مقاله تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان بر اساس رویکرد سروکوال در شرکت هواپیمایی ملی ایران – شعبه شیراز

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان بر اساس رویکرد سروکوال در شرکت هواپیمایی ملی ایران – شعبه شیراز دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان بر اساس رویکرد سروکوال در شرکت هواپیمایی ملی ایران – شعبه شیراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان بر اساس رویکرد سروکوال در شرکت هواپیمایی ملی ایران – شعبه شیراز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان بر اساس رویکرد سروکوال در شرکت هواپیمایی ملی ایران – شعبه شیراز :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
امیرحسین احراری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدمسعود سیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش ، تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان بر اساس رویکرد سروکوال در شرکت هواپیمایی ملی ایران – شعبه شیراز است . فرضیات پژوهش با توجه به مؤلفه های مدل سروکوال تدوین شدند . جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کنندگان یک ماه شرکت است که از میان آن یک نمونه 232 نفری با روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد .ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد سروکوال است که بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تدوین شده است ضریب پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برابر0/91 می باشد نتایج تحلیل ها نشان می دهد که شرکت هواپیمایی ملی ایران – شعبه شیراز به جز بعد اعتماد در سایر ابعاد نتوانسته است انتظارات مشتریان خود را برآورده سازد . همچنین فاصله میان ادراکات و انتظارات در دو بعد عوامل ملموس و قدرت پاسخگویی بیش از سایر ابعاد بوده است . به بیان ساده تر این دو بعد بیشترین تأثیر را در ایجاد شکاف کیفیت خدمت ، داشته اند .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله انواع انرژی های تجدیدپذیر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله انواع انرژی های تجدیدپذیر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انواع انرژی های تجدیدپذیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انواع انرژی های تجدیدپذیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انواع انرژی های تجدیدپذیر :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
سمیرا عرب زاده – مهندس بهداشت محیط، کانون مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
نرگس شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ، ایران
مهشید قدمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ، ایران
راحله جلوداری – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ، ایران

چکیده:
با افزایش روزافزون جمعیت جهان و در راس بودن منابع انرژی، تمامی کشورها با مشکل انرژی دست و پنجه نرم می کنند. انرژی به عنوان یک مسئله اساسی برای همه مردم است از زمان انقلاب صنعتی به بعد، فعالیت های انسان به ویزه استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید الکتریسیته، یکی از عوامل احتمالی برای تغییر در اقلیم می باشد. زندگی روزمره مردم به تولید انرژی وابسته است، لذا عرضه و تقاضای آن در جوامع بشری به طور پیوسته رو به رشد است. در حال حاضر 77 درصد کل انرژی مصرفی جهان توسط سوخت های فسیلی تامین می شود که با تولید گازهای آلاینده و گلخانه ای در فرایند تبدیل و در نتیجه تخریب لایه ازون، محیط زیست را به شدت مورد تهدید قرار داده اند و موجب گرم شدن هرچه بیشتر دمای کره زمین می گردند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی آلودگی مس و سرب در آب و رسوبات سطحی رودخانه چشمه علی دامغان، سمنان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی آلودگی مس و سرب در آب و رسوبات سطحی رودخانه چشمه علی دامغان، سمنان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی آلودگی مس و سرب در آب و رسوبات سطحی رودخانه چشمه علی دامغان، سمنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی آلودگی مس و سرب در آب و رسوبات سطحی رودخانه چشمه علی دامغان، سمنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی آلودگی مس و سرب در آب و رسوبات سطحی رودخانه چشمه علی دامغان، سمنان :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
رقیه بردبار هره دشت – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه شاهرود
بهناز دهرآزما – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شاهرود
عزیزاله طاهری – عضو هیات علمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شاهرود

چکیده:
هدف از این مطالعه ارزیابی غلظت سرب و مس در آب و رسوب رودخانه چشمه علی و همچنین بررسی تاثیر عوامل زمین زاد و بشرزاد بر روند تغییرات این فلزات در رودخانه می باشد. برای تعیین آلودگی فلزات سنگین (سرب و مس)، نمونه های آب و رسوب از 24 ایستگاه در امتداد رودخانه چشمه علی (از مظهر چشمه تا سد شاهچراغی)، سرشاخه دامغانرود و آستانه در پایان فصل خشک برداشت شد. غلظت مس و سرب توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. غلظت مس نمونه های آب در تمامی ایستگاهها پایین تر از حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی (WHO 2011) می باشد. به دلیل pH قلیایی منطقه، سرب در نمونه های آب ردیابی نگردید. غلظت مس رسوبات بین 9/5 تا mg/kg 5/15 و سرب بین 12 تا mg/kg 36 تغییر می کند. کمترین تمرکز فلزات سنگین در رسوبات در ایستگاههای ابتدائی به دلیل تاثیر بسزای رخنمون سازند کربناته اندازه گیری شد. مقادیر شاخص زمین انباشت و فاکتور آلودگی در رسوبات برای عنصر مس، در محدوده غیرآلوده قرار می گیرد. مقادیر فاکتور غنی شدگی برای سرب در رسوبات، آلودگی اندک تا قابل توجه به سرب در منطقه را نشان می دهد. این فلز به طور عمده از لایه زغالدار سازند شمشک در منطقه و فعالیت های کشاورزی در حاشیه رودخانه سرچشمه می گیرد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رتبه بندی نیاز های ساختاری جهت پیاده سازی بهره ور الگوی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه هر سازمان باید در راستای انجام ماموریت های محوله از عملکرد خود اطلاعاتکافی داشته باشد تا بتوانند به وسیله این آگاهی از عملکرد فعلی برای آینده خود چشمانداز تعریف نمایند و در همان راستا اهداف بلند مدتی را برای بر طرف کردن نیاز هایاساسی شان در نظر گیرند و همواره باید فاصله خود با اهداف تعیین شده را بدانند و آنفاصله را مدیریت نمایند زیرا تا زمانی که نتوانیم چیزی را اندازه گیری نماییم نمی توانیمآن را مدیریت کنیم و در اینجاست که نیاز سازمان به سیستم جامع ارزیابی عملکرد درحوزه ایمنی و اقدامات تأمینی برای همگان مشخص می گردد ضرروت پیاده سازی کارا واثر بخش این سیستم و اثری که این سیستم در تربیت مدیران و کارمندان سازمان داردما را بر آن داشت تا چالش های ساختاری که مانع از اجرای درست سیستم ارزیابیعملکرد جامع در حوزه ایمنی و اقدامات تأمینی می گردد را شناسایی نماییم ابتدا باکمک دو تن از اساتید وپنج تن از صاحب نظران این حوزه مشکلات را شناسایی و سپسبا پرسش از متخصصان به روش AHP گروهی به رتبه بندی این مشکلات بر اساساحتمالی که وقوع آن بر ناکارآمدی سیستم ارزیابی عملکرد سازمان در حوزه ایمنی واقدامات تأمینی می گذارد پرداختیم و در انتها برای رفع موانع موجود پیشنهاداتی بهادارات دولتی ارائه نمودیم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله عدالت اجتماعی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله عدالت اجتماعی دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عدالت اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عدالت اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عدالت اجتماعی :

هدف از عدالت اجتماعی:
هـــــــــدف مااز بـــــحث عداــــلت اجتـــــــماعـی بیـــان آیـات و روایاتــی است که قران کریـــم و
پیشوایان معصوم در آن ها به حفظ حقوق، و مســــــــاوی بودن تمام مردم در برابر قانون، ونفی تبعیض و استثمار و ظلم فرمان داده اند.

اســـلام مکتب عدل و اعتدال است، راه مستقیم است، وامت اسلامی امت میانه وسط اســـــــت، نظام آن عادلانه است ،توضیح آن که اگر شک دارد شمشـیر هم دارد اگر برنامه برای سلامتی بدن میدهد توجه به رشـــــد معنوی و روح ما هم دارد، اگر نـــــماز دارد زکوه هم دارد، اگر تولی و دوستی اولیاء خدا دارد تـــبری و دوری از دشمنان هم دارد، اگر از علم طرفداری میکند از عــــــمل هم پشتیبانی می نماید، اگر ایمــان را مطــــرح میکند عمل صالح را هم در کنار آن لازم می داند،

اگر فرمان به توکل به خدا میدهد دســتور فعالیت و تلاش هم میدهد ،اگر مالکیت را محترم میشمرد قانون منع ضرر و عدم سوء استفاده از مالــکــیت را هم مطرح میکند، اگر دستور عفو میدهد در اجراء حدود فرمان به قاطعیت و اینکه رحم در شما اثر نکند را نیز دارد

.
‍‌خـــدمت امام می گویند فلانی نمازهای با توجهی می خواند میپرسد ‌‌«کیف عقله» طــرز تفکر او چگونه اســت؟ یعنی اگر در عبادت فردی کمالی دارد باید در نحوه تعقل و تفــــکر او هم دقت نمود.
رابطه عدالت اجتماعی با جهان بینی الهی:
یــــک سری شعارهای دهن پرکــن در جامعه است که تا از ریشه ای اصیل مایه نگیرد از مرز شعـــــــار خــــارج نمیشود کلمه عدالت اجتماعی نیز از همان شعارهایی است که تمام رژیم ها از آن دم می زنند و خــود را طرفدار آن می دانند ولی عملاً در هیچ رژیمی شما اثر چشمگیری از آن مشاهده نمیکنــد و این به خــاطر آن است که این شعــار به ریشــه ای متصل نیست.

در اســـــــلام مســـــاوات و بــــرابــــری از ریشـــه هــای عمــیقــی سرچــشمـــه میگـــــیرد از قبیــل اینــکه:
1ـ تمام عالم هستی زیر نظر خدای حکیم است و هرج و مرج نیست تا من هم که جزئـــــــــــی از ایــن عالم هستم به دلخواه خود هر کاری را انجام دهم و فقط خودم مطرح باشم.
2ـ تــمام رفتار و کردار حتی افکارها زیر نظر است و خدای ما در کمــــــین است و همه باید در دادگاه عدل او محاکمه شویم.
3ـ همه ما از خــــاک هستیم و عاقبت همه به سوی خاک بر میگردیم و میان ذرات خاک فرقی نیست تا میان من و دیگری فرقی باشد.
صفحه4،5،6کتاب عدالت اجتماعی
4ـ تمام مردم بندگان خداهستندودوستی آن ها مورد رضای خداست و بهترین مردم خیرخواه تری است.
5ـ تمام (1)
5ـ تمام هستی از مرزو قانون به حقی که آفریدگار برای آن ها مقرر داشته اســــــــت تجاوز نمی کند.
6ـ پدر و مادر همه ما یکی است.

ایــــن تفسیر و تلقی از جهان و انسان که همان جهان بینی الهـــی است مساعدترین زمینه برای پذیرش عدالت است و محیط ورفیق و هوسهاست که این زمینه را از بین میبرد.

عدالت خواهی فطری است :
قرآن می فرماید که ما آشنایی با خوبیها و بدیهــــا را بطور فطری در انسان قرار داده ایـــــــــم.« فالِهمها فجورها و تقویها»‹1›.کودکی را در نظر بگیرید که سیبی به شما می سپارد و می رود آبی می خورد و بر می گردد و همین که می بیند شما کمی از سیب را خورده اید ناراحت می شود با نگاه مخصــوص می خواهد چنین بگوید که من شما را امین می دانستم و سیب اماـــــنت بود و چرا به امانت خیـــــــــــانت کــردید! این معنا در ذهن کودک هست خواه به زبان آورد یا نیاورد.

ملاحظه مـــــی فرمایید که بدی خیانت مسئله ای است که نیاز به معلم و مربی ندارد انسان از احســاس و فطرتی که دارد آنرا بد می داند.عدالت هم از چیزهایی که انسان فطرتاً آن را دوست دارد و دلیــــــل آن ایــن اسـت که حتی ستمگران برای ظلم خود دست به توجیه می زنند و سعی میکنند کار خود را عادلانه جـــــــلوه دهند.گاهی چند نفر با شرکت یکدیگر امکاناتی فراهم می کنند و دست به یــــک دزدی می زنند،ولی بعد از آنکه اموال سرقت شده را به مکان دیگری انتقال می دهند و زمان تقسیم می رسد بهــــم مـــــــی گویند بیائید اموال را عادلانه تقسیم کنیم این سخن گاهی ناخودآگاه گفته می شود و اگر هم به زبان نیاورند قلبأ تقسیم عادلانه را دوست دارند.اگر یکی از شرکاء بخواهد ســـــــــهم زیادتری بــردارد ناراحت می شوند.

همیــشه چنـین بوده که اگر کسی برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و یا برای دفاع از جان و مال و مکـــــــتب و کــشور خود کشته شود ویا جلو ستمگران ایستادگی کند،مورد تحسین جهانیان است.واین نیـــست مگر بخاطر اینکه حمایت از عدل و مبارزه با ظلم خواسته عقلی و طبیعی و فطری هر انسانی است قانون عادلانه تنها در سایه مکتب انبیاء است.
شــاید کمتر جامعه ای باشد که از حق وقانون و عدالت سخن نگوید،و کـــــمتر دستگاه اداره کننده ای است که خود را حامی حقوق و مصالح جامعه نداند ما به بررسی می نشینیم و سئوالاتی را طــــــــرح می کنیم،از جمله:
1ـ کدام قانون می تواند صد در صد عادلانه و از استبداد فردی یا گروهی بر کنار باشد؟

1سوره شمس
کتاب عدالت اجتماعی 7،8،9 صفحه
(2)
2ـ کدام قانون گذار است که هوی وهوس های شخصی او در قانونش اثر نگذاشته باشد؟
3ـ طبق کدام معیار قوانین عادلانه ای مقرر می کنند؟

4ـ از کدام موضع اجتماعی سخن می گویند وحافظ مصالح کدام طبقه و گروه هستند؟
5ـ بر فرض که قانون گذاران از وابستگی های حزبی،قبیله ای،منطقه ای،نژادی وغیره رها باشند از کجا به تـمام ابعاد انسان ها توجه نموده و بازتاب این قوانین دیر یا زود بر ضرر مردم نباشد ما به خاطر همین ســـــئوالات عقیده داریم که عدالت اجتماعی وابسته به قانون عادلانه است و آن جز از راه آفریدگار و مکتب انبیاء امکان ندارد.

عدالت شرط اساسی:
در اســــلام تمام پست های حساس به عهده افراد عادل است،کسانیکه سوء سابقه ای پیش مردم نداشته باشـند و به صلاحیت و پاکی معروف باشند،در دادگستری از قاضی گرفته تا شاهد و منشی همه باید در هر مرحله ای که هستند عادلانه بگویند و بنویسند در نماز جمعه و جماعت باید امام عادل باشد از مرجع تقـــــلید و رهبر انقلاب و مسئول بیت والمال گرفته تا مسئله طلاق و جدایی از همسر در همه این موارد پای عـــــــدالت در کار است،در خبرگزاری تنها به خبر افراد عادل اطمینان می شود.کوتاه سخن آنکه اســـــــــــلام اهمیت خاصی به عدالت داده و آن را در تار و پود جامعه و در مسائل حقوقی واجتماعی و خانوادگی و اقتصادی شرط اساسی دانسته است.

اهمیت عدا لت در روا یات :

«قال رسول الله صلی علیه و آلــه: «عَدلَ ساعه مِن عِباده سبعین قیام لَیلَها و صِیامَ نهارها » (1) پیامبر گرامی اسلام فرمود : یک ساعت عدالت از هفتاد سال عبادتی که روزهای آن روزه و شبهای آن احیاء داشته باشید بهتر است.

خــــد مـــا ت اجــتماعی:

خدمات اجتماعی چنانچه میدانیم از ترکیب دو کلمه«خدمات»و«اجتماعی» تشکیل است.در لـــــغت نامه هــــــــــا معـــــــانی “ Social Services”شــــــــده و مترادف انگلیســـــــــــی آن
مختلفی برای«خدمت»بیان شده است از آن جـــــــمله:کار کردن برای کسی،بندگی کردن،هدیه،تعظیم و نخستین معنی آن«انجام کاری برای کسی» علیرغم اینکه به

1جامع السعادات جلد 2 صفحه 223
کتاب عدالت اجتماعی صـــفحه 10،11
(3)
پسوند«اجتماع» وضوح«خدمت» در رابطه با حداقل دو انسان معنی پیدا می کند و مفهوم جــــدی و عمیق تری به آن می بخشد یعنی خدمتی که در ظرف اجـتماع تجلّی پیدا میکند و در مناسبات انسانی تحقق می یابد.
.
مفهوم خدما ت اجتماعی در متون اسلامی :

قریـب هزار و چهار صد سال قبل،آیین مقدس اسلام،درسی را به مسلمین آموخته است که نمونه های آن بهـــترین سرمشق خدمات اجتماعی واقعی و بدور از هر گونه ریا و منت و آزار و تنها با قصد و نیت الهی برای بشر معتقد و آگاه امروزی است وتجلی آن را در وجود گرانقدرمولای متقیان علی بن ابی طالب(ع)

می توان ســــــــــراغ گرفـــــــت که در تمام دوران خصوصی و اجتماعی و سیاسی خود بهترین یاور و مددکامحرومان و نیازمندان و بی سرپرستان و بی پناهان بوده اند و در حکــــومت پر از عدالت اجتماعی پنج ساله خویش علمی ترین الگو ها را در جهت چگونـــــگی ارائه خدمات اجتماعی به مستضعفین ارائه فرموده اند .
قرآن مجید،در اغلب موارد به خدــــــمات اجتماعی،به قدری دقیق، برنامه همه جانبه را ارائه می دهد که امروزه می توان بهترین الهام بخش کارگزاران مؤســــــــــــــسات رفاهی اجتماعی جامعه اسلامی باشد.
به چند روایت مـــــــــــــی توان برای اهمیت موضوع اشــــــــــــــــــــاره نمود از جمله یکی از آن ها پیـــــامبر اکـــرم(ص):«برترین اعمال از نظر خداوند،خنک ساختن دلهای سوخته تشنه گان و سیر کردن شکم های گرسنه است قسم بر آنکه هستی محمــــد(ص) در اخــــتیار اوست ایمان به من نیاورده آن که سیر بخوابد و برادر مسلمان یا همسایه او گرسنه باشد.»

در مفهوم خدمات اجتماعی از دیدگاه اسلام، به جنبه های روانی نیـــــز توجه فراوانی شده است و رسول گرامی خدا مسرور ساختن مسلمان را محبوبترین عمل نزد خداوند معرفی می کند.حاصل این ســـخن که مفهوم «خدمات اجتــــماعی در اسلام» مفهوم روشن و همه جانبه ای است که در رابطه با گروه های ویژه اجتماعی نظیر ایـــــــــتام،سالمندان،ارحـــام،مستمندان،مساکین،مظلومان و; اهمیت خاص پیدا می کند.

کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام صفحه1،10،11،12،17
(4)
اهـــــــداف خـــدمات اجـــــتماعی :

یــــکی از اهداف خدمات اجتماعی کنترل نفس به عنوان راه رسیدن به هدف،راه رسیدن به هدف چیزی جــــز شناخت و کنترل نفس نیست ودر کوره راه زندگــی دررسیدن به اهداف عالی خلقت کسی موفق است که در این امــــر توفیق یابد.تزکیه نفــــس بدان جهت ضروریست که بر

منشاء،مسیر و غایت هدف هر انسان تأثــــیر مستقـــــــــــیم دارد و بر همین اساس است که شناخت و کنترل نفس در ایدوئولوژی اسلامی،اهمیت فراوانـــی پیدا کرده و مراتب و مراحلی را برای آن مطرح می سازند که نهایت آن «نفس مرضیه» است که هم صاحب نفس و هم خــــــــداوند متعال ازآن ونمودهای عینییش راضی وخشنودند.

در هر حال چیزی که قرآن مطرح می کند نهـاد و درون انسان هاست که هر کس آن را شناخت و کنترل کرد خدا را شناخــــــته است .هنگامی که صحبت از اهداف اجتماعی می شود شناخت و کنترل نفس به عنوان راه رسیدن به هدف مقدم بر نفس قرار می گیرد.کسی که نفس خود را شناخــــــت پی به حقیقت زندگی و خلقت خود خواهد برد و کسی که به حقایق خلقت و آفرینش خویشتن آگـــــــاه شد، اهداف زندگی خود را با اهداف خلقت مطابقت داده و راه تکامل را طی خواهد کرد.

هدف غائی و اهدام میانی(وا سطه ای) در خدمات اجتماع :

هدفی که در خدمات اجتماعی مطرح می شود چیزی جز رستگاری انسان نیست و کلیه اعمال و اقداماتی که در قالب خدمات اجـــــــــــتماعی انجام می گیرد باید در نهایت،زمینه های رستگاری انسان را فراهم بسازد.پس میتوان گفت در خدمات اجتماعی دو نوع هدف مطرح است:
هدف غائی(نهایی) و اهداف میانی(واسطه ای- وسیله ای).
هدف غاـئی همان فلاح و تعالی انسان و اهداف میانی (واسطه ای)،تأمین نیازها و امکانات مادی و معنوی برای رسیدن به هدف نهایی است . یعنی هدف نهایی در خدــمات اجتماعی تعالی و تکامل انسان است و اهداف واسطه ای یا وسیله ای ،اشکال گوناگون خدمات اجتماعی است که می تواند زمــــینه های تعالی خادمین،مخدومین رامهیاسازد .

صـــفحه 38،37،36،35، کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام
(5)

شرایط و اصول خدمــــات اجــــتماعی :

منظور از شرایط و اصول خدمات اجتماعی،عـــبارت از در نظر گرفتن ضوابط و معیارهایی است که ما را در جهت رسیدن به اهداف نهایی یاری می رساند و برعکس بی توجـــــهی به آن باعث از بین رفتن آثار حقیقی خدمت می شود.اصول و شرایط خدمات اجتماعی شامل موارد زیر می شود:
1) ایــــمان:اولین اصل وشرطی که در خدمات اجتماعی مطرح است،توأم بودن ایـــن اعمال با ایمان است.
2)اخـــلاص: اخلاص که شامل اخلاص در نیّت ــ بی ریا بودن در خدمت ــو;.
3) وفـــای به عهد،4) صبـــر و گشاده روئی ،5) صـــداقت ‌،6) رعایت تقــدم و تأخر

آثــــار و نتـــایج خدمات اجتماعی :

الف)آثـــار و نتایج فــــــردی: موجب پاداش حقیقی و اجــــر اُخـــــروی می شود هدف غائـــــــــــــــی در خدمات اجتماعی فلاح و رستگاری یعنی مشمول رحمت الهی قرار گرفتن،تقریب به خدا،دوستی حق تعالی بیان کردیم بنابرین والاترین و عالیــــــترین نتیجه و حاصل خدمات اجتماعی نائل شدن به فیوضات الهی است ـ موجب تزکــــــــــیه نفس و آمرزش گناهان می شودـ موجب قوت قلب و اطمینان از آینده می شودـ موجب بداء می شود ـ موجــــــــــــب افزایش رزق و وسعت روزی می شود.

ب)آثـــــــار اجــــتماعـــی: 1) موجـــــــب ترویج روح اخوت،تفاهم ووحـــــدت درمیان امت اسلام میشود. 2)موجب تامین عدالت اجتماعی وقسط درجامعه میشود.انفاق- احسان- نیکی-نیکوکاری- امداد- تعاون- گـــره گشایی وتوجه به مشکلات اعضاء جامعه درجهت تأمین عدالت اجتماعی تأثیربسزایی دارد.
یک فرما ن قاطع وکامل درآیه 90 سوره نحل تأمین عدالت اجتماعی وقسط وـــــــبرادری را فرا هم می سازد.

عـــدل یعنی مساوات،حدمتوســــــــط،داد،اندازه وحــــــداعتدال; مصدرآن(عداـــت) است که معانی
دادگربودن،دادکردن،انصاف داشــــــتن است وهمچنیین به موارد زیرمعنی شده است که مراد ما را بیشتر میرساند.
ــ عدالت یعنی اقا مه ی قسط و مساوات در حد ســزاواری هرکس ــ عدالت یعنی هر کـــس را به حکم عقل،شرع و عرف در جائی که مستحق آن است قرار بدهیم .
1مکارم شیرازی ــتفسیر نمونه ــ جلد 11 ــصــفحه 366
کتاب مقدمه ای بر عدالت اجتماعی صـــفحه80،79، 43،44،66
(6)
ــ عدالت یعنی میانه روی ،اجتناب ازدوسوی افراط وتفریط درهر امری.
و بلاخره به قول عـلامه طباطبایی رحمت الله علیه، عدالت اجتماعی یعنی این که با هر یک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جایی قرار گیرد که سزاوار آن است.

تکـــــامل اجتمـــــــاعی :

تکامل یعنی کفالت کردن،عهده دار شدن امری،به عهده گرفتن چیزی در عوض کسی و تکامل در باب «تفـــاعل» یک امر متقابل و دو طرفه است یعنی مسئولیت ها و تکالیفی که اعضاء جامعه نـــــسبت به هم دارند، به طور کلی تکامل اجتماعی را می توان در موارد زیر متجلی دید:
تأمین نیازمندان،چاره برای بیچاره گان، اشتغال بی کاری توانمند،سرپرستی یتیمان و بی سرپرســـتان،التیام جراحــــــــــت دل مظلومان و;. رساترین معنی برای اصطلاح تکامل اجتماعی کلام رسول الله است که فرمود:«مؤمن برای مؤمن همچون ساختمانی است که پاره ای از آن پاره دیگر را استوار می دارد.» (1)

با انــــجام این مهم است که جامعه از انسجام و وحدت عینی برخوردار شده و در مقابل شدائد و مصائب استوار خواهد ماند و در صورت عدم توجه به این امر،ساختمان اجتــــــماع بر سر اعضاء آن فرو خواهند ریخت. برای تنظیم بحث مفصل و ارزشمند تکـــــــــــامل اجتماغی و ارائه منسجم آن ناگزیر هستیم که مجموعه مطالب در چهار بخش نسبتأ مستقل مورد بحث قرار دهیم.

بخش اول ــ تکامل اجتماعی به صورت فردی

مراد از تکـــامل اجتماعی در بعد فردی این است که هر یک از اعضاء جامعه اسلامی،در قبال نیازمندان و محرومین جامعه چه وظیفه و مسئولیتی را عهده دارند و با توجه به برنامه ها و رهنمود های احکام اسلامی ،اگر در مــسیر زندگی خود با محرومان و دردمندان مواجه شدند و در جهت رفع نیاز آن ها چه نقشی را باید ایــــــفا بکنند و بیشتر نیازمندان مورد توجه قرار می گیرند.بنابرین با توجه به اهمیت موضوع به چهار گروه از نیازمـــــــــــــــــندان جامعه، که کفالت و امدادهای فردی را طلب می کنند اشاره خواهد شد.

1)ایـتام: یتیم کیست؟ یتیم در عرف جامعه به طفل صغیری اطلاق می شود که یکی از والدین خود را از دســـــــت داده باشد از نظر شرع مقدس اسلام به کودک یا نوجوانی گفته می شود که پدر خود را از دســـــــــــــت داده باشد و از دیدگـــــــــــــاه حقوقــــــــــــــــــــی و

1محمد ابوزهره ــ همکاری اجتماعی ــ ترجمه محمد مهدی جعفری ــ انتشارات اسلامی ــ تهران 1385 ــ صفحه 27
صفحه 86،87 کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام

(7)

قانونـی به فردی که فاقد«ولی»،«تیم»و«سرپرست» باشد گفته می شود. یتیم از نظر اجتماعی که مترادف آن معمولأ اصطلاح«بی سرپرستی» است به این مفهوم به کار می رود که فردی در سنینی پایین تر از 18 سال که به علل مختلف از سرپرستی مؤثر محروم باشد در چنین مواردی ممکن است پدر و مادر در قید حیات باشند ولی هیچ کدام از آن ها به دلیل

جسمانی،روانی،عاطفی یا اخلاقی صلاحیت و قدرت حضانت از او را نداشــــــته باشند اسلام با عنایت کامل به تأثیر خانواده در تربیت فرزندان معصوم بی سرپرست،بهترین محل و مکان نگهداری از ایتام را کانون خانواده معرفی می فرماید و دولت اسلامی نیز در تبعیت از اسلام می بایست حداکثر تلاش خود را در جهت سپردن امور ایتام به خانواده های ذیصلاح به عمل آورد.لازم به تذکر است که در جهت سرپرستی ایتام در دنیای امروز ،چهار روش متداول است:

1)نگهداری ایتام در پرورشگاهها و مجتمع های مسکونی.
2)نگهداری ایتام در خانواده های داوطلب یعنی کودک از طرف مقامات مسئول به خــــــــــانواده های
ذیصلاح سپرده می شود تا مدت زمان محدودی مورد حمایت قرار می گیرد.
3)شبه خانواده که در این سیستم زن و شوهر واجد شرایط به عنوان والدین مصنوعی تعداد محـــــدودی از ایتام را به سرپرستی گرفته بابت آن حقوق از دوست میگیرند.

4)فرزند خاندگی یکی دیگر از موارد نگهداری ایتام می باشد یعنی یک فرزند واقعی از ســوی خانواده پذیرفته می شود و از بعد حقوقی نیـــز مانند فرزند واقعی با او معامله می شود. برای حل مشـــــــــــــکل محرومیت از مشورت روحانیون بهره گرفته می شود.

2)مستمندان(فقـــرا و مساکـــین):

فقر و مـسکنت از مسائلی بوده که از صدر اسلام مورد تئجه بوده و در جهت رفع این مشکل اجتماعی که می تواند منشاء بسیاری از انحرافات و مفاصد فردی و اجتماعی باشد سفارشات مؤکدی بعمل آمده است .بیـــشترین مسئولیت در امور مستمندان متوجه افراد معتقد و متعهد به اسلام است که به صورت داوطلبانه
و ایثار گـــــــــونه از حب مال بگذرند و در خدمت محرومین قرار گیرد از نظر وجوب نیز تأکید بر امت اسلامی است تا با پرداخت وجوهات

صفحه 91،94،95، کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی

(8)
شرعی نظیر زکوه و خمس و کفاره و;درجـــــهت رفع فقـــر و مسکنت همت کنند . باید توجه کرد که اگر حکومت اسلامی اداره کند حق دارد باقوه قهریه این وجوهـــــات را از افرادی که حاضر به پرداخت نیستند وصول کند.
زمانیکه مشکل فقر و تنگدستی با مشارکت و مساعدت مســــــــلمین حل نشد ،حکومت اسلامی موظف می شود تا در این زمینه تـــدبیر لازم را از طریق ارائه برنامه های تأمین اجتماعی اتخاذ نماید. اسلام فقر را موجب کفر می داند و با همان شدتی که با کفر مبارزه می کند با فقر نیز به

مـــــــــبارزه بر می خیزد اگر تنگدســـــــتی و فقر بر انسان فشار آورد و استمرار داشته باشد چه بسا پرده عفاف و حجب دریده شود و فقیر،سائل گردد و دست طمع پیش مردم دراز کـــــند. فقر می تواند انسان را به خیانت ،دروغ ،جدایی از حق و در نهایت به کفر بکشاند و فقر شدید موجب عدم تعادل روانی و باعث سرگردانی عقل می شــود. با روایتی زیبا از مولای متقیان این مطلب را به پایان میبریم میفرماید:«هیچ فقیـــــــــــری فقـــر و گرسنه نگشت مگر آنکه توانگری با آن توانگر و کامیاب شد.»(1)

3)مظلومان و ستمدیده گان:
عواملی نظیر حب زیاد مال،سود طلبی،خصومت و کینه توزی،جــــــــاه طلبی و خود بینی که از سستی و ضعف ایمان سرچشـــــمه می گیرد، از انگیزه های ظلم و ستم بر دیگران است در رابطه با اهمیت عدل و عدالت و رفع ظلم از دیگران همین بس که هدف از بعثت انبیاء الـــــــهی تحقق آن بوده و اساس تقوا،بر عدالت استوار است وعادل دوست و مقرب خداوند می باشد.
جـــزای ظالم و همدست او عذاب ابدی و دردناک بوده و دشمن خداوند متعال معرفــــی می شود.یاری مظلوم یعنی طرفداری از حق و عینییت بخشیدن بر عدالت،استمداد از ستم دیده نشانه ای از ایمان و اعتقاد به احکام الهی.در زمان مظلومیت تندی و پرخاش مجاز است یعنی کسی که مورد تعدی و تجــــاوز قرار گرفته به منظور دادخواهی و تظلّم،حق دارد فریاد بلند کند و استمداد طلبد.
4) بــــلا دیدگان و مصیبــــت زدگــــان :
سیل ،زلزله،جنگ،قحطی،خشکسالی،آتش سوزی،ورشکستگی،درراه ماندگــــی و این قبیل گرفتاری ها ممکن است از چهار جهت متوجه انسان ها بشود.یکی از جهت معصیت های خرد و کلانی که خود و یا دیگران مرتکب می شوند و عقوبت این قبیل انحرافات ،در زندگی دنیوی به صورت های قحـــــــــطی ـ خشکسالی و;تجلی می کند. دوم اینکه از جهت مسابقات تسلیحاتی و جاه طلبی و سلطه ئی دولـت های بزرگ،گرفتاریهای خانمان سوزنظیر جنگ،گرسنــــــگی دامنگیر ملت ها می شود.سوم از لحاظ زندگی مدرن و پیشرفته صنعتــــــــــــی که درموارد زیادی انسانها در قالــــــــب این قبیل تشکیلات،خود نقش

.غلامرضا بیات ـ اسلام در مبارزه بنیادین با فقر ـ بدرـ تهران ـ صفحه 69
صفحه 99،106،107 کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی

(9)
مـهره ای از ماشین غول پیکر را بازی می کنند. و در عصر حاضر مواردی از مصائب و گرفتاری ها از این جهت ناشی می شود مثل انواع معلولیت ها که خانواده ها را از لحاظ عاطفی،اجتـــــــماعی و اقتصادی با بحران رو به رومی سازد
و بالاخره جهت چهارم از نظر فردی است و در اثر عوام

ل مختلفی نظیر تنبلی،سهل انگاری،بی توجهی،; مشکلاتی را متوجه برخی انسان ها می کند.
خـــداوند متعال در آیاتی از قرآن مجید سفارش این قبیل انسان های دردمند را در هر یک از چهار مورد فـــوق اند که دچار مصیبت شده باشند به ما می فرماید که یار و مددکار آن ها بوده از احوال آن ها غافل نشویم.

بخش دوم ــ تکامل در گــــــروههای اجتماعی :

جامعه اسلامی و اصولأ هر جامعه ای،از اجتماعات کوچکتر تشکیل می شود که در مباحث جامعه شناسی ،از این قبیل اجتــــــماعات ،با عناوینی نظیر گروه های نخستین و ثانوی یاد می شود این گروه ها به دلیل سرنوشت اهداف و زمیــــنه های گوناگون مشترکی که دارند از انسجام بیشتری برخوردارند و زمینه های تعاون و همیاری در بیــن آنها زیادتر است . مکتب متعالی اسلام در بعد تکامل اجتماعی ،جامعه را که در قالب گروههای اجتـــــماعی اولین و ثانوی زندگی می کنند به انجام وظایف و تکالیف ارزشمند امداد و حمایت تــشویق و ترغیب و حتی در مواردی به پرداخت نفقه و ارائه برنامه های حمایتی جنبه وجوب می دهد. گروههای اجتماعی شامـــــل : الف ، حق والدین ـ ب ، صله رحم ـ ج ، حق همسایه

بخش سوم ــ تکامل اجتماعی در بعــــد عـــــامه (عمومی ـ جمعی) :

چگونگی حیات اجتماعی مستقیمأ به روحــیه تعاون ،همیاری و میزان همبستگی اعضاء آن بستگی دارد ، هر اندازه روحیه معاضــدت و همکاری ، ما بین افراد و گروههای جامعه بیشتر باشد وحدت و انسجام در آن عینـــــیت بیشتری می یابد همان گونه که کلام الهی بما می آموزد،در یک جامعه اسلامی ،اعضاء آن برادر دینی هـمدیگر هستند(گو اینکه در اصل از یک پدر و مادر به وجود آمده اند) و لذا باید همواره در این جا تفاهم و مودت بین همدیگر سعی نمایند که این امر نشانه بارزی از تقوای عملی است.

اگر در دستورات و احکام اسلامی تعمق کنیم متوجه خواهیم شد که اکثریت قریب به اتفــاق این احکام ، مبنای اجتماعی دارد یعنی بعضی از این دستورات ،نظیر جهاد،خمس،زکوه، امر به مـــــــعروف،تولی و تبری،فقط در ظرف اجتماع معنی پیدا می کند.علاوه بر این فردی ترین و خصـــوصی ترین عبادات،نظیر نمازهای فردی و روزه نیز به گونه ای نمود اجتماعی پیدا می کند.

صفحه 114،117،137کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی
(10)

بخش چهـــارم ــ تکامل اجتماعی و مسئولیت دولت اسلامی :

در زمینه تکامل اجتماعی ، وظیفه اساســـــی و سنگینی متوجه حکومت اسلامی است و تدبیر در نحوه ی اداره جامعه و سرپرســـتی امت اسلامی ،یکی از عمده ترین برنامه های نظام اسلامی بوده است. در مواقع عادی وظیفه عـــــمده دولت در مورد خدمات اجتماعی،هماهنگی،نظارت و کنترل بر اموری است که از طرف اعضـــــــــاء جامعه به اجرا در می آید ولی در مقاطع و زمان های خاص،دخالت و سرمایه گذاری مستقیم دولت اجتناب ناپذیر می شود.

مؤسسات خــدمات اجتماعـــی و اقسام آن :

به طور کلی مؤسسات خدمات اجتماعی را می توان در چند گروه زیر تقسیم بندی کرد:
1) سازمان های دولتی خدمات اجتماعی:که در قالــــب تشکیلات رسمی دولت در زمینه تکامل اجتماعی ایفای وظیفه می کنند.در این گروه می توان از مؤسسـاتی نظیر سازمان بهزیستی کشور(وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ) ، سازمان بازنشــــــــــستگی(وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشـــــور) ،سازمان اوقاف و امور خیریه(وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)نام برد.این سازمان ها علی رغم وابستگی شان به یک وزارتـــخانه،از نظر تشکیلاتی و حقوقی،دارای استقلال هستند.

2) سازمان های مستقل خدمات اجتماعی: در این زمینه می توان از سازمان های تامـــین اجتماعی نام برد که به عنوان یک تشکیلات مستقل، مسئولیت های مربوط به بیمـــه های اجتماعی را به اجرا در می آورد.و همچنـــین جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را نیز می توان در این ردیف قرار داد 3)سازمان ها عــام المنفعه خدمات اجتماعی
می توان از دارلایتام ها،مراکز خیریه،صندوق های قرض الحسنه و نظایر آن نام برد که معمولأ توسط افراد و گروههای خیر خواه و انسان دوست به وجود می آید.
4) نهادهای انقلاب اسلامی

که عمومأ بعد از انقلاب بوجود آمده اند بحث راجع به سایر سازمان های اجتماعی را به موضوعاتی نظیر رفاه و تامین اجتماعی واگذار می کنیم.

صفحه 177،180، کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی

(11)

طبیـــعت عدا لت اجتماعی در اسلام :

ما قبل از طرز فــــــــــکر کلی اسلام،درباره ی «هستی و زندگی و انسان» هرگز نمیتوانیم حقیقت عدالت اجتماعی در اسلام را بفهـــــمیم،زیرا عدالت اجتماعی چیزی جز یکی از فروع این اصل بزرگ، که تمام تعالیم اسلام بدان بر مـــیگردد،نیست. اســــــلام که اداره ی تمام جوانب زندگی انسانیت را بعهده گرفته است،بهیچوجه مشکلات گوناگون زندگــــــی را بی دقت حل نمیکند،و آنها را مسائل متفزق و مختلف نمیداند، زیرا اسلام یک طرز فکر کلی جمع الاطرافــــــــی درباره هستی و زندگی و انسان دارد که همه فروعات و تفصیلات بدان بر میگردد و همه نظریات و قوانیـن و حدود و عبادات و معاملات خود را بدان پیوسته میدارد که تمامی آنان از این طرز فکر کلی و جامع الاطراف سرچشمه می گیرد و برای مســــائل جدید،بنظر بدوی زود گذر نمی نگرد و یک مشـــکلی را بدون در نظر گرفتن مشکلات دیگر، اصلاح و حل نمیکند.

شناسائی این طرز فکر کلی اسلام برای شخص محقق؛ درک اصــــول و قواعد آنرا آسان میسازد و بر اثر آن بخوبی میتواند موارد جزئـــــــی را به قوانین کلی برگرداند و با لذت و نشاطی تتبع عمیقی از حدود و روشهای آن بعمل آورد و بیــیند که چگونه آن قوانین،کامل و بهم آمیخته بود و مجموعه تجزیه ناپذیری است،و هر عمل ثمر بخشی که برای زندگی انجام میدهید،همه با تکامل اجزاء و اصول آنست و یگانه راه بررسی شخص تحقیق کننده درباره اسـلام اینستکه اول طرز فکر کلی

اسلام را درباره ی هستی و زندگی و انسان بدست آورد،سپس از نظریه ی اســــــــــــلام درباره ی حکومت یا ثروت یا روابط بین المللی و افراد،کاوش نمایند چه اینها فروعی است که از آن فکر کلی سرچشمه گرفته و بدون آن درست و عمیق مفهوم نمیگردد.

فلســــــــــــــفه ی واقعی و حقیقی اسلام را نباید نزد ابن سینا و ابن رشد و فارابی و امثالشان؛از کسانیکه اسم«فلاسفه ی اسلام»بر آنها اطلاق می شود،طلـــب نمود،فلسفه ی اینان همه سایه هائی از فلسفه ی یونان است که بحسب حقیقت با روح اسلام بیگانه است فکر اصیل و کلی اسلام را درباره اصول نظری آن باید از قرآن و حدیث و سیره و روشهای عملی پیغمبر (ص) جستجو نمود و اینها خود برای هر کسی که اهل بحث و دقت بوده و در صدد فهم فکر کلی اسلام که مصدر تعالیم و قوانین و معاملات آنست باشد،کافی است.
اســــــــــــــــــلام رابطه ی بین خالق و مخلوق،و هستی و حیات وانسان،و پیوند بین انسان و روح وی،و فردواجتماع؛وفردودولت،و بین همه ی ملل جهان،و بین نسلی با نسلهای دیگر و غیره را در بر دارد و همه ی اینها را به یک فکر کلی و جامع که حدودش در فروع و تفصیلات ملاحظه می شود،مربــوط نموده و همین فلسفه ی اسلام است و من میخواهم آن را «طرز فکر اسلام»بنامم
.
صفحه 69،70 کتاب عدالت اجتماعی در اسلام

(12)
فلسفه ی اسلام :

انسانیت روزگاران درازی گذرانید در حالَََََـیکه راهی به یک فکر کامل درباره ی خالق و مخلوق و هستی و زندگی و انسان نداشـــــــــــــــــت زیرا هنوز آماده فهم چنین فکری نگشته بود;تا اسلام ظهور کرد.
اما ارتباط بین خالق و مخــــلوق(هستی و زندگی و انسان) بتمام معنی در باطن اراده ی مستقیمی می باشد که تمام موجـــــــودات از آن پــــــــــــــــــیدا می شود:«انما امره اذا اراد شیئأ ان یقول له:کن فیکون(1)(فرمان خدا در وقتیکه چیزی اراده کند این اسـت که بدو بگویید:باش پس می باشد).پس بین خالق و مخلوق هیچ قوه یا ماده ای واسطه نیست ،تمام موجــودات از روی

اراده ی مطلقه او بدون واسطه پیدا میشوند و با اراده مطلقه او محفوظ میباشند و با نظـــــــــم خاصی سیر می کنند:«یدبر الامر یفصل الایات»(2)(امور را تدبیــــــــر می نماید و آیه ها را تفصیل میدهد).«و یمسک السماء ان تقع علی الارض الاباذنه»(3)(و آســــــــــــمان را از افتادن بر روی زمین نگه میدارد مگر آنکه خودادن دهد).
راه تــــــوحید :

اسلام دیــــــــن یگانگی و وحدت بین تمام نیروهای جهان است،پس مسلمأ آن،دین توحید است،توحید خدا،و توحید همه ادیان در برابر دین خدا،و توحـــــــید پیمبران در بشارت دادن به این دین یگانه از بدو پیدایش حیات(4)«ان هذه امتکم امه واحدهو انار بکم فاعبدون»(5)(مسـلمأ این امت شما است یک امت،و من خدای شما هستم پس مرا عبادت کنید) 
اسلام دین وحدت بین عبادت و معامله و عقیده و روش،و روحــــــیات و مادیات،وارزشهای اقتصادی و معنوی،ودنیاوآخرت،و زمین وآسمان میباشد واز همان وحدت بزرگ که قوانین و فرائض ومبانی وحدود و نظریات او در باره ی ســـــــــــیاست حکومت ومال و درباره ی پخش سود و زیان،و در باب حقوق و واجبات؛صادر میــــــــــگردد و سائر جزئیات و تفاصـــــــــــیل هم در همان اصل بزرگ مندرج است.

وقتی ما این طرز فکر کلی را درواقع نظریه های اسلام درباره ی جـ«هان و زندگی و انســــــــان فهمیدیم مبانی اساسی آنرا درباره عدالت اجتـــــــماعی در اسلام،درک خواهیم نمود.
بنابراین عدالـــت اجتماعی قبل از هر چیز یک عدالت انسانی عامی است نه یک عدالت اقتصادی محدود پس در این صـــــــورت است که شامل تمام مظاهر زندگــی وهمه جوانب فعالیت در آن میشود چنانچه ادراکات و روش و وجدانیات و حواس درونی را نیز در بر گرفته است .

1سوره یس آیه 82 2 رعد آیه2 3 حج آیه65 4 به کتاب «التصویر الفنی فی القرآن» بقلم مؤلف،فصل«القسد فی القرآن»مراجعه شود. 5سوره انبیاء 92
صفحه 71،81،82 کتاب عدالت اجتماعی در اسلام
(13)
ارزشـــــــــهائی که مشمول این عدالت است ارزشهای اقتصادی فقط و یا بطور کلی ارزشهای مادی تنها نیست بلکه ترکیبی از ارزشــــهای معنوی و روحی و مادی است.
و همانگاه که مسیحیت دستخورده انسان را فقط از دریچه ی هــــــــدف های روحی آن می نگرد و می خواهد هواهای جسمی او را بخاطر هدفهای روحی منکوب نماید و همان گاه که کمونیستها از دریچه ی حوائــــــــــج مادی محض؛به انسان می نگرند و به انسانیت بلکه به تمام عالم از نظر مادی فقط ،نگاه می کنند،اسلام انسان را وحدتی می بیند که هدفــــــهای روحیش از هواهای جسمی

آن جدا نیست و حوائج معنویش از حوائج مادی آن جدا نمی باشد و به جهان و حــــــیات هم با همین نظر که هیچ گونه تعدد و تفرقه ای ندارد،می نگرد. و همین مطلب،مبداء جدائی میان کمونیسم و مسیحیت و اسلام است.

سپس ،این مطلب نیز دانسته شود که زندگی در نظر اسلام ؛ مهربانــــی و مودت و تعاون و تکافل است و اصول و روشهای آن بیان و روشن شده و آنرا بین مسلمانان بطور خصوص؛ و بین همه ی افراد بشر بطور عموم،محقق نموده است ،زندگی در نظر مسیحیت بر پایه ی قانون روشن و کاملی استوار نیست،مقارن با همین دو نظریه،نظزیه کمونیسم درباره زندگی، تنازع و جنگی است بین طبقات که به پیروزی یک طبقه دیگر منتهی می شود ،و در نتیجه رؤیای بزرگ کمونیسم تحقق می یابد.
و از همین جا معلوم می شود که:مسیحیت خواب و رؤیائیست در عالم نقش و خیال محـــــض که از افق آسمان؟خود را برای بشریت بطور اشاره نشان می دهد.و اسلام همان صبر جاویدان انسانیت است که در حقیقتی مجسم گشته و در زمین زندگی می کند،و کمونیسم هم کینه ی بشریت که گاهی،در میان یکی از نسلهای بشر پیدا می شود!
راه تحـــقق عدالت اجــــــتماعی :
اسلام در تحقق دادن عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ:
1ــ وحــــدت همه جانبه متناسب و متعادل 2ــ تکامل عمومی بین افراد و اجتماعات،پیش می رود البته عناصر اساسی فطرت انسانی را نیز در نظر داشته و طاقت و نیروی بشری را از نظر دور ننمــــــــوده است.

قرآن کریم درباره ی انسان می فرماید:«و انه لحب الخیر لشدید»(1)(حتمـــی است که او در دوستی مال سخـــــــت است)دوستی مال برای خود و وابستگان خود،درباره ی بخل فطری و طبیعی انسان مـــی فرماید:«واحضرت الانفس الشح»(2)(بخل به حـــــــضور نفسهای مردم خوانده شده).پس بخل برای همیشه در نفوس حاضر است! و در قرآن برای این فطرت بشری یک نقش مـــطابق با اصول فنی و اعجاز آوری وارد شده:( بگو اگر شما مالـــــــک خزینه های رحمت خدای من بودید از ترس مخارج امساک میگردید و انسان بخیل اسـت)

1عادیات آیه 8 ،2نســـاء 128
صفحه 83،84 کتاب عدالت اجتماعی در اسلام

(14)
(1)این گفته ی قرآن هنگامی است که بیان می کند که رحـــمت خداوند وسعت داشته به هر چیزی می رسد پس با این وســــعت رحمت و آن امساک منتهای بخل را در فطرت بشرــ اگر بدون تهذیب بماندــ روشن می نماید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی عددی جریان دربادخان و بادخور تک سویه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله شبیه سازی عددی جریان دربادخان و بادخور تک سویه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی عددی جریان دربادخان و بادخور تک سویه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی عددی جریان دربادخان و بادخور تک سویه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی عددی جریان دربادخان و بادخور تک سویه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

علی هوشمندآیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده:

هنگامی که باد در اطراف ساختمان جریان می باید یا از یک طرف آن وارد و از طرف دیگر خارج می شود باعث تهویه طبیعی می شود بادخان ها را می توان برای بیرون راندن هوا از ساختمان و بدنبال آن فراهم ساختن شرایطی جهت ایجاد یک جریان طبیعی هوا مورد استفاده قرار داد بادخورها نیز می توانند هوای بیرون را جمع کرده و آن را در فضای داخلی ساختمان رها کنند ترکیبی از بادخان ها و بادخورها نیز می تواند بشکل طبیعی شرایط دریافت و بیرون راندن هوا را ایجاد نمایند دراین مقاله بعد از بیان نحوه عملکرد بادخورها و بادخان ها با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی نحوه عملکرد آنها پرداخته ایم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون :

پیشینه و مبانی نظری بررسی مناسبات شهر و روستاهای پیرامون

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

2-1 ادبیات تحقیق 11

2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعه شهر و روستا 11

2-2- تعریف و مفهوم شهر 15

2-2- 1 مفهوم شهر از دیدگاه تاریخی 16

2-2-2 مفهوم شهر از دیدگاه اجتماعی 16

2-2-3 مفهوم شهر از دیدگاه اقتصادی 17

2-2-4 مفهوم شهر از دیدگاه آماری 17

2-2-5 مفهوم شهر از نظر نوع معیشت 19

2-2-6 مفهوم شهر از دیدگاه منظر خارجی و سیمای آن 19

2-2-7 مفهوم شهر از دیدگاه جغرافیایی 20

2-2-8 شهر و روستا و تقسیم کار 21

2-2-8–1 تمرکز و انزوا 22

2- 3 تعریف و مفهوم روستا 22

2-3-1 وحدت روستا 25

2-3-2 خصیصه های روستا 25

2-3-3 تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی 26

2-4 تفاوت های ساختاری بین شهر و روستا 27

2-5 تعریف حوزه و منطقه نفوذ 29

2-6 عوامل مؤثر در برقراری روابط شهر و روستا در ایران 31

2-7 نقش عوامل طبیعی در برقراری روابط شهر و روستا 32

2-8 نقش عوامل اقتصادی در برقراری روابط شهر و روستا 44

2-9 نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در برقراری روابط شهر و روستا 54

2-10 نقش عوامل سیاسی و اداری در برقراری روابط شهر و روستا 57

2-11 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………60

2-1 ادبیات تحقیق

2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعه شهر و روستا

مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا به منظور درک مسائل شهرگرایی و پیدایش راه حل های مناسب جهت برقراری یک روند توسعه متعادل شهری و روستایی ضروری به نظر می رسد، انجام پژوهش هایی در این زمینه در مناطق شهری و روستایی ما را برای درک و فهم پدیده واقعی که امروزه با آن موجه هستیم کمک خواهد کرد و از اختلاف شدید مزایای اقتصادی، اجتماعی شهر و روستا که در حال حاضر رو به افزایش است خواهد کاست.

شهرنشینی همیشه مسائل بنیادی و جنبی زیادی با خود همراه داشته است. این پدیده زمان با ابعاد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که تجسم فضایی و تبلور فیزیکی حضور انسان در محیط است، امروزه به یکی از پیچیده ترین فضاهای کالبدی و عملکردی تبدیل شده و هر روز مسائل و پرسش های تازه ای را در ارتباط با علت وجود و مکانیسم حیات خود مطرح می سازد. اینکه شهرها چگونه پا می گیرند و براساس چه روابطی به حیات خود ادامه می دهند و نیروی محرکه پویایی عظیم آنها چیست و یا اینکه عوامل محیطی در مکان یابی آنها تا چه حد مؤثر بوده است و به زبانی ساده جاذبه های شهرنشینی در چه نهفته است، از جمله پرسش هایی است که تنها به طور جسته و گریخته مورد بررسی قرار گرفته و هنوز پاسخی درست و مبتنی بر یافته های علمی بدان داده نشده است.

در پیدایش و شکل گیری شهرهای شرقی در خاورمیانه به طور عام و ایران به طور خاص عوامل متعددی مانند عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اتکاء به شرایط مساعد محیط طبیعی و حوزه های نفوذ شهری که عمدتاً روستاها هستند، نقش مؤثری داشته است. در خاورمیانه مناطق مساعد طبیعی برای کشاورزی و سکونت یکجانشینی به واحدهای بزرگ و کوچک و یا نوارهای کاملاً باریک منحصر می شود در حالی که گستردگی فضاهای سکونتی و معیشتی در اروپا و حتی هندوستان و چین از ویژگی های چشم‎انداز جغرافیایی آنهاست، «به عقیده ویرت که مطالعات وسیعی درباره شهرهای شرقی دارد، حوزه نفوذ کشاورزی مربوط به شهرهای شرقی اغلب به مراتب مشخص تر از شهرهای اروپایی است، بسیاری از شهرها، مرکز یک محدوده معین طبیعی و جمعیتی اطراف خود هستند که پیرامون آنها را اراضی بایر، دیم زارها و یا بیابان ها در برگرفته است». «در ایران نیز فضاهای حیاتی عمدتاً در جایی شکل گرفته که یا بارندگی کافی داشته و یا اینکه امکان آبیاری از طریق روشهای سنتی یعنی قنات، چاه و چشمه برای تأمین آب وجود داشته است که ویتفوگل آن را با اصطلاح «تمدن آبی» برای مشرق زمین توصیف کرده است (رضوانی، 1381، ص3 ).

شهرهای شرقی واقع در مسیر کاروان ها بیشترین شهرت را در این رابطه کسب کرده اند. «البته درهیچ زمانی ضروریات زندگی این شهرها از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی از طریق تجارت خارجی یاکاروان ها تأمین نمی شد بلکه برای تأمین این قبیل مواد به نواحی روستایی پیرامونشان متکی بودند (پیران و رضایی، 1368، به نقل، ص33)».

گروهی بر این باورند که شهر در وهله اول مکان مرکزی مناطق روستایی کشاورزی اطراف خود است، وجه تمایز بنیادی شهرهای شرقی و مغرب زمین نیز در زمینه روابط آنها با حوزه نفوذ شهر است. «در شرایط عادی، شهرها در حوزه نفوذ مستقیم خود، چهار ارتباط مشخص تکرار شونده با روستاهای پیرامون خود برقرار می کنند. برخی از این ارتباط ها نقش برجسته ای دارند. انتقال مازاد کشاورزی از روستا به شهر، جابجایی ناپایدار نیروی انسانی از روستا به شهر، عرضه کالاهای مصرفی و انواع خدمات از شهر به روستا و جابجایی محدود و ناپایدار نیروی کار از شهر به روستا از مهمترین این ارتباطات است (رئیس دانا، 1379، ص29)».

در مورد شهرهای شرقی عقیده بر این است که این شهرها بیشتر گیرنده هستند تا دهنده. گرچه این پدیده از ویژگی های شهرهای شرقی است اما به این نکته نیز باید توجه کرد که در دوره های مختلف تاریخی، شهر در مشرق زمین به عنوان یک مرکز فعال سازماندهی و توانمند، بخشی از تحولات زمان را به حوزه نفوذ خود نیز انتقال داده است. مباحث این مناسبات اساسی، نظریه های سرمایه داری بهره وری را در ارتباط با عملکرد شهرهای شرقی تشکیل می دهند که سالها محور مباحث جغرافیایی به ویژه از دهه 1960 در مکتب جغرافیایی آلمان بوده است. پل سینجر معتقد است که برای درک مسئله پیدایش شهر ابتدا باید تفاوت و رابطه شهر و روستا را بررسی کرد، وی می گوید روستا با اتکاء به طبیعت خویش خودکفاست. در صورتی که شهر به عنوان محل طبقه حاکم و مقر قدرت برای رفع نیازهای اولیه خود محتاج به روستاست و با اتکاء به پسکرانه و یا منطقه وابسته به خود رشد می کند. بررسی روابط شهر و روستا در گذشته نشان می دهد که این روابط چندجانبه بوده و کنش های متعدد و دوجانبه ای میان آنها وجود داشته است. از نقطه نظر فرهنگی تفاوت های زیادی میان شهر و روستا وجود داشته است، ضمن اینکه مشترکاتی نیز میان فرهنگ شهری و روستایی قابل تشخیص است. «همبستگی روستاییان با اهالی شهرها در اغلب موارد برپیوندهای مذهبی و فرقه ای استوار بوده و عوامل مذهبی همانگونه که باعث گروه بندی شهروندان دربرابرهم می شد، همکاری وهمبستگی اجتماعی آنان رانیزباروستاها فراهم می ساخت (سلطان زاده، 1365، ص232).

حکومت‎ها در ابتدا به حفظ نظم و گرفتن مالیات و پاره ای امور دیگر می پرداختند. «با پیچیده تر شدن نظام‎های اجتماعی و سیاسی کار حکومت ها هم، وسعت گرفت و تعدادی از وظایف دولت در مفهومی که امروزه می شناسیم بر عهده حکومت افتاد به طوری که رفع حوایج شهری براساس اصول و ضوابط معین کاری و تدوین چارچوب حقوقی آن از وظایف حکومت به شمار می آمد. در دوره ای که تفکیکی میان حکومت و دولت نبود هر چه به عقب برگردیم به قدرت حکومت افزوده شده و از اختیارات کارگزاران اجرایی (دولت) کاسته می شود»( قهاری، 1364، ص12). این وضعیت تا انقلاب مشروطیت ادامه داشت و با سست شدن جامعه فئودالی کم کم دولت در کنار حکومت شکل گرفت. «روی کار آمدن نظام متمرکز پهلوی تغییرات عمده ای را در نظام های سیاسی قبلی به وجود آورد. این دگرگونی ها برخلاف سنت دیرین نه بر اثر فشار نظامی بلکه به دنبال یک سلسله تاکتیک های سیاسی انجام گرفت و موجب تضعیف نظام های ایلی و قبیله ای شد، در مقابل، عناصر شهرنشین (تجار و پیشه وران) به لحاظ قدرت مالی و منزلت اجتماعی جای آنان را گرفتند (راهنمایی، 1369، ص25).

تصادفی نیست که «در جامعه قاجاریه در انقلاب مشروطیت حتی خوانین ایلات شرکت فعال و مستقیم داشته زیرا منزلت اجتماعی آنان به خطر افتاده بود و برای حفظ موقعیت و منزلت اجتماعی و حیثیت خانوادگی سعی و تلاش می کردند تا به سوی قدرت بخزند. از خصوصیات بارز این پدیده توسعه شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و پیدایش گروه ها و طبقات جدید اجتماعی در شهرها بود». جریان تجدد و فرهنگ مآبی به خصوص پس از مشروطیت، اقتصاد سرمایه‎داری، انقلاب سنعتی و عناصر متعددی که به صورت زنجیروار به یکدیگر وابسته بودند نیز در تمام شئون اقتصادی و سیاسی، اجتماعی ایران رفته رفته اثرات خود را در روند شهرنشینی برجای نهاد و به صورت ناموزون توسعه فضایی و رشد سریع شهرها را موجب گردید. شهرهای بزرگ و متوسط ایران هم، صحنه ی درگیری ها و سازش های فرهنگی با غرب بودند و دگرگونی های فرهنگی در چشم انداز زیستی و فرهنگی آنها به خوبی مشهود است. از تغییراتی که در طول نیم قرن اخیر در شکل گیری و گسترش شهرهای ایران روی داده است این است که در جوار بافت سنتی شهرها، خیابان های جدید احداث شده اند و عرضه خدمات و کالاهای نوع غربی به تناوب در آنها دیده می شود. «تصمیمات و کنش های دولت نیز تأثیرات خود را به طرق مختلف بر سیمای شهر بر جای نهاد». به مرور که وظایف دولت ها بیشتر شده، کارهای جدیدی از جمله امور رفاهی شهرها را نیز به عهده گرفتند و شهرداری به صورت یک نهاد اداری و به عنوان یکی از سازمان های اجرایی نوپای دیگر به تشکیلات اداری افزوده شد. بدین ترتیب با افزایش جمعیت شهرها سازمان های اداری شکل گرفتند و هر یک در رابطه با وظایف خود در گسترش و شکل گیری شهرها ایفای نقش می نمودند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تحقیق اجرای ساختمان بتن

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحقیق اجرای ساختمان بتن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اجرای ساختمان بتن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق اجرای ساختمان بتن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اجرای ساختمان بتن :

دیوار چینی
1- دیواری که از آجر فشاری یا با سنگ مخلوط و یا با مصالح دیگر با ملات ماسه سیمان یا ماسه آهک ویا ملات باتارد چیده شده .
2- نمای دیوار را می توان از ابتدا با نما سازی خارجی پیوسته ساخته و به تدریج بالا ببرد بطوری که هر رگ آجر چینی قسمت جلوی کار آجر تراشیده گذارده و پشت آنرا از آجر فشاری یا مصالح دیگر می چینند.که ضخامت و مقاومت هر دیوار بستگی به نوع کار بری آن دارد .که در این ساختمان بیشتر دیوار چینی هابه وسیله آجر لفتون و آجر فشاری انجام گرفته.

نحوه شمشه گیری
ابتدا بالای یکی از گوشه های هر قسمت ساختمان را مقدم گرفته و یک کروم گچی به یک زاویه نصب می شود، سپس
شاغولی آن کروم را به پایین ارتباط داده کروم دیگری به پایین متصل می سازد بعد خط گونیا 90 درجه را به زاویه های دیگر انتقال داده به طوری که عمل کروم بندی چهار گوشه هر قسمت را زیر پوشش دهد بعد ریسمانی به بالای هر قسمت روی کروم ها گرفته و هر دو متر یک کروم به زیر ریسمان به وجود آورده که این عمل پایین نیز انجام می شود بعد کروم های قسمت وسط و گوشه ها از بالا به پایین با شمشه چوبی یا آلومینیومی شمشه گچی گرفته روی کروم گچی که سرتاسر ارتفاع دیوار را در چند قسمت گرفته از ملات گچ و خاک یا ماسه سیمان می پوشانند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مفاهیم و روش های محاسبه بتا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مفاهیم و روش های محاسبه بتا دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مفاهیم و روش های محاسبه بتا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مفاهیم و روش های محاسبه بتا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مفاهیم و روش های محاسبه بتا :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

دو روش عمده در تخمین هزینه سهام عادی وجود دارد که عبارتند از مدل سود سهام تقسیمی با فرض رشد ثابت ، که محبوب شرکت هایی است که سود تقسیمی آن ها برای همیشه با نرخ مرکب g افزایش یابد و روش دوم الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که یکی از مراحل اجرایی آن محاسبه ضریب ده تا به عنوان شاخصی برای ریسک سهام شرکت می باشد و این روش برای تمام شرکت ها قابل کاربرد است. با توجه به اهمیت محاسبه بتا در این روش، در این مقاله به ارائه روش های مختلف محاسبه بتا پرداخت شده و ضریب بتا نیز نشان دهنده این است که اگر ضریب بتای یک سهم یک باشد، کوواریانس بازده آن سهم و باز به پرتفوی بازار با هم برابر هستند و به عبارت دیگر ریسک سیستماتیک آن سهم برابر با ریسک سیستماتیک شاخص بازار است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه کلر باقیمانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه کلر باقیمانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه کلر باقیمانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه کلر باقیمانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه کلر باقیمانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی –

چکیده:

آب یکی از اساسی ترین نیاز موجودات زنده بر روی زمین است و بدون آن ادامه زندگی برای هر موجودی غیر ممکن بوده ودر مراحل مختلف تامین و توزیع در معرض آلودگی ( ورود میکروارگانیسم های بیماریزا از جمله حصبه و شبه حصبه، 😉 می باشد بنابراین برای تهیه آب سالم و جلوگیری از اپیدمی از روش های مختلف تصفیه آب بخصوص حذف عوامل بیماریزا از واحد کلر زنی که اغلب در مراحل مختلف تصفیه خانه آب و شبکه توزیع قرار دارد استفاد ه می نمایند . جهت تعیین مقدار کلر باقیمانده در شبکه های آبرسانی شهری از روش های مختلف از جمله ارتوتولیدین و DPD می توان استفاده کرد .
: پس از هماهنگی با کارشناسان بهداشت محیط استان، کلاس های بازآموزی یک روز برای کلیه کاردان ها و کارشناسان بهداشت محیط ( جهت حصو ل به اطلاعات یکنواخت ) استان تشکیل گردد که بعد از توجیح طرح و اهداف آن به مراکز بهداشت خود در شهرستان مراجعه کرده و در از قسمت های مختلف شبکه آبرسانی مناطق شهری و روستایی کلرسنجی انجام گرفت .
: نتایج حاصله پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که کلر باقیمانده آب از مجموع کل 45526 نمونه اخذ شده در مراکز شهری، 89/71 درصد مطلوب و 10/28 درصد نامطلوب و از تعداد کل 157075 نمونه اخذ شده در مراکز روستایی استان، 74/71 درصد مطلوب و 25/29 درصد نامطلوب و تفاوت معنی دار بود ) P =0/00001) و مقایسه شش ماهه اول و دوم در شهر نشان داد ک ه از نظر مطلوبیت کلر باقیمانده آب، تفاوت معنی داری در شش ماهه اول و دوم وجود دارد و این تفاوت به نفع شش ماهه دوم می .(P =0/00001) ( در حالیکه در روستا تفاوت به نفع شش ماهه اول می باشد P =0/00001)باشد امید است با اقدامات صحیح و سازماندهی و مدیریت عالی بتوان د رصد نامطلوب کلر باقیمانده را در شبکه های آبرسانی شهری و روستایی به صفر تقلیل داد بطوریکه موارد نامطلوب کلر باقیمانده در شبکه های توزیع به صفر تقلیل یابد .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید