لزوم آمادگی فارنزیکی و روال دیجیتالی سازمان ها

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 لزوم آمادگی فارنزیکی و روال دیجیتالی سازمان ها دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد لزوم آمادگی فارنزیکی و روال دیجیتالی سازمان ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی لزوم آمادگی فارنزیکی و روال دیجیتالی سازمان ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن لزوم آمادگی فارنزیکی و روال دیجیتالی سازمان ها :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

عصر اطلاعات در حال افزایش فاصله بین فقیر و ضعیف و توسعهیافته و درحالتوسعه و ساختن جامعهای از داراهای اطلاعاتی و ندارها میباشد. در جهان امروز فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ماهیت روابط جهانی و منشأ مزیتهای رقابتی ونیز فرصتهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را بهطور بنیادینی تغییر دادهاند. در ایران علیرغم تلاشهای پراکندهای که برای بهکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در برخی صنایع و کسبوکارها انجامشده، به علت مهیا نبودن بسترها و زیرساختهای موردنیاز، آمادگی فارنزیکی، باعث افت شدید کارایی سرمایهگذاریهای انجامشده و عدم امکان برخورداری از مزایای فاوا و عدم اعتماد و ناامنی در زنجیره بین کسبوکارها شده است؛ بنابراین باید با استفاده از ابزار ارزیابی مناسبی سطح آمادگی فارنزیکی جهت بهکارگیری فاوا ارزیابیشده و سپس با انجام مطالعات تطبیقی و شناخت وضعیت مطلوب، سعی درافزایش این آمادگی و کاهش هدر رفت زمان و هزینه صرف شده و آسیبپذیری داراییهای اطلاعاتی شود. در این راستا مدلهای ارزیابی آمادگی فارنزیکی بیشترین کمک را به شناخت وضع موجود مینمایند. با توجه به پیشرفت جامعه در حوزه شبکههای کامپیوتری خلأ وجود بحث فارنزیک و آمادگی در این حوزه به دلیل به وجود آمدن دولت الکترونیک، موجودمیباشد که مستلزم بررسی روند استنادپذیری شواهد دیجیتالی میباشد تا در صورت هرگونه اتفاق رخداد برای داراییها اطلاعاتی )که در عصر دولت الکترونیک بوجود آمده است( بتوان ریسک از دست دادن داراییها و هزینههای مصرفی در این زمینه را کاهش داده تا آینده داراییهای فارنزیکی تضمین گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل ترمودینامیکی سردسازی هوای ورودی به توربین گازی با بکارگیری چرخه تولید همزمان توان -تبرید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تحلیل ترمودینامیکی سردسازی هوای ورودی به توربین گازی با بکارگیری چرخه تولید همزمان توان -تبرید دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل ترمودینامیکی سردسازی هوای ورودی به توربین گازی با بکارگیری چرخه تولید همزمان توان -تبرید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل ترمودینامیکی سردسازی هوای ورودی به توربین گازی با بکارگیری چرخه تولید همزمان توان -تبرید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل ترمودینامیکی سردسازی هوای ورودی به توربین گازی با بکارگیری چرخه تولید همزمان توان -تبرید :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

محمد سیدمحمودی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دامون آقازاده دکانداری – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

چرخه تولید همزمان توان – تبرید با دریافت حرارت گازهای گرم خروجی توربین گازی علاوه بر خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور چرخه توربین گازی توان نیز تولید می نماید.در این مقاله ابتدا تاثیر خنک کاری هوای ورودی کمپرسور بر روی بازده چرخه توربین گازی بررسی شد. مشخص گردید که به ازاء هر 5 درجه سلسیوس کاهش در دمای هوای ورودی کمپرسور بازده حرارتی و بازده اگزرژی بیشینه توربین گازی 1/3% افزایش می یابد. در ادامه چرخه تولید همزمان توان – تبرید که سیال عامل آن مخلوط آب و آمونیاک می باشد مورد تحلیل ترمودینامیکی قرار گرفته و بر روی پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد آن بحث شد. اثبات شد که افزایش دمای منبع حرارتی باعث بهبود عملکرد چرخه تولید همزمان خواهد شد همچنین مشخصگردید که افزایش غلظت مخلوط اولیه آب و آمونیاک موجود در جذب کننده ظرفیت تبرید چرخه را افزایش داده و افزایش فشار خروجی پمپ به افزایش توان خالص و بازده چرخه تولید همزمان توان – تبرید منجر خواهد شد. در ادامه با ترکیب چرخه توربین گازی به عنوان سیکل بالادستی و چرخه تولید همزمان توان – تبرید به عنوان سیکل پایین دستی، چرخه ترکیبی جدیدی طراحی شد که در آن از حرارت گازهای گرم خروجی از چرخه توربین گازی برای راه اندازی چرخه تولید همزمان و از سرمای تولیدی در چرخه تولید همزمان برای خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور چرخه توربین گازی استفاده می گشت. در پایان با مقایسه چرخه ترکیبی مطرح شده در این مطالعه و چرخه ترکیبی فرض شده در مطالعات گذشته که در آن چرخه توربین گازی با چرخه تبرید جذبی لیتیم – بروماید ترکیب گشته بود مشخص شد که در شرایط اولیه یکسان، بازده حرارتی و اگزرژی چرخه فرض شده در این مقاله به ترتیب 12 و 10 درصد بیشتر از چرخه ترکیبی فرض شده درمطالعه گذشته خواهد بود انجام محاسبات اجزاء مختلف چرخه ترکیبی براساس قانون اول و دوم ترمودینامیک و قوانین حاکم بر گازها و با استفاده از نرم افزارEES انجام گرفت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی :

توضیحات:
مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی، در قالب فایل word و در حجم 33 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2015.

عنوان اصلی مقاله:

Importance-performance analysis: A valid management tool

سال چاپ: 2015
محل انتشار:

Tourism Management 48 (2015) 43e53

بخشی از متن ترجمه:
تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد نوعی تکنیک تحقیقاتی تجاری می باشد که به عنوان یک ابزار بازار یابی جهت آزمایش و ارائه استراتژی های مدیریت ارتقاء یافته است.(مارتیلا وجیمز، 1977). هر چند در اصل جهت توسعه اهداف بازاریابی کاربرد داشته است، کاربرد آن به حوزه های دیگری هم مثل توریسم (آزوپاروی وناش2013: چو وچوی 2000: کوگان 2012: اویر،نزویچ سلبارادوارد و میهالیک 2012: انرامیت و نیوتون 2004 لیو لیو هو آنگ و ون 2010 اوه 2001 زیگلر ،ایران ورولنیز 2012 ) صنایع غذایی (تونتینی و سیلوریا, 2007) آموزش (آلبرتی و میهالیک 1989; نیل; راوچ; واتن وبار 2000 ; اونیل و پالمر 2004) مراقبت های بهداشتی (آبالو،والرا و مانازو 2007; رولینسکی و تاپوتو 1991; هاوز ورائو 1987)ل 2015 بانکداری (جوزوف، آلبرات، استون، سخون، تیسفون2005; یئو 2003) مدیریت دولتی(وان رریزین و وایمروار2007) تجارت الکترونیک (لون بورگ و ماگال 2005) و تکنولوژی های اطلاعاتی (اسکوک و کونامل و ریچاردسون2001) کشیده شده است.


برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بکارگیری و ارزیابی سیستم دسته بند یادگیرنده توسعه یافته در تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بکارگیری و ارزیابی سیستم دسته بند یادگیرنده توسعه یافته در تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بکارگیری و ارزیابی سیستم دسته بند یادگیرنده توسعه یافته در تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بکارگیری و ارزیابی سیستم دسته بند یادگیرنده توسعه یافته در تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بکارگیری و ارزیابی سیستم دسته بند یادگیرنده توسعه یافته در تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

امروزه با گسترش شبکه های کامپیوتری، بحث امنیت شبکه بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا تشخیص نفوذ به عنوان یکی از اجزای اصلی برقراری امنیت در شبکه های کامپیوتری شناخته می شود که ابزار اصلی آن کنترل ترافیک شبکه و تحلیل رفتارهای کاربران می باشد. یکی از راه های پیاده سازی چنین سیستم هایی استفاده از دسته بندهاست. در سال های اخیر استفاده از سیستم های دسته بند به علت تفسیر ساده ی قوانین آنها توسط انسان رشد چشمگیری داشته است. در این تحقیق یک سیستم تشخیصی حمله مبتنی بر سیستم دسته بندی یادگیرنده ی توسعه یافته با ایجاد تغییراتی در عملکرد پوشش سیستم دسته بندی و دستکاری مجموعه ی عمل ایجاد شده توسط سیستم به منظور بهبود کارایی در تشخیص حملات پیشنهاد شده است. به کمک آزمایشات تجربی بهبود کارایی سیستم تشخیص حمله نسبت به سیستم های تشخیص حمله ی مبتنی بر دیگر دسته بندها نشان داده شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت :

مقاله تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در تازه های علوم شناختی از صفحه 83 تا 100 منتشر شده است.
نام: تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب، در قلمرو دانش و عمل تربیت
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم اعصاب و تربیت
مقاله تربیت سازگار با مغز
مقاله مبانی عصب شناختی تربیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرمحمدی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد سریع فنون تصویربرداری عصبی در سال های اخیر، امکان فوق العاده ای برای پژوهشگران فراهم کرده است تا فهم بهتری از ساختار و کارکرد مغز انسان به دست آورند. در پرتو بهره گیری از این فن آوری های تصویربرداری عصبی پیشرفته، یافته های پژوهشگران حیطه مغز، در زمینه تفکر، هیجان، انگیزش، یادگیری و رشد، موجی از بینش های جدید به دنبال داشته که تبیین های موجود درباره موضوعات تربیتی را تحت تاثیر جدی قرار داده است. از این رو، بسیاری از متخصصان علوم اعصاب و تربیت ادعا می کنند که برقراری پیوند بین علوم اعصاب و علوم تربیتی می تواند نقش عمده ای در بهبود دانش، سیاست و عمل تربیتی ایفا کند. کاربرد و دلالت ها و کاربرد های تربیتی معتبر استنباط شده از یافته های علوم اعصاب نیز از این ادعا حمایت می کنند، اما با وجود این، به نظر برخی منتقدان، رابطه میان کارکردهای عصبی و عمل تربیتی بسیار محدود و شکاف بین علوم اعصاب و علوم تربیتی به قدری زیاد است که امکان برقراری پیوند مستقیم بین آنها وجود ندارد و باید رشته های دیگری همچون «روان شناسی شناختی» و یا «علوم اعصاب شناختی» واسطه برقراری این پیوند شوند. اما از چشم انداز تربیتی، ماهیت دانش تربیت به عنوان یک دانش کاربردی ایجاب می کند که برای دستیابی به اهداف تربیتی، از علوم اعصاب نیز همچون سایر علوم توصیفی (از قبیل روان شناسی و جامعه شناسی) استفاده شود که این امر از طریق استخراج دلالت ها و کاربردهای تربیتی معتبر از مبانی اعصاب شناختی تربیت محقق خواهد شد. بنابراین، ایجاد پیوند بین این دو دانش هم ضروری و هم امکان پذیر است، چرا که می توان در تعامل و تلفیق با «فلسفه تربیتی»، «جامعه شناسی تربیتی»، و «روان شناسی تربیتی» از «اعصاب شناسی تربیتی (علوم اعصاب تربیتی)» هم برای بهبود دانش، سیاست و عمل تربیت بهره گرفت. با این وجود، مهم ترین اصل درخور توجه در این ارتباط، اصل هوشیاری و احتیاط در تفسیر و استفاده تربیتی از یافته های پژوهش مغز است که تحقق این امر هم مستلزم فراهم کردن زمینه تعامل و مشارکت سازنده و واقعی بین دانشمندان و پژوهشگران علوم اعصاب و تربیت و تلفیق علوم اعصاب شناختی و علوم اعصاب تربیتی در برنامه های درسی علوم – تربیتی و تربیت معلم است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله لحیم کای نرم آلیاژ Al3003 با استفادها ز ورقهای لحیمکاری Al3003/Zn

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله لحیم کای نرم آلیاژ Al3003 با استفادها ز ورقهای لحیمکاری Al3003/Zn دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله لحیم کای نرم آلیاژ Al3003 با استفادها ز ورقهای لحیمکاری Al3003/Zn  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله لحیم کای نرم آلیاژ Al3003 با استفادها ز ورقهای لحیمکاری Al3003/Zn،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله لحیم کای نرم آلیاژ Al3003 با استفادها ز ورقهای لحیمکاری Al3003/Zn :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

مجتبی موحدی – دانشجوی دکتری
امیرحسین کوکبی – استاددانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا مداح حسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق ورقهای لحیم کاری نرم Al3003/Zn درزمانها و ضخامتهای مختلف لایه لحیم Zn به ورقهای یکپارچه Al3003 لحیم کاری نرم شدند. استحکام برشی اتصالات لحیم شده اندازه گیری گردید همچنین ریزساختار فازهای شکل گرفته و سطوح شکست اتصالاتلحیم شده با استفاده از میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی بررسی شد نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش ضخامت لایه zn و افزایش زمان لحیم کاری استحکام اتصال بهبود می یابد علاوه بر این مشاهدات میکروسکوپی بیانگر ان است که شکست غالب در اتصالات لحیم شده Al3003/Zn/Al3003 بصورت ترد می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله DOES FISH OIL SUPPLEMENTATION IMPROVE FRESH AND CHILLED SPERM QUALITY OF MINIATURE CASPIAN STALLION?

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله DOES FISH OIL SUPPLEMENTATION IMPROVE FRESH AND CHILLED SPERM QUALITY OF MINIATURE CASPIAN STALLION? دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله DOES FISH OIL SUPPLEMENTATION IMPROVE FRESH AND CHILLED SPERM QUALITY OF MINIATURE CASPIAN STALLION?  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله DOES FISH OIL SUPPLEMENTATION IMPROVE FRESH AND CHILLED SPERM QUALITY OF MINIATURE CASPIAN STALLION?،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله DOES FISH OIL SUPPLEMENTATION IMPROVE FRESH AND CHILLED SPERM QUALITY OF MINIATURE CASPIAN STALLION? :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
Ali kheradmand – Faculty Of Agriculture Science, Islamic Azad University Shahrekord Branch
Ahmad zare shahneh – Department Of Animal Science, Faculty Of Agricultural Science And Engineering, College Of Agriculture And Natural Resources, University Of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
Mohamad ali Jalali – Faculty Of Agriculture Science, Islamic Azad University Shahrekord Branch
Houshang Nouri – Department Of Animal Science, Faculty Of Agriculture Science, University Of Zabol

چکیده:

The use of cooled and frozen semen offers many advantages to breeders. However, many stallions produce spermatozoa that are unable to tolerate the stresses associated with these preservation processes. Improving the quality and viability of equine spermatozoa via appropriate dietary alterations may render spermatozoa from these stallions commercially viable for preservation. One way to improve sperm quality may be through increasing dietary intake of PUFA, specifically docosahexaenoic acid (DHA), to enhance the plasma membrane of the sperm cell. Eight healthy caspian stallions were used to study if fish oil supplementation would improve fresh and chilled semen characteristics. Semen was collected at 0, 30, 60 and 90 day of experiment. Cooled diluted semen samples were evaluated in vitro by microscopic assessments of sperm motility, acrosomal and other abnormalities (head, mid-pieces, and tail), viability (evaluated by Eosin- negrosin) and plasma membrane integrity (evaluated by HOST) at 0, 24, and 48, hours after collection. Significant effect (p<0.05) of dietary treatment was observed for all parameters except for percent sperm with live and semen volume. Fish oil supplementation had a significant effect (p<0.05) on total and progressive motility, percentage viability and dead sperm. The stallions that received fish oil, it showed the greatest improvement in semen characteristics compared with control group (p<0.05). This study showed that fish oil supplementation may have a beneficial effect on the semen quality but more advance in vitro evaluations and artificial insemination (AI) are required to reveal the exact effects of fish oil on miniature Caspian stallion sperm quality and its fertilizing ability

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله Designing a model for evaluating the effectiveness of E-HRM (Case study: Iranian organizations)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله Designing a model for evaluating the effectiveness of E-HRM (Case study: Iranian organizations) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Designing a model for evaluating the effectiveness of E-HRM (Case study: Iranian organizations)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Designing a model for evaluating the effectiveness of E-HRM (Case study: Iranian organizations)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Designing a model for evaluating the effectiveness of E-HRM (Case study: Iranian organizations) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: 18

نویسنده(ها):

Ali sanayei – University of Isfahan
Abas mirzaei – M.B.A,Department of management , University of Isfahan.

چکیده:

This study aims at providing an explanation of E-HRM and introducing E-HRM activities and tools for this purpose. Further more this study investigates the effect of various independent variables such as job satisfaction, professional commitment, organizational commitment, … on the effectiveness of HRM as a dependent variable. For this purpose by cluster sampling from Iranian HR managers, 110 of them were chosen to participate in this study. Then research hypothesis were examined by deploying multiple linear regression to the data gathered from specially designed questionnaire. The findings indicate the E-HRM tools are rarely used however according to the expert’s judgment if they are used they would have a positive effect on the HRM output in Iranian organization. Finally a model for assessing the effectiveness of HRM was proposed.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بکارگیری روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در حذف جنین رت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بکارگیری روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در حذف جنین رت دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بکارگیری روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در حذف جنین رت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بکارگیری روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در حذف جنین رت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بکارگیری روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در حذف جنین رت :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

آذر شیخ الاسلامی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران
محمد نبیونی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران
محمدحسین مجلس آرا – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده:

فوتودینامیک تراپی روشی است که با استفاده همزمان از یک ماده شیمیایی و نور به تخریب بافت سرطانی می پردازد. شباهت بین تومور و جنین تازه لانه گزینی شده فراوان است و از آنجاییکه حاملگی خارج از رحمی (EUP) درمان قطعی ندارد و درمانهای قدیمی (دارویی و جراحی) گزینه های کارامدی نیستند. بکارگیری PDT برای درمان آن پیشنهاد می شود. پس از تزریق ماده حساس به نور به صورت موضعی به داخل جفت یکی از جنین های رت حامله و سپس تابانیدن نور لیزر به همان منطقه ، تغییرات ایجاد شده در جنین و جفت پس از 48 ساعت مطالعه شد. حذف موفق جنین تیمار شده بدون ایجاد آسیب در بافت رحم، تاییدی بر مناسب بودن روش یاد شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر جنس پتریدیش در درصد جوانه زنی و ظهور آلودگی در مطالعات

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر جنس پتریدیش در درصد جوانه زنی و ظهور آلودگی در مطالعات دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر جنس پتریدیش در درصد جوانه زنی و ظهور آلودگی در مطالعات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر جنس پتریدیش در درصد جوانه زنی و ظهور آلودگی در مطالعات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر جنس پتریدیش در درصد جوانه زنی و ظهور آلودگی در مطالعات :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

نرگس ابدالی – پژوهشگر مرکز داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. کارشناس ارشد پژوهشی مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندرا
آزاده خونساری – کارشناس پژوهشی مرکز داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
نرگس عظیم پور – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
مونا برزگر – کارشناس پژوهشی مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد مازندران

چکیده:

بذر اغلب گونه های دارویی به جهت سازگاری با شرایط محیطی دارای انواع خواب می باشند که این صفت از دیدگاه اکولوژیکی صفت مطلوبی محسوب می گردد چون مانع فرسایش و کاهش ذخیره ژنتیکی این گیاهان می گردد و همواره این گیاهان درطبیعت حتی بعد سالها خشکسالی یافت می گردد. اما از زمانی تولید و پرورش گیاهان دارویی به منظور انبوه و استفاده تجاری در سرلوحه کار محققین ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان گیاهان دارویی قرار گرفت. این صفت مطلوب به یکی از موانع تولید و پرورش گیاهان دارویی تبدیل شده است. به طوریکه محققین مختلف با بررسی روش ها و تیمارهای مختلف (تیمارهای حرارتی، شیمیایی و فیزیکی) به بررسی تسریع جوانه زنی در این گیاهان پرداخته اند . اما نکته ای که در این بین در حین تحقیق ما در زمینه استفاده از امواج فراصوت به عنوان یک فناوری نوین غیر حرارتی در شکستن خواب بذر توجه ما را جلب کرد تفاوت واضح در میزان بروز آلودگی و درصد جوانه زنی در ظروف پتریدیش پلاستیکی با شیشه ای است. بذور تحقیق حاضر پس از جمع آوری از مناطق اطراف شهرستان دورود و شناسایی گیاهشناسی با هیپوکلرید سدیم 25% ضد عفونی و در قالب 4 تیمار 0، 4، 8 و 12 دقیقه و هر تیمار با 4 تکرار و برای هر تکرار 30 بذر در معرض امواج فراصوت با شدت 42KHz در دستگاه Digital Ultrasonic مدل CD-4820 قرار گرفتند. بر خلاف انتظار میزان بروز آلودگی قارچی در حین استفاده از پتریدیش های پلاستیکی یک بار مصرف بسیار بیشتر از زمانی بود که از ظروف شیشه ای استفاده می شد که این امر را احتمالا می توان به وجود فضای باز بیشتر بین دو قطعه پتریدیش مرتبط دانست. همانطور که در نتایج مشهود است درصد جوانه زنی در زمان استفاده از ظروف پلاستیکی کمتر است به طوریکه برای تیمارهای 0، 4، 8 و 12 دقیقه به ترتیب درصد جوانه زنی در زمان استفاده از پتریدیش های شیشه ای 25، 60، 52/5 و 45 و در پتریدیش های پلاستیکی 15، 37/5، 40 و 42/5 است. این تفاوت از سویی می تواند به علت بروز آلودگی بیشتر در ظروف پلاستیکی و در نتیجه کاهش جوانه زنی و از سویی دیگر تاثیر جنس پتریدیش بر روی نور دانست.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید