مقاله رابطه مغز و زبان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله رابطه مغز و زبان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه مغز و زبان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه مغز و زبان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه مغز و زبان :

مقدمه

یکی از ارکان هوش بشری، زبان است. زبان نقش مهمی در تحلیل وقایع، حلّ مسأله و;

ایفا میکند. بعضی از دانشمندان معتقدند که تحول زبان، تفکّر انسانی را امکانپذیرساخته است (لوینسون2 و همکاران، .(2002 بیش از هر چیزی زبان به انسانها اجازه میدهد در مورد

1- positron emission tomoyraphy
2- Levinson, S. C.

137

تفکّر، ادراک و احساسشان با یکدیگر صحبت کنند. این سؤال که چطور کودکان یاد میگیرند به زبان مادری شان صحبت کنند توجه بسیاری از روانشناسان را به خود جلب نموده است.

کودکان در حدود یک سالگی زبان باز میکنند. آنها در این سنّ با مفهوم بسیاری از چیزها مانند اعضای خانواده، حیوانهای دستآمـوز، غـذاها، اسـباب بـازی و انـدامهـای بـدن آشـنا میشوند، و میکوشند بین این مفاهیم و واژههایی که بزرگسالان به کار میبرند ارتباط برقـرار کنند. از این مرحله به بعد واژگان کودک به صورت کم و بیش انفجاری افزایش مییابد. خزانه واژگان کودک که در یک و نیم سالگی فقط 25 واژه است در 6 سالگی به 1500 واژه میرسد.

این افزایش باورنکردنی واژگان مستلزم آن است که کودک هر روز در حدود 10 واژه تازه یاد بگیرد. گویی کودک برای فراگیری واژههای تازه کـوک شـده اسـت (لوینـسون، .(2001 ایـن زنجیره رشد زبانی به میزان چشمگیری در مورد همه کودکان یکسان است. روانشناسان درباره چگونگی فراگیری زبان سه نظریه اصلی مطرح نمـودهانـد. نظریـه یـادگیری، نظریـه تعـاملات اجتماعی و نظریه فطری.

نظریه یادگیری: براساس نظر نظریـهپـردازان یـادگیری اصـل دخیـل در فراگیـری و تغییـر بسیاری از رفتارها از جمله زبان، تقلید از الگو و عامل تقویت است. در نظریه یادگیری بیـشتر به تبیین رفتار (تولید گفتار) پرداخته میشود تا چرایی رفتار و یا عوامـل زیربنـایی مربـوط بـه درک زبان. به همین دلیل در این دیدگاه اعتقاد بر این است که والدین به کودک در برابر تولید آواهایی که شبیه کلمهها هستند، پاداش میدهند. به همین ترتیب کودکان تقویت میشوند طبق قواعد دستور زبان سخن بگویند. هر چند نمیتوان منکر نقش تقلید در یادگیری واژههـا شـد، نمیتوان آن را تنها شیوه یادگیری تولید و فهم زبان در کودکان دانست. زیرا کودکان خردسـال پیوسته جملههایی میسازند که هرگز چنین جملهای را از بزرگسالان نشنیدهاند.

نظریه فطری: بخشی از دانش زبانی ما فطری است و به همین دلیل کودک در خانواده خود

میتواند زبان یاد بگیرد، ولی حیوانهای دستآموز خانگی نمیتواننـد؛ امـا در مـورد میـزان و ماهیت این دانش فطری اختلاف نظر وجـود دارد. ایـن دسـته از روانشناسـان زبـان معتقدنـد کودکان خردسال دستور زبان را یاد نمیگیرند، بلکه آنان از کلمهها و جملههـایی که میشـنوند،

138

به نحوی قواعد پیچیده را استنباط و انتزاع میکنند. نوام چامسکی(1972) 1 یکی از رهبران این نظریه، معتقد است در انسان سازوکار مغزی ذاتیای وجود دارد که به فراگیری زبان اختصاص دارد. فطری بودن سازوکار زبان از آنجا ناشی میشود که روند تولید آوا در همه کودکان دارای نظم یکسان است.

به نظر میرسد همه کودکان صرف نظر از نوع فرهنگ و زبان خود، ازلحـاظ رشـد زبـانی مراحل همانندی را طی میکنند (جنتنر2، .(2004 در پژوهشی گروهی از پژوهشگران (کرینـا3،
(1998 به بررسی کودکان ناشنوایی پرداختند که والدین آنها از شنوایی طبیعی برخوردار بودند

.این کودکان هیچ آموزشی در زمینه لب خوانی دریافت نکرده بودند، با این وصف شـروع بـه استفاده از علایم ساختگی کردند. روش آنها در آغاز نوعی لال بازی بود ولـی بـه تـدریج بـه ویژگیهای یک زبان آراسته شد. برای مثال، این زبان هم در سـطح واژکهـا و هـم در سـطح نحوی، از علایم خاصی سازمان یافته بود. در واقع این کودکان ناشنوا زبانی برای خود سـاخته بودند، و از لحاظ رشد زبانی همان مراحلی را گذرانده بودند که کودکـان بهنجـار شـنوا طـی می کنند. این یافتهها تأییدی است بر این که دانش فطری زبانی ما از غنا و جزییات برخـوردار است.

دوره حساس:4 یادگیری زبان نیز همانند سایر رفتارهای فطری، دورههـای حـساس خـاص خود را دارد. تقریباً بزرگسالان همه چیز را آسانتر از کودکـان یـاد مـیگیرنـد، زیـرا دسـتگاه شناختی کودک به اندازه بزرگسالان برای یادگیری امور و اطّلاعـات پیچیـده، ظرفیـت لازم را ندارد. اما یک استثناء در این مورد وجود دارد و آن یادگیری زبان است. کودکان بهتـر از افـراد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحقیق محلول کلوئید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق محلول کلوئید دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق محلول کلوئید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق محلول کلوئید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق محلول کلوئید :

اجسام متبلور پس از انحلال در آب به مولکولهای ریز و کوچک و یا به یونها شکسته می‌شوند و عبور آنها از منافذ غشا به سهولت انجام می‌گیرد. امکان دارد که یک ماده در مجاورت حلالی به ابعادی برسد که از غشا عبور نکند، ولی نمی‌توان حلال را عامل قطعی دانست، زیرا دلیلی هم در دست نیست که نتوان مواد دیگر را به صورت ذرات کلوئیدی در آورد.

یک مثال موضوع را روشن می‌سازد. طلا ، نقره و مس در آب حل نمی‌شوند، ولی می‌توان دو قلمه آنها را در درون آب نزدیک به هم قرار داده و بین دو انتهای آنها جرقه الکتریکی عبور داد و محلول کلوئیدی آنها را بدست آورد. برعکس ، نمک طعام معمولی که در آب به خوبی حل می‌شود، در بنزن ، محلول کلوئیدی می‌دهد. صابون در آب ، حالت کلوئیدی و در الکل حالت کریستالوئیدی نشان می‌دهد. از این بیان نتیجه می‌گیریم که حالت کلوئیدی هم مانند سه حالت ماده (جامد ، مایع و گاز) باید منظور گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عددی سقوط یک کره ی صلب در سیال لزج تراکم ناپذیر با لزجت های متفاوت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی عددی سقوط یک کره ی صلب در سیال لزج تراکم ناپذیر با لزجت های متفاوت دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عددی سقوط یک کره ی صلب در سیال لزج تراکم ناپذیر با لزجت های متفاوت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عددی سقوط یک کره ی صلب در سیال لزج تراکم ناپذیر با لزجت های متفاوت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عددی سقوط یک کره ی صلب در سیال لزج تراکم ناپذیر با لزجت های متفاوت :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

مازیار جلال – دانشجو، دانشکده ی فنی و مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
سلما خیرآور – دانشجو، دانشکده ی ریاضی ، گروه علوم کامپیوتر ، دانشگاه تبریز

چکیده:

کار حاضر به بررسی عددی سقوط یک کره ی صلب در سیال ساکن می پردازد. نمونه ها برای سیالات با لزجت ها و اعداد رینولدز مختلف (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) بررسی شده اند. نتایج حاصل با داده های موجود آزمایشگاهی مقایسه گشتند و تطابق بسیار خوبی مشاهده شد. در مقاله ی پیش رو ، معادلات حاکم با استفاده از روش عددی المان محدودو یک کد تجاری حل شدند. خطوط جریان ، توزیع فشار ، پخش گردابه ها ، طول منطقه ی رد جریان پشت کره ، نیروهای وارده و سرعت حد، در زمان های مختلف و در اعداد رینولدز متفاوت به عنوان نتایج کسب شدند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیرات کاشت، عمق و تیمار هرس آتریپلکس لنتی فورمیس بر شوری خاک در منطقه یزد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیرات کاشت، عمق و تیمار هرس آتریپلکس لنتی فورمیس بر شوری خاک در منطقه یزد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیرات کاشت، عمق و تیمار هرس آتریپلکس لنتی فورمیس بر شوری خاک در منطقه یزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیرات کاشت، عمق و تیمار هرس آتریپلکس لنتی فورمیس بر شوری خاک در منطقه یزد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیرات کاشت، عمق و تیمار هرس آتریپلکس لنتی فورمیس بر شوری خاک در منطقه یزد :

مقاله تاثیرات کاشت، عمق و تیمار هرس آتریپلکس لنتی فورمیس بر شوری خاک در منطقه یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در گیاه و زیست بوم از صفحه 29 تا 41 منتشر شده است.
نام: تاثیرات کاشت، عمق و تیمار هرس آتریپلکس لنتی فورمیس بر شوری خاک در منطقه یزد
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاه افضل
مقاله خصوصیات خاک
مقاله آتریپلکس لنتی فورمیس
مقاله pH ،Na ،SAR ،EC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی سیداکبر
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک های مناطق خشک و نیمه خشک پراکنش زیادی در ایران دارند که یکی از مهم ترین محدودیت های آن ها شوری می باشد. استفاده از روش های بیولوژیک برای غلبه بر این محدودیت یکی از راه های مناسب است. برای این هدف در منطقه چاه افضل، طرح تحقیقاتی با پنچ تیمار و پنج تکرار انجام شد. فاکتورهای EC، SAR، Na، pH در سه عمق (0-20، 20-40، 40-80 سانتی متری) در پنج ناحیه (-1 منطقه شاهد (بدون کشت آتریپلکس) -2 منطقه آتریپلکس کاری بدون تیمار هرس -3 منطقه آتریپلکس کاری با تیمار هرس هر ساله -4 منطقه آتریپلکس کاری با تیمار هرس هر دو سال یکبار -5 منطقه آتریپلکس کاری با تیمار هرس سه سال یکبار) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد آتریپلکس لنتی فورمیس سبب کاهش شوری خاک به خصوص تا عمق 40 سانتی متری شد اما تیمار هرس تغییر معنی داری در میزان پارامترهای مورد اندازه گیری حاصل نکرد. بنابراین با توجه به توان گیاه در کاهش شوری و همچنین قابلیت خوب در تولید علوفه برای دام کاشت آن در چنین مناطقی توصیه می شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تاثیر پذیری معماری بنای سانتاماریادیفیوره از معماری ایرانی گنبد سلطانیه و برج پترناس از معماری گنبد قابوس

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تاثیر پذیری معماری بنای سانتاماریادیفیوره از معماری ایرانی گنبد سلطانیه و برج پترناس از معماری گنبد قابوس دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر پذیری معماری بنای سانتاماریادیفیوره از معماری ایرانی گنبد سلطانیه و برج پترناس از معماری گنبد قابوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر پذیری معماری بنای سانتاماریادیفیوره از معماری ایرانی گنبد سلطانیه و برج پترناس از معماری گنبد قابوس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر پذیری معماری بنای سانتاماریادیفیوره از معماری ایرانی گنبد سلطانیه و برج پترناس از معماری گنبد قابوس :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

معماری هماره به عنوان بستر فرهنگ جهانی مطرح بوده است این هنر والای انسانی با ترکیب مناسب خود با علم هندسه ریاضیات نجوم و … از دیرباز خالق آثار زیبا و ماندگاری در اقصی نقاط گیتی شده است بررسی سیر تحول آثار معماری و بناهای برجسته در هزاره گذشته در نقاط گوناگون جهان بیانگر توان توسعه فراوان و امیدوارکننده معماری اسلامی و ایرانی در دنیاست از این رو در این مطالعه به بررسی معماری اسلامی برج قابوس بن وشمگیر در ایران و تاثیر ان در ساخت برج های دوقلوی پترناس مالزی و تاثیر معماری ایرانی گنبد سلطانیه در ساختمان گنبد سانتاماریادیفوره ی ایتالیا پرداخته شده است بررسی تاریخی نشان می دهد که طراحی بدنه برج های دوقلوی پترناس تحت تاثیر کلی طراحان پلان و جزئیات بدنه منار قطب هندوستان بوده و این در حالی است که منار قطب خود تحت تاثیر منار جام و برج قابوس بن وشمگیر بناشده است بنابراین با توجه به اینکه منار قطب و دو بنای تاثیر گذار بر فرم ساختاری آن زاییده معماری مسلمانان است برج های دوقلوی پترناس مالزی را نیز می توان به معماری اسلامی ایران متعلق دانست از طرف دیگر از دلایل مهم که معماری ایرانی گنبد سلطانیه بر ساختمان گنبد سانتاماریادیفوره ی ایتالیا تاثیر داشته می توان به پایه و طوقه 8 وجهی گنبد سانتاماریادیفوره ی اشاره نمود که متاثر از معماری فرم 8 وجهی گنبد سلطانیه می باشد و نکته مهم دیگری که این دو بنای عظیم را خیلی به هم نزدیک می کند این است که هر دو دارای یک نقشه مرکزی بوده و هر دو بنا دارای گنبد 2 جداره می باشند این موارد بیان کننده این امر است که در صورت انجام مطالعات کافی از سیر تحول معماری اسلامی و ایرانی ابداعات و ابتکارات در معماری معاصر گسترش خواهند یافت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی با دیوار برشی با نامنظمی در پلان L شکل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی با دیوار برشی با نامنظمی در پلان L شکل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی با دیوار برشی با نامنظمی در پلان L شکل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی با دیوار برشی با نامنظمی در پلان L شکل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی با دیوار برشی با نامنظمی در پلان L شکل :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از مواردی که در طراحی ساختمانها بایستی به آن دقت کافی شود ، بحث پیکربندی و منظمی و نامنظمی در پلان ساختمان ها و توجه به تاثیر آن روی رفتار ساختمان ها در مقابل زلزله است. امروزه استفاده از ساختمانهای نامنظم بدلیل دارا بودن شکل خاص و ظاهر زیبا رو به افزایش است. وجود نامنظمی در سازه ها به خصوص در هنگام وقوع زلزله، باعث ایجاد پیچش در سازه می شود. در این پژوهش ، تاثیر پلان معماری یا شکل هندسی سازه روی رفتار ساختمان در مقابل زلزله با روش های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. با مطالعه فهرست ساختمانها، می توان دریافت که بیشتر از نصف ساختمانهایی که در چند دهه اخیر طراحی شده اند با پیکربندی یکنواخت که اساس طراحی اکثر آیین نامه های زلزله می باشد ، مطابقت ندارند . لذا با بررسی دقیقتر انواع نامنظمی در پلان ها ، نوع خاصی از نامنظمی یعنی پلان نامنظم L شکل که از رایج ترین نامنظمی ها در پلان می باشد ، انتخاب گردید. گاهی اوقات بدلیل محدودیت های معماری و مشکلات قالب بندی به ناچار ملزم به قرار دادن دیوار برشی در حالت های مختلف و شکل مختلف برای یک سازه می باشیم. هدف از این تحقیق ارزیابی لرزه ای سازه های بتنی با دیوار برشی با نامنظمی در پلان L شکل می باشد. به این منظور 2 سازه بتنی با دیوار برشی 8و 12 طبقه که چیدمان دیوار برشی آن در حالتهای مختلف قرار می گیرند استفاده شده است و تحلیل خسارت غیرارتجاعی تحت اثر رکوردهای مختلف زمین لرزه، بر روی آنها انجام می شود. برای انجام تحلیلهای دینامیکی غیر خطی لازم است که تعدادی شتاب نگاشت متناسب با مشخصات ژئوتکنیکی وشرایط خاک محل احداث سازه ها انتخاب شود.یک گروه متشکل از 7 رکورد زلزله برای انجام این تحلیل انتخاب می شوند. لازم به ذکر است که کلیه تحلیل های لرزه ای بر اساس 3 سطح عملکرد اصلی انجام و نتایج حاصله ارائه می شود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی و دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی و دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزا دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی و دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی و دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزا :

بررسی و دلایل اثبات

وجود خدا

در فلسفه اسپیتوزا

مطالعه و بررسی دلایل اثبات وجود خدا در فلسفه اسپیتوزا، این نتیجه را به دست می دهد که مبنای پذیرش وجود خدا توسط او دلایلی است که از فسلفه دکارت در اختیار داشته است. هر چند برخی از شارحین فلسفه اسپیتوزا براهین موجود در آثار او را بعضاً متفاوت دانسته‌اند[1] اما واقعیت این است که اصل و اساس این براهین همان اصول موضوعه ای است که او از آثار دکارت آموخته است. این احتمال قوی به نظر می رسد که تفاوت استدلالهای اسپیتوزا و دکارت در خصوص اثبات وجود خدا بیشتر مربوط به نتایجی باشد که دو فیلسوف (و خصوصاً اسپیتوزا) از آنها استخراج کرده اند.

به هر حال صرفنظر از صحت و سقم این سخن که آیا دلایل اسپیتوزا متفاوت از استدلالهای دکارتی اثبات وجود خدا هستند یا خیر، در مجموع در این زمینه چهار برهان یا چهار تقریر مختلف از یک برهان، در آثار فیلسوف مورد نظر ما قابل تفکیک هستند که در این قسمت به شرح آنها خواهیم پرداخت.

1- برهان اول

به نظر می رسد با توجه به اشارات خود اسپیتوزا در آثارش مهمترین برهانی که او برای اثبات وجود خدا بیان می کند، برهانی است که اکنون قصد بیان آن را داریم. این برهان مبتنی بر این اصل است که در گفتن اینکه چیزی مندرج در طبیعت یا مفهوم چیزی است به منزله این است که بگوییم آن درباره این چیز صادق است[2].» به عنوان مثال اگر ما مفهوم سه ضلعی را مندرج در طبیعت یا مفهوم یا ذات مثلث می دانیم این بدین معنی است که مثلث های موجود در جهان هم سه ضلعی هستند. مقدمه دوم این برهان این است که طبق تعریف اسپیتوزا از مفهوم خدا، «وجود ضروری مندرج در مفهوم خداست»[3]

بنابراین، در مورد خدا میتوان گفت که «وجود ضروری در اوست یا اینکه او موجود است[4].»

این برهانی است که اسپیتوزا آن را برهان لمی می داند و به واسطه آن با توماس آکوئیناس که معتقد به عدم امکان اقامه برهان لمی در اثبات وجود خداست، مخالفت می ورزد. همین برهان در قضیه 11 از کتاب اخلاق به این صورت بیان شده است که «خدا یا جوهر که ؟؟‌از موجود است.»[5] برخی از شارحین آثار اسپیتوزا با تبدیل این استدلال به قیاسی شرطی آنرا به این صورت توضیح داده اند:

«اگر تصور واضح و متمایزی داریم از خدا چونان موجودی که ماهیتش متضمن وجود است، پس خدا را مستقیماً ادراک می کنیم.

اما تصور واضح و متمایزی داریم از خدا چونان موجودی که ماهیتش متضمن وجود است. پس وجود خدا را مستقیماً ادراک می کنیم[6].

تفسیر استاد محسن جهانگیری مفسر و منتقد آزاد آسپیتوزا در کشور ما ، نیز مشابه تبیین فوق است. ایشان معتقدند : «این برهان را میتوان به صورت قیاس شرطی زیر درآورد:

هرگاه از خدا به عنوان موجودی که ذاتش مستلزم وجود است، تصوری روشن و متمایز داشته باشیم،‌وجود او را مستقیماً ادراک خواهیم کرد. اما از خدا به عنوان موجودی که ذاتش مستلزم وجود است تصوری روشن و متمایز داریم. پس وجود او را مستقیماً ادراک می‌کنیم. البته این قیاس با قیاس دیگری تکمیل می شود به این صورت که هر چیزی را که مستقیماً ادراک کنیم موجود است، آن موجود است. خدا را مستقیماً ادراک می کنیم که موجود است. پس خدا موجود است. یعنی که با نوعی از علم متقین به وجود خدا معرفت داریم[7].»

بنابر چنین تفاسیری از این برهان است که کسانی مانند ویلیام ارل و ولفین معتقدند که چنین بیانی صرفاً ابراز یک شهود عقلی از ماهیت و وجود ضروری خدا است و اسپیتوزا در اینجا در مقام گزارش این امر است که ما تجربه ای از خدا داریم و یا می توانیم داشته باشیم که در آن وجودش را برای ماهیتش ضروری تصور می کنیم.

در مقابل بنابر تفسیر دیگری که از برهان وجودی اسپیتوزا بر اثبات وجود خدا که توسط هارولدزوکیم ارائه شده است هدف اسپیتوزا از ارائه چنین بیانی آوردن استدلال محکمی در خصوص وجود خدا بوده است. بنابراین برهان «باید گفت ماهیت جوهر اقتضا می کند که موجود باشد و جوهری که موجود نیست، اساساً جوهر نیست. یک جوهر ناموجود،‌یک امر متناقض با لذات است.

براین اساس شما یا باید مفهوم جوهر را رها کنید یا باید بپذیرید که جوهر یعنی خدا، بالضروره موجود است. اما اگر شما مفهوم جوهر را کنار بگذارید در آن صورت ناچارید مفهوم حالت را نیز کنار بگذارید. پس یا هیچ چیز وجود ندارد یا خدا بالضروره موجود است[8].

روشن است که چنین تقریری از نظر اسپیتوزا، صرفاً با توجه به تعریف خاص فلسفه اسپیتوزا از دو اصطلاح جوهر و حالت ارائه شده است. جوهر در دیدگاه او دو شیئی است که در خودش است و به نفس خودش به تصور در می آید، یعنی تصورش به تصور شیئی دیگری که از آن ساخته شده باشد، متوقف نیست.» و مقصود او از حالت «احوال جوهر یا شیئی است که در شیئی دیگر است و به واسطه آن به تصور در می آید»[9]. با توجه به این دو تعریف است که او در اولین اصل از اصول متعارفه کتاب اخلاق می گوید: «هر شیئی که موجود است یا در خودش وجود دارد یا در اشیاء دیگر[10].» به عبارت دیگر هر چیزی که وجود دارد یا جوهر است یا حالت . وجود حالت بدون وجود جوهر قابل تصور نیست. و از آنجا که در فلسفه اسپیتوزا تنها یک جوهر وجود دارد و آن همان ذات لایتناهی خدا می‌باشد بنابراین یا هیچ چیز وجود ندارد، یا خدا بالضروره موجود است. آنچه گذشت شرح استدلالی بود که اسپیتوزا آنرا برهانی لمی دانسته و در مسأله اثبات وجود خدا کارآمدی بیشتری نسبت به سایر براهین برای آن قائل بوده است.

به هر حال روشن است که وقتی در مورد روایت برهانی بیان اسپیتوزا بحث میشود همانگونه که فردریک کاپلتون نیز گفته است ما با شکلی از برهان وجودی ؟؟ که در معرض حملات و انتقاداتی قرار دارد که براهین وجودی قدیس آنسلم و رنه درکات با آن مواجه بودند[11]. فهم چگونگی گذر از این اعتراضات به واسطه تقریرهای متفاوت فلاسفه‌ای همچون، آنسلم، درکارت، اسپیتوزا و ملاصدرا زمینه درک عمیقتری از برهان وجودی را فراهم خواهد آورد. در مورد اسپیتوزا، به احتمال قوی کسانی مانند ولفن و ارل که او را در هنگام بیان برهان وجودی ، در مقام گزارش تجربه ما از خدا می دانند، سعی کرده اند که روایت اسپیتوزایی برهان وجودی را از این انتقادات نجات دهند. به هنگام بحث تطبیقی در مورد آراد اسپیتوزا و ملاصدرا ما تمرکز بیشتری در این خصوص خواهیم داشت.

برهان دوم :

برهان دومی که اسپیتوزا در قضیه ششم از کتاب «شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی» بیان کرده است همان برهانی است که دکارت در تأمل سوم[12] از کتاب تأملات در فسلفه اولی اقامه نموده است. در این برهان، وجود خدا از صرف این واقعیت که تصور او در ما موجود است از طریق برهان انی مبرهن شده است. براساس این برهان «واقعیت ذهنی هر یک از تصورات ما مقتضی علتی است که همین واقعیت نه تنها ذهناً بلکه به صورت برابر یا برتر مندرج در آن است (طبق اصل متعارف نهم) اما با تصوری که از خدا داریم (طبق تعریف دوم و هشتم) واقعیت ذهنی این تصور به صورت برابر یا برتر مندرج در ما نیست (طبق اصل متعارف چهارم) و ممکن نیست جز خدا در چیز دیگری مندرج باشد (طبق تعریف هشتم) بنابراین تصور خدا که موجود در ماست ایجاب می کند که خدا علت آن باشد و در نتیجه (طبق اصل متعارف هفتم) خدا موجود است[13].

خلاصه‌ این برهان به این صورت است که ؛ تصوری از خدا به عنوان موجودی مطلقاً نامتناهی که علت خود است و دارای همه کمالات در حد اعلای آن است در ما وجود دارد. از طرف دیگر ما محدود هستیم و نمی توانیم علت ایجاد این تصور نامتناهی در خودمان باشیم. بنابراین علت آن تصور باید در عالم واقع موجود باشد. بنابراین خدا به عنوان علت آن تصور، دارای وجود واقعی است. البته این نکته لازم به ذکر است که در مورد تصورات دیگری که در ذهن ما وجود دارد نیز قطعاً چنین نیست که وجود آنها در ذهن ما بی علت باشد، منتهی در مورد آنها،‌چون محدود و متناهی هستند این فرضیه قابل طرح است که مثلاً خود ما از طریق تخیل آنها را ایجاد کرده باشیم ولی در مورد تصور موجود نامتناهی چنین فرضیه ای قابل طرح نیست. البته این امکان وجود دارد که کسی بگوید این تصور، تصوری سلبی است و نه ایجابی و وجودی تا نیاز به علتی ورای خود داشته باشد که در پاسخ به چنین اشکالی باید توجه داشته باشیم که قطعاً اسپیتوزا هم به تبع دکارت که می گوید : با وضوح معلوم است که واقعیت در جوهر نامتناهی بیشتر است تا در جوهر متناهی[14]. این تصور را تصوری ایجابی می داند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا این برهان متفاوت از برهان اول است. کوتاهترین شکل برهان اول این است که ذات (طبیعت) خدا متضمن وجود اوست و این امری واضح و متمایز است. و جان کلام در برهان دوم نیز این است که مفهوم خدا متضمن وجود واقعی اوست. اگر از اسپیتوزا سؤال شود که چرا ذات خدا متضمن وجود اوست چنانکه ملاحظه می شود خواهد گفت این امری واضح و متمایز است. اما اگر او بخواهد برای کسی که نمی تواند این وضوح و تمایز را درک کند این مطلب را تبیین نماید چه خواهد گفت؟ به نظر می رسد حداقل یکی از راههای تبیین این مسأله که گفته شود امکان ندارد چنین ذاتی با چنان تعریفی معلول علتی جز خودش باشد. اینجا ممکن است این تصور پیش آید که پس برهان اول و دوم متفاوت از یکدیگر نیستند. اما در خصوص تبیین تفاوت این دو اسپیتوزا می تواند بگوید در برهان دوم سخن بر سر این نیست که وجود امر لایتناهی عین تصور موجود لایتناهی در ذهن ما است و همین نکته است که این برهان را به برهانی انی تبدیل می کند. اما در برهان اول که برهانی لمی است، اساس این برهان این است که ذات خدا عین وجود خدا است. و از این جهت است که او می گوید خدا علت خود یا موجودی خود تبیین است[15]. شاید این تصور که برهان اول و دوم که شرحشان گذشت قابل تحویل به برهان واحدی هستند از طریق این موضوع تقویت شود که اسپیتوزا قائل به وحدت وجود و وحدت جوهر است و اشیاء و امور موجود در عالم را به عنوان حالات آن جوهر واحد تلقی می کند[16]. بنابراین ممکن است این گمان پیش بیاید که تصور موجود لایتناهی در ذهن ما نیز به عنوان حالتی از حالتهای وجود خدا و آن جوهر لایتناهی،‌در ما است و حالت نیز وجودی مستقل از جوهر ندارد و در حقیقت رابطه این دو رابطه این همان است. یعنی تصور جوهر لایتناهی در ذهن ما به تعبیری همان جوهر لایتناهی است که در ذهن ما متجلی شده است که البته ذهن ما نیز چیزی حالت دیگر از وجود و جوهر واحد نیست. بنابراین وقتی در برهان دوم گفته می شود وجود خدا علت بودن تصوری از خدا در ذهن ما است،‌این علیت از قبیل علیت جوهر نسبت به حالت است. «حالتی» که هم وجودش متوقف بر وجود جوهر است و هم تصورش وابسته به تصور جوهر است[17]. اینجاست که باید قبول کرد که تقریر اسپیتوزایی برهان دوم با تقریر دکارتی این برهان حامل قابلیتهای متفاوتی است. در فلسفه دکارت علیت وجود واقعی خدا نسبت به تصور خدا در ذهن ما هرگز نمیتواند مانند فلسفه اسپیتوزا تبیین شود. چرا که دکارت ذهن انسان را جوهری جدا و متفاوت از خدا می داند که به دلیل قصورش نمی تواند تصور موجود لایتناهی را در خود ایجاد کند اما در اندیشه وحدت وجودی اسپیتوزا، ذهن انسان یک تجلی (حالت) از تجلیات (حالات) الهی است که جوهره آن و نور آن وجود لایتناهی که مشتمل بر تصور لایتناهی می‌باشد، است. اینجاست که برهان اسپیتوزا به اندیشه ملاصدرا نزدیک و از تفکر دکارت دور میشود.

اما با وجود این بعید است که بشود ادعا کرد که در فلسفه او برهان دوم قابل ارجاع به برهان اول باشد. چرا که فرق است بین اینکه گفته شود تصور امر لایتناهی در ذهن ما یکی از حالات یا تجلیات آن ذات لایتناهی است و اینکه گفته شود ذات خدا عین وجود خدا است.

برهان سوم :

در برهان سوم اسپیتوزا ،‌ مانند برهان اول اثبات وجود خدا، متوقف بر تعریف خدا در اندیشه اوست. بنابراین از همین آغاز میتوان ادعا کرد که این برهان چیزی متفاوت از برهان اول نیست. در اینجا وجود خدا از طریق این حکم که طبیعت موجودی که قدرت حفظ خود را دارد، مسلتزم وجود ضروری است. در کتاب اخلاق ای برهان به این شکل بیان میشود که :

«عدم توانایی بر هستی،‌دلیل ضعف است و برعکس توانایی برای هستی دلیل وجود قدرت (چنانکه بدیهی است) پس اگر آنچه اکنون بالضروره موجود است فقط اشیاء متناهی باشد، در این صورت لازم می آید که اشیاء متناهی قدرمتندتر از موجود مطلقاً نامتناهی باشد و این بالبداهه نامعقول است. بنابراین یا شیئی موجود نیست و یا موجود مطلقاً نامتناهی هم بالضروره موجود است و اما ما وجود داریم :‌در خودمان،‌یا در شیئی دیگر که بالضروره موجود است (اصل متعارف 1 و قضیه 7) بنابراین موجود مطلقاً نامتناهی،‌یعنی (تعریف 6) خدا بالضروره موجود است. مطلوب ثابت شد[18]»

همانطور که اسپیتوزا بعد از بیان این برهان به اشاره می گوید،‌برهان یاد شده قابلیت دو تفسیر مختلف دارد. در تفسیر اول،‌این بیان به برهانی انی تبدیل می شود که با تکیه بر این مطلب که ماهستیم اما خود قدرت بر ایجاد و حفظ خود نداریم (که این نشانه عدم توانایی برای هستی و ضعف است) تأکید میشود که باید خدا هم به عنوان موجودی که خود بنابرطبیعتش توانایی بر بودن دارد و به عنوان علت موجده ما که این توانایی را نداریم، بالضروه موجود باشد. کاملاً روشن است که با این تفسیر، این برهان، برهانی انی خواهد بود و همانگونه که هابلینگ گفته است،‌عناصری از براهین جهان شناختی قرون وسطی را در بردارد[19].

اما بعید است که خود اسپیتوزا با این نوع تلقی از این برهان صددرصد موافق باشد. او خود توضیح داده است که از این جهت این برهان را به این شکل بیان کرده است که فهم آن آسانتر است ، چون بیشتر مردم عاتاً درباره اشیایی می اندیشند که به واسطه علتهای خارجی پیدا شده اند[20].

اما اینکه در ابتدای این قسمت گفتیم که این برهان چیزی متفاوت از برهان اول نیست بخاطر تفسیر لمی این برهان است. زیرا وقتی اسپیتوزا می‌گوید: «توانایی برای هستی دلیل بر وجود قدرت است» نتیجه می دهد که «شیئی که طبیعتش واقعیت بیشتری دارد، ذاتاً برای وجود قدرت بیشتری دارد. بنابراین موجود مطلقاً نامتناهی ، یا خدا برای وجود، ؟؟ داری قدرت مطلقاً نامتناهی است، و لذا مطلقاً وجود دارد[21]». معلوم است که بین این دو جمله که «شیئی که طبیعتش واقعیت بیشتری دارد، ذاتاً برای وجود قدرت بیشتری داردظ و «ذات خدا متضمن وجود خداست» تفاوتی وجود ندارد.

برهان چهارم:

برهان دیگری که اسپیتوزا به نحو نسبتاً مبسوط تری به توضیح آن پرداخته است را به این صورت میتوان بیان کرد «علت وجود یا عدم هر شیئی موجود یا معدوم در طبیعت آن است یا در خارج از آن. مثلاً دلیل عدم دایره مربع در طبیعت آن مندرج است، زیرا که تصورش مستلزن تناقض است. از طرف دیگر دلیل وجود جوهر فقط در طبیعت وجود آن است. از اینجا نتیجه می شود که اگر دلیل یا علتی نباشد که مانع وجود شیئی باشد آن بالضروره موجود خواهد بود. بنابراین اگر دلیل یا علتی نباشد که مانع وجود خدا باشد و یا وجود را از او سلب کند باید ؟؟ نتیجه گرفته شود که او بالضروره موجود است. برای اینکه چنین دلیل یا علتی موجود باشد، یا باید در طبیعت خدا باشد یا در خارج از آن، یعنی در جوهری دیگر با طبیعتی دیگر، زیرا اگر طبیعت این جوهر یا طبیعت خدا یکسان باشد، در اینصورت وجود خدا پذیرفته شده است. اما جوهری که از طبیعت دیگر باشد وجه مشترکی با خدا نخواهد داشت، لذا امکان ندارد که به او وجود دهد یا از او سلب وجود کند و از آنجا که دلیل یا علتی که وجود را از خدا سلب کند ممکن نیست در خارج از طبیعت الهی باشد، بنابراین با فرض اینکه خدا موجود نیست باید آن دلیل یا علت در طبیعت خود او فرض شود و این مستلزم تناقض است. و چنین سختی در خصوص موجودی که نامتناهی مطلق و از همه جهات کامل است، نامعقول است. بنابراین نه در خدا ، نه در خارج او هیچ دلیلی یا علتی موجود نیست که بتواند وجود را از او سلب کند، نتیجتاً خدا بالضروره موجود است»[22].

ملاحظه میشود که این دلیل نیز نوعاً با دلایل اول و سوم تفاوتی ندارد. در اینجا نیز اسپیتوزا با تکیه بر ذات و طبیعت خدا و اینکه این طبیعت جوهر لایتناهی و کامل است در حقیقت می گوید اگر کسی بخواهد ادعا کند که چنین ذاتی وجود ندارد او باید بر مدعای خود دلیل بیاورد چرا که وجود و بودن این طبیعت در تعریفش مأخوذ است. حال آیا میتوان بدون اینکه به تناقض مبتلا شویم دلیلی بر نبودن چنین ذاتی بیان کرد. روشن است که خواه این دلیل در درون این طبیعت جستجو شود و خواه در بیرون از آن نتیجه ای جز تناقض نخواهد داشت. و این تناقض از این جهت است که ذات خدا متضمن وجودش است.

بنابر آنچه گذشت دلایلی که در فلسفه اسپیتوزا بر وجود خدا اقامه شده است عمدتاً تعابیر مختلفی از برهان وجودی هستند، و این نشان از دلبستگی بسیار زیاد او به این نوع برهان است. اما آیا تقریرهای اسپیتوزایی این برهان نیز در معرض جملات و انتقادات وارد براینگونه براهین هست؟ این سؤالی است که در ادامه توجه بیشتری به آن خواهیم داشت.

چنانکه آشنایان به فلسفه اسلامی می دانند برهان وجودی در حوزه تفکر اسلامی، نخستین بار در کلام شیخ الرئیس، ابوعلی سینا (428-370 هـ ) تقریر و تبیین گردیده است و تا قبل از آن براهین خداشناسی با بهره گیری از وسایطی همچون حرکت، حدوث و امکان ماهوی موجودات، اقامه شده است. خلاصه برهان شیخ الرئیس که خود آنرا برهان صدیقین و کاملترین نع برهان بر وجود خدا می داند به این صورت است که ؛ سلسفه موجودات امکانی یا مقتضی علتند و یا مقتضی علت نیستند، اگر مقتضی علت نباشد واجبند، حال آنکه به یقین برخی از افراد سلسله معلولند. اما اگر سلسله مقتضی علت باشد به حصر عقلی در علت مفروض آن دو احتمال است: یا فردفرد سلسله است که مستلزم تقدم شیئی بر خودش و انقلاب ماهیت است و یا یکی از افراد سلسله است که این نیز به جهت بطلان ترجیح بدون مرجح باطل است. بنابراین علت سلسله باید امری ورای سلسله امکانی باشد. این برهان در کتاب های نجات، مبدأ و معاد و اشارات و تنبیهات بیان شده است[23].

برهان مذکور بعد از ابن سینا با تقریرهای مختلفی از طرف فلاسفه و متفکرانی همچون شیخ اشراق، سید حیدرآملی، محقق حضری، صدرالمتألهین، حکیم سبزواری، آقامحمدرضا قمشه‌ای ، شیخ غلامعلی شیرازی و علامه طباطبایی ارائه شده است[24].

آنچه از نظر ابن سینا وجه رجمان و برتری این برهان نسبت به براهین دیگر می باشد این است که در این برهان «ما برای اثبات وجود خداوند و یگانی و بری بودن او از نقصها به چیزی جز تأمل در حقیقت هستی احتیاج نداریم و نیازمند اعتبار و لحاظ خلق و فعل خداوند نمی باشد[25].» ملاصدرا با وجود این که این برهان را دارای جایگاه خاصی می داند و ارزش زیادی برای آن قائل است و خود نیز در کتاب شواهد الربوبیه برهانی مشابه آن اقامه می‌کند[26] اما آنرا شایسته عنوان برهان صدیقین نمی داند و معتقد است صدیقین در معرفت خداوند و صفات او کسانی هستند که از غیر خداوند (صفاتی مانند امکان، حرکت، حدوت و … ) استفاده نمی کنند و تنها برهان صدیقین با تقریری که او در اسفار ارائه می کند واجد این ویژگی است اشکالهایی که از نظر صدرالمتألهین بر برهان ابن سینا وارد است این است که : اولاً مقسم این برهان مفهوم وجود است نه حقیقت وجود. ثانیاً مفاد این برهان ، ابرام بر امکان ماهوی است نه فقری.

ثالثاً این برهان متکی بر ابطال تسلسل می باشد و از زمره براهین انی محسوب می شود نه از جرگه براهین لمی. رابعاً مفاد این برهان فقط بیانگر اثبات واجب است نه بیانگر حقیقت توحید[27].

اما تقریر خاص ملاصدرا که او آنرا فاقد همه این نقائص و مصداق واقعی برهان صدیقین و تفسیر کامل آیه شریفه قرآن «أولم یکف بربک أفه علی کل شیئی شهید» «آیا برای خدا کافی نیست که او بر هر چیزی گواه است »‌می داند چنین است :

«وجود حقیقی عینی است [نه امری ذهنی و وهمی، آنگونه که اهل سفسطه می‌گویند ] و [این حقیقت] یگانه و بسیط می باشد و میان افراد آن هیچ اختلاف ذاتی [که موجب تباین آنها گردد] وجود ندارد مگر به کمال و نقص، ضعف و شدت و یا تفاوت ناشی از «ماهیت» که امر زاید بر وجود است. همانند تفاوتی که در افراد یک ماهیت نوعی [نظیر انسان]‌ وجود دارد.

کمال نهایی آن حقیقت عینی [وجود] این است که [مرتبه ای] تمامتر از آن وجود نداشته باشد و آن موجودی است که وابسته به دیگری نبوده و [برتر] و تمامتر از او نباشد. چرا که [نقص و وابستگی [نیاز] ملازم یکدیگر بوده و هر موجود ناقص در تمامیت خود وابسته و نیازمند دیگری است و پیش از این [در مباحث قوه و فعل] بیان شد که تمام بر نقص، فعل بر قوه و هستی بر نیستی، پیشی و مقدم دارد. چرا که … و نیز در گذشته بیان شد که : تمامیت (و کمال] هر چیز [با حقیقت آن چیز تغایر و تباین ندارد بلکه ] همان چیزی باضافه چیز دیگر است. [که البته این اضافه و مازاد نیز، امر زاید بر وجود نیست، بلکه تمامیت هر چیزی، صرف الوجود و هستی بسیط و مطلق آن چیز است که پیراسته از ترکیب می باشد. بنابراین «تمام شیئی» چیزی جز حقیقت خالص «هستی مطلق» آن شیئی نیست. که البته این حقیقت بسیط در تأمل ذهنی به «حقیقت شیئی» و «اطلاق »تحلیل می رود. یعنی به نوعی قید «اطلاق» و «بساطت» بر آن حقیقت اضافه میگردد،‌ حال آنکه در عینیت و خارج ، یک حقیقت کامل و بسط، وجود دارد که درست بهجت پیراستگی آن از ترکیب و نقص ، کمال و اطلاق یافته است. در این صورت وجود [بر دو قسم است] یا بی نیاز از غیر خود می باشد و یا در ذات خود نیازمند غیر خود است و اولی همان واجب الوجود و وجود مطلقی است که ؟؟ او نبوده و آمیخته با نیستی و نقص نیست. و قسم دوم یعنی هر چه غیر وجود واجب است که همان افعال و آثار اویند، جز به وجود او تحقق ندارند، چرا که پیش از این گفته شد که نقص در حقیقت وجود راه نداشته و کاستی بهجت معلولیت،‌عارض بر وجود میگردد. چرا که همسانی معلول با علت در فضیلت و مرتبه وجود امکان ناپذیر است. پس تا وجودی مجعول نبوده [و در ورای خود] وجود برتری که به تناسب نیازش او را وجود و عینیت بخشد، نداشته باشد، هیچگونه کوتاهی و کاستی برای او فرق ندارد تا نیازمند دیگری باشد، زیرا همانگونه که پیش از این دانستنی، حقیقت وجود، بسیط و حد ناپذیر بوده و هیچ تعینی جز فعلیت محض و تحقق و عینیت برای او نیست و گرنه در او ترکیب راه یافته و یا دارای ماهیتی غیر از موجودیت می گردد. [ و حال آنکه حقیقت وجود، بر خلاف موجودات ناقص که ماهیتشان عارض بر وجودشان است، عین ماهیتش می باشد] و همچنین پیش از این گذشت که وجود هرگاه معلول باشد ذات او به جعل بسیط مجعول بوده و نیاز ذاتی به جاعل دارد و چنین وجودی در گوهر وجود و ذات خویش وابسته به جاعل است[28].»

واقعیت این است که مطالبی که در فوق از زبان ملاصدرا نقل شد همه مقدمات و اصولی بودند که این حکیم متأله به منظور فهم اصل منظور او و پاسخگویی به اشکالهای محتمل بر این آنچه روشن است این است که در تقریر فوق که در کتاب مشاعیر نیز توسط صاحب حکمت متعالیه بیان شده است[29] یکی از اصولی که مورد تأکید ملاصدرا است اصل تشکیک خاصی وجود است،‌که به نظر می رسد این موضوع در اصل برهان بر وجود خدا تأثیری ندارد و از جهت تبیین نسبت خدا و مخلوقات و احتراز از این اشکال که لازمه این برهان واجب الوجود بودن همه موجودات و عدم تفاوت بین خالق و مخلوق است،‌مورد تأکید واقع میشود و به همین جهت است که علامه طباطبایی (ره) با حذف این اصل از متن برهان، و صرفاً با تکیه بر اصل اساسی ضرورت ازلیه وجود، برهان ملاصدرا را به گونه ای اصلاح می کنند که به حق باید برای ادعای کسانیکه آنرا مصداق کاملتری از برهان صدیقین دانسته‌اند احترام قائل بود[30].

تقریر استاد شهید مطهری (ره) از برهان علامه در اصول فلسفه و روش رئالیسم به کوتاهترین شکل ممکن به این صورت است که «حقیقت هستی در ذات خود، قطع نظر از هر تعینی که از خارج به آن ملحق گردد، مساوی است با ذات لایزال حق. پس اصالت وجود ، عقل ما را مستقیماً به ذات حق رهبری می کند نه چیز دیگر[31].

البته به احتمال قوی اگر خود ملاصدرا اراده می کرد که برهان خود را به کوتاهترین شکل آن بیان کند تقریر او با تقریر علامه (ره)‌تفاوت جدی نمی داشت و همانطور که اشاره شد آن تفضیل و تطویلی که در بیان او مشاهده می شود به زعم قوی صرفاً بریا برحذر ماندن از برخی ایرادها و اشکالها بوده است. برهان بیان نموده است. مبادی تصوری این برهان بنابر آنچه گذشت، عبارتند از : اصالت وجود، بساطت وجود،‌؟؟ وجود و عین الربط بودن وجود معلول (ممکن) به علت (واجب).

با توجه به این اصول خلاصه برهان این است که : موجود یا واجب است یا متعلق به واجب است، حال بنابر هر دو بخش وجود واجب بالذات محرز خواهد بود و وجود غیر واجب در حد تعلق و صرف الربط اعتبار خواهد شد. به عبارت دیگر مراتب وجود به استثنای عالیترین مرتبه آن که کمال نامتناهی و بی نیازی و استقلال مطلق دارد، عین ربط و وابستگی است و اگر آن مرتبه اعلی تحقق نمی داشت، سایر مراتب هم تحقق نمی یافت. زیرا لازمه تحقق سایر مراتب بدون تحقق عالیترین مرتبه وجود این است که مراتب مزبور مستقل و بی نیاز از آن باشند، در حالیکه حیثیت وجودی آنها عین ربط و فقر و نیازمندی است.

بررسی تطبیقی

به نظر می رسد که اگر بتوان در چند محور اساسی،‌اصل نیت و جان کلام این دو فیلسوف را استخراج کرد،‌ قدم قابل توجهی برای فهم نسبت اندیشه آنها از جهت دوری و نزدیکی به یکدیگر برداشته شود. این محورها عبارتند از :

1- شأن و جایگاه وجود و جوهر نزد دو فیلسوف

2- وحدت وجود یا وحدت جوهر

3- امکان یا عدم امکان پاسخگویی به اشکالهای برهان وجودی به واسطه آرای این دو

4- کیفیت تبیین اختلاف خدا و موجودات در فسلفه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مروری بر خصوصیات مکانیکی بتن در دماهای بالا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مروری بر خصوصیات مکانیکی بتن در دماهای بالا دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر خصوصیات مکانیکی بتن در دماهای بالا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مروری بر خصوصیات مکانیکی بتن در دماهای بالا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مروری بر خصوصیات مکانیکی بتن در دماهای بالا :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پاسخ سازه های بتن مسلح در برابر آتش سوزی و حریق وابسته به خصوصیات مکانیکی، حرارتی و تغییرمکانی بتن می باشد. این خصوصیات به صورت بسیار زیادی با حرارت تغییر می کنند و همچنین به ترکیبات، نحوه ساخت بتن و حتی نرخ حرارت دهی و شرایط محیطی دیگر بستگی دارند. در این مقاله خصوصیات حرارتی بتن در آئین نامه های مختلف مورد بحث قرار می گیرد. همچنین خصوصیات مختلفی که می تواند عملکرد بتن در برابر حریق را تحت تاثیر قرار دهد به همراه میزان تاثیر هریک، در این مقاله ارائه شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن در ایجاد دال بتنی مجوف

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن در ایجاد دال بتنی مجوف دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن در ایجاد دال بتنی مجوف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن در ایجاد دال بتنی مجوف،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن در ایجاد دال بتنی مجوف :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش جمعیت و انبوه سازی و ساخت وسازهایی با وسعت زیاد، که هم چنان روبه پیشرفت است، نگاه دقیق تر بهاجرا و بهینه سازی ساختمان ها موردنیاز است. بخش ساختمان پدیدآورنده ی عمده سرمایه های فیزیکی است و جایگاهویژه ای در توسعه ملی ساخت وساز در بسیاری از کشورها ازجمله ایران دارد. از عوامل کلیدی در توسعه ساخت وساز، توجهبه فناوری های نوین در صنعت ساختمان است. این فناوری های نوین در تهیه و تولید قطعات و احجام پیش ساخته سازه ایو غیر سازه ای نیز کاربرد دارند. یکی از المان هایی که امروزه فناوری های نوین به آن توجه خاصی دارند، سقف و نحوهاجرای آن است. موضوع این تحقیق معرفی سیستم سقفی با استفاده از بلوک فوم پلی اتیلن و هدف آن بررسی مزایایسیستم سقفی جدید با مواد و ساختاری نوین است. در این تحقیق قسمت های مختلف سیستم سقف جدید، مزایای بلوکفوم پلی اتیلن و نحوه اجرای آن شرح داده می شود. سبک سازی و افزایش دهانه بدون ستون، کاهش زمان ساخت، افزایشاستانداردهای ساخت، امکان ستون گذاری نامنظم، کاهش حجم بتن ریزی و کاهش قابل ملاحظه دورریز مصالح برخی ازمزایای سقف بلوک فوم پلی اتیلن است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله PREDICTION TIME SERIES WITH LINEAR

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله PREDICTION TIME SERIES WITH LINEAR دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله PREDICTION TIME SERIES WITH LINEAR  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله PREDICTION TIME SERIES WITH LINEAR،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله PREDICTION TIME SERIES WITH LINEAR :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
razieh khosravijoo – Dep. Math Shahid Bahonar University of Kerman
esfandiar eslami – Dep. Math Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده:

In this paper by using the Linear Filter predict the time series. We use the well-known chaotic laser time series to evaluate the proposed approach in multi-step-ahead prediction tasks. We use the well-known chaotic laser time series to evaluate the proposed approach in multi-step-ahead prediction tasks. The results show that the proposed approach consistently outperforms standard neural network based predictors, such as the FTDNN architectures and Elman .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید