مقاله بررسی اثر شرایط هم زدن بردمای تشکیل و اندازه بلوری نانوپودرهای فریت نیکل – روی تهیه شده به روش سل – ژل خود احتراقی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اثر شرایط هم زدن بردمای تشکیل و اندازه بلوری نانوپودرهای فریت نیکل – روی تهیه شده به روش سل – ژل خود احتراقی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر شرایط هم زدن بردمای تشکیل و اندازه بلوری نانوپودرهای فریت نیکل – روی تهیه شده به روش سل – ژل خود احتراقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر شرایط هم زدن بردمای تشکیل و اندازه بلوری نانوپودرهای فریت نیکل – روی تهیه شده به روش سل – ژل خود احتراقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر شرایط هم زدن بردمای تشکیل و اندازه بلوری نانوپودرهای فریت نیکل – روی تهیه شده به روش سل – ژل خود احتراقی :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمدرضا براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده ف
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی ومواد
علیرضا بدیعی – استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه روشهای مختلفی جهت سنتز نانوپودرهای فریت مغناطیسی مورد استفاده قرا رمی گیرد یکی ازاین روشها برای تولید این گونه پودرها روش سل – ژل خود احتراقی می باشد که از طریق واکنش حاصل از احتراق خود پیشرونده یک ژل سنتز صورت می گیرد. مهمترین ویژگی این روش مخلوط کردن مواد اولیه در مقیاس یونی از طریق هم زدن با سرعت ثابت می باشد. در تحقیق حاضر نیز نانو پودرهای فریت نیکل – روی با فرمول شیمیایی Ni0.5Zn0.5Fe2O4 به روش سل – ژل خود احتراقی با استفاده از ژل نیترات – سیترات تحت شرایط مختلف هم زدن سنتز شدند. خاکسترهای پودرحاصل از فرایند تجزیه حرارتی ژلهای نیترات – سیترات با استفاده از روشهایSEM ، FTIR EXRDمورد مطالعه قرار گرفتند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیرنموده است؛ به گونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف وراهبردها، به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال وبختیاری می باشد. این مطالعه با روش توصیفی همبستگی انجام شد. – گروه نمونه این پژوهش شامل 51 نفر از کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری با روش نمونه گیری کلی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه 51 سئوالی مدیریت ارزیابی عملکرد دین وهمکاران) 1155 ( و پرسشنامه 12 سئوالی محقق ساخته عوامل جغرافیایی استفاده شد.تحلیل داده ها به روش توصیفی و استنباطی شامل آزمون های همبستگی و رگرسیون و سایر آزمون های مرتبط با استفاده نرم افزار 55 spss انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که، بین عوامل جغرافیایی طبیعی و مدیریت ارزیابی عملکرد از دیدگاهکارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد. بین عوامل جغرافیاییطبیعی)شرایط محیطی، پراکندگی انسان، عوامل فرهنگی( و مدیریت ارزیابی عملکرد، بین عوامل جغرافیایی انسانی)عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی وعوامل اجتماعی( و مدیریت ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری در رابطه وجود دارد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی کارایی فیلتر ماسـه­ای کند با جریان افقی در تصفیهآب

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی کارایی فیلتر ماسـه­ای کند با جریان افقی در تصفیهآب دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کارایی فیلتر ماسـه­ای کند با جریان افقی در تصفیهآب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی کارایی فیلتر ماسـه­ای کند با جریان افقی در تصفیهآب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی کارایی فیلتر ماسـه­ای کند با جریان افقی در تصفیهآب :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

حمید رضا خسروجردی – کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عبدالله رشیدی مهرآبادی – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مجتبی فاضلی – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

استفاده از فیلترهای کند در فرآیند تصفیه آب از جمله کارآمدترین روشها برای حذف کدورت از آبهای با کدورت پایین و حذف عوامل بیماریزای بیولوژیکی و مواد آلی می باشد. اما نیاز این نوع فیلترها به سطح زمین زیاد، کاربرد وسیع آنها ره به خصوص برای شهرها و اجتماعات بزرگ محدود ساخته است. به علاوه این سطح زیاد موجب نیاز به حجم قابل توجهی از مصالح ماسه ای بستر شده است که این مسئله خود مشکلاتی را برای تامین مصالح بستر و شستشوی آنها فراهم آورده است. در این تحقیق با هدف کاهش سطح زمین و مقدار مصالح ماسه ای مورد نیاز جریان فیلتر از حالت عمودی به افقی تغییر یافته است. این تحقیق با استفاده از مطالعات واحد پایلوت به انجام رسیده و نتایج بررسی ها حاکی از آن است که به کمک این تغییر جهت جریان می توان ضمن حفظ راندمان فیلتر، سطح زمین و مقدار مصالح ماسه ای مورد نیاز را به نحو قابل توجهی کاهش داد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید دارای 103 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت زیر رده دیلنیده 103 اسلاید :

1- گیاهانی علفی یا چوبی هستند .

2- از نظر مورفولوژیک دارای ناهمگنی اند.

3- اعضاء این زیررده دارای برچه های متصل بهم اند ( به جز راسته دیلنیالس)

4- پرچم ها زیاد و دور از مرکز گل شکل گرفته اند.

5- دانه های گرده دو هسته اند.

6- تمکن جداری دارند ( به جز راسته پریمولالس)

7- دانه ها به ندرت دارای پریسپرم هستند.

8- ترکیب بتالانین در آنها دیده نمی شود.

9- ابتدائی ترین راسته این زیررده راسته دیلنیالس است که غالبا دارای برچه های جدا از هم است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مسئولیت حقوقی ناشی ازصدمات بدنی در ورزش :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تعریف مقررات ورزشی از نظر قانون: منظوراز مقررات دربند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی مجموعه شرایطی است که توسط فدراسیونها ، هیأتها، انجمن ها و امثال آنها به صورت مدون در رابطه با عملیات ورزشی تنظیم گردیده و یا مقرراتی است غیر مدون که حاکم بر ورزشهای بومی است. بدون این که مورد تأیید سازمان های دولتی قرار گرفته باشد ولی عرفاً مورد قبول مردم می باشد. هر ورزش اصولاً دارای یک مجموعه مدونی است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأت ها قرار دارد. در این مجموعه ها معمولاً کلیه مقررات مربوط به زمین ، بازیکنان، داوران ، تخلفات و جرایم و امثال آنها با دقت ذکر شده است. روش تحقیق در این مقاله صرفا بصورت توصیفی همبستگی است.هر گاه حادثه بر اثر حرکات خطای ورزشکار باشد مسئولیت قانونی کامل بر عهده او خواهد بود و همانند یک مجرم عادی که در خارج از زمینورزشی مرتکب جرمی می شود مجازات خواهد شد . بدیهی است اقدامات غیر ورزشی که در حین فعالیت ورزشی انجام می گیرد مانند : فحاشی یاکتکاری ورزشکاران قابل طرح در حقوق ورزشی نیست . مرتکب تحت عنوان مجرم عادی قابل مجازات است . نه ورزش و نه اماکن ورزشی اصولاًوسیله ای برای مصونیت ورزشکار متخلف نیست. بنابراین هر نوع فعل زیانآوری است که مبتنی بر تقصیر باشد، اگر چه موضوع نص خاصی قرارنگرفته باشد. ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی (مصوب 17 اردیبهشت 1339) در این باره مقرر میدارد. «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاط به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری دارای 30 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری :

پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری ، در حجم 30 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه

دراین فایل به بررسی دیدگاه معماران معروف جهان در توصیف معماری پرداخته شده است.

پاورپوینت دیدگاه معماران بزرگ جهان درمورد معماری
فهرست :
رم کولهاس
ریچارد مه یر
پیتر آیزنمن
ژان نوول
نورمن فاستر
فرانک گری
لویی کان
والتر گروپیوس
گوته
مایکل گریوز
میس ونده رو
لوکوربوزیه
فرانک لوید رایت
سانتیاگو کالاتراوا
استیون هال
تادائو آندو
ماریو بوتا
رابرت ونتوری
داراب دیبا
بهرام شیردل
عماد شریف

این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت رابرت ونتوری(14 اسلاید)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

چیستی معماری هوشمند (با تحلیل ساختمان GLA شهرلندن)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 چیستی معماری هوشمند (با تحلیل ساختمان GLA شهرلندن) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چیستی معماری هوشمند (با تحلیل ساختمان GLA شهرلندن)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی چیستی معماری هوشمند (با تحلیل ساختمان GLA شهرلندن)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن چیستی معماری هوشمند (با تحلیل ساختمان GLA شهرلندن) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مدت زیادی نیست که بحث درباره موضوع ساختمان ها و معماری هوشمند در محافل عمومی مطرح گردیده است. معماری هوشمندنگرش جدید برخی از مهندسین معمار به ساختمان سازی در جهان است،ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمان ها هستیم؛ساختمان هایی با درجات متعددی که کاملا رفتار اکولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیری هوشمندانه از مصالح سازگار و عملکرد(Hi-Tech) تکنولوژی جدید مناسب، در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود واکنش نشان دهند و خود را با شرایطمناسب تطبیق دهندو کلیه اجزای داخلی آن به واسطه سامانه ای یک پارچه و ایجاد منطقی سازگار با محیط در تعامل با یکدیگر باشند..در این مقاله با استفاده ار روش تحقیق کتابخانه ای به توصیف ، تشریح و تحلیل معماری هوشمند و اهمیت آن با ذکر نمونه (ساختمانبزرگ و مشهور GLA تالار شهر لندن) پرداخته شده است و هدف اصلی تحقیق در واقع تلاش در جهت متداول سازی اینتکنیک ، صرف به خاطر همسو شدن با معماری مدرن جهانی و مهمتر از آن صرفه جویی در مصرف انرژی و طراحی و ابداعسیستم های کارآمدتر جدید برای جایگزینی روش های جدید به جای روش های سنتی در معماری می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله قابلیت روش ضرایب تغییر امکان اصلاح شده در تخمین نیاز جابجایی ساختمان های قاب خمشی فولادی با اتصالات خمشی قبل از نورتریج

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله قابلیت روش ضرایب تغییر امکان اصلاح شده در تخمین نیاز جابجایی ساختمان های قاب خمشی فولادی با اتصالات خمشی قبل از نورتریج دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قابلیت روش ضرایب تغییر امکان اصلاح شده در تخمین نیاز جابجایی ساختمان های قاب خمشی فولادی با اتصالات خمشی قبل از نورتریج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قابلیت روش ضرایب تغییر امکان اصلاح شده در تخمین نیاز جابجایی ساختمان های قاب خمشی فولادی با اتصالات خمشی قبل از نورتریج،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله قابلیت روش ضرایب تغییر امکان اصلاح شده در تخمین نیاز جابجایی ساختمان های قاب خمشی فولادی با اتصالات خمشی قبل از نورتریج :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد،قطب علمی پژوهش های بنیادین در مهندسی سازه،دانشکده مهندسی عمر
احسان درویشان – دانشجوی دوره دکتری مهندسی زلزله،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم
مهدی اقبالی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی سازه،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم و

چکیده:

سالیان متمادی در ایین نامه های لرزه ای ساختمان ها تصور میگردید که قابهای خمشی فولادی دارای عملکرد مناسبی در هنگام زلزله هستند با وقوع زلزله نورثریج درسال 1994 و زلزله کوبه یک سال پس از آن خرابی های گسترده ای در قابهای فولادی خمشی مشاهده گردید در بازرسی ها و تحقیقاتی که پس از زلزله از ساختمان های اسیب دیده انجام شد این خرابی ها عمدتا ناشی از تغییر شکلهای جانبی بیش از حد جاری شدن کمانش و شکست ترد اتصالات تیر – ستون مشاهده گردید از آن زمان مطالعات گسترده ای در رابطه با پیش بینی رفتار این اعضا اتصالات و همچنین مدلسازی ریاضی رفتار لرزه ای در سازه های فولادی اغاز گردید. امروزه روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش اور ابزاری مفید برای اهداف ارزیابی لرزه ای سازه ها می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران :

مقاله بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1389 در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه 19 تا 44 منتشر شده است.
نام: بررسی اثرات دورآبیاری و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (هیبرید S.c704) در شرایط آب و هوایی استان مازندران
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله دورآبیاری
مقاله کود نیتروژن
مقاله عملکرد و شاخص های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سوخت آبندانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به منظور بررسی اثرات دورآبیاری و مقادیر نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی ذرت علوفه ای (S.c.704)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلا (نکا) در سال زراعی 1388 اجرا شد. دورآبیاری در چهار سطح آبیاری 75، 100، 125 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاسA ، به عنوان عامل اصلی و سه سطح مقادیر نیتروژن صفر، 96 و 184 کیلوگرم در هکتار (به ترتیب معادل صفر، 200 و 400 کیلوگرم اوره در هکتار) عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که دورآبیاری در صفاتی مانند: عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه (5%) و نیز مقادیر نیتروژن در صفاتی همچون عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کاه، شاخص برداشت، وزن صد دانه، طول بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در هر ردیف و تعداد دانه در بلال (1%) و قطر بلال (5%) معنی دار گردید و همچنین اثرات متقابل دورآبیاری و مقادیر نیتروژن عملکرد بیولوژیک و عملکرد کاه (در سطح احتمال 1%) اثر معنی داری گذاشته است. عملکرد دانه با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار نسبت به عدم مصرف نیتروژن 198 درصد افزایش معنی داری داشت، حداکثر شاخص برداشت برای تیمار بدون مصرف نیتروژن بدست آمد و با افزایش مصرف نیتروژن تا 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار شاخص برداشت بخاطر شدت افزایش عملکرد کاه نسبت به دانه کاهش داشت بطوری که عملکرد کاه نسبت به شاهد حدود 453 درصد افزایش یافت. سرعت رشد نسبی تحت مقادیر نیتروژن برای دورآبیاری 75، 125 و 150 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A تقریبا یکسان بوده و فقط تحت دورآبیاری 100 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A سرعت رشد نسبی با مصرف 96 و 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تمامی مراحل رشد بیشتر گردید. در شاخص سطح برگ و وزن ویژه برگ در تیمارهای دورآبیاری با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بویژه در مراحل آخر دوره رشد بیشترین بود، سرعت جذب خالص در شرایط بدون مصرف نیتروژن برای تمامی دورآبیاری در اواخر دوره رشد در مقایسه با مصرف 96 و 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار منفی گردید. بیشترین روند تغییرات ارتفاع بوته از مرحله 8 برگی به بعد با مصرف 184 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد و ارتفاع بوته در زمان ظهور تاسل با دورآبیاری 125 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A حاصل گردید.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تجزیه و تحلیل اثرات فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولادشهر :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

دنیای امروز ،دنیای تغییر و تحول است و همواره یکی از آرزوهای دیرین بشراین بوده که از این تغییر و تحول در راه ایجاد یک جامعهی آرمانی و ایده آل استفاده کند اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد. این است که اگر چه توسعه و پیشرفت امری اجتناب ناپذیراست ولی حد و مرز آ نیبباید مشت ب با تد و سترعت فباینده ی آ متناستز با زیر سا ت ها و بستر های هرجامعه با د به عفارتدیگر، توسعه به شرطی به ایجاد هم افزایی در جوامع کمک می کند که پایدار باشد، یعنی هم رشد کمی و هم تغییرات کیفی را در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … فراهم آورد. بی شک بحث از پایداری و توسعهپایدار بدون توجه به شهر و شهر نشینی بی معنا خواهد بود، چرا که شهرها و گسترش آنها یکی از عوامل ناپایداری هستند و بر هم زننده توسعه ی متوازن هستند. لذا باید به آنها توجهی خاص داشت. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا نقش فرهنگ و به ویژه فرهنگ شهری بر توسعه پایدار شهر فولاد شهر آن هم به دلیل تنوع قومی زیاد در این شهر مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و سپس بر اساس مدل های موجود در زمینه ی توسعه پایدار که اختصاصا نقش فرهنگ را به عنوان عاملی استراتژیک درنظر می گرفتند، فرضیات تحقیق تعریف، و با استفاده از پرسش نامه هایی که روایی و پایایی آنها به تایید رسید و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و تاو b کندال، مورد آزمون قرار گرفت. همچنین از این آزمون ها برای بررسی رابطه سابقه خدمت افراد (متغیر تعدیل کننده) با توسعه ی پایدار و از آزمون U من – ویتنی برای مقایسه توسعه ی پایدار بر اساس جنسیت و وضعیت تاهل استفاده شد. نهایتا این فرضیات مورد تایید قرارگرفت.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید