مقاله رابطه مغز و زبان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله رابطه مغز و زبان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه مغز و زبان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه مغز و زبان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه مغز و زبان :

مقدمه

یکی از ارکان هوش بشری، زبان است. زبان نقش مهمی در تحلیل وقایع، حلّ مسأله و;

ایفا میکند. بعضی از دانشمندان معتقدند که تحول زبان، تفکّر انسانی را امکانپذیرساخته است (لوینسون2 و همکاران، .(2002 بیش از هر چیزی زبان به انسانها اجازه میدهد در مورد

1- positron emission tomoyraphy
2- Levinson, S. C.

137

تفکّر، ادراک و احساسشان با یکدیگر صحبت کنند. این سؤال که چطور کودکان یاد میگیرند به زبان مادری شان صحبت کنند توجه بسیاری از روانشناسان را به خود جلب نموده است.

کودکان در حدود یک سالگی زبان باز میکنند. آنها در این سنّ با مفهوم بسیاری از چیزها مانند اعضای خانواده، حیوانهای دستآمـوز، غـذاها، اسـباب بـازی و انـدامهـای بـدن آشـنا میشوند، و میکوشند بین این مفاهیم و واژههایی که بزرگسالان به کار میبرند ارتباط برقـرار کنند. از این مرحله به بعد واژگان کودک به صورت کم و بیش انفجاری افزایش مییابد. خزانه واژگان کودک که در یک و نیم سالگی فقط 25 واژه است در 6 سالگی به 1500 واژه میرسد.

این افزایش باورنکردنی واژگان مستلزم آن است که کودک هر روز در حدود 10 واژه تازه یاد بگیرد. گویی کودک برای فراگیری واژههای تازه کـوک شـده اسـت (لوینـسون، .(2001 ایـن زنجیره رشد زبانی به میزان چشمگیری در مورد همه کودکان یکسان است. روانشناسان درباره چگونگی فراگیری زبان سه نظریه اصلی مطرح نمـودهانـد. نظریـه یـادگیری، نظریـه تعـاملات اجتماعی و نظریه فطری.

نظریه یادگیری: براساس نظر نظریـهپـردازان یـادگیری اصـل دخیـل در فراگیـری و تغییـر بسیاری از رفتارها از جمله زبان، تقلید از الگو و عامل تقویت است. در نظریه یادگیری بیـشتر به تبیین رفتار (تولید گفتار) پرداخته میشود تا چرایی رفتار و یا عوامـل زیربنـایی مربـوط بـه درک زبان. به همین دلیل در این دیدگاه اعتقاد بر این است که والدین به کودک در برابر تولید آواهایی که شبیه کلمهها هستند، پاداش میدهند. به همین ترتیب کودکان تقویت میشوند طبق قواعد دستور زبان سخن بگویند. هر چند نمیتوان منکر نقش تقلید در یادگیری واژههـا شـد، نمیتوان آن را تنها شیوه یادگیری تولید و فهم زبان در کودکان دانست. زیرا کودکان خردسـال پیوسته جملههایی میسازند که هرگز چنین جملهای را از بزرگسالان نشنیدهاند.

نظریه فطری: بخشی از دانش زبانی ما فطری است و به همین دلیل کودک در خانواده خود

میتواند زبان یاد بگیرد، ولی حیوانهای دستآموز خانگی نمیتواننـد؛ امـا در مـورد میـزان و ماهیت این دانش فطری اختلاف نظر وجـود دارد. ایـن دسـته از روانشناسـان زبـان معتقدنـد کودکان خردسال دستور زبان را یاد نمیگیرند، بلکه آنان از کلمهها و جملههـایی که میشـنوند،

138

به نحوی قواعد پیچیده را استنباط و انتزاع میکنند. نوام چامسکی(1972) 1 یکی از رهبران این نظریه، معتقد است در انسان سازوکار مغزی ذاتیای وجود دارد که به فراگیری زبان اختصاص دارد. فطری بودن سازوکار زبان از آنجا ناشی میشود که روند تولید آوا در همه کودکان دارای نظم یکسان است.

به نظر میرسد همه کودکان صرف نظر از نوع فرهنگ و زبان خود، ازلحـاظ رشـد زبـانی مراحل همانندی را طی میکنند (جنتنر2، .(2004 در پژوهشی گروهی از پژوهشگران (کرینـا3،
(1998 به بررسی کودکان ناشنوایی پرداختند که والدین آنها از شنوایی طبیعی برخوردار بودند

.این کودکان هیچ آموزشی در زمینه لب خوانی دریافت نکرده بودند، با این وصف شـروع بـه استفاده از علایم ساختگی کردند. روش آنها در آغاز نوعی لال بازی بود ولـی بـه تـدریج بـه ویژگیهای یک زبان آراسته شد. برای مثال، این زبان هم در سـطح واژکهـا و هـم در سـطح نحوی، از علایم خاصی سازمان یافته بود. در واقع این کودکان ناشنوا زبانی برای خود سـاخته بودند، و از لحاظ رشد زبانی همان مراحلی را گذرانده بودند که کودکـان بهنجـار شـنوا طـی می کنند. این یافتهها تأییدی است بر این که دانش فطری زبانی ما از غنا و جزییات برخـوردار است.

دوره حساس:4 یادگیری زبان نیز همانند سایر رفتارهای فطری، دورههـای حـساس خـاص خود را دارد. تقریباً بزرگسالان همه چیز را آسانتر از کودکـان یـاد مـیگیرنـد، زیـرا دسـتگاه شناختی کودک به اندازه بزرگسالان برای یادگیری امور و اطّلاعـات پیچیـده، ظرفیـت لازم را ندارد. اما یک استثناء در این مورد وجود دارد و آن یادگیری زبان است. کودکان بهتـر از افـراد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید