رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه کارکرد عاطفی خانواده با افکار خودکشی جوانان در گذار از دانشگاه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رابطه کارکرد عاطفی خانواده و افکار خودکشی در دانشجویان بود. در این پژوهش 571دانشجوی دختر و پسر به شیوه ای تصادفی ساده انتخاب و با مقیاس های کارکرد خانواده ) FAD ، اپستین، پیشاب و بالدوین،5891 ( و مقیاس افکار خودکشی بک ) BSSI ، بک، 5888 ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصل با نرم افزار SPSS ورژن 51 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که تفاوت معناداری در میانگین افکار خودکشی زنان و مردان مشاهده نشده است. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد کهبین کارکردهای عاطفی خانواده و افکار خودکشی دانشجویان رابطه معنا داری وجود ندارد و پاسخگویی و درگیری عاطفی خانواده نتوانسته واریانس افکار خودکشی در جوانان را پیش بینی کند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان چنین استنتاج کرد که روابط عاطفی در خانواده از الگوی متفاوتی در کاهش افکار خودکشی جوانان برخوردار است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید