اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)گیاهی زینتی متعلق به خانواده Gesneriaceaeاست. در این پژوهش از ریزنمونه جوانه جانبی ساقهگلدهنده جهت ریزازدیادی بنفشه آفریقایی شیمر در محیط کشت بافت انجام گرفته و جهت تعیین مناسبترین غلظت تنظیم کننده های رشداکسین و سیتوکینین به منظور دست یابی به بیشترین باززایی گیاه بنفشه آفریقایی شیمر انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرحکاملا تصادفی در سه تکرار در سال 1394در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد. در این آزمایش سطوح مختلف ازتنظیمکننده های رشد ( 5 ,1.0)BAمیلی گرمدرلیتر و( 0 , 0.5 ,1) IBAمیلی گرمدرلیتر در ترکیب با هم جهت باززایی ریزنمونه جوانه جانبی ساقهگلدهنده بررسی شده اند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین تعداد گیاهچه در تیمار BA 0.5, IBA 0.5و تیمار ,BA 1 IBA 0.5بیشترین تعداد ریشه بوده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید