مقاله تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام :

مقاله تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه 49 تا 58 منتشر شده است.
نام: تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت مردمی
مقاله ترویج منابع طبیعی
مقاله سازمان های مردمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرایش محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسینی سیدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده استان ایلام بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی ارتباطی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی استان ایلام بوده اند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 56 نفر محاسبه شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. با توجه به گزاره های تحقیق (اهداف، نوع تحقیق و سوالات) از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش میدانی به کمک پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی آن بر اساس نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (88%) محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری Spssنسخه 15 استفاده شده است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج یافته های استنباطی حاکی از آن بود که بین متغیرهای عوامل سیاسی – قانونی، اجتماعی – فرهنگی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، ساختار و برنامه ریزی تشکیلات ترویج، متغیرهای اقتصادی و روان شناختی با متغیر مشارکت مردمی رابطه وجود دارد. در حالی که بین متغیرهای وضعیت محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و مشارکت مردمی در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی رابطه وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که از بین 7 متغیر عوامل سیاسی – قانونی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی، قابلیت های مروجین منابع طبیعی، محتوی برنامه های ترویج منابع طبیعی و برنامه ریزی ترویجی، فقط عوامل اجتماعی – فرهنگی بر متغیر وابسته مشارکت مردم نقش داشته اند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از روش های پرکاربرد در صنایع جهت اتصالات دائم، جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ فعال است. در این روش دستیابی به اتصالی با کمترین عیب ابعادی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه انتخاب مناسب پارامترهای ورودی فرایند تأثیر زیادی در کیفیت نهایی اتصال دارند. بنابراین انتخاب سطوح بهینه پارامترهای از اهمیت فوق العاده ای در اتصال جوشکاری شده برخوردار است. در این پژوهش ابتدا از روش های رگرسیونی برای مدل سازی فرایند استفاده شده است، سپس با استفاده از روش تاگوچی برای یافتن سطوح بهینه چهار پارامتر ورودی (ولتاژ، سرعت جوشکاری، نرخ تغذیه سیم و گپ جوشکاری) استفاده گردید. متغیرهای خروجی نیز شامل سطح نفوذ و گلویی مؤثر می باشند. با استفاده از تحلیل سیگنال به نویز مقادیر بهینه برای دستیابی به حداکثر سطح نفوذ و گلویی مؤثر به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته اند. علاوه بر این با استفاده از تحلیل واریانس میزان تأثیر هریک از پارامترها بر روی کیفیت نهایی اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت از مقایسه نتایج بهینه سازی روش تاگوچی با آزمایشات تجربی صحت سنجی، دقت مدل ارزیابی شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی روند تغییرات پارامترهای کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

چکیده:

رودخانه ها به عنوانیکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون شرب، کشاورزی و صنعت به شمار می روند هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تغییرات درازمدت پارامترهای کیفی آب و همچنین روند تغییرات بارش و رواناب در رودخانه زیارت واقع در استان گلستان میباشد این رودخانه در حدود 20% از آب شرب شهرستان گرگان را تامین می کند جهت بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی آب رودخانه زیارت از اطلاعات کیفیت آب برای سالهای 1353 تا 1385 استفاده شد مهمترین پارامترهای مورد بررسی شامل مقادیر HCO3,PH,EC,CL,SO+4,Na,Mg+2,Ca+2,TDS می باشد که در نهایت میانگین سالانه آنها مورد استفاده قرارگرفت و میزان تغییرات آنها با استفاده از نرم افزار اماری مینی تب مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشانداد که به غیر از سولفات در بقیه موارد بین آنها رابطه همبستگی معنی داری وجودداشت و دارای روند افزایشی بود شاخص خشکسالی SPI نیز برای این دوره آماری محاسبه شد و همچنین از نظر شرب و کشاورزی از طریق دیاگرام ویلکوکس و شولر بررسی شد بررسی ها بیانگر این است که غلظت املاح شیمیایی موجود در آب رودخانه زیارت در طی این سالها در بیشتر موارد روند افزایشی داشته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بهینه سازی سلول خورشیدی لایه نازک ایندیم فسفات و نانو ذرات طلا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بهینه سازی سلول خورشیدی لایه نازک ایندیم فسفات و نانو ذرات طلا دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینه سازی سلول خورشیدی لایه نازک ایندیم فسفات و نانو ذرات طلا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهینه سازی سلول خورشیدی لایه نازک ایندیم فسفات و نانو ذرات طلا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بهینه سازی سلول خورشیدی لایه نازک ایندیم فسفات و نانو ذرات طلا :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این مقاله تاثیرات ضخامت لایه طلا و نوع بافت بین لایه های یک سلول خورشیدی لایه نازک Inp-Au شبیه سازی شده است . معادلات مرزی ماکسول برای شبیه سازی اپتیکی مورد استفاده قرار گرفته است. بافت Texture مثلثی و خاصیت پلاسمونیکی برای محبوس کردن نور داخل سلول و مقدار بهینه 50 درجه با تغییر زاویه باری هر مثلث برای بالا بردن راندمان به دست آورده شده است. مقدار 10 نانو متر با بیشترین جریان مدار باز و جذب نور باری افزایش کارایی و کاهش قیمت با بررسی ضخامت لایه ی طلا ثبت شد. با توجه به نمودارهای جذب مشادهده می شود که این طراحی برای جذب امواج فرکانس بالای خورشید نقش بسزایی دارد.جریان مدار باز در حالت اولیه 29.59 میلی آمپر محاسبه شد که بعد از اعمال این طراحی بصورت بهینه به مقدار 34.63 میلی آمپر ارتقا یافت.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل اقتصادی ذوب آهن اصفهان از دیدگاه سودآوری :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مهدی فخاری – فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین واحد فولادسازی کشور نقش انکار ناپذیری جهت بسط و گسترش دانش فنی و انتقال تکنولوژی و ایجاد ظرفیتهای اشتغال در کشور داشته است . این واحد تولیدی که از سال 1350 با تولید چدن کار خود را آغاز کرده است در ابتدا با ظرفیت اسمی 550 هزارتن فولاد در سال و سپس به 1/2و1/9میلیون تن افزایش ظرفیت داده و درحال حاضر2/2 میلیون تن محصولات فولادی در سال به بازار عرضه می نماید و طرح توسعه جدید آن (طرح توازن) نیز ظرفیت تولید آن را در آینده نزدیک به مرز 3/6 میلیون تن درسال میرساند. هزینه های سرمایه گذاری صورت گرفته دراین واحد تولیدی تا سال 1372 بالغ بر 672395000 دلار آمریکا و 204245310887 ریال می باشد . دراین رابطه طی سالهای 85-75نیز بیش از4100 میلیارد ریال صرف سرمایه گذاری های جدید گردیده است و این درحالی است که حجم این سرمایه گذاریها بالغ بر 10000 میلیارد ریال می باشد . بررسی های بعمل آمده از طریق سنجش شاخصهایارزیابی طرحهای اقتصادی نشان میدهد نرخ بازده داخلی این واحد عظیم صنعتی از ابتدا تا سال 1372معادل 1/32 درصد و درخلال سالهای برنامه اول توسعه72-69 برابر با 4/16 درصد بوده است همچنین محاسبات نشان می دهد روند سودآوری شرکت طی سالهای 85-75 بهبود یافته و میانگین نسبت سود ناخالص به فروش طی این دوره حدود 20 درصد بوده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله یک عامل تشکیل دهنده مبتنی بر سیستم باز CAD برای طرح همکاری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله یک عامل تشکیل دهنده مبتنی بر سیستم باز CAD برای طرح همکاری دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله یک عامل تشکیل دهنده مبتنی بر سیستم باز CAD برای طرح همکاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله یک عامل تشکیل دهنده مبتنی بر سیستم باز CAD برای طرح همکاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله یک عامل تشکیل دهنده مبتنی بر سیستم باز CAD برای طرح همکاری :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

محمدرضا بستانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
هانیه سارانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

چکیده:

بازار رقابتی نیاز به پیشرفت سریع تولید دارد( پیشرفت واقعی تولید) حالت جدید پیشرفت در این عصر شبکه ای است و این پیشرفت از طریق اتحاد دینامیکی ، یعنی شرکایی که در جهان توزیع شده اند حاصل خواهد شد. این مقاله معماری سیستم بازی برای سیستم جمعی نرم افزار CAD که یکی از حمایت کننده های پیشرفت واقعی تولید است را ارائه می کند تکنولوژی تشکیل دهنده ی نرم افزار CAD برای ایجاد سیستمهای جدید ، هماهنگ شده. است. یک عامل جز’ ، کاربردی با قابلیت استفاده ی مجدد است که اطلاعات و شیوه ی آن نمایش ذاذه می شود و به وسیله ی کاربردی دیگر قابل دسترسی و عمل هستند. در این سیستم ، هر عامل ساختمانی به عنوان بخش مستقلی طراحی شده است. شیوه ی عامل جزء ( CA) به عنوان قطعه ی اصلی سیستم استفاده شده است . برای مدیریت این CAهای توزیع شده هم یک مدیر مشترک در وب ایجاد می شود. دفتر گردآوری ، محل طراحی و تولید هم مبتنی بر این CA و مدیر مشترک است. پیشنهاد شده است که برای مدیریت نشست جمعی هم یک مدیر نشست طراحی در وب ایجاد گردد. این مقاله چنین معماری سیستمی را شرح می دهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحقیق رایگان هاریکن ها یا همان توفان های هاره ای

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق رایگان هاریکن ها یا همان توفان های هاره ای دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان هاریکن ها یا همان توفان های هاره ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق رایگان هاریکن ها یا همان توفان های هاره ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق رایگان هاریکن ها یا همان توفان های هاره ای :

هاریکن ها چرخند هایی هستند که برروی اقیانوس های گرم حاره ای توسعه می یابند و دارای باد های تقویت شوند های هستند که سرعت آنها حد اقل 64 نات (74 متر در ساعت ) می باشد این توفان ها قابلیت تولید باد های خطر ناک و باران های سیل آسا و طغیان گرا دارند که همه این موارد باعث بروز خسارات فراوان و تلفات جانی در نواحی ساحلی می گردد .
هاریکن ها :
هاریکن ها چرخند های حاره ای هستند که سرعت باد آنها از 64 نات بیشتر باشد هاریکن ها در نیمکره شمالی در خلاف جهت عقربه های ساعت و در نیمکره جنوبی در جهت عقربه های ساعت حول مرکز خود می چرخند هاریکن ها از تجزای ساده توفان های تنمدری شکل می گیرند این توفان های تندری به کمک اقیانوس و شرایط جوی به هاریکن تبدیل می شوند در ابتدا دمای آب اقیانوس باید بیشتر از 25 درجه سانتیگراد باشد( 81 درجه فارنهایت ) گرما ورطوبت آب گرم اقیانوس ها به عنوان منبع انرژی برای هاریکن ها حساب می شوند به همین دلیل است که هاریکن ها به هنگام عبور از روی خشکی و یا اقیانوس های سرد تر ویا مناطقی که دارای گرما ورطوبت کافی نباشند به سرعت تضعیف می شوند
علاوه بر اقیانوس ها ی گرم شرجی و رطوبت بالادر تراز های میانی و پایین جو برای توسعه هاریکن ها مورد نیاز می باشند این شرجی بالا مقدار تبخیر را در ابرها کاهش می دهدو گرمای نهان آزاد شده ناشی از بارندگی را افزایش می دهد تمرکز گرمای نهان برای حرکت سیستم حیاتی است
برش قائم باد در محیط اطراف چرخند های حاره ای بسیار با اهمیت است که منظور از برش باد میزان تغییر ر سرعت و جهت باد با افزایش ارتفاع است
هنگامی که برش باد ضعیف باشد توفان که قسمتی از چرخنده است به صورت قایم رشد می کند و کرمای نهان ناشی از چگالش در هوایی که مستقیما در بالای توفان قرار دارد آزاد می شود و به توسعه توفان کمک می کند هنگامی که برش باد قوی تری وجود داشته باشد توفان به صورت اریب وکج در می آید و گرمای نهان بر روی منطقه گسترده تری آزاد می شود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی میزان آلودگی صوتی یک دستگاه دروگر چهارچرخ و تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی میزان آلودگی صوتی یک دستگاه دروگر چهارچرخ و تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی میزان آلودگی صوتی یک دستگاه دروگر چهارچرخ و تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی میزان آلودگی صوتی یک دستگاه دروگر چهارچرخ و تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی میزان آلودگی صوتی یک دستگاه دروگر چهارچرخ و تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
رضا حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
کاظم جعفری نعیمی – استادیار، گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا قطبی – استادیار، گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
زهرا ظهورعلی نیا – کارشناس، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، منطقه جنوب شرق ایران-کرمان

چکیده:
به کارگیری ماشین آلات کشاورزی هرچند منجر به توسعه کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی شده است، اما مسائل بهداشتی قابل ملاحظه ای از جمله آلودگی صوتی را برای کاربران این تجهیزات ایجاد نموده است. یکی از پرکاربردترین ادوات کشاورزی که برای دروی علوفه و غلات (مانند یونجه، گندم و جو) به کار میرود دروگرهای چهارچرخ می باشند. هدف از این پژوهش تعیین میزان مواجهه رانندگان دروگر چهارچرخ (مدل BCS 622 ) با آلودگی صوتی انتشار یافته از آن در نسبت دنده و دورهای مختلف موتور است. جهت بررسی میزان مواجهه راننده دروگر با آلودگی صوتی و نیز شرایط اندازه گیری ها از استاندارد ISO 5131 استفاده گردید. آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد و داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. فاکتور مورد اندازهگیری، تراز فشار صوت در موقعیت گوش راننده بود. رانندگان دروگر در برخی از حالت های کاری با آلودگی صوتی بالاتر از حد مجاز طبق استاندارد ملی ایران و ACGIH مواجه بودند. افزایش دور موتور، تغییر نسبت دنده و نیز حرکت تیغه برش در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنیداری در افزایش مواجهه رانندگان با آلودگی صوتی دارند.با توجه به استانداردهای موجود، استفاده از دستگاه دروگر به صورت مرسوم ( 8 ساعت کار روزانه) باعث اثرات نامطلوب روی شنوایی راننده می شود، این امر لزوم توجه به کاهش آلودگی صوتی انتشار یافته از این وسیله را با روش های مختلف از جمله کنترل های فنی و مهندسی و مدیریتی گوشزد می نماید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با نسبتهای سود آوری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با نسبتهای سود آوری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با نسبتهای سود آوری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با نسبتهای سود آوری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با نسبتهای سود آوری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
عیسی حیدری – دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شوشتر
عباس علیدادی – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه
داریوش تخشا شمس آبادی – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد امیدیه

چکیده:
تحلیل گران مالی با تجزیه و تحلیل صورت هایمالی شرکت وضعیت آن را مورد بررسی قرارمیدهند یک یا زمسائل مهم امروزی درتجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت ها بحث سودآوری و میزان سودشرکت است میزان سودآوری درتصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری درشرکت ها یک عامل بسیار مهم و حیاتی است ازطرفی یکی از عوامل موثر برسودآوری شرکت ها فرصت های رشد می باشد که فرصت های رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت درسودآوری و سرمایه گذاری میباشد فرصت های سرمایه گذاری موفق باعث افزایش سودآوری و افزایش ثروت سرمایه گذار می شود به علاوه انتظار میرود افراد با مطالعه درست فرصت های سرمایه گذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم گیری نمایند درتحقیق حاضر جهت اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از سه نسبت استفاده شده است عددی که به عنوان فاکتور مشترک از این سه نسبت بدست می آید به مثابه نماینده ای برای فرصت های سرمایه گذاری می باشد و نسبت های سودآوری شامل سه متغیر بازده دارایی ها بازده سهام و بازده سرمایه درگردش است روش آماری ا ستفاده شده دراین تحقیق روش خطی رگرسیون می باشد که بوسیله نرم افزار SSPS12 انجام شده که نتایج تحقیق نشان داد که دربازار اوراق بهادار تهران بین فرصت های سرمایه گذاری با بازده دارایی ها و بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد ولی بابازده سرمایه درگردش رابطه وجود ندارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید