پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس عملکرد خانواده :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقدمه:اضطراب امتحان عبارت است از احساسات نا مطلوب یا حالت هیجانی که افراد در آزمون های رسمی یا سایر موقعیت های ارزشیابی تجربه می کند.هدف: پژوهش حاضر با هدف روشن ساختن تأثیر عملکرد خانواده بر اضطراب امتحان انجامگرفت.روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد.دراین پژوهش 057 نفراز دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز به شیوه ی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدندو پرسشنامه های اضطراب امتحان و پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده در مورد آنها اجرا گردید. . داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه موردتحلیل قرار گرفتیافته ها:نتایج تحلیل نشان داد که مولفه های عملکرد خانواده )پاسخدهی، آمیزش، کنترل و حل مساله( به صورت معنی داری اضطراب امتحان را پیش بینی می کنند.نتیجه: با توجه به نتیجه به دست آمده می توان با آموزش رفتار مناسب به خانواده ها از بروز اضطراب امتحان در دانش آموزان پیش گیری کرد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید