مقاله تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انواع اموزش ها در ارتقای دانش و مهارت کارکنان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انواع اموزش ها در ارتقای دانش و مهارت کارکنان دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انواع اموزش ها در ارتقای دانش و مهارت کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انواع اموزش ها در ارتقای دانش و مهارت کارکنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انواع اموزش ها در ارتقای دانش و مهارت کارکنان :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

مینا بهیان – کارشناس ارشد مدیریت آموزش
قربانعلی سلیمی – عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، استادیار دانشکده علو.
هوشنگ طالبی – رییس دانشگاه اصفهان، عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان

چکیده:

آموزش، کارآمدترین ابزار و قویترین فرایند موجود برای انتقال دانش ومهارت به نیروی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف می باشد. با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فون، فناور و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق بر اساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد.
در این مقاله، با این پیش فرض که آموزش در ارتقای دانش و مهارت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیر عمده ای کار مورد مطالعه قرار گرفته و بر اثر اولویت های بدست آمده الگوی مطلوب جهتارتقای دانش و مهارت کارکنان عرضه شده است.
جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه اصفهان با مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و بالاتر را شامل شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه های دریافتی نشان داده است که به نظر پاسخ گویان انواع اموزش ها در حد متوسط و کمتر از حد متوسط اجرا و مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین انودع آموزش ها به استثنای آموزش مکاتبه ای، بیش از حد متوسط در ارتقای دانش و مهارت کارکنان تاثیر داشته که دنتیجه علیرغم تاثیر آموزش ها در ارتقای دانش و مهارتکارکنان میزان استفاده از آموزش های مذکور کافی نبوده است. این به نوعی تفاوت معنی داری بین میزان استفاده و تاثیر آموزش ها را نشان داده است.
درمقایسه و رتبه بندی انواع آموزش ها ، نتایج نشان داده است که بیشترین میزان استفاده از آموزش ها از نظر کارکنان به ترتیب آموزش های توجیهی، مربیگری و حساسیت و کمترین میزان استفاده آمزوش مکاتبه ای بوده است. همچنین بیشترین میزان تاثیر انواع آموزش ها در ارتقای دانش و مهارت کارگنان از نظر پاسخ گویان آموزش های دستورالعمل شغلی، استاد شاگردی ومربیگری و کمترین میزان تاثیر اموزش مکاتبه ای بوده است. میزان استفاده از انواع آموزش ها از نظر عوامل دموگرافیک نشان داد که ازمیان متغیرهای جمعیتی مورد مطالعه، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت و در خصوص میزان تاثیر نیز، متغیر ساعات آموزش ضمن خدمت تفاوت معنی داری د رنظرات کارکنان وجود دارد. در این مقاله، بر اساس مقایسه میانگین نمرات میزان آموزش های مذکور ، به تفکیک مدرک تحصیلی اولویت های آموزشی برای کارکنان متناسب با مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، وبالاتر پیشنهاد شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید