مقایسه وکارایی روش Tr-20,HEC 1 در شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوضه رودخانه نسابم

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقایسه وکارایی روش Tr-20,HEC 1 در شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوضه رودخانه نسابم دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه وکارایی روش Tr-20,HEC 1 در شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوضه رودخانه نسابم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه وکارایی روش Tr-20,HEC 1 در شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوضه رودخانه نسابم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه وکارایی روش Tr-20,HEC 1 در شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوضه رودخانه نسابم :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات : 27

چکیده مقاله:

دربسیاری ازپروژه های کنترل سیل، آبخیزداری وتوسعه منابع آب محاسبات مربوط به دبی رودخانه بسیارحائزاهمیت است که این امرنیازمند مدل سازی جامع هیدورلوژیکی منطقه است. ضرورت آگاهی ازوضعیت منابع آب ونزولات جوی درحوضه های آبریز مختلف برای اجرای طرح های آبی ازیک سو، وعدم وجود شبکه قابل قبولی ازایستگاه های اندازه گیری پارامترهای هواشناسی وهیدرومتری ازسوی دیگر اهمیت استفاده ازروش های غیرمستقیم برای استفاده ازحجم رواناب درحوضه های آبریز رابیش ازپیش آشکارمی سازد. افزون براین ، طراحی سازه های آبی موردنیاز رودخانه ها ازجمله پل وآب بند، نیازمند پیش بینی سیلاب های عظیم منطقه است. درهمین راستا ودرپژوهش حاضربه ارزیابی کارایی مدل هیدروگراف واحد اشنایدر، کلارک و TR-20 به منظورمحاسبه رواناب سطحی حوضه رودخانه نسابم پرداخته شده است. همچنین سه مدل روندیابی شامل ماسکینگام، ماسکینگام – کونژ وزمان تاخیر بکاررفته است. بدین منظور 11سیلاب تک رخداد باتوجه به داده های تخمین زده شده ومشاهداتی بارش- رواناب بااستفاده ازنرم افزار HEC-HMSمدل سازی شده و5تک رخداد دیگرجهت واسنجی کنارگذاشته شد.جهت ارزیابی خطاازدوشاخص آماری توسط جذرمیانگین مربع خطاها (RMSE) وضریب همبستگی (R2 ) استفاده گردید. نتایج حاصل ازشاخص های آماری نشان دادکه بهترین براوردتک رخدادها استفاده ازروش های هیدروگراف واحد TR-20 جهت محاسبه رواناب سطحی وروش ماسکینگام کونژ جهت روندیابی سیلاب صورت گرفت. این روش ها به TR-20 ,HEC1 به ترتیب برابربا 75/. و 91/. درمرحله واسنجی و17/1 و82/. درمرحله ی ارزیابی به عنوان روش تلفیقی برترانتخاب شدند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید