مقاله سازگاری اجتماعی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله سازگاری اجتماعی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سازگاری اجتماعی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سازگاری اجتماعی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سازگاری اجتماعی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
کاظم برزگربفرویی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه یزد
بهناز حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده:
دانش آموختگان سرمایه های یک کشور محسوب می شوند و توجه به پیشرفت تحصیلی آنها و عواملی که می تواند آنها را در این امر مهم یاری بخشد بسیار حائز اهمیت است هدف پژوهش حاضر سازگاری اجتماعی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان است. روش پژوهش توصیفی از نوع کتابخانه ای است. امروزه از مهمترین مشکلات نظام اموزشی ، گسترش پدیده افت تحصیلی است. لذا شناخت عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی و مانع از افت تحصیلی می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازگاری اجتماعی و عزت نفس از جمبه عواملی هستند که ارتباط مستقیم با پیشرفت تحصیلی دارند بنابراین ما طبق پژوهش های انجام شده می توانیم با بالا بردن سازگاری اجتماعی و عزت نفس به دانش آموزان در این پیشرفت کمک کنیم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه الگویی جهت بررسی تبلیغات اینترنتی و تصمیم گیری خرید مشتریان در خدماتکامپیوتری در شهرستان شیراز :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
مجید اسماعیل پور – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)
منیجه بحرینی زاده – استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)
محبوبه قریحه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس(بوشهر)

چکیده:
این پژوهش به بررسی نقش تبلیغات اینترنتی در فرایند تصمیم گیری خرید مشتریان در خدمات کامپیوتری در شهرستان شیراز میپردازد. روشتحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل -تعدادی خریداران و مصرف کنندگان خدمات کامپیوتری در شهرستان شیراز می باشند، که با توجه به نا محدود بودن جامعه آماری در این تحقیقاز نمونه گیری استفاده می شود . روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود. تعداد 390 پرسشنامه گردآوریگردید. پس از گردآوری دادهها، مدل مفهومی پژوهش به وسیله نرم افزار Amos20 تجزیه وتحلیل و پس از اجرای برخی اصلاحات مورد تائید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که رضایت، اعتماد، بصورت مستقیم هم بر تبلیغات اینترنتی و اینترنت تاثیر دارند و تبلیغات اینترنتی به صورت مستقیم بر فرایند خرید مشتریان در خدمات کامپیوتری تاثیر دارند. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین متغیرها ، رضایت و اعتماد بر تبلیغات اینترنتی تاثیری دارند و تبلیغات اینترنتی بر تصمیم گیری تاثیر دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ثباتهای رنگی الیاف پلی استر رنگرزی شده با رنگزاهای دیسپرس با استفاده از اسانسهای گیاهی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی ثباتهای رنگی الیاف پلی استر رنگرزی شده با رنگزاهای دیسپرس با استفاده از اسانسهای گیاهی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ثباتهای رنگی الیاف پلی استر رنگرزی شده با رنگزاهای دیسپرس با استفاده از اسانسهای گیاهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ثباتهای رنگی الیاف پلی استر رنگرزی شده با رنگزاهای دیسپرس با استفاده از اسانسهای گیاهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ثباتهای رنگی الیاف پلی استر رنگرزی شده با رنگزاهای دیسپرس با استفاده از اسانسهای گیاهی :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

محمد شاور – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران جنوب، تهران، ا
امیر کیومرثی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، گروه رنگزا، تهران، ایران
بشیر کاتوزیان – دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات تهران
مازیار پروین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ، گروه مهندسی نساجی، تهران ، ایران

چکیده:

الیاف پلی استر یکی از پرکاربردترین الیاف موجود در صنعت نساجی و بخش پوشاک می باشند. مشکل اصلی این الیاف جذب رطوبت کم و در نتیجه جذب رنگ پایین می باشد. یکی از روشهای جذب این مشکل استفاده از موادی با نام کریر یا حمل کننده در رنگرزی است که از مشتقات ترکیبات فنلی بوده و مشکلات خاص خود نظیر سمی بودن و ایجاد مشکلات زیست محیطی را به همراه دارند. در این مقاله از اسانسهای گیاهی تمشک و آناناس که معایب مواد کریری را ندارند بجای استفاده از کریرها در رنگرزی مد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق پارچه پلی استری با رنگزای دیسپرس و اسانسهای مختلف در محیط آبی رنگرزی شد و نمونه های رنگرزی شده از نقطه نظر ثباتهای شستشویی و نوری و همچنین رطوبت بازیافتی مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به نتایج به دست آمده این ترکیبات قابلیت جایگزینی به جای کریرها را دارند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

عباس روزبهانی – ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تهران و محقق در موسسه SDWA دانشگاه
بنفشه زهرایی –
مسعود تابش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخته

چکیده:

تصفیه خانه ها همواره به عنوان یکی از مولفه های اساسی در سامانه های تامین و توزیع آب شهری به شمار می روند و از لحاظ کمیت و کیفیت آب و همچنین مسائل استراتژیک از جمله زیر ساخت های مهم و در عین حال پر هزینه می باشند. به طور کلی هر یک از بخش های مختلف این زیر ساخت مانند حوضچه ته نشینی، کلرزنی و غیره تحت تاثیر ریسک خطرات مختلف طبیعی و غیر طبیعی قرار دارند که منجر به کاهش آسیب پذیری و عملکرد کل سیستم در تحویل آب کافی و با کیفیت مناسب به شبکه توزیع می شود. در این تحقیق، بر مبنای رویکرد سلسله مراتبی جهت در نظر گرفتن پیچیدگی ها و همچنین رویکرد فازی جهت در نظر گرفتن عدم قطعیت ها، روش تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی ریسک اجزای مختلف تصفیه خانه ها ارائه شده است که بر مبنای اطلاعات در دسترس و همچنین نظرات کارشناسان مختلف، ریسک سیستم را به صورت تابعی از آسیب پذیری آنها بیان می کند. محاسبه شاخص آسیب پذیری بر مبنای قوانین فازی و محاسبه اهمیت هر یک از اجزای تصفیه خانه در تعیین میزان ریسک کلی سیستم، بر مبنای توان برگشت پذیری این اجزاء به وضعیت عادی بهره برداری صورت خواهد گرفت. روش ارائه شده در ارزیابی تصفیه خانه شماره یک شهر ارومیه مورد سنجش قرار گرفته و راهکارهایی جهت کاهش ریسک محاسبه شده ارائه شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت کاربرد مدل پیشنهادی، در برنامه ریزی و مدیریت ریسک سیستم های تصفیه آب می باشد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله The impact of climate change on water resources Middle East

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله The impact of climate change on water resources Middle East دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The impact of climate change on water resources Middle East  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله The impact of climate change on water resources Middle East،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The impact of climate change on water resources Middle East :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
Azam gohardoust – PHD student ,physical geography Islamic Azad University, Science and Research Branch Tehran,,

چکیده:

Close relationship between the hydrological cycle and climate system there. Water resources to reduce Middle East with regard to global climate change will be. Iran country and consequently Middle East in the semi arid region located in arid and water resources are limited. Runoff, river discharge, groundwater, flood and drought are all strongly influenced by rainfall, one of the most important elements are among climate, accommodation. In this paper, relying on staff information (IPCC) and obtaining information from relevant agencies to assess the effects of climate change on water resources, water crises in the Middle East and paid for Analytic Research enmity – are documents, the purpose of research, of climate change in recent years the Middle East and prevent the water crisis in Iran. Also provide part of the results of studies done on temperatureand precipitation changes that indicated increased fluctuations in temperature and precipitation is in the country, the possible effects overset balance between the country’s climatic and hydrological systems, including increased flooding due to rainfall and temperature, changes in water levels of lakes and above all competition between water needs will be referred

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله اثربخشی برنامه آموزش روان شناختی خانواده بربهبود جو خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله اثربخشی برنامه آموزش روان شناختی خانواده بربهبود جو خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشی برنامه آموزش روان شناختی خانواده بربهبود جو خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثربخشی برنامه آموزش روان شناختی خانواده بربهبود جو خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشی برنامه آموزش روان شناختی خانواده بربهبود جو خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات شدید روان پزشکی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی روانشناسی – روانشناسی خانواده

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

کامران امیریان – کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضربررسی اثربخشی برنامه اموزش روانشناختی خانواده برجوخانوادگی درخانواده های بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی بود نمونه پژوهش شامل خانواده های 30نفرازبیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی بود که درسال 1389 دربیمارستان فارابی شهرکرمانشاه بستری بودند ازطریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند افرادی که مایل به شرکت دربرنامه بودند درگروه ازمایش و افرادی که دربرنامه شرکت نکردند درگروه کنترل قرارگرفتند دوگروه به پرسشنامه جو خانواده جواب دادند پیش ازمون و سپس برنامه اموزشی 6 جلسه بصورت هفتگی 2ساعته برای گروه ازمایش به اجرا درامد داده ها با استفاده ازازمون t مستقل و کواریانس تجزیه و تحلیل شد اموزش روانشناختی باعث انسجام و بیانگری )p>0/0001 درگروه ازمایش شد اما تغییری درمولفه های جو کلی خانواده و تعارض دردو گروه دیده نشد اموزش روانشناختی خانواده افرادمعتاد به اختلالات شدید روانپزشکی تاثیرمثبتی برجوخانوادگی آنها ندارد اموزش روانشناختی خانواده باعث افزایش بیانگری و انسجام خانواده میشود اما تغییری درمولفه تعارض ایجادنمی کند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزیه زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری سودوموناس ائروژینوزا و فلاوو باکتریوم از وبررسی سینیتیک رشد آن :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
مرتضی خانی – گروه زیست شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران
فرشید کفیل زاده – گروه زیست شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

چکیده:
همه ساله مقدارزیادی افت کش ازطرق مختلف به محیط زیست راه پیدا می کنند این افت کش ها درمحیط پخش شده و به نقاط دوردست منتقل میشوند برای پیش بینی اثرات این مواد دراکوسیستم علاوه براطلاع ازسمیت آنها باید چگونگی ورود پخش و رفتاراین ترکیبات درطبیعت نیز شناخته شود دیازینون o,o-دی اتیل -O-و2-ایزوپروپیل 6-متیل 4-پیریمیدینل تیوفسفات درواقع نوعی حشره کش ارگانوفسفره میباشد که درکشاورزی بطور گسترده ای به کاربرد برده میشود نگرانیهای زیست محیطی اولیه درارتباط بااستفاده ازآن درازبین رفتن پرندگان آلودگی آبهای سطحی و اثراتمخرب برروی گونه های آبزی مدنظر است دیازینون و متابولیت های آن درطول مطالعات هشداردهنده درمورد سیستم های ابزی مختلف درسراسر جهان موردتوجه واقع بوده اند دراین تحقیق درطول دوفصل متوالی سال پاییز و زمستان 1392 ازخاک سه ایستگاه ازخاک کشاورزی مرودشت ایران نمونه برداری انجام گرفت براساس روش استاندارد نمونه خاک پس ازعصاره گیری جهت اندازه گیری مقداردیازینون توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی صورت گرفت به منظور غنی سازی وجداسازی باکتریهای مقاوم به کادمیم که برای غنی سازی ازمحیط کشت MSM و جهت جداسازی ازمحیط کشت جامد نوترینت اگار استفاده شد شناسایی باکتریها بوسیله تستهایمتداول بیوشیمیایی صورت گرفت و سینتیک رشد درغلظتهای مختلف دیازینون ارزیابی گردید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری در استان گیلان با استفاده از شاخص دما – رطوبت تام (THI)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری در استان گیلان با استفاده از شاخص دما – رطوبت تام (THI) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری در استان گیلان با استفاده از شاخص دما – رطوبت تام (THI)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری در استان گیلان با استفاده از شاخص دما – رطوبت تام (THI)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری در استان گیلان با استفاده از شاخص دما – رطوبت تام (THI) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 21
نویسنده(ها):
منصوره دل آور – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه دولتی آموزگاری صدرالدین عینی، تاجیکستان، دوشنبه
امیر مرادی فر – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کاربر GIS)، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، رشت

چکیده:
در عصرکنونی، مقوله گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جهان به شمار می رود که عوامل گوناگونی اعم از طبیعی و انسانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در کمیت و کیفیت آن اثر گذارند؛ یکی از مهمترین عوامل طبیعی تاثیرگذار در روند چنین فعالیتهایی، آب و هوای مناطق برخوردار از جاذبه های متنوع گردشگری می باشد. به طوری که اغلب گردشگران، در تهیه و تدارک برنامه های تفریحی خود به وضعیت آب و هوای مقاصد گردشگری، توجه ویژه ای دارند. اما از سوی دیگر باید پذیرفت که هر گونه شرایط آب و هوایی، طرفداران و متقاضیان خاص خود را داراست. اما آنچه که در این بین حائز اهمیت است این است که وضع عمومی مناطق گردشگری از حیث آسایش دمایی در ایام گوناگون سال چگونه است و برای چه نوع فعالیتهایی مطلوب می باشد. لذا در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شد. از این رو با استفاده از نتایج آمارهای اقلیمی 15 ساله دو متغیر میانگین دمای ماهانه و میانگین رطوبت نسبی ماهانه اخذ شده از 24 ایستگاه تبخیرسنجی مستقر در پهنه سرزمین استان گیلان به بررسی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری در آن پرداخته شد. بدین منظور از شاخص دما – رطوبت تام (THI) به عنوان مدل تحقیق بهره برداری گردید و برای هر ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه، مقدار عددی این شاخص محاسبه شد. سپس با استفاده از تابع میانیابی IDW در نرم افزار ArcGIS، نتایج اولیه بدست آمده از شاخص THI که به صورت نقطه ای و یا ایستگاهی موجود بود در کل سطوح منطقه مورد مطالعه، پهنه بندی و مدل سازی گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماههای اردیبهشت و مهر، بیشترین شرایط آسایش دمایی را در سطح منطقه گیلان فراهم نموده اند و جهت انجام فعالیتهای گردشگری از وضعیت ممتازی برخوردار شده اند. اما برخلاف تصور عام که فصل تابستان را جهت انجام فعالیتهای گردشگری مناسب می دانند، در ماههای تیر، مرداد و شهریور، شرایط دمایی گرم و شرجی در اغلب مناطق گیلان حاکم است؛ اما به دلیل جاذبه های گردشگری ساحلی در این منطقه و همچنین برخورداری اغلب افراد از اوقات فراغت بیشتر، عدم آسایش دمایی در این ایام، از اهمیت کمتری برخوردار است. همچنین در پنج ماه فروردین، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند، شرایط اقلیمی سرد در این منطقه مستقر است و فعالیتهای گردشگری تحت تاثیر سامانه های پرفشار جوی قرار گرفته و از رونق زیادی برخوردار نیست.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

صافی مایکروویو – فوتونیک میان گذر قابل تنظیم بر اساس مدولاتور فاز الکترو اپتیک و قطبی کننده نوری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 صافی مایکروویو – فوتونیک میان گذر قابل تنظیم بر اساس مدولاتور فاز الکترو اپتیک و قطبی کننده نوری دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد صافی مایکروویو – فوتونیک میان گذر قابل تنظیم بر اساس مدولاتور فاز الکترو اپتیک و قطبی کننده نوری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی صافی مایکروویو – فوتونیک میان گذر قابل تنظیم بر اساس مدولاتور فاز الکترو اپتیک و قطبی کننده نوری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن صافی مایکروویو – فوتونیک میان گذر قابل تنظیم بر اساس مدولاتور فاز الکترو اپتیک و قطبی کننده نوری :

سال انتشار : 1387

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

دراین مقاله ساختار جدیدی ازفیلتر مایکروویو – فوتونیک میان گذر با ضریب منفی براساس مدولاتورفاز الکترو – اپتیک تقسیم کننده متغیر قطبش پرتوVPBS وقطبی کننده نوری ارائه شده است سیکنال نوری مدوله شده فازبعد ازعبور ازVPBS به دو مد مساوی با قطبش هیا متعامد تقسیم می شود دومد متعامد بعد از عبور ازخطوط تاخیر ازطریق کوپلر به قطبی کننده نوری فرستاده می شوند ضریب منفی بع علت تداخل نوری دومد متعامد متوسط قطبی کننده حاصل می شود پریود طیفی فیلتر دررنج وسیعی ازفرکانس قابل تنظیم می باشد .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی :

توضیحات:
پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی، در قالب فایل Word، شامل 19 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (احساس خودکامیابی، احساس رغبت، احساس مفید بودن، قصد به کارگیری یادگیری الکترونیکی، احساس رضایتمندی از نظام، آموزشهای چندرسانه ای) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 7 می باشد.


برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید