مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
براتعلی خاکپور – مدیر گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی وطن پرست – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
افسانه صدری فرد – فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
امروزه در اثر شهرنشنی بدون برنامه، نابسامانی در ویژگی های کاربری زمین، شهرها به وجود آمده است، جهت ارتقاء کیفی شهرنشینی، ساماندهی کاربر ی اراض ی شهر ها از اهمیت بالای ی برخوردار م ی باشد . مقاله حاضرکاربریهای شهر بجنورد را بر مبنای وضع موجود، طرح جامع قبل از استان شدن و طرح تجدید نظر عمران و توسعه (جامع) شهر، یعنی در دوره جدید، را مورد بررسی قرار داده است. روش اصل ی ای ن پژوهش رویکرد توصیف ی- تطبیقی سرانه های شهری و مساحت کاربری های اصلی شهر طی این دو دوره (قبل و بعد از استان شدن) بوده است.که با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه کاربری اراضی شهری و نقش آن در برنامه ریز ی شهر ی روش پژوهش در این پروسه به دو شیوه کتابخانه ای – اسنادی و عملیات میدانی بوده است. نتایج بررسی و مقایسه کاربری های اصلیشهر طی سالهای 1374 (وضع موجود شهر در طرح جامع) و 1388 (وضع موجود شهر در دوره ج دی د) نشان می دهد، که بجز سرانه کاربری تجاری، ورزشی و اداری که افزای ش داشته اند ، سایر کاربری ها ی شهر ی کاهش داشته است. سرانه کل کاربریهای وضع موجود شهری در سال 1388 برابر است با73/2متر مربع که نسبت به جمع سرانه کاربریهای وضع موجود شهری قبل از استان شدن که77/58متر مربع است کاهش یافته است. همچنین با مراجعه مستقیم نگارنده به مراکز اداری ایجاد شده پس از تغییر موقعیت سیاس ی و اداری بجنورد مشاهده گردی د، که به علت پیش بینی های لازم و صورت نگرفته برای مکان گزینی ادارات، اکثر آنها به صورت غیر مجا ز (عدم تغییرکاربری) در واحدهای مسکونی استیجاری (به صورت موقت) استقرار یافته اند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید