بررسی فرایند تعامل نهادی در حکمروایی مجموعه های شهریمطالعه موردی: تعیین حریم مجموعه شهری قزوین

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی فرایند تعامل نهادی در حکمروایی مجموعه های شهریمطالعه موردی: تعیین حریم مجموعه شهری قزوین دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فرایند تعامل نهادی در حکمروایی مجموعه های شهریمطالعه موردی: تعیین حریم مجموعه شهری قزوین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی فرایند تعامل نهادی در حکمروایی مجموعه های شهریمطالعه موردی: تعیین حریم مجموعه شهری قزوین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی فرایند تعامل نهادی در حکمروایی مجموعه های شهریمطالعه موردی: تعیین حریم مجموعه شهری قزوین :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

نوشتار درپی بررسی تعامل نهادی در ساختار مدیریت مناطق شهری با هدف امکان پذیر کاربرد تشاری مساعی به عنوان یکی از ارکان الگوی حکمروایی در نظریات نومنطقه گرایی است. ازاین رو به بررسی تعامل نهادی سازما نهای دولتی و عمومی شهری بر اساس قواعد رسمی و غیررسمی در نظریات نهادگرایی جدید پرداخت. شاخص ارزیابی تعااملات نهادی بر اساس نظریه ی عقلانیت ارتباطی هابرماس شاخص ترکیبی گفتگوی عقلانی است. قلمرو نمونه منطقه ی شهری قزوین موضوع مورد مناقشه فرایند تعیین حریم و سازما های دخیل استانداری و راه و شهرسازی (سازمان های دولتی) و شهرداری (سازمان عمومی) است. روش مورد استفاده پژوهش موردی روش تحلیل ارکان تشریح است. یافته ها در دو سطح ساازمانی (میانی) برگرفته از قواعد رسمی و سطح فردی (خرد) برگرفته از قواعد غیررسمی ارزیابی شد . در سطح سازمانی احکامقانونی و طرح ها و برنامه های مرجع تصویب حریم ارزیابی و به علت خلاهای قانونی فرایندی برای تشکیل گفتگوی عقلانی نشان نداد؛ اگرچه مانعی برای تشکیل آن نیز نیست. در سطح فردی بررسی ها نشا نداد که ارزش ها در جهت مناسب برای شکل گیری گفتگوی عقلانی است؛ اما هنجار ها و رفتارها در این جهت شکل نگرفته است. به طور کلی به نظر می رسد که گفتگوی عقلانی در چارچوب تعاملات نهادی مربوط به تعیین حریم شاهر قزوین راورت نگرفته است. بارای طراحی مدل امکا پییر تعامل نهادی در مناطق شاهری میتوان با ایجاد عرراه ای عمومی برای ح او ر داوطلبانه ی سازمان ها شرایط شکل گیری گفتگوی عقلانی را فراهم کرد. همچنین درونی کارد ارزش های سازمانی از طریق ایجادانسجا سازمانی و آموزش های درو سازمانی تعامل نهادی در سطح فردی را امکان پذیر می کند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید