تحلیل موانع مشارکت ورزشی دختران دانشجو با استفاده از مدل سلسله مراتبی موانع کرافورد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تحلیل موانع مشارکت ورزشی دختران دانشجو با استفاده از مدل سلسله مراتبی موانع کرافورد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل موانع مشارکت ورزشی دختران دانشجو با استفاده از مدل سلسله مراتبی موانع کرافورد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل موانع مشارکت ورزشی دختران دانشجو با استفاده از مدل سلسله مراتبی موانع کرافورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل موانع مشارکت ورزشی دختران دانشجو با استفاده از مدل سلسله مراتبی موانع کرافورد :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی سلسله موانع مشارکت ورزشی دختران با استفاده از مدل سلسله مراتبی موانع کرافورد است. روش تحقیق توصیفی از نوع مقایسه ای است که به شیوه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دختر آموزشکده سما و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تشکیل دادند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 427 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه موانع مشارکت ورزشی براساس مدل کرافورد آقایی و فتاحیان ( 1391 ) بود، روایی صوری و محتوایی این تحقیق توسط 12 تن از اساتید تربیت بدنی و متخصصین این امر مورد تایید قرار گرفت. و ضریب آلفای کرونباخ پس از یک مطالعه مقدماتی بر روی 40 نفر a=0/87 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون فریدمن و t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد. کلیه مراحل تجزیه و تحلیل با استفاده نرم افزار spss نسخه 18 صورت گرفت. نتایج نشان داد در هر دو دانشگاه ( آزاد اسلامی و سما) به ترتیب موانع فردی، موانع بین فردی و موانع ساختاری در اولویت اول تا سوم قرار دارند، اولویت بندی موانع مشارکت ورزشی دختران در سه حوزه مذکور قابل تطبیق با مدل هرمی موانع کرافورد بود، بنابراین توجه به هر سه موانع در تحقیق پیش رو لازم و ضروری است و برطرف کردن موانع درون فردی ساختاری گام موثر و مفیدی در پیشرفت فرهنگ ورزش و سلامت دانشجویان دختر به شمار می رود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید