مقاله بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در مزارع سبزی گرگان در سال 1387

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در مزارع سبزی گرگان در سال 1387 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در مزارع سبزی گرگان در سال 1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در مزارع سبزی گرگان در سال 1387،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در مزارع سبزی گرگان در سال 1387 :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

یوسف دادبان شهامت – کارشناس ارشد بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
علی شهریاری – کارشناس ارشد بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
هادی رحیم زاده – کارشناس ارشد بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
محمدهادی مهدی نژاد – دکتری بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

سرب و کادمیوم در ترکیبات گوناگون در آب و خاک موجود می باشند که مقادیر اضافی این عناصر در آب و خاک سبب جذب بیشتر توسط سبزی ها می گردند. هر دو عنصر دارای خاصیت تجمعی در بافت ها بوده و تجمع و سمیت، در صورتی که در مقادیر بیش ازحد مجاز در هفته جذب گردد، اتفاق می افتد. روش تحقیق : در این تحقیق سبزی های اسفناج، شاهی و تربچه برای مقایسه شدت جذب و غلظت عناصر کادمیوم و سرب مورد بررسی قرار گرفتند . نمونه های آب و سبزی از پنج منطقه شمالی سبزی کاری گر گان به مدت 4 ماه متوالی در پائیز سال 1387 ، برداشت و به روش هضم خشک با دستگاه پلاروگراف 797VAComputrace ساخت سوئیس اندازه گیری شدند. میزان کادمیوم در اسفناج، شاهی و تربچه به ترتیب صفر ، 0/085 و 1/56 و برای سرب نیز 51/21 ، 40/13 و 87/27 انداز ه گیری شد . میزان کادمیوم در آب آبیاری در حد قابل تشخیص نمی باشد ولی میزان غلظت سرب آن 26/75 میکروگرم در لیتر اندازه گیری شد که در تمام مناطق زیر حد استاندارد می باشد . به طور کلی بین میانگین غلظت کادمیوم اسفناج و شاهی اختلاف معنی دار وجود ندارد (P<0.05) و لی بین میانگین غلظت کادمیوم تربچه با اسفناج و تربچه با شاهی اختلاف معنی دار وجود دارد . بنابراین بیشترین غلظت کادمیوم در سبزیجات مربوط به تربچه می باشد . به طور کلی بین میانگین غلظت سرب هر 3 نوع سبزی اختلاف معنی دار وجود دارد و بیشترین غلظت سرب در سبزیجات به ترتیب تربچه ، اسفناج و شاهی می باشد. بحث و نتیجه گیری : میزان سرب و کادمیوم در سبزی ها زیر حد مجاز قرار داشتند ، به صورتی که میزان موجود در سبزی ها قابل مقایسه با حدود مجاز در سبزی نبود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید