پیشگیری از بیماری هلندی پس از توافق هسته ای

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پیشگیری از بیماری هلندی پس از توافق هسته ای دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشگیری از بیماری هلندی پس از توافق هسته ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشگیری از بیماری هلندی پس از توافق هسته ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیشگیری از بیماری هلندی پس از توافق هسته ای :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تشخیص ظهور و بروز بیماری هلندی در اقتصاد کار ساد ه ای نیست . با این حال،شاخص هایی همچون تقویت پول ملی و افزایش نرخ ارز، افز ایش قیمت کالاهایغیرقابل مبادله، افزایش واردات، کاهش سهم ارزش افزوده بخش های صنعت وکشاورزی از تولیدناخالص داخلی و جز اینها ، از جمله مواردی هستند که اقتصاددانان به عنوان نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ذکر می کنند دراین مقاله به ارزیابی پدیده بیماری هلندی هنگام رو یارویی با تکانه های مثبت حذف تحریم های هسته ای ایران پرداخته می شود . اقتصاد ایران در زمانی که با شوک های مثبت حذف تحریم های هسته ای روبرو می شود و درامدها به صورت بی رویه به اقتصادتزریق می گردد احتمال دارد که دچار بیماری هلندی شود .در این مقاله به بررسی عوامل وسپس راهکارها برای جلوگیری از بیماری هلندی پس از توافق هسته ای پرداخته شده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
براتعلی خاکپور – مدیر گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی وطن پرست – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
افسانه صدری فرد – فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
امروزه در اثر شهرنشنی بدون برنامه، نابسامانی در ویژگی های کاربری زمین، شهرها به وجود آمده است، جهت ارتقاء کیفی شهرنشینی، ساماندهی کاربر ی اراض ی شهر ها از اهمیت بالای ی برخوردار م ی باشد . مقاله حاضرکاربریهای شهر بجنورد را بر مبنای وضع موجود، طرح جامع قبل از استان شدن و طرح تجدید نظر عمران و توسعه (جامع) شهر، یعنی در دوره جدید، را مورد بررسی قرار داده است. روش اصل ی ای ن پژوهش رویکرد توصیف ی- تطبیقی سرانه های شهری و مساحت کاربری های اصلی شهر طی این دو دوره (قبل و بعد از استان شدن) بوده است.که با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه کاربری اراضی شهری و نقش آن در برنامه ریز ی شهر ی روش پژوهش در این پروسه به دو شیوه کتابخانه ای – اسنادی و عملیات میدانی بوده است. نتایج بررسی و مقایسه کاربری های اصلیشهر طی سالهای 1374 (وضع موجود شهر در طرح جامع) و 1388 (وضع موجود شهر در دوره ج دی د) نشان می دهد، که بجز سرانه کاربری تجاری، ورزشی و اداری که افزای ش داشته اند ، سایر کاربری ها ی شهر ی کاهش داشته است. سرانه کل کاربریهای وضع موجود شهری در سال 1388 برابر است با73/2متر مربع که نسبت به جمع سرانه کاربریهای وضع موجود شهری قبل از استان شدن که77/58متر مربع است کاهش یافته است. همچنین با مراجعه مستقیم نگارنده به مراکز اداری ایجاد شده پس از تغییر موقعیت سیاس ی و اداری بجنورد مشاهده گردی د، که به علت پیش بینی های لازم و صورت نگرفته برای مکان گزینی ادارات، اکثر آنها به صورت غیر مجا ز (عدم تغییرکاربری) در واحدهای مسکونی استیجاری (به صورت موقت) استقرار یافته اند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر متقابل برقگیرهای اکسید روی و اضافه ولتاژهای فرورزونانس به کمک نرم افزار EMTP :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمد مرادی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
احمد غلامی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سالهای اخیر به دلایل متعدد اضافه ولتاژهای فرورزونانس مورد توجه واقع شده اند . این اضافه ولتاژها در بعضی مواقع دارای دامنه بسیار بزرگی بوده و به راحتی می توانند به تجهیزات فشار قوی آسیب برسانند . برقگیرهای اکسید روی از جمله تجهیزات بسیار حساس به اضافه ولتاژهای فرورزونانس می باشند که با توجه به وسعت کاربرد آنها در سیستم قدرت، دارای اهمیت بسیار زیادی می باشند . در این مقاله سعی شده است تا با مروری بر اضافه ولتاژهای فرورزونانس و معرفی آنها، تاثیر متقابل این پدیده و برقگیرهای اکسید روی مورد بحث و بررسی قرار گیرد .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی عناصر هویتی انقلاب اسلامی ایران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی عناصر هویتی انقلاب اسلامی ایران دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عناصر هویتی انقلاب اسلامی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی عناصر هویتی انقلاب اسلامی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عناصر هویتی انقلاب اسلامی ایران :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

انقلاب اسلامی یکی از اعجاب انگیز ترین و مهم ترین پدیده های قرن بیستم می باشد که توجه اکثر علاقه مندان و پژوهشگران حوزه ی علوم را به خود جلب نموده است. این انقلاب، انقلابی عظیم و مردمی است که با نفی هژمونی هویت های پیشین در قالب هایی نظیر غرب گرایی، ایرانشهری و باستان گرایی، شبه مدرنیزاسیون، سوسیالیسم، کمونیسم و… و با ایجاد هویتی «معناساز» و «معنا بخش» در صدد بر آمد با بهره گیری از فرهنگ سیاسی اسلامی ـ شیعی به ترسیم زوایا و ابعاد «بودن در این جهاد» بپردازد. الگویی که با ارائه ی درکی نو اما ریشه دار از مذهب شیعه و با بهره گیری از نظام معنایی و اندیشگی بدیع توانست بر بحران هویت پیش از انقلاب غلبه کند و طی یک فر آیند تاریخی به صورت الگوی غالب فعالیت سیاسی جلوه نموده و هویتی نوین و متمایز را بر پایه ی بنیان های ارزشی و آموزه های دینی شکل دهد. در این میان مسئله ی اصلی این است که علیرغم وجود تنوعات هویتی موجود در جامعه پیش از انقلاب ایران و ورود جریان های فکری ایدئولوژیک بیگانه، چگونه اسلام شیعی توانست به عنوان «انقلاب معنابخش» به مرجع یگانه ی وضع هویت غالب مبدل گردد و طی فرآیند هویت سازی، انسجام از دست رفته ی ناشی از بحران هویت را به جامعه بازگرداند. این پژوهش با عنوان بررسی عناصر هویتی انقلاب اسلامی ایران به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی می باشد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Designing a mechanism for finding the shortest path in a network

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Designing a mechanism for finding the shortest path in a network دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Designing a mechanism for finding the shortest path in a network  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Designing a mechanism for finding the shortest path in a network،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Designing a mechanism for finding the shortest path in a network :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

Morteza Zamanian –
Abbas Seifi –

چکیده:

In this paper we observe that the existing techniques from mechanism design provide solutions for the shortest path problem, when each edge may belong to a different agent. We use the special case of compensation-bonus mechanism for this purpose

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ابجکت (ماشین سواری 3) در نرم افزار معماری Revit Architecture

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

این فایل شامل انواع ابجکت ماشین سواری در مدل های مختلف در نرم افزار رویت میباشد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارگونومی و ایمنی در طراحی ساختمان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارگونومی و ایمنی در طراحی ساختمان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارگونومی و ایمنی در طراحی ساختمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارگونومی و ایمنی در طراحی ساختمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارگونومی و ایمنی در طراحی ساختمان :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی ساختمان

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

طیبه رضامند – فارغ التحصیل رشته معماری و طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ارگونومی علم استاندارد کردن ابزار و اشیا و قطعات ساخته ی دست بشر و همچنین استانداردهای فضاهای داخلی و خارجی معماری متناسب با ویزگیهای فیزیکی و کالبدی و روحی و روانی انسان است . این علم در سه بعد فیزیکی ، دانشی و سازماندهی به تجزیه و تحلیل نیازهای انسانی پرداخته و تلاش می کند با به کارگیری علوم دیگر مانند علم ویزگیهای ابعاد انسانی، فرآیندهای زیستی ( بیونیک) ، علوم مهندسی ، فیزیک محیطی ، سیستم های فیزیو لوزی و روانشناسی کاربردی و اجتماعی به اصولی دست یابد تا ابزار و وسایل و مکانها و فضاهایی را با امنیت و بازدهی بالا جهت زیست جوامع انسانی فراهم آورد .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Preparation and Characterization of Ag/SiO2 Catalyst for Dehydrogenation of D-Limonene to p-Cymene

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Preparation and Characterization of Ag/SiO2 Catalyst for Dehydrogenation of D-Limonene to p-Cymene دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Preparation and Characterization of Ag/SiO2 Catalyst for Dehydrogenation of D-Limonene to p-Cymene  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Preparation and Characterization of Ag/SiO2 Catalyst for Dehydrogenation of D-Limonene to p-Cymene،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Preparation and Characterization of Ag/SiO2 Catalyst for Dehydrogenation of D-Limonene to p-Cymene :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
Mahdi Izadi – Department of Chemical Engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
sayedhamid madani – Department of Chemical Engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
Nader Mokhtarian – Department of Chemical Engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
fatemeh dianat – Department of Chemical Engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

چکیده:

A Silver supported silica catalysts were synthesized by impregnation method using AgNO3 precursor based upon the silica (Aerosil 200, Degussa) support. A defined amount of silver nitrate was dissolved in deionized water. Theamount of precursor was adjusted to yield 2.2 wt.% of Ag in the above mentioned catalyst. This mixture was thenkilned in the furnace at 500C under nitrogen atmosphere .The final calcined sample was designed as Agx/SiO2 where x denotes silver loading. For comparison, silica supported catalyst containing 2.2% silver was prepared by impregnation of silica (Aerosil 200, Degussa) with an aqueous solution of silver lactate. Impregnation was followed by drying (313 K, 12 h) and calcination (at 500C for 2 h) in the flowing nitrogen. The results revealed that Ag/SiO2 prepared by AgNO3 precursor at 2.2% silver content showed the best activity for selective dehydrogenation of d-limonene to pcymene. Under the optimum conditions, the selectivity of that reaction increases by the time up to 600 minute

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی درسازمانهای دولتی به روش DOI

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی درسازمانهای دولتی به روش DOI دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی درسازمانهای دولتی به روش DOI  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی درسازمانهای دولتی به روش DOI،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی درسازمانهای دولتی به روش DOI :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
همایون موتمنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
حمیده حامی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:
امروزه، یکی ازمسائلی که توجه بسیاری از کشورها وسازمانهای بین المللی رابه خود جلب کرده است،مسئله شکاف دیجیتالی به معنای دسترسی واستفاده نابرابر از فناوری اطلاعات وارتباطات میباشد.اولین گام برای کاهش شکاف دیجیتالی،تعیین وضعیت کنونی فناوری اطلاعاتوارتباطات،آمادگی الکترونیکی می باشد.تاکنون مدلهای زیادی درزمینه ارزیابی آمادگی الکترونیکی ازسوی سازمانها ونهادهای بین المللی ارائه شده است.مدل های موجود با اهداف و روش های متفاوتیآمادگی الکترونیکی را ارزیابی می کنند.در این مقاله،پس از مرور ادبیات و بررسی وارزیابی چارچوب ها و مدل های متعددی که موسسات بین المللی درسطح ملی و سازمانی پیشنهاد و پیاده سازی کردهاند،متدولوژیهای مرتبط با تحقیق،مورد بررسی قرار گرفت و پس از مصاحبه با اساتیدونظر خواهی ازخبرگان،معیار ها و شاخص های اولیه چارچوب حاصل شد.پس ازاعتبار سنجی چارچوب با استفاده از تستهای آماری،ارزیابی معیارهاو وزن دهی آنها صورت گرفت تابه کمک آنها بتوان چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان موردنظر،ارائه داد.درپایان با استفاده ازچارچوب ارائه شده آمادگی الکترونیکی شرکت برق منطقه ای مازندران مورد ارزیابی قرارگرفت.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تخمین غلظت آلاینده های منتشره از پایانه های مسافری شهری با استفاده از مدل IVE مطالعه موردی پایانه بیهقی(

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تخمین غلظت آلاینده های منتشره از پایانه های مسافری شهری با استفاده از مدل IVE مطالعه موردی پایانه بیهقی( دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تخمین غلظت آلاینده های منتشره از پایانه های مسافری شهری با استفاده از مدل IVE مطالعه موردی پایانه بیهقی(  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تخمین غلظت آلاینده های منتشره از پایانه های مسافری شهری با استفاده از مدل IVE مطالعه موردی پایانه بیهقی(،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تخمین غلظت آلاینده های منتشره از پایانه های مسافری شهری با استفاده از مدل IVE مطالعه موردی پایانه بیهقی( :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
مجید شفیع پور مطلق – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،
علیرضا پرداختی – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،
مریم معجری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،
حسن جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران،

چکیده:
پایانههای مسافری در محیطهای شهری در عرصه ارتباط حمل و نقل و کیفیت هوای شهری بسیار موثر میباشند. از این رو در این جهت کمی نمودن سهم پایانه مسافری مورد IVE پژوهش تلاش گردیده است تا با بهره گیری از یک مدل نرم افزاری ریاضی موسوم بهمطالعه در شهر تهران اقدام شود. جهت تخمین انتشار آلایندههای هوا از وسایل نقلیه موتوری با هدف برنامه ریزی موثرترین روشهای کنترل، پیش بینی نتایج IVE مدل و بررسی فرآیند کاهش آلایندهها به مرور زمان طراحی شده است. دادههای ورودی مورد نیاز این مدل از جمله نوع خودروها، تعداد آنها و زمان حضور در پایانه، نوع موتور، کارکرد خودرو، تکنولوژی مورد استفاده جهت کنترل آلایندههای هوا، نوع سوخت و سرعت متوسط میباشد. علاوه بر این اطلاعات جغرافیایی و هواشناسی مورد نیاز است که با استفاده از اطلاعات ثبت شده موجود، پرسش نامهها و آمارگیری جمعغلظت آلایندههای معیار در ساعت اوج حضور مسافرین در پایانه و بیشترین سفرها IVE آوری گردیده است. در نهایت با استفاده از مدلاز ساعت 1 تا 6 بعدازظهر تخمین زده شده است. این غلظتها شامل مجموع زمان استارت زدن، زمان کارکرد درجا با موتور روشن و حرکت در پایانه است که انتشار منواکسید کربن رابر1/14g/kw-hr اکسیدهای نیتروژن برابر ،g/kw-hr5 اکسیدهای گوگرد برابر 0/004g/kw-hr و ذرات معلق برابر0/73g/kw-hrمیباشد. در مقایسه با استانداردهایEPAانتشار منواکسید کربن و اکسیدهای گوگرد مجاز و اکسیدهای نیتروژن 02 برابر و ذرات معلق 36 برابر استاندارد است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید