بررسی اثر کنترل علف های هرز و غلظت های مختلف شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهدارویی مریم گلی رقم Salvia sclareaدر شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر کنترل علف های هرز و غلظت های مختلف شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهدارویی مریم گلی رقم Salvia sclareaدر شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر کنترل علف های هرز و غلظت های مختلف شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهدارویی مریم گلی رقم Salvia sclareaدر شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اثر کنترل علف های هرز و غلظت های مختلف شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهدارویی مریم گلی رقم Salvia sclareaدر شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر کنترل علف های هرز و غلظت های مختلف شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهدارویی مریم گلی رقم Salvia sclareaدر شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در میان فلور غنی ایران که بیش از 0 7500 گونه گیاهی را در بر می گیرد تعداد بسیار زیادی از آن ها دارویی هستند، با توجه به اثراتسوء داروهای شیمیایی و سنتزی این گیاهان از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار هستند. این آزمایش در سال 1393در مزرعهتحقیقاتی در شهرستان خرم آباد انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های تصادفی با 4تکرار و 5تیمار انجام گرفت. تیمارهایمورد نظر عبارت بودند از: کنترل علفهای هرز تا 70 ،50 ،30و 90روز پس از کاشت و تیمار شاهد که کنترل تا انتهای دوره رشد را دربرداشت. و برای تیمارهای تنش شوری سطوح شوری اعمال شده شامل غلظت های صفر(شاهد،) %2 ،%5 ،%8 ،%11،%14میلی مولارکلرید سدیم بودند. نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش تنش شوری، درصد جوانه زنی طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه،وزن خشک ساقه، نسبت به اندام هوایی به ریشه و بیوماس در گیاه مریم گلی به صورت معنی داری کاهش یافت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید