده ها است. علاوه بر این سخت کننده ها باعث بهبود رفتار کمانشی دیوارهای برشی فولادی می گردند پلیمرهای مسلح با الیافFRP مصالحی سبک با دوام و مقاوم هستند که با داشتن ویژگی های مکانیکی بسیار مناسب قابلیت استفاده بر روی اکثر سطوح را دارند. بر همین اساس در این تحقیق، با استفاده از نرم افزارABAQUSدر دیوار برشی فولادی بازشو دارجهت تاثیر ایجاد بازشوها و انواع سخت کننده ها با آرایش های مختلف از جنس پلیمری مسلح با الیافFRPدر ضخامتهای متفاوت دیوار برشی فولادی مدلسازی و تحلیل می گردد. اثر ایجاد بازشوها و سخت کننده های مختلف بر روی پارامترهای مختلفی از جملهظرفیت برشی سیستم، سختی سیستم و توزیع تنشها در ورق فولادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین نتایج حاصله نشاندهنده افزایش ظرفیت باربری و سختی سیستم به هنگام استفاده از سخت کننده های قطری است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی موانع ارتباط پژوهشگران با سازمان و راهکارهای ایجاد انگیزه برای آنها :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی موانعی که سبب جلوگیری از جذب و ارتباط موثر پژوهشگران با سازمان می شود می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه پژوهشگران همکار با شرکت برق خراسان رضوی می باشد. پژوهشگران همکار به دو بخش اساتید و کارمندان شرکت برق تقسیم می شوند. حجم نمونه 85نفر می باشد که به صورت تصادفی از لیست پژوهشگران انتخاب می شوند. پیشینه تحقیق و نظریات مرتبط مورد بررسی کامل قرار می گیرد و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس آن تهیه می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دید پژوهشگران مهمترین موانع ارتباط با سازمان برای انجام پژوهش عدمتصویب طرح های دلخواه ، بی اطلاعی از موضوعات قابل تحقیق ، پایین بودن بودجه طرح های تحقیقاتی و … می باشد. برخی از راهکارهای ارائه شده دراین زمینه توجه به سرمایه علمی محقق از طریق ایفای نقش بیشتر در فرایند طرح پژوهشی و توجه به نتایج تحقیق وافزایش حق التحقیق و بودجه بیشتربرای طرح متناسب با سرمایه علمی محقق، مشارکت دادن یا استفاده از نظرات پژوهشگران و بخصوص اساتید در مصوب نمودن اولویتهای پژوهشی و ….می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش نشانه های اختلال استرس پس از آسیب و پریشانی روانی استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از آن :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اختلال استرس پس ازآسیب ازجمله اختلالات روانی است که هزینه ها و اثارمنفی زیادی برای فرد وجامعه دارد هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی درکاهش نشانه های اختلال استرس پس ازاسیب و پریشانی روانی استرس اضطراب وافسردگی ناشی ازآن بود این مطالعه ازنوع مطالعات نیمه ازمایشی با یک گروه ازمایش و یک گروه کنترل و بصورت پیش ازمون وپس ازمون باپیگیری 3 ماهه بود جامع اماری این پژوهش را جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس ازاسیب بستری دربیمارستان روانپزشکی ابن سینا و همچنین جانبازان اعصاب وروان شهرستان نیشابور تشکیل میدادند برای تشخیص اختلال استرس پس ازاسیب ازمقیاس اجرایی بالینی اختلال استرس پس ازاسیب CAPS-5 استفاده شد 30نفر ازافرادی که تشخیص PTSD گرفتند به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند وبصورت تصادفی درگروه ازمایشی 15نفر و گروه کنترل 15نفر قرارگرفتند برای ارزیابی اثربخشی درمان درمراحل مختلف پژوهش ازفهرست اختلال استرس پس ازاسی PCL-5و مقیاس استرس اضطراب و افسردگی DASS-21 استفاده شد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید