مقاله روشه های دو مرحله ای فازی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله روشه های دو مرحله ای فازی دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روشه های دو مرحله ای فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله روشه های دو مرحله ای فازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روشه های دو مرحله ای فازی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
زهره فیروزی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
محبوبه رضایت – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
صادق رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران

چکیده:
تحلیل پوششی داده ها روشی برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری همگن DMUs با چندین ورودی و خروجی است. در دنیای واقعی با مواردی روبه رو می شویم که DMU های تحت بررسی در ساختار داخلی خود، خود دارای مراحلی است. که در ساده ترین حالت دو مرحله است. روش های متنوعی برای بررسی DMU های دو مرحله ای پیشنهاد شده است که از مهمترین آنها روش کائو و هو آنگ و روش چن و همکاران است. با ورودی ها و خروجی های فازی روش های دو مرحله ای فازی بدست می آیند، که در مقاله روش هایی که در این زمینه ارائه شده است را مروری می کنیم.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

Mitigation Strategies for Time Wasting Activities within the Workplace

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 Mitigation Strategies for Time Wasting Activities within the Workplace دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Mitigation Strategies for Time Wasting Activities within the Workplace  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی Mitigation Strategies for Time Wasting Activities within the Workplace،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن Mitigation Strategies for Time Wasting Activities within the Workplace :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

With only twenty four hours to complete responsibilities at work and home, we need ways to help beat the challenges and roadblocks. By using time management we will achieve this. Using time management in the workplace allows managers to prioritize all projects and daily tasks by ranking them in order of importance. This ends up being a poetized list or to do list. This will keep manager and employees focused on a daily basis. Adjusting the way tasks areexecuted will save time and minimize procrastination. Delegating tasks to the most appropriate person will reduce wasted time for you and others. However, dealing with the sources of procrastination will go a long way to making you an effective manager of time. The essay below will point out those activities that can result in less productivity in organizations and what to do about it.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین درس پژوهی و دانش مربوط به یادگیری معلمان ابتدایی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین درس پژوهی و دانش مربوط به یادگیری معلمان ابتدایی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین درس پژوهی و دانش مربوط به یادگیری معلمان ابتدایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه بین درس پژوهی و دانش مربوط به یادگیری معلمان ابتدایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین درس پژوهی و دانش مربوط به یادگیری معلمان ابتدایی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به الگوی درس پژوهی به عنوان زمینه تسهیل و تسریع کننده آموزش و یادگیری بر همگان ضروری است لذا از جمله موضوعاتی است که می تواند توسط معلمان محقق شود تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین درس پژوهی و سطح یادگیری معلمان به انجام رسید ه است روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشیاست جامعه اماری شامل کلیه معلمان ابتدایی ناحیه دو می باشد.با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای حجم نمونه 300 نفر انتخاب شد پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار اندازه گیری می باشد که پایای آن با القای کرونباخ در حد مطلوب 0/83 حاصل شد . اهم نتایج حاکی از اناست که بین درس پژوهی و سطحی یادگیری معلمان رابطه مثبت ، مستقیم و معنادار وجود دارد در نهایت پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج تحقیق ارائه شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقایسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گیاه همی کریپتوفیت Nepta astrotricha Rech.f. برمیکرو ارگانیسم های بیماری زا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مقایسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گیاه همی کریپتوفیت Nepta astrotricha Rech.f. برمیکرو ارگانیسم های بیماری زا دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گیاه همی کریپتوفیت Nepta astrotricha Rech.f. برمیکرو ارگانیسم های بیماری زا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقایسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گیاه همی کریپتوفیت Nepta astrotricha Rech.f. برمیکرو ارگانیسم های بیماری زا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گیاه همی کریپتوفیت Nepta astrotricha Rech.f. برمیکرو ارگانیسم های بیماری زا :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

پونه سای کرک ستاره ای یکی از گیاهان همی کریپتوفیت و متعلق به خانواده نعناع ( LCibiCltCle) می باشد که طبق تحقیقات اخیر دارای اثرهای ضد عفونی کننده و به طور قابل ملاحظه ای گندزدا است. هدف از این مطالعه، ارزیابی خاصیت میکروبی اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه بر طیف وسیعی از باکتریهای گرم منفی و مثبت و یک مخمر ساپروفیت با تعیین قبلی بازده و شمارش تعداد میکروب های رشد یافته در شرایط in VitTO بوده است. این یک مطالعه تجربی است که به مدت دو سال و به منظور بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه انجام گرفت. استخراج اسانس از اندامهای هوایی در مرحله گلدهی کامل از سرشاخه های برگ د ار و گل دار ، با روش تقطیر با آب ( HydrO-distillation) و با بکارگیری دستگاه کلونجر (Clevenger) انجام شد. خواص ضد میکروبی اسانس گیاه با استفاده از روشی رقت سریالی (HydrO – di Stillation) و تهیه ی غلظتی برابر نیم ( 0/5) مک فارلند ( ACic F(Irland ا) از هفت میکروب پاتوژن و بررسی کدورت لوله ها و سپس کشت در محیط نوترینت آگار به طریقه ی استریک پلیت (Streak plate method) مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج اینتحقیق نهان داد که بازده اسانس گیاه مورد مطالعه 1/3706 در صد می باشد و اسانس گیاه بیشترین اثر ضد میکروبی را بر روی میکروارگانیسم های اشرشیاکلی (Escherichide Oli)، انتروباکتر ائروژنس (EntrObacter derOgenes)، » S„3- „l 3 (Candida albicans) – -Jlla als 3 (Streptococcus pneumoniea) L-2-SS5 (Entrococcus fecalis) -JS-3 -ss-Ssl (Staphylococcus aureus) -s, -ssiss sist-l sls s:su پسودوموناس آئروژینوزا (FSelId OmOnGIS GerOgenes) نشان داد. بورسی حاصل از کدورت لوله ها نشان داد که اسانس گیاه بر چهار میکرو ارگانیسم اول صد درصد و بر سه میکرو ارگانیسم بعدی بیش از پنجاه درصد اثر مهارکنندگی داشته است. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس این گیاه می تواند به عنوان یک ماده آنتی سپتیک در صنایع داروسازی ،غذا بهره بهداشته مه، در ته حه ه برد سری بیشترک، قرار گیرد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

In His Name Surveying Location Pattern of Nabi Mosque According to Verses, Hadithes and Prophet”s Sira

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 In His Name Surveying Location Pattern of Nabi Mosque According to Verses, Hadithes and Prophet”s Sira دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد In His Name Surveying Location Pattern of Nabi Mosque According to Verses, Hadithes and Prophet”s Sira  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی In His Name Surveying Location Pattern of Nabi Mosque According to Verses, Hadithes and Prophet”s Sira،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن In His Name Surveying Location Pattern of Nabi Mosque According to Verses, Hadithes and Prophet”s Sira :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

Architecture as an art is one of the characteristics of Islamic civilization that has the most manifestation among other aspects of it. Because it believes in the 18th verse of Zomar Who listen to speech and follow the best of it is the one Allah has guided, and the person who is understood, then on this base it passes an evolutionary and constitutive process in dealing with other civilization and cultures. In time of Prophet (PBUH) and Saudi Bedouin, Islamic architecture began its own identity by establishing Prophet Mosque in Madinah, beside other aspects of architecture that had received by other cultures, without any special glaze and decoration but full of eternal concepts, the subject that is highlighted in this research. This eternal concepts have the main role in all levels of building, from location, planning, designing to constructing and etc and this article presents only one of them. It is the subject of mosque location according to the Prophet is pattern of Islamic urbanization in an analytic and comparative method (comparing Verses and Hadith with the Prophet s Sira). Although the location of Prophet”s mosque was affected by geographic environment and Saudi Arabian native culture, it matches with paradigms of Quran and hadith. Furthermore it was done by divine order and the characteristics such as: dominance of the urban space, centrality, extensible and retrofitting, independence, invitation, unity and absorbing the majority, universality, material and spiritual prosperity and development, compatible neighbourhood of mosque functions, cleanness, availability to the public, ideal for prayer and spiritual comfort, rights of land owners and etc were noticed. This article intends to investigate the characteristics of location of mosques on the base of verses and hadith and compare the result with Prophet”s Sira. On this base, Islamic architecture signifies a process where all the phases and aspects are equally important. It is almost impossible to identify a phase or an aspect in that process and consider it more important than the others. The process of Islamic architecture starts with having a proper understanding and vision which leads to making a right intention. This process ends with attaining the net results and how people make use of and benefit from them. Islamic architecture is a fine blend of all these factors which are interwoven with the treads of the belief system, principles, teachings and values of Islam. Prophet (PBUH) taught that at the core of Islamic architecture lies function with all of its dimensions: corporeal, cerebral and spiritual. The role of form is an important one, too, but only inasmuch as it supplements and enhances function. Islamic architecture must embody the values and principles of Islam as a way of life, because it functions as the physical locus for human activities and promoting them. It must be man-oriented, upholding his dignity and facilitating his spiritual progression while in this world. Architecture is a means, not an end. Islamic architecture is a framework for the implementation of Islam and Nabi Mosque was the epitome of the Prophet”s contributions to the evolution of the phenomenon of Islamic architecture.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

ارزیابی کمی تغییرات مساحت پیکره آبی و پوشش گیاهی در حوزههای پیرامونی، طی دوران بحران دریاچه ارومیه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 ارزیابی کمی تغییرات مساحت پیکره آبی و پوشش گیاهی در حوزههای پیرامونی، طی دوران بحران دریاچه ارومیه دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی کمی تغییرات مساحت پیکره آبی و پوشش گیاهی در حوزههای پیرامونی، طی دوران بحران دریاچه ارومیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی کمی تغییرات مساحت پیکره آبی و پوشش گیاهی در حوزههای پیرامونی، طی دوران بحران دریاچه ارومیه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی کمی تغییرات مساحت پیکره آبی و پوشش گیاهی در حوزههای پیرامونی، طی دوران بحران دریاچه ارومیه :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در دهههای گذشته، پایش مناطق ساحلی و استخراج تغییرات منابع آب و عوامل تاثیرگذار بر روی این تغییرات (دما، تبخیر و …) اعم از سطحی و زیرزمینی، در فاصلههای زمانی مختلف، بهعنوان یک پژوهش زیر بنایی مورد توجه واقع شده است. آگاهی از روند تغییرات خطوط ساحلی و پوشش گیاهی که عموما ناشی از عوامل متعددی همچون عوامل اقلیمی، بحرانهای زیست محیطی، خشکسالی، مسایل بیوسفر، عوامل بیولوژیکی و انسانی میباشد، مسیلهای مهم در مدیریت بحرانها و منابع طبیعی محسوب میشود (نصیری، 1388:18 ،(زیرا برخی از این تغییرات دینامیکی بوده و مدیریت آنها نیاز به کسب اطلاعات دقیق در فواصل زمانی مختلف دارد. در این راستا، فنآوری سنجشازدور و استفاده از قدرت تحلیل نرمافزارهای GIS و تفسیر رقومی دادهها از مهمترین امتیازها محسوب میشود و میتواند در بررسی تغییرات خطوط ساحلی و پوشش گیاهی و کشف راهحلهای مناسب توسط محققان کمک شایانی نماید. مشخصههای طیفی آب به گونه ای است که در باندهای مادون قرمز انعکاسی نسبت به باندهای مریی تفاوتبارزی وجود دارد. همین ویژگیهای آب سبب شده که تصاویر سنجندههایی که هم باندهای مریی و هم باندهای مادون قرمز انعکاسی زیادی دارند، برای پایش خطوطساحلی به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند. سنجندههای TM و +ETM ماهوارههای لندست از این جملهاند (صدیقیان، 1365:31 .(همچنین برای بررسی پارامترهایی نظیر پوشش گیاهی که نیازمند سری زمانی دادهها برای بررسی تغییرات در طول زمان میباشند می توان از محصول ماهوارهای مودیس بهره گرفت. با توجه به موارد ذکرشده هدف از این مطالعه پایشی جامع در راستای ارزیابی و بررسی بحران دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر تغییرات خطوط ساحلی و بررسی تغییرات پوشش گیاهی در حوضهی آبریز دریاچه ارومیه بهصورت کمی در طول بحران 15 سال اخیر و دستیابی به یک پایگاه اطلاعات مکانی جامع است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله گزارش یک مورد اثر درمانی الکتروشوک (ECT) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله گزارش یک مورد اثر درمانی الکتروشوک (ECT) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گزارش یک مورد اثر درمانی الکتروشوک (ECT) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله گزارش یک مورد اثر درمانی الکتروشوک (ECT) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گزارش یک مورد اثر درمانی الکتروشوک (ECT) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی :

مقاله گزارش یک مورد اثر درمانی الکتروشوک (ECT) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهش در پزشکی از صفحه 75 تا 78 منتشر شده است.
نام: گزارش یک مورد اثر درمانی الکتروشوک (ECT) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال تبدیلی
مقاله اختلال خلقی
مقاله الکتروشوک (ECT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیباج نیا پروین
جناب آقای / سرکار خانم: زینلیان پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیرالدین علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اختلال تبدیلی (Conversion disorder) نوعی اختلال در عملکرد جسمی است که با مفاهیم آناتومیکی و فیزیولوژیکی دستگاه های عصبی مرکزی یا محیطی مطابقت نمی کند. این اختلال که در بین نوجوانان و بالغین جوان شایعتر است، متعاقب استرس بروز می کند و موجب اختلال در عملکرد عضوی بدن می گردد. علی رغم شیوع بالای تابلوی کلاسیک، این اختلال تابلوهای بالینی بسیار ناشایعی را نیز ایجاد می کند و اغلب با تشخیص توأم اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی و اسکیزوفرنی ارتباط دارد، لذا به معرفی یک مورد آن اقدام شد.
معرفی مورد: مورد گزارش شده نمونه ای از تابلوی اختلال تبدیلی توأم با اختلال خلقی است که علایم بصورت انقباض شدید انگشتان و آرنج دست چپ بود که به دنبال ترومای دست مربوطه ایجاد شده و همراه با نوسانات خلقی و پرخاشگری و افکار خودکشی بود که با درمان الکتروشوک علایم برطرف شد.
نتیجه گیری: نکته مهم در برخورد با بیمارانی که با علایم جسمی مراجعه می نمایند، توجه کافی به عوامل فردی و اجتماعی موثر در بروز این علایم است. به علاوه، توجه به دیگر اختلالات روانپزشکی همراه و درمان به موقع آنها از اهمیت والایی برخوردار است. واژگان کلیدی: اختلال تبدیلی، اختلال خلقی، الکتروشوک(ECT) .

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی طرح کاهش از مبداء پسماندهای تولیدی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی طرح کاهش از مبداء پسماندهای تولیدی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی طرح کاهش از مبداء پسماندهای تولیدی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی طرح کاهش از مبداء پسماندهای تولیدی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی طرح کاهش از مبداء پسماندهای تولیدی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
بنت الهدا دشتی – بوشهر، عسلویه،‌ پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی، کارشناس محیط زیست
الهه فریدونی – بوشهر، عسلویه،‌ پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی، کارشناس محیط زیست
محمود محمدی – بوشهر، عسلویه،‌ پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی، رئیس بهداشت ،‌ایمنی و محیط زیست
حبیب اله رئوف – بوشهر، عسلویه،‌ پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی، رئیس ‌ایمنی

چکیده:
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین پالایشگاههای گازی جهان، تولید کننده انواع متفاوتی از پسماندهای صنعتی است و مدیریت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا طی فرایند برنامه ریزی شده ای توسط واحد حفاظت محیط زیست، این پسماندها شناسایی و روشهای کاهش از مبداء آنها بررسی شد. در بررسی های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی از واحدهای مختلف پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی که با مساعدت واحدهای بهره برداری، مهندسی و تنظیفات صنعتی صورت پذیرفته است؛ چک لیست های مربوط به تولید پسماند تهیه و تکمیل گردید. در این مطالعه، روند تولید و مقدار پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در سال های 1388تا 1392 به تفکیک واحدهای مختلف صنعتی و غیر صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و برای پسماندهای مختلف، الگوهای کاهش از مبداء نظیر تفکیک پسماند خطرناک از غیرخطرناک، نظارت بر موجودی کالا، بررسی جایگزینی مواد، اصلاح فرایندها، بررسی مبادله پسماند و علت افزایش روند تولیدی پسماند در سال های مختلف و واحدهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت روش های کاهش از مبداء جهت اجرایی شدن و رفع معارضات به کلیه واحدها ابلاغ گردیده و در حال پایش مستمر می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان :

مقاله رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1386 در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه 117 تا 130 منتشر شده است.
نام: رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در افراد بزرگسال شهر اصفهان
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوش بینی
مقاله سلامت روان
مقاله نشانه های بدنی
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله اختلال در عملکرد اجتماعی و افراد بزرگسال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی دهکردی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سیدحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان و ابعاد آن (نشانه های بدنی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی) و مقایسه رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در زنان و مردان بزرگسال شهر اصفهان، در سال 1385 است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، نمونه ای 100 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه های خوش بینی ـ بدبینی (محقق ساخته) و سلامت عمومی در مورد آنها اجرا شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خوش بینی با سلامت روان و ابعاد آن رابطه معنادار وجود دارد ( (p<0.001همچنین بین بدبینی با سلامت روان و ابعاد آن (نشانه های بدنی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی) ( (p<0.001و بدبینی با افسردگی (p<0.05) رابطه معنادار وجود دارد. اما براساس نتایج Z فیشر بین رابطه خوش بینی و بدبینی با سلامت روان در زنان و مردان بزرگسال تفاوتی وجود ندارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

3 نقشه ساختمان مسکونی 2 طبقه (فلزی و بتنی)-عمران99

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود 3 نقشه ساختمان مسکونی دو طبقه(فلزی و بتنی)

این نقشه ها دارای نقشه های سازه ای و معماری می باشد.

این نقشه های مورد تایید سازمان نظام مهندسی و شهرداری می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید