مقاله تأثیرکاربرد سیست مهای مختلف تغذیه ای (آلی و شیمیایی) ومیکوریزا بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان Helianthus annuus .L.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تأثیرکاربرد سیست مهای مختلف تغذیه ای (آلی و شیمیایی) ومیکوریزا بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان Helianthus annuus .L. دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیرکاربرد سیست مهای مختلف تغذیه ای (آلی و شیمیایی) ومیکوریزا بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان Helianthus annuus .L.  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیرکاربرد سیست مهای مختلف تغذیه ای (آلی و شیمیایی) ومیکوریزا بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان Helianthus annuus .L.،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیرکاربرد سیست مهای مختلف تغذیه ای (آلی و شیمیایی) ومیکوریزا بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان Helianthus annuus .L. :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

احسان جمشیدی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس(مکاتبه کننده)
محمدجواد زارع – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور بررسی اثر سیستم های تغذیه ای، آلی( کود سبز) ، شیمیایی و زیستی (میکوریزا) در راستا ی کاهش مصرف کود ها ی ش یمیایی بر خواص ک می و کی ف ی آف تابگردان، آزمای شی مزر عه ای ا جرا شد. ن تا یج ن شان داد که تیمار کودی بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عملکرد روغن در سطح در سطح احتمال 1% معنی دار بود، در حالی که اثر تیمار کودی بر در صد رو غن و شاخص بردا شت م عنی دار ن بود. . بی شترین و کمتر ین عمل کرد دا نه به ترت یب در ا ثر ا ستفاده از تی مار کود شیمیایی و تیمار کودی شبدر ایرانی بدست آمد. نتایج نشان داد که میکوریزا بر تمامی صفات ا ندازه گیری شده بجز شاخص بردا شت و ت عداد دا نه در سطح احتمال 1% معنی دار گردید. اثر متقابل کود با میکوریزا بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید