مقاله مطالعه عددی و تجربی تأثیر هندسه قالب در فرآیند اکستروژن فنجان-میلهای به روشتاگوچی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مطالعه عددی و تجربی تأثیر هندسه قالب در فرآیند اکستروژن فنجان-میلهای به روشتاگوچی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه عددی و تجربی تأثیر هندسه قالب در فرآیند اکستروژن فنجان-میلهای به روشتاگوچی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مطالعه عددی و تجربی تأثیر هندسه قالب در فرآیند اکستروژن فنجان-میلهای به روشتاگوچی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه عددی و تجربی تأثیر هندسه قالب در فرآیند اکستروژن فنجان-میلهای به روشتاگوچی :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار،گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدرضا آرش – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی س

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرآیندهای شکلدهی فلزات،اصطکاک می باشد. روشهای مختلفی برای تعیین ضریب اصطکاک ارائه شده که یکی از آنها آزمایش اکستروژن فنجان- میلهای است. دراین فرآیند عوامل متعددی بر حساسیت جریان مواد به ضریب اصطکاک دخیل هستند که از جمله میتوان به نسبت ابعادی قطعه و هندسه ابزار اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند اکستروژن فنجان- میله ای جهت داشتن بیشترین حساسیت به اصطکاک، دستیابی به منحنیهای کالیبراسیون و همچنین تعیین حداقل نیروی شکلدهی به دو روش تجربی و عددی میباشد. در این پژوهش، 9 آزمایش به روش تاگوچی( L 9(34)طراحی شده و هر آزمایش با دو شرایط اصطکاکی مختلف با ضرایب اصطکاک پایین و بالا و به صورت عملی و شبیهسازی آنها به روش اجزاء محدود انجام شده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

نقشه بخش های شهرستان رفسنجان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل Gis (جی آی اس) ارائه میگردد

 نقشه بخش های شهرستان رفسنجان دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Gis می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ArcGis (آرک جی ای اس) نقشه بخش های شهرستان رفسنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

دانلود نقشه بخش های شهرستان رفسنجان (واقع در استان کرمان)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس(GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

– نام هر بخش

– نام قسمت مرکزی هر بخش

– مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر

– مساحت و محیط هر بخش به متر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عناصر غذایی در دو رقم زیتون

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عناصر غذایی در دو رقم زیتون دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عناصر غذایی در دو رقم زیتون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عناصر غذایی در دو رقم زیتون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عناصر غذایی در دو رقم زیتون :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
مرجان شفقتی نیا – مدرس دانشگاه پیام نور)
علی مقدم – مدرس دانشگاه پیام نور
معصومه عموزاده – دستیار علمی، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور،
سکینه کرمشاهی – مدرس دانشگاه پیام نور)

چکیده:
در راستای انتخاب ارقام مقاوم به خشکی به منظور توسعه کشت باغات در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، اثر تنش خشکی بر عکس العمل های فیزیولوژیکی نهال های دو رقم زیتون )کورونایکی و دزفولی( مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.نهال های دوساله زیتون در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار تحت تنش خشکی قرار گرفتند. دوره های آبیاری شامل فواصل 2و5و10و15روز بودند. براساس نتایج بدست آمده میزان پرولین و قندهای محلول برگ با افزایش تنش افزایش یافت. محتوی نسبی آب برگ با افزایش تنش کاهش یافت و رقم دزفولی محتوی نسبی آب برگ بیشتری نشان داد. دمای برگ تحت تنش خشکی افزایش یافت و رقم کورونایکی دمای برگ کمتری را نشان داد. میزان عناصر غذایی با افزایش تنش کاهش یافتند. با این وجود، پتاسیم در رقم دزفولی بیشتربود. بر اساس نتایج به دست آمده،رقم دزفولی مقاومت بیشتری به خشکی داشت. میزان عناصر غذایی در سطح یک درصد معنی دار بود، تاثیر رقم بر میزان پتاسیم نیز در سطح یک درصد معنی دار بود. براساس نتایج بدست آمده در هر دو رقم کورونایکی و دزفولی در مقابل تنش خشکی مقدار عناصر غذایی آنها کاهش یافت و در رقم دزفولی تجمع بیشتری از پتاسیم را مشاهده گردید

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر کاربرد کودهای شیمایی و آلی روی جز بندی روی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر کاربرد کودهای شیمایی و آلی روی جز بندی روی دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر کاربرد کودهای شیمایی و آلی روی جز بندی روی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر کاربرد کودهای شیمایی و آلی روی جز بندی روی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر کاربرد کودهای شیمایی و آلی روی جز بندی روی :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

میثم رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
هفترانه دودانگه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
قاسم رحیمی – استادیار گروه خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

فعالیتهای بیرویه بشر در دهههای اخیر منجر به تجمع فلزات سنگین در خاک شده است که اثرات منفی و زیان آوری بر سلامت انسان و سایر موجودات ایجاد کرده است. به همین منظور کاربرد اصلاح کنندههای آلی و ترکیبات فسفاته در خاک های آلوده بعنوان عوامل پایدار کننده ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش اثر کاربرد کودهای دیآمونیوم فسفات، سوپرفسفاتتریپل و کمپوست حاصل از زباله های شهری در خاک روی جزء بندی فلز روی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان دادند که تیمارهای دی آمونیوم فسفات و سوپرفسفات تریپل باعث کاهش بخش محلول و تبادلی، کربناته و افزایش بخش باقیمانده روی گردیدند ولی بر روی بخش آلی این فلز تاثیری نداشتند. کمپوست تاثیر معنی داری روی بخش محلول و تبادلی، کربناته و باقی مانده روی نسبت به شاهد نشان نداد ولی باعث افزایش بخش آلی شد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی محل و نوع آبگیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی جفیر در حاشیه روخانه کارون

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی محل و نوع آبگیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی جفیر در حاشیه روخانه کارون دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی محل و نوع آبگیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی جفیر در حاشیه روخانه کارون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی محل و نوع آبگیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی جفیر در حاشیه روخانه کارون،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی محل و نوع آبگیر طرح شبکه آبیاری و زهکشی جفیر در حاشیه روخانه کارون :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

عباس زیادی – مسئول بخش امور آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور دزآب
محمد سلاخ پور – کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب

چکیده:

یکی از مهمترین قسمتهای مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی مبحث آبگیری از رودخانه جهت تامین آب اراضی محدوده طرح می باشد. هرمشکلی که در سیستم آبیاری طرح های آبیاری و زهکشی بوجود آید مستقیما بر روی محصولات طرح های اثر نامطلوبی بر جای می گذارد. در کلی ترین تقسیم بندی دوروش برای آبگیری از رودخانه وجود دارد، آبگیری با بالا آوردن سطح آب رودخانه بوسیله سد انحرافی و یا آبگیری با استفاده از ایستگاه پمپاژ
مشکلات آبگیری از رودخانه های بزرگ همانند کارونعبارتند از فرسایش، رسوب، سیل گرفتگی و … در این مطالعات سعی شده است کلیه گزینه های ممکن بررسی و گزینه ای که از نقطه نظر فنی بهترین و از نظر اقصتادی ارزانترین باشد انتخاب شود. محاسن و محدودیتهای هر کدام از گزینه ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این مقاله به بررسی دلایل انتخاب محل و نوع آبگیری تاسیسات پمپاژ و زهکشی جفیر در حاشیه رودخانه کارون پرداخته شده است.
شبکه آبیاری و زهکشی طرح جفیر در فاصله 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان اهواز (مرکز استان خوزستان) واقع می باشد این طرح بطور خلاصه شامل آبگیر با ظرفیت 40 متر مکعب در ثانیه، حوضچه ترسیب خاکی به طول 1500متر، کانال انتقال بتنی به طول 21 کیلومتر ، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 36/5 متر مکعب در ثانیه، 3 عدد ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 0/5 متر مکعب درثانیه در مسیر کانال انتقال ، شبکه آبیاری و زهکشی سطحی و زیر زمینی به مساحت 40000 هکتار می باشد.
در شرایط طرح جفیر با توجه به پهنای زیاد رودخانه (عرض رودخانه 600 متر) و جریان عظیم آن در فصول سیلابی و دشواری و هزینه بسیار زیاد ساخت سد انحرافی با توجه به شیب کم رودخانه و احداث دایکهای حفاظتی طولانی از دوطرف رودخانه، بنابراین استفاده از ایستگاه پمپاژ برای آبگیری از رودخانه را ناگزیر می نماید. پس از بررسی های فنی اناع آبگیرهای متعددی که در استان خوزستان طراحی گردیده است (آبگیرهای ساده – شناور – اسکله ای – دریچه ای – مستغرق – متحرکروی سطح شیبدار – برج آبگیر و …) و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر، نوع آبگیر طرح آبیاری و زهکشی جفیر، ابگیر ممستغرق انتخاب شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316L به آلیاژ تیتانیومTi6Al4V با فرایند جوشکاری تنگستن – گاز با فلز پرکننده ER CuSn

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316L به آلیاژ تیتانیومTi6Al4V با فرایند جوشکاری تنگستن – گاز با فلز پرکننده ER CuSn دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316L به آلیاژ تیتانیومTi6Al4V با فرایند جوشکاری تنگستن – گاز با فلز پرکننده ER CuSn  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316L به آلیاژ تیتانیومTi6Al4V با فرایند جوشکاری تنگستن – گاز با فلز پرکننده ER CuSn،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316L به آلیاژ تیتانیومTi6Al4V با فرایند جوشکاری تنگستن – گاز با فلز پرکننده ER CuSn :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنیتیAISI 316L و آلیاژ تیتانیومTi6AL4V پرداخته شده است. برای انجام جوشکاری ازفرایند جوشکاری قوسی تنگستن- گاز GTAW با فلز پرکنندهER CuSn-6 استفاده شد. خواص مکانیکی نمونهها با استفاده از آزمون ریز سختی سنجی و کشش، ارزیابیهای ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM و میکروسکوپ نوری انجام شد. نتایج نشان میدهد که بدون استفاده از فلز پرکننده امکان اتصال مستقیم این فلزات بدلیل وجود ترکیبات بین فلزی ترد نظیرFe2Ti ،FeTiوجود ندارد و باید از فلز سومی به منظور جلوگیری از تشکیل ترکیبات بین فلزی ترد در فصل مشترک اتصال استفاده کرد. فلزات پایه با افزودن فلز پرکننده مس/ قلع با موققیت به هم متصل شدند. نتایج نشان داد که سختی ناحیه جوش نزدیک به آلیاژ تیتانیومTi6AL4V افزایش یافته که ناشی از ترکیبات تردALTi میباشد. همچنین فازیابی حضور ترکیباتCuTi و 2 AlTi3 را در فلز جوش نشان داد. نتایج آزمون کشش نیز نشان داد که نمونه ها از ناحیه جوش نزدیک به آلیاژ تیتانیومTi6AL4V دچار شکست شدند که این امر ناشی از تشکیل ترکیبات ترد بین فلزی در این ناحیه است. بررسی سطوح شکست از فصل مشترک اتصال نشان میدهد که شکست از نوع ترد (کلیواژ) است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله راهکارهای کاهش تصادفات در جاده های پر سرعت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله راهکارهای کاهش تصادفات در جاده های پر سرعت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهکارهای کاهش تصادفات در جاده های پر سرعت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله راهکارهای کاهش تصادفات در جاده های پر سرعت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله راهکارهای کاهش تصادفات در جاده های پر سرعت :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی محیط زیست
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
امید رضوان – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدعباس طباطبایی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
یکی از علل تصادفات جاده ای رانندگی با سرعت زیاد می باشد. در کشور ایران در آزاد راه ها شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به مرگ هستیم که یکی از دلایل آن وجود گاردریل های نامناسب می باشد. در برخی از کشورها مانند آلمان هیچگونه محدودیت سرعتی در راه های پرسرعت وجود ندارد. بنابر این راهکارهایی جهت جلوگیری از تصادفات شدید لازم است. برخی از این راه کارها کاربرد آسفالت متخلخل، گاردریل های انعطاف پذیر در راه ، تثبیت شانه وحفظ فاصله ایمن با اتومبیل جلو می باشد. لایه اصطکاکی که به عنوان آسفالت متخلخل نیز شناخته می شود، به دلیل عمق بافت و تخلخل زیاد باید به عنوان لایه استاندارد روسازی در بزرگراه ها و راه های پرسرعت جهت ایجاد زهکشی سریع آب و مقاومت لغزندگی بالا مورد استفاده قرار گیرد. تصادفاتی که به واسطه آنها وسیله نقلیه از جاده خارج می شود منشأ اصلی تصادفات شدید جاده ای در راه های پر سرعت می باشند. راهکارهای رایج مانند تثبیت شانه راه، استفاده از علائم و نواحی عاری از مانع تأثیر اندکی بر ایمنی کناره راه داشته است. بنابر این نیاز به یک روش موثرتر احساس می شود. یک روش بسیار کارا جهت افزایش ایمنی استفاده از گاردریل های انعطاف پذیر می باشد. گاردریل های انعطاف پذیر به تدریج انرژی حاصل از برخورد را جذب کرده و میزان تصادفات شاخ به شاخ و برخورد به اجسام صلب را کاهش می دهند. استفاده از گاردریل های انعطاف پذیر با پیکربندی 1 + 2 می تواند باعث کاهش تصادفات منجر به مرگ تا میزان 90 درصد گردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر هوش فرهنگی در جذب مشتریان جدید صنعت بیمه استان اردبیل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر هوش فرهنگی در جذب مشتریان جدید صنعت بیمه استان اردبیل دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر هوش فرهنگی در جذب مشتریان جدید صنعت بیمه استان اردبیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر هوش فرهنگی در جذب مشتریان جدید صنعت بیمه استان اردبیل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر هوش فرهنگی در جذب مشتریان جدید صنعت بیمه استان اردبیل :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
سمیه بهرام پور قره تپه – کارشناس ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران – اردبیل ، ایران
حسین علی پور – استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، ایران
فاطمه شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد اردبیل، ایران
اقدس مهروز حسن باروق – کارشناس ارشد، دانشکده علوم انسانیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، ایران

چکیده:
تحقیق حاضر تأثیر ابعاد هوش فرهنگی (فراشناختی، شناختی، رفتاری و انگیزشی) را بر روی جذب مشتریان مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق براساس داده هایی که در نیمه دوم سال 92 در شرکتهای بیمه (البرز، دانا، ایران، آسیا) استاد اردبیل در قالب نمونه ای متشکل از 100 نفر جمع آوری شده بود و به انجام رسید نوع روش تحقق توصیفی – کاربردی از نوع همبستگی میباشد که برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه استاندارد ارلی و آنگ و برای سنجش جذب مشتری از چرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه دراختیار اساتید قرار گرفت و روایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ، 0/712 به تایید رسید. نتایج تجزیه و تحلیل به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که هوش فرهنگی و ابعاد آن (شناختی، فراشناختی، رفتاری و انگیزشی) بر جذب مشتریان جدید تأثیر مثبت و معنی داری دارد که بعد شناختی بیشترین (0/183) و بعد رفتاری نیز کمترین (0/149) همبستگی را با جذب مشتریان داراست. اولویت ابعاد نیز از آزمون فریدمن به ترتیب شناختی، رفتاری، انگیزشی و فراشناختی بدست آمد که بعد شناختی بیشترین و بعد فراشناختی کمترین تاثیر را در جذب مشتریان دارد، لذا می توان هوش فرهنگی را عاملی موثر در جذب مشتریان دانست.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه تصویر دوگونه مرتعی در حاصلخیزی خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقایسه تصویر دوگونه مرتعی در حاصلخیزی خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه تصویر دوگونه مرتعی در حاصلخیزی خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه تصویر دوگونه مرتعی در حاصلخیزی خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه تصویر دوگونه مرتعی در حاصلخیزی خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

نرجس قزلسفلو – دانش کارشناسی ارشد رشته مرتعداری باشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سیده خدیجه مهدوی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
سید علی حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
قاسمعای ابرسنجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

پوشش گیاهی و خاک از اجزای یک اکوسیستم مقطعی هستند که یک سیستم پیچیده مرتبط به هم بود که یک رابطه علت و معلولی بر آن‌ها حاکم است و هر یک به عنوان عامل مهم اثرگذار بر دیگری است که گیاهان برای رشد و نمو کاملاً به آب و و مواد معدنی خاک وابسته بود و متقابلاً پس طی مراحل رشد و نمو و پایان حیات توسط موجودات خاک تجزیه شده و در تأمین مواد فیزیکی و شیمیایی خاک نقش بسزایی دارد. هدف از این تحقیق نیز مقایسه عناصر K FP FN در خاک دوگونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides و خاک منطقه شاهد است. پس از شناسایی رویشگاه های این دو گونه در منطقه تیل پاپا، در انتهای فصل و رویش نمونه‌برداری در مناطق معرف هر رویشگاه به روش تصادفی-سیستماتیک از خاک انجام شد. همچنین نمونه‌برداری از مناطق شاه ( بدون گونه) برداشت و سپس خصوصیات نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک اندازه‌گیری شد. پس از بررسی داده‌ها، تجزیه تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اینست که در هر دو گونه مقدار نیتروژن در زیر گیاه و مقدار فسفر در زیر Sa.dendroides بیشتر از منطقه شاهد است. مقدار پتاسیم نیز در خاک هر دو گونه تفاوت معنی دار با منطقه شاهد نشان نداد. خاک زیر بوته‌ها به دلیل داشتن در صد نیتروژن پیش که از حاصلخیزی بیشتری برخوردارند که این مطلب فوق گویای برگشته قابل‌توجه ازت از طریق لاشبرگ می‌باشد. نتایج حاکی از اینست که این دو گونه تفسیر بالایی به افزایش مقدار ازت N در خاک پیرامون بوته دارند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

پرسشنامه رفتار مشکت یادگیری کلورادو (CLDQ)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه رفتار مشکت یادگیری کلورادو (CLDQ) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه رفتار مشکت یادگیری کلورادو (CLDQ)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پرسشنامه رفتار مشکت یادگیری کلورادو (CLDQ)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه رفتار مشکت یادگیری کلورادو (CLDQ) :

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد رفتار مشکت یادگیری کلورادو (CLDQ)، در قالب فایل Word، شامل 20 گویه و 5 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

این پرسشنامه توسط ویلکات و همکاران (2011) تهیه شده و مشکت یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی میداند که موجب مشکت یادگیری میشوند. این پرسشنامه که از 20 آیتم تشکیل شده است، توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود. پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت 5 درجهای از ً اص (1) تا همیشه (5) میباشد.

اعتبار این پرسشنامه و مؤلفههای آن، توسط سازندگان پرسشنامه با روشهای همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را بدست داده است (ویلکات و همکاران، 2011). روایی تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است.

مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از :
خواندن
حساب کردن
شناخت اجتماعی
اضطراب اجتماعی
عملکردهای فضایی


برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید