مقاله رابطه باورهای غیرمنطقی، حمایت و اضطراب اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله رابطه باورهای غیرمنطقی، حمایت و اضطراب اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه باورهای غیرمنطقی، حمایت و اضطراب اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه باورهای غیرمنطقی، حمایت و اضطراب اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه باورهای غیرمنطقی، حمایت و اضطراب اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
حمیدرضا حاتمی – دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه جامع امام حسین
سارا ساعدی – دانشجو دکتری روان شناسی سلامت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
عشرت کریمی افشار – دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
مینا رجبی فروتن – کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه ساده و چندگانه باورهای غیرمنطقی، حمایت اجتماعی و اضطراب اجتماعی بااحساس ذهنی بهزیستی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه پژوهش شامل 300 نفر بود که بهصورت تصادفی ساده از بین دانشجویان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز انتخاب شدند. ابزار مورد استفادهجهت جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز، حمایت اجتماعی فیلیپس، اضطراب اجتماعی و رضایت از زندگی (swls) بود. نتایج پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی رگرسیون نشان داد که بین باورهای غیر منطقی، حمایت اجتماعی و اضطراب اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سطح معنی داری p<0/0001 رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد هر سه متغیر، پیش بین کننده های خوبی برای احساس ذهنی بهزیستی می باشند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید