آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی بر پایه مولفه های برنامه درسی پنهان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

اهداف : تحقیق حاضر با هدف تبیین تاثیر مولفه های برنامه درسی پنهان مدارس بر تحقق اهداف کلی تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی و ارائه الگویی مناسب در این خصوص انجام شده است . روش ها : این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با استفاده از طرح تحقیق ترکیبی ) کمی و کیفی ( متوالی استقرایی انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در بخش کیفی روش داده بنیاد یا گرندد تئوری 1 می باشد و جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه مدیران ، معلمان و دانش آموزان پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی پسرانه است. نمونه های تحقیق در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف گزینش و اطلاعات لازم با کمک مصاحبه های ساختارنایافته تا حد اشباع داده ها گردآوری گردیده است. در بخش کمی تحقیق از روش تحقیق پیمایشی ) زمینه ای ( استفاده شده است. حجم نمونه های تحقیق در این مرحله بر اساس جدول مورگان به تعداد 150 نفر تعیین و از بین دانش آموزان پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی پسرانه شهر اهواز انتخاب شده است . جمع آوری اطلاعات با کمک دو پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. در بخش کمی جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش آماری معادلات ساختاری بهره گیری شد. یافته ها : نتایج اجرای تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول و دوم نشان داد ساختار پنج عاملی یا مدل حاصل از مرحله کیفی تحقیق ) شامل محیط های شناختی، اجتماعی، فیزیکی ، اداری ، دینی ( ، از برازش مناسبی برخوردار و متغیرهای تبیین شده صلاحیت لازم را جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی دارا می باشند نتیجه گیری : پس از جمع بندی نتایج مراحل تحقیق، مدل پیشنهادی مرکب از هشت قسمت ) مبانی نظری مدل، فلسفه مدل، متغیرهای زیربنایی ، ابعاد مدل ، اصول مدل، اهداف مدل ، نظام ارزشیابی و بازخورد ، و مراحل اجرا ( جهت تامین هدف اصلی تحقیق ارائه گردیده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید