مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله یافتن توالی تکراری کوتاهTAAAAدر اینترون اول ژنP53 باکمک مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن با سرطان پستان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
سمیه نجفی درچه – گروه زیست شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
منوچهر توسلی – گروه زیست شناسی، دانشکده ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سیمین همتی – گروه پرتودرمانی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:
سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در سراسر جهان می باشد. عوامل ژنتیکی متفاوتی در بروز سرطان پستان دخالت دارند. موتاسیون در ژنP53 ژن کد کننده سرکوب کننده تومورP53 در 50 درصد از سرطان های انسان از جمله سرطان پستان دخالت دارد. در ادامه ی آسیبP53 ،DNAفرایندهای کلیدی نظیر ترمیمDNAتوقف چرخه سلولی ، پیری و آپوپتوز را به منظور سرکوب تومور کنترل میکند. هدف این مطالعه یافتن یک توالی تکراری کوتاهSTRدراینترون ااول ژن P53 به وسیله مطالعات بیوانفورماتیکی و ارتباط آن باسرطان پستان می باشد. چندین پایگاه اطلاعاتی شامل Microsatellite repeats finder وEnsembl ،NCBIبه منظور یافتن توالی اینترون اول ژنP53 ونشانگرهای پلی مورفیک در اینترون اول ژنP53 استفاده شدند و سپس پرایمرهای مورد نظر به وسیله نرم افزارهایoligo و Primer3 ،SGDطراحی شدند. در میان توالی های کوتاه تکراری ، توالیTAAAAانتخاب شد و پرایمرها برای این نشانگر طراحی شدند. با کمک پایگاه های اطلاعاتیNCBI و Bioinformaticsپرایمرها بررسی شدندDNAژنومی از خون 203 فرد مبتلا به سرطان پستان و 200 فرد سالم در بین زنان اصفهانی به روشSalting outاستخراج شد و سپس توالی مورد نظر با روشPCRدر حجم 25 ماکرولیتر ( 33 سیکل) تکثیر یافت. آلل هایی با تکرارهای متفاوتTAAAAدر بین افراد شاهد و بیمارمشاهده شد. فراوانی آلل 10 تکرار در بین بیماران بیشتر از افراد شاهد بود. یافته های ما نشان داد افرادی که برای آلل 7 تکرار هموزیگوت هستند دارای ریسک بالاتری برای ابتلا به سرطان پستان می باشند

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید