تحقیق در مورد توربوماشینها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد توربوماشینها دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد توربوماشینها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد توربوماشینها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد توربوماشینها :

توربوماشینها

مقدمه
برای آن که امتداد جریانی را منحرف کنیم یا سرعت آن را تغییر دهیم ، باید نیرویی به آن وارد کنیم . هنگامی که یک پره متحرک امتداد جریانی را منحرف می کند و مومنتم آن را تغییر می دهد ، نیرویی از پره به سیال ـ یا بعکس از سیال به پره ـ وارد می شود . با حرکت پره و جابجا شدن نیرو ، کار انجام می شود . اساس کار توربوماشین ها بر مبنای همین اصل است . پمپها ، دمنده ها و کمپرسورها بر روی سیال کار انجام می دهند و بر انرژی آن می افزایند . توربین های آبی ، گازی و بخاری انرژی سیال را می گیرند و به انرژی مکانیکی روی محور گردنده تبدیل می کنند . کوپلینگ سیالی و مبدل گشتاور ، متشکل از یک پمپ و یک توربین هستند و برای انتقال ملایم قدرت مکانیکی به کار می روند .

تبدیل انرژی در توربوماشین ها پیوسته است . درطراحی توربوماشین ها هم از تئوری بهره می گیرند و هم از آزمایش .
با کاربرد تئوری تشابه می توان از طرح ماشینی که دارای ابعاد و سرعت دورانی مشخصی است و کارآمد بودن خود را در عمل نشان داده است استفاده کرده ، ماشین های مشابه دیگری با ابعاد و سرعت های متفاوت طراحی نمود .

در این گزارش ابتدا تشابه هندسی و تشابه کاری توربوماشین ها را تعریف کرده ، روابط تشابه را به دست می آوریم . سپس تئوری کسکیدها و به دنبال آن تئوری توربوماشین ها را ارائه می دهیم . آنگاه به ترتیب به بررسی توربین های عکس العملی ، پمپها و دمنده ها ، توربین های ضربه ای و کمپرسورهای سانتریفوژ می پردازیم . در انتها نیز پدیده کاویتاسیون را شرح خواهیم داد .

ماشینهای مشابه ، سرعت مخصوص
دو توربو ماشین را درنظر بگیرید که دارای تشابه هندسی باشند یعنی با ضرب ابعاد هندسی یکی از آنها در عدد ثابتی ، ابعاد هندسی متناظر ماشین دیگربه دست آید . اگر این دو ماشین طوری کار کنند که خطوط جریان آنها نیز تشابه هندسی داشته باشند ، گوییم دو ماشین تشابه کاری دارند . در این صورت بین مشخصات کاری دو ماشین نیز تشابه وجود خواهد داشت . برای آنکه بتوانیم در طراحی یک توربوماشین نمونه از اطلاعات مربوط به مدل آن استفاده کنیم ،
بایستی مدل و نمونه علاوه بر تشابه هندسی ، تشابه کاری نیز داشته باشند . متأسفانه مجبوریم از اثرات لزجت صرف نظر کنیم ، زیرا عموما نمی توان هم دو شرط فوق الذکر را برقرار کرد و هم اعداد رینولدز مدل و نمونه را برابر نمود .

در صورتی که خطوط جریان در دو ماشین مشابه باشند ، دیاگرام سرعت ها در ورود به یا خروج از پروانه های دو ماشین مشابه خواهند بود . در شکل(1) دیاگرام سرعت ها در خروجی پروانه یک پمپ نشان داده شده است . حال با نشان می دهیم . استفاده از این شکل ، شرط تشابه الگوی جریان را فرمول بندی می کنیم . زاویه پره را به
نشان می دهیم . سرعت مطلق سیال از جمعِ u و سرعت محیطی پروانه را به v سرعت سیال نسبت به پره را به
نشان می دهیم . مولفه سرعت مطلق در امتداد شعاعیV به دست می آید . سرعت مطلق سیال را به u و v برداری
نشان می دهیم . متناسب با دبی است . زاویه سرعت مطلق با سرعت محیطی را به Vr نشان می دهیم . Vr را به

در آنها یکسان باشد و شرط تشابه کاری ایجاب می کند شرط تشابه هندسی دو ماشین ایجاب می کند که زا ویه
در آنها یکسان باشد . که زاویه

و دبی حجمی D، قطر پروانه N در ماشین های مشابه را می توانیم بر حسب سر عت دورانی شرط برابری
بیان کنیم . Q جریان
. Vr متناسب است با u و V متناسب است با Vr ثابت ، است ، پس به ازای Vr = Vsin چون
را می توان به صورت زیر بیان کرد : بنابراین شرط برابری

متناسب است با Vr ، پس D2 برابر است با دبی تقسیم بر سطح جریان . چون سطح جریان متناسب است با Vr

.ND متناسب است با u، پس N متناسب است با و D متناسب است با r . چون r برابر است با u از طرفی
لذا رابطه فوق را می توان به صورت زیر بیان کرد :

این رابطه شرط تشابه کاری ماشین های مشابه است .
بیان کنیم . برای این کار از فرمولA و یک سطح مقطع مثل H دبی ماشین های مشابه را می توانیم بر حسب ارتفاع
اریفیس یعنی :
Q = CdA

برای ماشین های مشابه می توان نوشت :Cd استفاده می کنیم . با ثابت فرض کردن

با تغییر عدد رینولدز تغییر کمی می کند . به همین دلیل راندمان ماشین هایCd است . البته D2 متناسب با A زیرا
مشابه با ابعاد مختلف کمی متفاوت است . تغییر راندمان با تغییر عدد رینولدز را اثر مقیاس گویند . در ماشین های کوچکتر ، شعاع هیدرولیکی مجاری کوچکتر است ، لذا عدد رینولدز جریان کمتر است ، از این رو ضریب اصطکاک بزرگتر است و بنابراین راندمان کمتر می باشد . اختلاف راندمان مدل و نمونه می تواند 1تا 4 در صد باشد .
در تئوری تشابه از اثر مقیاس صرفنظر می شود و لذا برای تعیین راندمان نمونه از روی راندمان مدل باید از روابط تجربی استفاده کرد .
از معادلات بالا به دست می آوریم :Qبا حذف

ذیلا برای روشن تر شدن موضوع ، روابط تشابهی فوق را با استفادعه از آنالیز ابعادی به دست می آوریم .

به دست آوردن روابط تشابه با استفاده از آنالیز ابعادی
متغیرهای موثر در جریان تراکم ناپذیر در یک توربو ماشین عبارتند از : جرم مخصوص و لزجت سیال ، قطر و سرعت دورانی پروانه ، دبی ، ارتفاع و قدرت ماشین . رابطه بین متغیرها به صورت زیر قابل بیان است :
f

را قرار داده ایم که معرف انرژی بر واحد جرم است . gH که معرف انرژی بر واحد وزن است ، H در این رابطه به جای
با انجام آنالیز ابعادی به دست می آوریم :
F( ) = 0

با چشم پوشی از اثرات لزجت می توانیم از عدد رینولدز صرفنظر کرده، بنویسیم :
F

گروه های بی بعد فوق به ترتیب ضریب دبی ، ضریب ارتفاع و ضریب قدرت نامیده می شوند . به طوری که دیدیم شرط تشابه کاری دو ماشین ، برابری ضریب دبی آنهاست . در آن صورت ضریب ارتفاع دو ماشین نیز برابر خواهد بود و همچنین ضریب قدرت آنها .
نمودارهایی که تغییرات ارتفاع ، قدرت و راندمان ماشین را در مقابل دبی نشان می دهند ، منحنی های مشخصه نامیده می شوند . با استفاده از روابط تشابه می توان منحنی های مشخصه یک ماشین را از روی منحنی های مشخصه ماشین مشابه دیگری با ابعاد و سرعت متفاوت به دست آورد . منحنی های مشخصه را می توان در دستگاه مختصات بی بعد را درe و را به عنوان محور افقی انتخاب کرده ، رسم کرد . برای این کار
مقابل آن رسم می کنند . با چشم پوشی از اثر مقیاس منحنی های مشخصه بی بعد برای تمام ماشین های مشابه یکسان است .
سرعت مخصوص
در انتخاب نوع توربو ماشین ها و در طراحی مقدماتی آنها به طور گسترده ای از یک پارامتر تشابهی به نام سرعت مخصوص استفاده می شود . سرعت مخصوص ، عددی است ثابت که برای ماشین های مشابه یکسان است . سرعت
یک دسته پمپNsمخصوص پمپها و توربین ها را معمولا به صورت های متفاوتی تعریف می کنند . سرعت مخصوص
مشابه طبق تعریف عبارت است از سرعت پمپی از آن دسته که دارای چنان ابعادی باشد که دبی واحد را به ارتفاع واحد را حذف می کنیم پمپاژ نماید . برای به دست آوردن فرمول سرعت مخصوص ، در معادلات فوق ،

معرف سرعت دورانی پمپی خواهد بود H=1 و Q=1 را از این رابطه حذف کنیم ، مقدار ثابت طرف دوم به ازای gاگر
که دبی واحد را به ارتفاع واحد پمپاژ می کند و این همان سرعت مخصوص است :

سرعت مخصوص در نقطه حداکثر راندمان تعریف می شود . یعنی در رابطه فوق مقادیر سرعت , دبی و ارتفاع مربوط به نقطه حداکثر راندمان هستند .
سرعت مخصوص بی بعد پمپها را به صورت زیر می توان تعریف کرد :

سرعت زاویه ای بر حسب رادیان بر ثانیه است . سرعت مخصوص بی بعد مستقل از سیستم آحاد است . که در آن
سرعت مخصوص یک دسته توربین مشابه طبق تعریف عبارت است از سرعت توربینی که تحت ارتفاع واحد , توان واحد , پس می توان نوشت :QH متناسب است با P را تولید نماید . چون

را حذف کنیم , به عبارت زیر می رسیم :Q و D اگر در معادلات فوق ,

معرف سرعت دورانی توربینی H=1 و P=1 را از این رابطه حذف کنیم , مقدار ثابت طرف دوم به ازای g و اگر
خواهد بود که تحت ارتفاع واحد و توان واحد را تولید می کند و این همان سرعت مخصوص است .

سرعت مخصوص بی بعد توربین ها به صورت زیر تعریف می شود :

با استفاده ازمعادلات اخیر , می توان سرعت مخصوص ماشینی را که برای دبی معلوم و ارتفاع معین لازم است , تخمین زد . پمپهایی که دبی آنها زیاد و ارتفاعشان کم است , سرعت مخصوصشان زیاد است . توربین هایی که ارتفاع آنها زیاد و توان تولیدی شان کم است , سرعت مخصوصشان کم است . تجارب عملی حاکی از آن است که برای حصول حداکثر راندمان , معمولا به ازای هر سرعت مخصوص باید از یک تیپ خاص پمپ یا توربین استفاده کرد .
سرعت مخصوص پمپهای سانتریفوژ کم , پمپهای مختلط متوسط و پمپهای محوری زیاد است . سرعت مخصوص توربین های ضربه ای کم , توربین فرانسیس متوسط و توربین های محوری زیاد است .
از آنجا که معادلات فوق از نظر ابعادی همگن نیستند , مقدار عددی سرعت مخصوص به واحدهای به کار رفته بستگی دارد . در سیستم متریک برای بیان مقادیر عددی سرعت مخصوص , ارتفاع را بر حسب متر , دبی را بر حسب متر
می باشد .rpm مکعب بر ثانیه , قدرت را بر حسب کیلو وات و سرعت دورانی را بر حسب

تئوری کسکیدها
در توربو ماشین ها , سیال در یک دسته پره متحرک جریان می یابد و بدین ترتیب به طور مداوم بر روی آن کار انجام می شود و یا از آن کار گرفته می شود . یک ردیف از پره های مشابه را اصطلاحا کسکید گویند . با بررسی جریان در کسکید می توان برخی شرایط لازم برای کارآمد بودن توربوماشینها را دریافت .
ابتدا جریان در کسکید مستقیم ساکن را بررسی می کنیم . با عبور سیال از این کسکید , امتداد جریان آن تغییر

می کند . نیرویی به سیال وارد می شود , اما با صرف نظر کردن از اثرات اصطکاک و درهمی , کاری بر روی آن انجام نمی شود .
در توربوماشین ها ، پره ها به طور متقارن بر روی پیرامون یک دایره قرار دارند . لذا حال جریان در کسکید دایره ای ساکن را بررسی می کنیم . فرض کنید سیال در امتداد شعاعی به کسکید نزدیک شود . در این صورت گشتاور مومنتم آن در ورودی صفر است . با عبور سیال از کسکید ، گشتاور مومنتم آن تغییر می کند . میزان تغییر گشتاور و مومنتم بستگی دارد . پس داریم : و دبی جرمی جریان r، شعاع خروجی Vtسیال به مولفه مماسی سرعت خروجی

در این حالت نیز کسکید کاری بر روی سیال انجام نمی دهد .
دوران می کند . حال یک کسکید دیگر در نظر می گیریم که در داخل کسکید ساکن قرار دارد و با سرعت زاویه ای
برای کارآمد بودن سیستم ، بایستی سیال با حداقل اغتشاش وارد مجاری پره های متحرک شود . به عبارت دیگر سیال باید در امتداد مماسی وارد شود . اگر سرعت نسبی سیال در ورود به پره مماس بر آن نباشد ، ممکن است پدیده جدایی رخ دهد . جدایی جریان از روی پره ها باعث می شود که لایه مرزی ضخیم شود و سرعت در آن به صفر برسد .
این امر باعث بروز تلفاتی به نام تلفات شوک می شود . با انحراف جریان از امتداد مماسی ، تلفات شوک ( تقریبا متناسب با مجذور انحراف زاویه ای) افزایش یافته ، راندمان ماشین کاهش می یابد . حتی وقتی امتداد سرعت نسبی ورودی مماس بر پره باشد نیز ، اغلب به علت انحنای پره یا واگرایی مجاری جریان ، جدایی رخ می دهد . با عبور جریان از کسکید

متحرک ، به طور کلی هم مقدار سرعت تغییر می کند و هم امتداد آن . بدین ترتیب گشتاور مومنتم جریان تغییر می نماید و سیال بر روی کسکید کار انجام می دهد و یا بعکس کسکید بر روی سیال کار انجام می دهد . در توربین ها مطلوب است که گشتاور مومنتم سیال خروجی از چرخ ، صفر باشد . این گفته قدیمی در زمینه طراحی توربین شهرت یافته است : ” سیال بدون شوک وارد شود و بدون سرعت خارج شود.”

طراحی توربوماشینها مستلزم تعیین شکل هندسی مناسب برای مجاری جریان و پره هاست ، به طوری که ماشین مشخصات تعیین شده را با حداکثر راندمان ممکن ارائه نماید . هر طرح بخصوص به نوع کار ماشین ، دانسیته سیال و مقدار کاری که بر واحد جرم آن انجام می شود ، بستگی دارد .

تئوری توربوماشین ها
توربین ها از انرژی سیال کار مفید می گیرند . پمپها ، دمنده ها و توربوکمپرسورها به انرژی سیال می افزایند . این عمل در یک چرخ انجام می شود . چرخ از تعدادی پره تشکیل شده است که به یک محور متصل شده اند . از آنجا که پره ها فقط در امتداد مماسی جابجا می شوند ، کار به واسطه جابجایی مولفه مماسیِ نیروی وارد به چرخ انجام می شود . مولفه شعاعی نیروی وارد به چرخ ، در امتداد شعاعی جابجا نمی شود ودر نتیجه نمی تواند کاری انجام دهد .

برای ارائه تئوری توربو ماشین ها فرض می کنیم که مجاری چرخ ، سیال را کاملا هدایت می کنند . به عبارت دیگر فرض می کنیم که چرخ دارای بی نهایت پره با ضخامت صفر باشد . در این صورت سرعت نسبی سیال همواره مماس بر پره خواهد بود . با این فرض جریان ، تقارن دایره ای خواهد داشت . پس حجم کنترلی را برمی گزینیم که شامل چرخ باشد . معادله گشتاور مومنتم برای جریان دائمی و متقارن در این حجم کنترل به صورت ساده زیر در می آید :

گشتاور مومنتم خروجی از حجم کنترل گشتاور وارد به سیال داخل حجم کنترل است . T که در آن
گشتاور مومنتم ورودی به حجم کنترل می باشند . و
برای بیان روابط از دیاگرام سرعت ها بهره می گیریم . هریک از دیاگرامها را می توان با یک مثلث نمایش داد . اندیس v سرعت محیطی چرخ و u سرعت مطلق سیال , V 1 را برای ورودی و اندیس 2 را برای خروجی به کار می بریم .

را از نقطه ایuو بردارv سرعت نسبی سیال نسبت به چرخ می باشند . برای رسم مثلث سرعت ها , مطابق شکل بردار
را به u با V خواهد بود . زاویه v وصل شود , معرف V به انتهای u رسم می کنیم . برداری که از انتهای o مانند
در امتدادV با زاویه پره برابر است . مولفه نشان می دهیم . با فرض هدایت کامل سیال , – را به u با v و زاویه
نشان می دهیم . با استفاده از این علائم داریم : Vr و در امتداد عمود بر آن را به Vu مماسی را به

اگر مثبت باشد حاکی از این استT دبی جرمی جریان است . در معادله فوق , که در آن که گشتاور مومنتم سیال با عبور از چرخ افزایش می یابد (مانند پمپ) و اگر منفی باشد حاکی از این است که گشتاور صفرخواهد بود . برای حالت اخیر داریم :T مومنتم سیال کاهش می یابد (مانند توربین) . در مجرایی که فاقد پره باشد

معادله فوق معرف گرداب آزاد است . در گرداب آزاد مولفه مماسی سرعت با شعاع تناسب معکوس دارد .

روابط اصلی در توربوماشین ها
توان مکانیکی ازحاصل ضرب گشتاوروسرعت زاویه ای به دست می آید . با ضرب طرفین معادله قبل درسرعت زاویه ای
به دست می آویم :

ارتفاع موثر روی H بیان می شود که در آن در توربین ها , توانی که سیال به ماشین می دهد به صورت
توربین است . با صرفنظر کردن از تلفات , توان سیال با توان مکانیکی تولیدی توربین برابر است . در پمپها توانی که ارتفاع تولیدی پمپ است . در این حالت نیز با H بیان می شود , که در آن سیال از ماشین می گیرد به صورت
صرف نظر کردن از تلفات , توان مکانیکی مصرفی پمپ با توان تولیدی آن برابر است . لذا می توان نوشت :

را به صورت زیر به دست می آوریم : H از برابر قرار دادن طرفین معادلات فوق

برای توربین ها علامت جملات معادله عکس می شود .
, برابر است با : ارتفاع واقعی پمپها ,

, براب است با : ارتفاع واقعی توربین ها ,

تلفات هیدرولیکی در آن می باشد . راندمان کلی ماشین از راندمان HL راندمان هیدرولیکی ماشین و eh
هیدرولیکی آن کمتر است , زیرا علاوه بر تلفات هیدرولیکی تلفات دیگری نیز وجود دارد . سایر تلفات عبارتند از : اصطکاک یاتاقان ها , اصطکاکی که سیال بین چرخ و محفظه ایجاد می کند و نشت جریان از درزهای بین چرخ و محفظه . این تلفات تاثیری بر ارتفاع ندارند .
پمپها را عموما طوری طرح می کنند که مومنتم زاویه ای سیال ورودی به چرخ صفر باشد . در این صورت داریم :

توربین ها را طوری طرح می کنند که در نقطه حداکثر راندمان , مومنتم زاویه ای سیال خروجی از چرخ صفر باشد . در این حالت داریم :

معادله انرژی برای یک پمپ به صورت زیر بیان می شود :

با استفاده از معادلات فوق می توان نوشت :

فرض شده است که انرژی تمام خطوط جریان گذرنده از پمپ یکسان باشد . حال قانون کسینوس ها را برای مثلثهای سرعت ورودی و خروجی می نویسیم :

را در معادله فوق حذف می کنیم و به دست می آوریم :V2 و V1 با استفاده از روابط فوق سرعتهای مطلق

منهای معادله فوق نشان می دهد که تلفات برابر است با ارتفاع ناشی از نیروی گریز از مرکز یعنی
اختلاف ارتفاع جریان نسبی . اگر تلفات را صفر فرض کنیم , طبق معادله افزایش ارتفاع فشاری به صورت زیر بیان
می شود :

صفر است . در این حالت افزایش ارتفاع برابر است با آن چه معادله زیر برای گردابv2 و v1 اگر دبی جریان صفر باشد ,
اجباری به دست می دهد . وقتی جریان از چرخ عبور می کند , افزایش ارتفاع برابر است با ارتفاع ناشی از نیروی گریز از مرکز منهای تغییر ارتفاع سرعت نسبی .

روابط فوق در توربین ها نیز معتبر است .

توربین های عکس العملی
توربینها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد : توربین های ضربه ای و توربین های عکس العملی . در توربینهای ضربه ای تمام انرژی سیال در یک نازل به انرژی جنبشی تبدیل می شود . سیال به صورت جت آزاد از نازل تخلیه
می شود و انرژی خود را به پره های متحرکِ چرخ واگذار می کند . سیال , مجاری پره ها را کاملا پر نمی کند و جت در سراسر مسیر حرکت خود در چرخ در معرض فشار اتمسفر است .
در توربین های عکس العملی بخشی از انرژی سیال قبل از ورود به چرخ و با عبور از پره های هادیِ قابل تنظیم به انرژی جنبشی تبدیل می شود وبقیه تبدیل انرژی در چرخ رخ می دهد . انرژی جنبشی سیال در هنگام خروج زیاد است . از خروجی چرخ تا پایاب مجرای واگرایی وجود دارد که لوله تخلیه نامیده می شود . کار لوله تخلیه این است که با انبساط تدریجی مقطع جریان , انرژی جنبشی را مجددا به انرژی جریانی تبدیل کند . لوله تخلیه باعث می شود که فشار در خروجی چرخ کاهش یافته , از فشار اتمسفر کمتر شود . بدین ترتیب لوله تخلیه به اختلاف فشار طرفین توربین یعنی به ارتفاع موثر روی آن می افزاید . ارتفاع موثر روی توربین برابر است با اختلاف ارتفاع سرآب و پایاب منهای تلفات . این مطلب با بیان معادله انرژی برای لوله تخلیه روشن تر می شود .

در نتیجه ارتفاع فشاری در خروجی توربین برابر است با :

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقدمه:اضطراب امتحان عبارت است از احساسات نا مطلوب یا حالت هیجانی که افراد در آزمون های رسمی یا سایر موقعیت های ارزشیابی تجربه می کند.هدف: پژوهش حاضر با هدف روشن ساختن تأثیر عملکرد خانواده بر اضطراب امتحان انجامگرفت.روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد.دراین پژوهش 057 نفراز دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز به شیوه ی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدندو پرسشنامه های اضطراب امتحان و پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده در مورد آنها اجرا گردید. . داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه موردتحلیل قرار گرفتیافته ها:نتایج تحلیل نشان داد که مولفه های عملکرد خانواده )پاسخدهی، آمیزش، کنترل و حل مساله( به صورت معنی داری اضطراب امتحان را پیش بینی می کنند.نتیجه: با توجه به نتیجه به دست آمده می توان با آموزش رفتار مناسب به خانواده ها از بروز اضطراب امتحان در دانش آموزان پیش گیری کرد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
کاظم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
علی محمدی شنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مهدی خوشخرام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر دو نوع شخم متداول و شخم حداقل و مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه گلرنگ آزمایشی به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی شخصی در شهرستان فسا اجرا شد. دو نوع شخم متداول و شخم حداقل در کرت اصلی و نوع کود شامل 15، 30 و 45 تن در هکتار کپوست زباله شهری، 15، 30 و 45 تن در هکتار کمپوست زباله شهری غنی شده با 50 درصد کود شیمیایی در کرت فرعی قرار گرفت، تیمار فقط مصرف کود شیمیایی 200 کیلوگرم در هکتار اوره و 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم و تیمار شاهد بدون مصرف کمپوست و با کود شیمیایی در سه تکرار اجرا گردید. در این آزمایش تنها اثر شخم بر طول گیاه، طول ریشه و تعداد علفهای هرز معنیدار بود. کاربرد کود بر تمامی متغیرها به غیر از وزن گیاه معنیدار بود. شخم حداقل به طور معنیداری طول گیاه بیشتری در مقایسه با شخم متداول حاصل نمود. شخم حداقل به طور معنیداری طول گیاه بیشتری را در مقایسه با شخم متداول حاصل نمود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر سطوح مختلف اوره و کود دامی بر عملکرد و جذب آهن در اسفناج

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر سطوح مختلف اوره و کود دامی بر عملکرد و جذب آهن در اسفناج دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر سطوح مختلف اوره و کود دامی بر عملکرد و جذب آهن در اسفناج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر سطوح مختلف اوره و کود دامی بر عملکرد و جذب آهن در اسفناج،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر سطوح مختلف اوره و کود دامی بر عملکرد و جذب آهن در اسفناج :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

علی چراتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
زینب خیری کمیشانی – کارشناس ارشد خاکشناسی
ناهید آملی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
غلامرضا علیزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به علت پایین بودن نسبی قیمت کودهای شیمیایی و سهولت بکارگیری آن در مقایسه با کودهای حیوانی، کشاورزان مصرف کودهای شیمیایی را بر کودهای دامی که جهت بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ضروری اند، ترجیح می دهند. مصرف بی رویه و نامتعادل کودهای شیمیایی بدون استفاده از کودهای دامی عوارض چون سفتی، شوری، عدم تعادل عناصر غذایی خاک، آلودگی و افت کیفی محصولات کشاورزی را به دنبال دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله نفوذ الایند ها از موادبسته بندی به مواد غذایی و خطرات ناشی از آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله نفوذ الایند ها از موادبسته بندی به مواد غذایی و خطرات ناشی از آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نفوذ الایند ها از موادبسته بندی به مواد غذایی و خطرات ناشی از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نفوذ الایند ها از موادبسته بندی به مواد غذایی و خطرات ناشی از آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نفوذ الایند ها از موادبسته بندی به مواد غذایی و خطرات ناشی از آن :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

المیرا بامیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زینب رفتنی امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بسته بندی به عنوان یک قسمت مهم در فرایند تولیدمواد غذایی شناختهشده است و انواع افزودنی ها از جمله انتی اکسیدان ها استابیلایزرها ، روان کننده ها، انتی استیک، عوامل ضد انسداد برای بهبود اجزا پلیمری بسته بندی استفاده شده است. بسته بندی غذا را در دسترس تر قرار میدهد و غذا را در برابر میکروارگانیسم ها و واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی محافظت می کند وعمر انبارداری بیشتری به آنها می دهد به همین دلایل بسته بندی به عنوان یک جز مهم در فرایند تولید مواد غذایی قرارگرفته و در راستای نیاز بالای صنایع تولید غذا به مواد بسته بندی یک توسعه بزرگ از گذشته به حال صورت گرفته است در حال حاضر بیش از 30 نوع پلاستیک در بسته بندی استفاده می شود. نگرانی درباره ایمنی مواد غذایی نیز کاهش یافته است . د رحال حاضر بیشتر نگرانی عمدتا مربوط می شود به افزودنی های غذا هم آنهایی که بصورت عمدی به غذا افزوده شده اند و هم آنها که از ماده بسته بندی یا از تجهیزات فرایند وارد غذا می شوند اخیرا بسته بندی خود به عنوان منبع الاینده از طریق مهاجرت مواد از بسته به غذا شناخته شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و بهینه سازی میزان دقت سیستم نمونه برداری در کارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی و بهینه سازی میزان دقت سیستم نمونه برداری در کارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و بهینه سازی میزان دقت سیستم نمونه برداری در کارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و بهینه سازی میزان دقت سیستم نمونه برداری در کارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و بهینه سازی میزان دقت سیستم نمونه برداری در کارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد مجتمع مس سرچشمه :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: 17

نویسنده(ها):

محمدرضا یارمحمدی – مسئول آزمایشگاه کانه ارایی، مرکز تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه
هوشنگ رضایان – رئیس تحقیق و توسعه، امور کارخانه، طرح مس سونگون
صمد بنیسی – دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پست

چکیده:

در کارخانه های فرآوری مواد معدنی، ارزیابی کارآیی کارخانه و واحدهای مختلف آن نیاز به برآورد دقیق پارامترهای متعدد در جریانهای مختلف کارخانه دارد؛ اما در اغلب کارخان هها مقادیر اندازه گیری شده از طریق نمونه برداری، در معرض خطاهای سیستماتیک قرار دارد. خطاهای سیستماتیک باعث میشوند تجزیه و تحلیلهایی که در اکثر پروژه ها برمبنای نتایج حاصل از نمونه برداری صورت م یگیرد، از مسیر واقعی خود منحرف شود و دست اندرکاران را در تصمیم گیری دچار اشتباه کند. در کارخانه نیمه صنعتی فرآوری مواد سرچشمه، برای تهیه نمونه های کلی از جریانهای
25 و 45 دقیقه ،10 ، مدار فلوتاسیون، پس از پایدار شدن سیستم، به مدت 45 دقیقه چهار جزءنمونه در زمانهای 0 تهیه و مخلوط می گردد. این استراتژی نمونه برداری، که سالیان متمادی از آن استفاده شده است، دارای مبنای علمی مستند نبوده و میزان خطای آن مشخص نیست. ازهمی نرو، تحقیقی با هدف ارزیابی دقت سیستم نمونه برداری کارخانه و پیشنهاد یک استراتژی جدید نمونه برداری انجام شد. در این تحقیق، تعداد 85 نمونه عیاری در مدت زمان 8 ساعت کار پایدار سیستم تهیه و مورد آنالیز مس قرار گرفت. بررسی آماری داد ههای حاصله مشخص کرد که در سطح اعتماد
95 % سیستم نمونه برداری کارخانه دارای دقت کافی نیست؛ بطوریکه، خطای نسبی سنجش عیار باطله به 12 % میرسد. پردازش داد ههای مذکور به روش واریوگرام نیز نشان داد که مجموع خطای مرحله آماده سازی و آنالیز به مراتب بیشتر از خطای مرحله تهیه نمونه است. نسبت این دو خطا برای جریانهای خوراک، کنسانتره و باطله نهایی به ترتیب ؟؟؟؟، تعیین شد. همچنین از محاسبات واریوگرام مشخص گردید درصورتیکه جزءنمونههای 11020 و 100 گرمی از جریانهای خوراک، کنسانتره و باطله نهایی با فواصل زمانی 7/5 دقیقه برای تهیه نمونه ترکیبیساعتی این سه جریان مخلوط شوند، خطای نسبی برآورد عیار مس این سه جریان به ترتیب 1/3، 0/7 و 9/7 درصد خواهد بود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی روش های توسعه منابع آب به منظور پاسخگویی به رشد جمعیت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی روش های توسعه منابع آب به منظور پاسخگویی به رشد جمعیت دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روش های توسعه منابع آب به منظور پاسخگویی به رشد جمعیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی روش های توسعه منابع آب به منظور پاسخگویی به رشد جمعیت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روش های توسعه منابع آب به منظور پاسخگویی به رشد جمعیت :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

آب این گنج هزاره سوم به دلیل اهمیت و ارزش آن سازمان ملل متحد از سال 2005 تا سال 2015 را به عنوان دهه آب با شعار آب برای زندگی نامگذاری کرده است چرا که شواهد بسیاری در دست است که بشر در قرن بیست و یک با یک چالش مهم جهانی با نام «کمبود اب» مواجه است. حجم آب های رودخانه ها به شدت کاهش یافته و از وسعت دریاچه ها کاسته شده است. سفره های آب زیرزمینی به شدت پایین آمده است و کویر به سرعت در حال پیشرفت است و در حال حاضر در هر دقیقه 3 نفر در اثر بیماری های ناشی از آب آشامیدنی ناسالم جان خود را از دست می دهد. که عواملی مانند افزایش جمعیت، گشترش شهرنشینی و به تبع آن افزایش مصرف آب، تغییر اقلیم، سیلاب ، وقوعخشکسالی ها وآلودگی های زیست محیطی از دلایل بروز بحران آبی در دنیا است. به همین خاطر لازم است با ارائه راهکارها و اقدامات و مجموعه ایی از تدابیر از این نعمت گران بها بهترین استفاده را کرد چرا که هم اکنون کشور هایی هستند که به خاطر رودخانه های مرزی مشترک در تنش آبی به سر می برند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیستچرا که به خاطر قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک جهان ، مناطق وسیعی از کشور با کمبود آب روبرو هستند لذا با توجه به شرایط حاضر باید منابع آبی و ذخایر موجود در کشور را شناسایی کرده و اقدامات و تدابیر لازم جهت نگهداری از این منابع با ارزش صورت بگیرد تا از شرایط بروز بحران جلوگیری کرد چرا که پیشگیری به مراتبکم هزینه تر از رفع مشکل بحران آب در موقع بروز است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی اثر هوادهی روی کاویتاسیون سرریز اوجی سد شهید عباسپور به روش عددی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر هوادهی روی کاویتاسیون سرریز اوجی سد شهید عباسپور به روش عددی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر هوادهی روی کاویتاسیون سرریز اوجی سد شهید عباسپور به روش عددی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اثر هوادهی روی کاویتاسیون سرریز اوجی سد شهید عباسپور به روش عددی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر هوادهی روی کاویتاسیون سرریز اوجی سد شهید عباسپور به روش عددی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سالهای مدیدی است که حوادث مربوط به مسئله ی کاویتاسیون در نقاط مختلف جهان ذهن مهندسان را به خود معطوف ساخته است. خلاء زدایی در سرریز سدهای بلند در اثر فشار منفی و سرعت زیاد به وقوع می پیوندند. همچنین سرریز بسیاری از سدهای متوسط و بزرگ دنیا با سرعت های جریان بیش از 10 متر در ثانیه تا 45 متر بر ثانیه سروکار دارند که هنگامی که سرعت جریان 10 تا 15 متر بر ثانیه برسد پدیده کاویتاسیون محتمل می گردد، حتی یک برجستگی کوچک در درز ساختمان یا ناهمواری در سطح بتن ممکن است باعث ایجاد پدیده ی کاویتاسیون شود و سبب خرابی در سطح پایین دست گردد. البته عوامل تأثیرگذار بر روی این پدیده به سرعت محدود نیست بلکه تعدد (تکرار) این عوامل بررسی مسئله کاویتاسیون را به صورت خاص برای سرریز می طلبد. در بین کلیه عواملی که در جهت بررسی کاهش اثرات کاویتاسیون وجود دارند. یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین روش های جلوگیری از خسارت ناشی از کاویتاسیون هوادهی جریان است که در این مقاله با استفاده از نرم افزار Fluent معادلات عددی بر روی سرریزها تحلیل و مدل آنها ساخته شده است و برای نمونه آنها را با داده های آزمایشگاهی سرریز سدهای تحت مدل سازی که اطلاعات ورودی آنها از آب منطقه ای شهر تهران جمع آوری شده است مقایسه کرده ایم تا بدین وسیله به میزان کارایی این نرم افزار در مدل کردن جریان از روی سرریز پی ببریم و در نهایت نتایج بدست آمده در جهت مدیریت و کاهش اثرات کاویتاسیون، برای افزایش طول عمر سازه مؤثر خواهد بود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
الهام امیدزاده اردلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
حجت اله خدری غریب وند – دانشجوی دکتری علوم مرتع
پژمان طهماسبی – استادیاران دانشگاه شهرکرد
عطاءاله ابراهیمی –

چکیده:
دامداری استراتژی غالب معیشتی دراراضی خشک و نیمه خشک می باشد که با نقش تاثیر گذاردام درمرتع اهمیت زیادی برتنوع گونه ای دارد حفظ توسعه و حمایت دامداری ازحذف گونه های دامی مهم جلوگیری و تنوع گونه ای دامی را حفظ می کند مطالعات نشان داده است برخی ازتغییرات صورت گرفته درنظام دامداری پاسخ منطقی به تغییرات اجتماعی اقتصادی و اکولوژیکی بودها ست با این وجود درچنددهه اخیر مداخلات توسعه بی تاثیرنبوده است و بسیاری ازفشارها و درک نادرست ازمصالحه بین منافع کوتاه مدت درمقابل تداوم حیات بلندمدت منجر به تضعیف این شیوه دامداری شده است مطالعه حاضرحاصل مرور منابع درخصوص دامداری و تنوع زیستی است علاوه براین مطالعات صورت گرفته دربخش بازفت به عنوان مطالعه تجربی درایران نیز آورده شده است باتوجه به جمع بندی مطالعات می توان گفت با تغییر کاهشی درترکیب و تنوع گونه ای دامها و حذف دامداری تنوع زیسیتی دامهای اهلی تهدید می شود و به دنبال آن با حذف دام و قطع ارتباط چرایی با مرتع تهدیدی برای تنوع زیستی مراتع و حیات وحش خواهد بود بنابراین لزوم برنامه ریزی و سیاستگذاری درخصوص حمایت و تقویت دامداری به دلیل تاثیر برتنوع زیستی درکلیه اجزای حیات ضروری به نظر می رسد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بهبود سیستم نت در واحد های تولیدی با رویکرد متدلوژی شش سیگما

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بهبود سیستم نت در واحد های تولیدی با رویکرد متدلوژی شش سیگما دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهبود سیستم نت در واحد های تولیدی با رویکرد متدلوژی شش سیگما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهبود سیستم نت در واحد های تولیدی با رویکرد متدلوژی شش سیگما،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهبود سیستم نت در واحد های تولیدی با رویکرد متدلوژی شش سیگما :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

ابوالفضل صادقیان – کارشناس مدیریت تولید، معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو ،کمرب
احمد رضا ذهبی – مسئول واحد استراتژی ، معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو، کمربن
حبیب کراری – مسئول مندسی تولید، معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو ، کمربند

چکیده:

فرایند نگهداری و تعمیرات یکی از حیاتی ترین فرایند های سازمان های تولیدی است که وظیفه اصلی آن نگهداری و حفظ ماشین آلات تولیدی در شرایط مطلوب و یا باز گرداندن آنها از شرایطی که امکان تولید محصول سالم وجود ندارد به شرایط مطلوب می باشد. خرابی ماشین آلات منجر به از دست رفتن زمان در دسترس تولید و افزایش هزینه های سازمان می شود لذا همواره بهبود عملکرد ماشین آلات در نتیجه بهبود فرایند نگهداری و تعمیرات مورد توجه متخصصین ذیربط قرار داشته است. با رویکرد شش سیگما به نت، هر نوع خرابی در تجهیزات که منجر به خارج شدن از شرایط مطلوب می گردد می تواند به عنوان یک عیب محسوب گردد. شش سیگما به عنوان یک ابزار مدیریتی نیرومند و فراگیر در جهت انطباق با خواسته های مشتری ،می تواند به منظور تهیه یک متدولوژی بهبود فرایند نگهداری و تعمیرات بکار رود. در تحقیق حاضر ،ضمن بهره گیری از تجهیزات از تجربیات جهانی و نیز تجربیات حاصله از بکارگیری رویکرد شش سیگما در سیستم های نگهداری و تعمیرات در شرکت ایران خودرو، به بسط و توسعه اجزای یک متدولوژی بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات با رویکرد شش سیگما پرداخته شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید