بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیرنموده است؛ به گونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف وراهبردها، به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر مدیریت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال وبختیاری می باشد. این مطالعه با روش توصیفی همبستگی انجام شد. – گروه نمونه این پژوهش شامل 51 نفر از کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری با روش نمونه گیری کلی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه 51 سئوالی مدیریت ارزیابی عملکرد دین وهمکاران) 1155 ( و پرسشنامه 12 سئوالی محقق ساخته عوامل جغرافیایی استفاده شد.تحلیل داده ها به روش توصیفی و استنباطی شامل آزمون های همبستگی و رگرسیون و سایر آزمون های مرتبط با استفاده نرم افزار 55 spss انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که، بین عوامل جغرافیایی طبیعی و مدیریت ارزیابی عملکرد از دیدگاهکارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد. بین عوامل جغرافیاییطبیعی)شرایط محیطی، پراکندگی انسان، عوامل فرهنگی( و مدیریت ارزیابی عملکرد، بین عوامل جغرافیایی انسانی)عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی وعوامل اجتماعی( و مدیریت ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری در رابطه وجود دارد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید