مقاله رابطه ی بین ویژگیهای کیفی سود و عملکرد شرک تها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله رابطه ی بین ویژگیهای کیفی سود و عملکرد شرک تها دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه ی بین ویژگیهای کیفی سود و عملکرد شرک تها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه ی بین ویژگیهای کیفی سود و عملکرد شرک تها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه ی بین ویژگیهای کیفی سود و عملکرد شرک تها :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران
تعداد صفحات: 19
نویسنده(ها):
فرزانه حیدرپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
زهره حاجیها – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
وحید قیومی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:
این پژوهش تلاش م یکند به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین ویژگی های کیفی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عملکرد آنها رابطه ای وجود دارد. سه ویژگی کیفی سود یعنی قابلیت پیش بینیسود، ارزش بازخوردی سود و به موقع بودن به عنوان متغیرهای مستقل و همچنین دو معیار عملکرد شرکت ها یعنی بازده داراییهاQ و (ROA) توبین به عنوان متغیرهای وابسته مورد آزمون قرار گرفتند . این پژوهش براساس مشاهدات سالیانه از سال 1-88انجام شده است . نمونه آماری پژوهش شامل 58 شرکت م یباشد . به منظور آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده، سپس با به کار گیری تحلیل همبستگی به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان م یدهند هنگامی که ازROA به عنوان معیار عملکرد استفاده شده است، بین قابلیت پیش بینی سود و ارزش بازخوردی سود و عملکرد شرکت ها رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. در رابطه با به موقع بودن، بین این ویژگی کیفی سود و عملکرد شرکت ها را بطه منفی ومعناداری به دست آمد . هنگامی کهQتوبین به عنوان معیار عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت . به موقع بودن رابطه منفی و معناداری با عملکرد شرکت ها داشت . از طرف دیگر، قابلیت پیش بینی سود و ارزش بازخوردی سود با عملکرد شرکت ها رابطه مثبت و معناداری داشتند . از این رو بعد از کنترل تأثیر متغیرهای اندازه، اهرم و رشد شرکت بر عملکرد شرک تها نتایج نشان م یدهند که بین ویژگی های کیفی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و عملکرد شرک تها رابط هی معناداری وجود دارد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید