بررسی ابعاد مختلف بازاریابی محصولات کشاورزی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی ابعاد مختلف بازاریابی محصولات کشاورزی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ابعاد مختلف بازاریابی محصولات کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ابعاد مختلف بازاریابی محصولات کشاورزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ابعاد مختلف بازاریابی محصولات کشاورزی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق بررسی ابعاد مختلف بازاریابی محصولات کشاورزی می باشد. که از نوع کاربردی و به روش پیمایش مصنوع توصیفی هم بستگی، علی ارتباطی می باشد. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای ساختار مند حاوی سؤالات بسته پاسخ بود که به منظور تأمین روانی ابزار سنجش با استفاده از روش اعتبار محتوایی و پایایی آن از آزمون آلفا ی کرونباخ استفاده شد که به مقدار این ضریب 89% به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کشاورزان می بود که همه ساله محصول خود را جهت فروش به میدان تره بار شهرستان میاندوآب انتقال می دهند که حجم نمونه با کمک جدول مورگان و کرجسی به تعداد 348 نفر تأمین و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تصادفی ساده انتخاب گردید و در نهایت داد 150 پرسش نامه تکمیلی و جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که سطح معنی داری بین بازاریابی محصولات کشاورزی با عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی، عوامل اطلاعاتی، عوامل تولیدی، عوامل اجتماعی کمتر است 0/05 (0/05>0 = p ) می باشد و نتایج نشان داد که ابعاد مختلف بازاریابی دارای هم بستگی معنی داری، تنها متغیرهای عوامل تولید، عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی در مقابل باقی ماندن که این متغیرها توانایی تبیین 53% از تغییرات متغیر وابسته را داشتند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید