مقاله ارزیابی اثرات ایجادشهرهای کوچک و نقش آن دربهبود کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهرانبارالوم دراستان گلستان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله ارزیابی اثرات ایجادشهرهای کوچک و نقش آن دربهبود کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهرانبارالوم دراستان گلستان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی اثرات ایجادشهرهای کوچک و نقش آن دربهبود کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهرانبارالوم دراستان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی اثرات ایجادشهرهای کوچک و نقش آن دربهبود کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهرانبارالوم دراستان گلستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی اثرات ایجادشهرهای کوچک و نقش آن دربهبود کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهرانبارالوم دراستان گلستان :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
مهدی مرعشی – شهرداری انبارالوم استان گلستان

چکیده:
درسالهای اخیر توسعه شهرهای کوچک ازطریق ارتقای روستاها به شهر به عنوان یکی ازسیاست های اصلی بهبود کیفیت زندگی مورد توجه قرارگرفته است و دراین مسیر طی چنددهه اخیر تعداد زیادی ازنقاط روستایی به شهر ارتقا یافته اند هدف ازاین تحقیق بررسی اثرات تبدیل روستاها به شهر برکیفیت زندگی ساکنان محلی ازطریق مطالعه شاخصهای ذهنی است محدوده انجام تحقیق شهر انبار الوم دراستان گلستان است که در10سال گذشته ازروستا به شهر ارتقا یافته است روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و داده های مورد نیاز با استفاده ازپرسشنامه کنترل شده جمع اوری شدهاست نتایج بدست امده نشان میدهد تمامی قلمروهای مورد مطالعه با کیفیت زندگی کلی همبستگی معناداری دارند و بالاترین همبستگی مربوط به قلمرو بهبود وضعیت سیستم اموزشی و پایین ترین مربوط به بهبود وضعیت ایجاد اشتغال و میزان درامد می باشد ودرمجموع ارتقای روستا به شهر باعث بهبود چشمگیر کیفیت زندگی درشهر گردیده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر جهش در ژن گیرنده استروژن (K303R)A908G ?– در سرطان پستان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تاثیر جهش در ژن گیرنده استروژن (K303R)A908G ?– در سرطان پستان دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر جهش در ژن گیرنده استروژن (K303R)A908G ?– در سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر جهش در ژن گیرنده استروژن (K303R)A908G ?– در سرطان پستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر جهش در ژن گیرنده استروژن (K303R)A908G ?– در سرطان پستان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
سکینه عباسی – استادیارگروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین یاری پور – کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مینا رسولی – دانشکده پزشکی، دانشگاه نیو ساوث ولز، سیدنی، استرالیا
سمیرا کلباسی – دکتری حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده:
امروزه جهش های ژنتیکی با توجه به نقش غیرقابل انکاری که در پیدایش بیماری ها دارند و با تاثیر بر روی کنش های بعدی بیماری، موجب ایجاد آسیب های بدخیم در پستان می شود.جهش نقطه ای در ژن گیرنده استروژن،(ER-) مانندA908G لیزین 303 آرژنین) موجب تکثیر بی رویه ی سلول های حساس به استروژن در پستان می شود. در این تحقیق ما به شناسائی این جهش در میان زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان تهاجمی پرداخته ایم. جمعیت مورد مطالعه (مطالعه مورد – شاهد) شامل 147 نفر سالم (شاهد) و 150 نفر بیمار(مورد) که سرطان پستان تهاجمی در آنها اخیرا تشخیص داده شده بود، می باشد. و جهشER- A908Gاز طریق آنالیز تغییرات ساختاری تک رشته(SSCP) DNAو تعیین توالیDNA33P-cycle شناسائی شد.نتایج نشان میدهد که جهشER- A908G با فراوانی 10,7 % به شکل ژنوتیپ هتروزیگوت تنها در بیماران سرطانی وجود داشتX2=22,752 . P=0,00 تناوب آللی آلل جهش یافتهAGGدر کدان 303 X2=29,709 . P=0,001 در بین بیمارانی که دارایسابقه خانوادگی سرطان پستان بودند ( 28,9 %) به طور قابل توجهی بیشتر از بیمارانی بود که سابقه خانوادگی سرطان پستان را نداشتند .(%1,9) بنابر نتایج این تحقیق جهش در کدان 303 در ژنER-با جنبه های گوناگون سرطان پستان در ایران ارتباط داشته و ژنوتیپER-میتواند یک نشانگر جایگزین در پیش بینی ابتلا به سرطان پستان در طول زندگی یک فرد باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تخمین عمق هیپنوتیزم در طول القا به کمک نگاشت های خوشه – زمان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تخمین عمق هیپنوتیزم در طول القا به کمک نگاشت های خوشه – زمان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تخمین عمق هیپنوتیزم در طول القا به کمک نگاشت های خوشه – زمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تخمین عمق هیپنوتیزم در طول القا به کمک نگاشت های خوشه – زمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تخمین عمق هیپنوتیزم در طول القا به کمک نگاشت های خوشه – زمان :

سال انتشار : 1388

نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در هیپنوتیزم درمانی اگر فرد در طول القای هیپنوتیزم به عمق لازم نرسد، روشهای درمانی برروی وی جوابگو نخواهد بود. از اینرو تعیین میزان عمق در طول القای هیپنوتیزم امری مهم به شمار می رود. در این مطالعه با استفاده از روش خوشه یابی kmeans، تغییرات ویژگیهای مختلف از سیگنال EEG در طول زمان بر روی یک صفحه نگاشت میشود. بررسی نگاشت خوشه – زمان حاصله از ویژگیهای مختلف در کانالهای مغزی، نشان داده است که در نگاشت خوشه – زمان مربوط به ویژگی نسبت انرژی نسبی امواج بتا در کانال C3 در EEG هیپنوتیزم به EEG پایه، یک روند سلسله مراتبی درانتخاب خوشه های مختلف، توسط گروههای مختلف هیپنوتیزم پذیری، در طول پنجره های سه دقیقه ای در طول القای هیپنوتیزم مشاهده می شود و به این ترتیب دراین مطالعه به کمک تبدیل این ویژگی به نگاشت خوشه زمان، یک روش جدید جهت تخمین عمق هیپنوتیزم در طی القا، از روی سیگنال EEG ارائه شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله تولید نانوسلولز از پوست برنج به روش شیمیایی – مکانیکی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله تولید نانوسلولز از پوست برنج به روش شیمیایی – مکانیکی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید نانوسلولز از پوست برنج به روش شیمیایی – مکانیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تولید نانوسلولز از پوست برنج به روش شیمیایی – مکانیکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید نانوسلولز از پوست برنج به روش شیمیایی – مکانیکی :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

شقایق رضانژاد – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نورالدین نظرنژاد –

چکیده:

نانوسلولز فراورده ای است که ا زماده خام لیگنوسلولزی تولید می شود تا چندی پیش تولیدنانوذرات منحصربفرد نانوذرات مصنوعی بود اما درسالهای اخیر مطالعه و تحقیق د رزمینه نانوسلولز و تولید آن که نانومادی طبیعی است رو به پیشرفت گذاشته است الیاف سلولزی که ماده اصلی درتولید نانوسلولز است فراوانترین ماده الی در طبیعت می باشد که از تمامی منابع گیاهی و برخی منابع غیرگیاهی قابل تولید است یکی از مهمترین منابع تهیه سلولز ودرنهایت تولید نانوسلولز ضایعات کشاورزی می باشد ضایعات حاصل از برداشت برنج یکی از بیشترین باقیمانده های کشاورزی در کشور است که به میزان زیاد و با هزینه کم در دسترس است بنابراین می توان ضایعات حاصل از برداشت برنج را به عنوان یکی از منابع مداوم ارزان و دردسترس درنظر داشت که برای تولید نانوسلولز کاربرد دارد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

همترازسازی نمرات هوشی بر اساس پارامترهای قدرت تشخیص، سطح دشواری و توانایی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 همترازسازی نمرات هوشی بر اساس پارامترهای قدرت تشخیص، سطح دشواری و توانایی دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد همترازسازی نمرات هوشی بر اساس پارامترهای قدرت تشخیص، سطح دشواری و توانایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی همترازسازی نمرات هوشی بر اساس پارامترهای قدرت تشخیص، سطح دشواری و توانایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن همترازسازی نمرات هوشی بر اساس پارامترهای قدرت تشخیص، سطح دشواری و توانایی :

همترازسازی نمرات هوشی بر اساس پارامترهای قدرت تشخیص، سطح دشواری و توانایی

هدف پژوهش حاضر همترازسازی نمرات هوشی به دست آمده از دو فرم A و B آزمون هوشی کتل با توجه به پارامترهای c,b,a سوالات و توانایی افراد است، تا بر اساس آن بتوان معادل هر یک از نمرات هوشی فرم A را از روی فرم B پیدا کرد. هدف دیگر پژوهش بررسی این موضوع است که آیا وقتی فرم A قبل از فرم B روی افراد واحدی اجرا می شود نمرات خام فرم B بالا می رود؟

برای این منظور در مجموعه 200 نفر به عنوان واحد نمونه پژوهش از کل پیش دانشگاهی پسر شهر سقز به روش نمونه گیری تصادفی خودشه ای انتخاب شدند، که پس از حذف نمونه هایی که به هر دلیل نا مناسب تشخیص داده شدند، حجم نهایی نمونه به 180 نفر رسید. به ترتیب فرم A و با فاصله زمانی یک هفته فرم B روی همه آزمودنی ها اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا پایایی هر یک از ابزار اندازه گیری (فرم A و فرم B آزمون هوشی کتل مقیاس 3) با روش آلفای کرونباخ برآورد شد؛ که ضریب پایایی برای فرم A و فرم B به ترتیب 740/0 و 801/0 بدست آمد که نشان می دهد هر دو تست از پایایی کافی برای همتراز سازی برخوردارند. سپس برای تعیین تفاوت بین میانگین نمرات خام فرم B به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمرات خام فرم A است (به دلیل اینکه اجرای فرم A و سپس فرم باعث یادگیری می شود و اثر ترتیب و تمرین ایجاد می کند).

در ادامه پارامترهای سوال و توانایی افراد بر اساس مدل سه پارامتری در هر دو تست با استفاده از برنامه BILOG-MG برآورد گردید؛ ودر انتها با استفاده از همین برنامه نمرات هوشی دو فرم A و B آزمون هوشی کتل بر اساس پارامترهای سوالات و توانایی های برآورد شده افراد، همتراز گردید که نتایج آن در جدول مربوطه ارائه شده است .

واژگان کلیدی:

همتراز سازی ،پارامترضریب تشخیص، پارامتر دشواری، پارامتر حدس و گمان، پارامتر توانایی افراد، آزمون هوشی کتل، مدل سه پارامتری و میانگین .

همترازسازی نمرات هوشی بر اساس پارامترهای قدرت تشخیص، سطح دشواری و توانایی
فهرست مطالب

مقدمه. 2

بیان مساله. 4

سوالات پژوهش… 5

ضرورت و اهمیت پژوهش… 6

اهداف پژوهش… 7

تعاریف واژگان (مفهوم عملیات ) 7

نظریه کلاسیک اندازه گیری.. 11

محدودیت های نظریه کلاسیک.. 13

1- وابستگی پارامترهای سوال به نمونه آزمونی. 13

2- وابستگی پارامتر توانایی افراد به نمونه سوالات آزمون. 13

3- محدودیت دیگر تعریف فرض آزمون های موازی است ؛ 13

4- خطاهای تصادفی اندازه گیری 14

5- دیگر محدوده نظریه کلاسیک به شیوه طرح و ساختن تست بر می گردد، 14

نظریه های جدید اندازه گیری.. 14

مفروضه های اصلی مدل های سوال- پاسخ (IRT) 15

تک بعدی بودن. 15

استقلال موضعی (شرطی) 16

نظریه صفت مکنون و ارتباط آن با IRT. 17

انواع مدل براساس تعداد پارامتر. 19

1- مدل منطقی تک پارامتری (مدل راش) 20

2- مدل منطقی دو پارامتری.. 21

3- مدل منطقی سه پارامتری.. 21

4- مدل منطقی چهار پارامتری.. 22

همترازسازی تست.. 25

ویژگی ها و پیش نیازهای همتراز سازی.. 26

طرح های جمع آوری داده ها برای همترازسازی.. 29

1) طرح تک گروهی. 29

2) طرح یک گروهی با موازنه. 30

3) طرح گروه های تصادفی. 30

4) طرح گروه های تصادفی با سوالات مشترک 31

5) طرح گروه های غیر همسان باسوالات مشترک.. 31

انواع روش های همترازسازی (نمرات مشاهده شده) در مدل کلاسیک.. 33

1- همترازسازی میانگین. 33

2- همترازسازی خطی. 34

3) روش همترازسازی همصدک.. 36

منابع خطا در همترازسازی.. 40

1) خطای تصادفی همتراز سازی.. 40

2) خطای نظام دار همتراز سازی.. 40

هموارسازی (در همترازسازی همصدک) 41

روش های همترازسازی در نظریه سوال- پاسخ. 42

ارزشیابی نتایج همترازسازی.. 47

پایایی. 47

روش های برآورد پایایی. 48

1) بازآزمایی. 48

2) اجرای آزمون های همتا یا معادل. 49

3) روش دو نیمه کردن آزمون. 49

عوامل موثر در پایایی تست.. 50

اعتبار 50

ارزیابی هوش.. 51

هوش چیست؟ 52

نظریه های هوش.. 52

نظریه های کلاسیک.. 52

نظریه اسپیرمن. 53

نظری تواناییهای ذهنی اولی ثرستون. 55

نظریه گیلفورد. 56

الگوهای سلسله مراتبی. 57

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال. 58

نظریه کارول. 60

نظریه های تحولی هوش.. 60

نظریه رشد شناختی پیاژه 61

مرحله حسی – حرکتی (از تولد تا دوسالگی): 61

مرحله پیش عملیاتی (2 تا 6 سالگی): 61

مرحله عملیاتی عینی (7 تا 12 سالگی): 61

مرحله عملیاتی صوری (12 سال به بالا): 62

پردازش اطلاعات و نظریه های بیولوژیک هوش.. 62

نظریه جنسن. 63

نظریه استرنبرگ.. 63

نظریه هوش های چندگانه گاردنر. 64

نظریه داس، ناگلیری و کربای.. 64

رابطه آزمون ها و نظریه های هوش.. 65

مطالعات انجام شده درباره موضوع پژوهش… 66

جامعه آماری.. 69

نمونه و روش نمونه گیری.. 69

روش پژوهش… 69

ابزار پژوهش… 70

پایایی و اعتبار 72

روش جمع آوری داده ها 73

روش تجزیه و تحلیل داده ها 73

داده های توصیفی. 75

سوال 1 : آیا بین میانگین نمرات حاصل از فرم هایA و Bتفاوت وجود دارد؟ 77

سوال 2: آیا همبستگی دو فرم A وB جهت همتراز سازی کافی است؟ 78

سوال 3 : آیا بین پایایی فرم Bو Aکتل تفاوت وجود دارد؟ 80

سوال 4: هر یک از نمرات فرم A در مقیاس 3 آزمون هوش کتل معادل چه نمره ای در فرم B این مقیاس است ؟ 86

مقدمه. 97

بحث و نتیجه گیری.. 98

محدودیت های پژوهش… 102

پیشنهادهای پژوهش… 103

منابع فارسی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله عوامل مؤثر بر زندهمانی پروبیوتیکها در ماست پروبیوتیک

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله عوامل مؤثر بر زندهمانی پروبیوتیکها در ماست پروبیوتیک دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل مؤثر بر زندهمانی پروبیوتیکها در ماست پروبیوتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عوامل مؤثر بر زندهمانی پروبیوتیکها در ماست پروبیوتیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر بر زندهمانی پروبیوتیکها در ماست پروبیوتیک :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

فرناز جعفر پور صادق –
عزیز همایونی راد –
مینا جوادی –
نازنین ذاکری –

چکیده:

بسیاری از تحقیقات نشان داده اندکه باکتریهای پروبیوتیک زنده در مقایسه با سلول های غیر زنده و یا ترکیبات سلولی، دارای اثرات درمانی بیشتری هستند و کارهای انجام شده متفقاً اثرات درمانی را منحصر به زنده و فعال بودن پروبیوتیک ها در محیط عمل(روده) دانسته اند. در نتیجه بسیاری از محققان، تحقیقات خود را به سمت افزایش زنده مانی پروبیوتیک ها سوق داده اند. موارد و روش ها: این مقاله ی مروری به یکی از موضوعات بسیار مطرح دهه گذشته (سالها 2000-2010) در صنایع شیر و فرآورده های آن یعنی پروبیوتیکها و عوامل مؤثر بر آنها می پردازد. هدف:شناسایی عوامل مؤثر بر قابلیت بقای پروبیوتیک هادر ماست. نتیجه و بحث: از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر قابلیت زیستی پروبیوتیکها و زمان تخمیر فرآورده پروبیوتیکی که دراین مقاله مورد توجه قرار گرفته است شامل : ویژگی های گونه ای و نژادی ، شرایط تهیه کشت های آغازگر پروبیوتیک، اصلاح ژنتیکی باکتری ها، گزینش نژادهای مقاوم، اسیدیته و pH فراورده، ترکیبات پادمیکروبی به جز اسید در حامل، پتانسیل احیا و غلظت اکسیژن محلول در حامل، فرآیند گرمایی، دمای گرمخانه گذاری (تخمیر)، دمای نگهداری یخچالی، نسبت تلقیح و حجم تلقیح، دمای تلقیح، آلودگی ثانویه، عوامل رشد و ترکیبات محرک رشد، عوامل پروبیوتیک-حفاظ، استفاده از فرآیند شوک گرمایی، تلقیح پس از تخمیر، تخمیر مرحلهای، کربناتهکردن، جنس موادبسته بندی و شرایط بستهبندی، سرعت سردکردن فرآورده، مقیاس تولید، راکد سازی، نوع رابطه زیستی میان ریززنده های آغازگر، ریزپوشانی ذکرشده است . که در این میان هم کشت نمودن پروبیوتیکها با باکتریهای سنتی ماست و دمای مناسب گرمخانه گذاری، کاربرد توأم فرآیندهای شوک گرمایی و تلقیح دو مرحلهای، سرعت سردکردن، ریزپوشانی بیفیدوباکتریومهاو افزودن انواع پروتئینهای شیر علاوه بر بهبود قابلیت زیستی سبب بهبود بافت و ظاهرماست می شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مولفه های رویشی در جنگل های منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 مولفه های رویشی در جنگل های منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مولفه های رویشی در جنگل های منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مولفه های رویشی در جنگل های منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مولفه های رویشی در جنگل های منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

جنگل های زاگرس در غرب کشور، اکوسیستم های طبیعی با ارزشی هستند که تنوع بالایی از گونههای گیاهی و جانوری در آنها وجود دارد. یکی از مهمترین گونه های گیاهی این منطقه بلوط ایرانی است که با واریته های گوناگون در سطح جنگلهای زاگرس گسترش دارد. با توجه به فرآیند تخریبی که در اکثر جنگل های ایران به خصوص زاگرس در حال افزایش است، ارایه راهکار و بررسی مولفه -های رویشی منطقه زاگرس بسیار حایز اهمیت میباشد. این تحقیق جهت بررسی و مقایسه مولفه های کمی رویشی بلوط، منطقه دورک شاپوری در استان چهار محال و بختیاری انتخاب و صفات کمی گونه بلوط نظیر ارتفاع، قطر برابر سینه و قطر تاج پوشش اندازه گیری شد. بزرگترین قطر برابر سینه 20/7سانتی متر و کوچکترین قطر برابر سینه 17سانتیمتر، بلندترین درخت 8/3 متر و کوتاه ترین2/3 متر، ضمن اینکه قطر تاج پوشش نیز دارای حداکثر 9/3 متر و حداقل1/7 متر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان رویش صفات کمی گونه بلوط کاهش یافته است. این پدیده می تواند ناشی از روند تخریبی رو به رشد در جنگل های زاگرس، تغییر کاربری اراضی، قطع درختان، چرای دام، آتش سوزی های عمدی و غیر عمدی، تهاجم آفات و بیماری ها باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تاثیر نورطبیعی بر آرامش انسان ها در مجتمع های مسکونی : نمونه موردی مجتمع مسکونی کوثر در محله سوهانک در شمال شرقی تهران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تاثیر نورطبیعی بر آرامش انسان ها در مجتمع های مسکونی : نمونه موردی مجتمع مسکونی کوثر در محله سوهانک در شمال شرقی تهران دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر نورطبیعی بر آرامش انسان ها در مجتمع های مسکونی : نمونه موردی مجتمع مسکونی کوثر در محله سوهانک در شمال شرقی تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر نورطبیعی بر آرامش انسان ها در مجتمع های مسکونی : نمونه موردی مجتمع مسکونی کوثر در محله سوهانک در شمال شرقی تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر نورطبیعی بر آرامش انسان ها در مجتمع های مسکونی : نمونه موردی مجتمع مسکونی کوثر در محله سوهانک در شمال شرقی تهران :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

با پیشرفت معماری مدرنیسم و ساخت مجتمع های مسکونی بلند مرتبه و توجه روزافزون به نیازهای فزاینده اقتصادی، معماران و مردم را هرچه بیشتر از پاسخ به نیازهای اصیلشان نظیر آرامش دور کرده است. یکی از مواردی که در بناهای مسکونی سبب آرامش انسان می شود، تاثیر نور طبیعی است. در این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نور طبیعی در آرامش انسان ها در مجتمع های مسکونی، مجتمع مسکونی کوثر واقع در محله سوهانک، به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی بر روی نوع موردی بوده و جمع آورى داده ها، به روش کتابخانه اى و میدانى با استفاده از پرسش نامه و نظرسنجی از ساکنین مجتمع انجام شده است. در این پژوهش، برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای جذابیت بصری ناشی از نور طبیعی، تاثیرات روانشناسی بر افراد قرار گرفته است یعنی از لحاظ روانشناسی، بعد نفسانی انسان: نیاز به تعلق داشتنن، عزت نفس و خودشکوفایی، بیشترین تاثیر را بر افراد داشته است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله مقام پیامبر اعظم و نماز

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله مقام پیامبر اعظم و نماز دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقام پیامبر اعظم و نماز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقام پیامبر اعظم و نماز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقام پیامبر اعظم و نماز :

پیش سخن:
تردیدى نیست که بعد از اصول دین, اولین و بزرگ ترین دستور الهى که ستون دین, معراج مومن, نورچشم پیامبر(ص), سازنده ترین اعمال و جلوه شکوه دین ـ که بیانگر اوج بندگى انسان در پیشگاه خدا است ـ نماز است. نماز آن چنان مهم است که در قرآن 46 بار با تعبیرات مختلف از اقامه آن سخن به میان آمده است.
آرى نمازى که با قیام آمیخته باشد ـ به گفته مفسران که منظور از اقامه, آن است که نماز باید سازنده و بالنده باشد, تنها به اوراد و اذکار اکتفا نشود, بلکه آن را به گونه اى برپا دارید که آثار آن در همه زوایاى زندگى شما آشکار گردد ـ موجب پاک سازى و به سازى روح و روان و محیط جامعه در ابعاد گوناگون و در عرصه هاى مختلف مى گردد.

از اهمیت نماز همین بس که حضرت رضا(ع) فرمود: ((إول ما یحاسب العبد علیه, الصلاه, فان صحت له الصلاه صحت له ما سواها, و ان ردت ردت ما سواها; نخستین چیزى که انسان (در قیامت) با مطرح کردن آن حساب رسى مى شود نماز است, اگر صحیح بود, سایر اعمال نیز صحیح است, و اگر رد شد سایر اعمال نیز رد مى شود.))
مطابق روایت مشهور دیگرى از امام صادق(ع) آمده: ((اگر نماز پذیرفته شد, سایر اعمال پذیرفته مى شود و اگر مردود شد سایر اعمال نیز مردود خواهد شد)).

همه پیامبران و امامان و اولیاى خدا, حرمت نماز را به احسن وجه حفظ مى کردند و آن را با کیفیت بسیار عالى اقامه مى نمودند و پس از معرفت به خدا و اصول اعتقادات, بر همه چیز او را مقدم مى داشتند. دلیل اعتقادى و عملى خداشناسى و پیوند مقدس خلق با خالق مى دانستند. با این اشاره, به چند نمونه از سیره پیشوایان بسنده مى کنیم

نماز؛ میراث انبیای الهی
توجه پیامبران به ادای فریضه الهی به روایت قرآن ؛

اشاره:همه پیامبران الهی، راز و نیاز و مناجات و تسلیم در برابر ذات مقدس پروردگار عالم داشته اند و در راه عبودیت و بندگی و نماز و اطاعت خداوند جهان، هجرت و جهاد و فداکاری نموده و عمر خود را سپری کرده اند.

ما در این نوشته، به آن دسته از پیغمبرانی خواهیم پرداخت که قرآن کریم، داستان نماز خواندن آنان را مطرح ساخته است. ذکر این نکته ضروری است که وقتی سخن از «نماز پیامبران الهی» به میان می آید، موضوع اصل نماز آنان مطرح است، که با نماز تکامل یافته ای که امروز آن را انجام می دهیم، تفاوت فراوانی داشته است.
آری، این طور نبود که آنان هم مثل ما، در هر شبانه روز هفده رکعت نماز واجب بخوانند، بلکه قرآن کریم، اصل نماز آنان را، که شامل خضوع و خشوع و کرنش در برابر خداوند عالم بوده، مطرح نموده است.

نماز ابراهیم(ع)
قهرمان توحید، پیامبر بزرگ، ابراهیم خلیل(ع) حدود دو هزار سال قبل از میلاد، در «اور» از توابع «کلده» در مشرق «بابل» که بین دجله و فرات قرار داشت، به دنیا آمد.(1)
این پیامبر بزرگ، تمام عمر دویست ساله خود را صرف اطاعت خدا و مبارزه با شرک و بت پرستی نمود و در این راه هجرتها و آوارگیها کشید. قرآن کریم، ابراهیم(ع) را به عنوان الگو و اسوه برای ما معرفی کرده است.(2)

همسر ابراهیم «ساره» نام داشت و در یک مسافرتی که آنان از مصر به فلسطین انجام دادند و خدمتگزار خود «هاجر» را نیز همراه برده بودند، ساره که تا آن سن و سال فرزندی نداشت، به شوهر خود ابراهیم(ع) پیشنهاد کرد با «هاجر» ازدواج کند، تا ابراهیم(ع) که بسیار شوق فرزند شدن داشت، از این ناحیه فرزند دار گردد.
اما وقتی ازدواج انجام شد و ابراهیم(ع) از هاجر دارای فرزند پسری به نام اسماعیل گردید، ساره گرفتار رقابت و ناراحتی شد و برای کاستن از این ناراحتی، به همسر خود ابراهیم(ع) پیشنهاد کرد هاجر و فرزند نو رسیده را از وطن و زندگی دور گرداند.

در چنین وقتی، خداوند به ابراهیم(ع) دستور داد مادر و کودک شیرخوار را به سرزمین مکه منتقل کند. ابراهیم(ع)، زن و فرزند را از فلسطین حرکت داد و به مکه آورد و آنان را در کنار خانه کعبه گذاشت. سرگذشت وحشتناکی است، مادر جوانی با فرزند نو رسیده اش، در دره ای که کوههای خشک سر به فلک کشیده قرار گرفته اند. نه از آب خبری هست و نه از آزادی، بلکه حرارت شنهای داغ، آن سرزمین را به کانون سوزان و طاقت فرسایی تبدیل کرده است.

باری، مطلب از نظر جریان طبیعی، بسیار سخت و دلخراش است؛ اما پشتیبان آن خداوند تواناست، که هر مشکلی را آسان و هر رنجی را مقدمه پیروزی قرار می دهد. بدین جهت، با همه سختیها، باید دل به لطف او بست و ابراهیم هم چنین زمزمه سر می دهد:

«پروردگارا! من تعدادی از اعضای خانواده ام را، به سرزمین بی کشت و زراعتی، نزد خانه محترم تو مسکن دادم. پروردگارا! منظور من این است که آنان نماز را به پای دارند. خدایا! دلهای مردم را به سوی آنان متوجه گردان و با انواع میوه ها به آنان روزی برسان، تا شکر و سپاس تو را انجام دهند.(3)

روزهایی که اسماعیل(ع) بزرگ شده بود، در هشتم ذیحجه ای، ابراهیم(ع)، فرزند را برداشت و لبیک گویان راه «منا» را پیش گرفتند و با پیروان موحدی که همراه آنان بودند، ابراهیم(ع) برای ظهر و عصر و مغرب و عشاء، نمازهای جماعتی تشکیل داد و پیروانش به او اقتدا کردند. از آن تاریخ تاکنون، حدود چهار هزار سال می گذرد، ولی ابراهیم(ع) و پیروانش با نماز خود، دره «منا» و بعد صحرای عرفات را با نور توحید و نماز جماعت، جلوه شکوهمندی بخشیدند.(4)

نماز اسماعیل(ع)
اسماعیل، فرزند ابراهیم(ع) بزرگ شد و برای بالا بردن دیوارها و ساختمان خانه کعبه، با ابراهیم(ع) همکاری کرد.(5) از سوی دیگر، ابراهیم(ع) از قبل نیز از درگاه الهی تقاضا کرده بود: «خدایا! مرا و ذریه ام را، از نمازگزاران قرار بده.»(6)

این دعاها و درخواستها به ظهور رسید، ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع) دو پیامبر بزرگ، پایه گذاران حج و عبادت و دعا و نماز در آن سرزمین گردیدند، با شرک و بت پرستی مبارزه نمودند و از امتحانهای سخت، سرفراز بیرون آمدند(7) و به تطهیر خانه خدا برای رکوع و سجود کنندگان و طواف گزاران اقدام نمودند و راه توحید و عبادت را برای انسانها هموار کردند.
خداوند متعال در قرآن کریم، خطاب به پیامبر اعظم(ص)، ضمن تجلیل فراوان از این پیامبر بزرگ می فرماید(8)
«داستان اسماعیل را در کتاب خود یاد کن، زیرا او پیامبری بود که در وعده ها و قرارهای خود بسیار صادق و درست کردار بود. افزون بر این، اسماعیل پیوسته اعضای خانواده خود را به انجام نماز و پرداخت زکات وادار می کرد و او در نزد پروردگار خویش، بنده ای پسندیده و رضایتبخش بود.»(9)

نماز شعیب(ع)
چهار تن از پیامبران الهی، عرب بودند، که ترتیب آنان بدین قرار است: هود، صالح، شعیب و محمد(ص).
شعیب پیغمبر(ع)، از نسل ابراهیم خلیل(ع) بود که بعد از هود و صالح و اندکی پیش از حضرت موسی(ع) می زیست. او از سرزمین «مدین» نزدیک «تبوک» فاصله بین «مدینه» و شام برخاسته بود.(10)

قرآن کریم نام سرزمین شعیب را آورده و می فرماید: «ما برای مردم «مدین»، برادر آنان شعیب را فرستادیم، او گفت: ای مردم! خداوند را عبادت کنید، زیرا غیر از او خدایی وجود ندارد;»(11)
شعیب(ع)، برای راهنمایی ملت خود به توحید و عبادت خداوند و مبارزه با کم فروشی و انحرافهای مالی و اقتصادی جامعه، تلاشهای فراوانی انجام داد، سخنرانی های فصیح و بلیغی ایراد نمود، تا جایی که او را «خطیب پیامبران» نامیدند.(12)

اما مردم، همچنان به نادانی و لجبازی خود ادامه می دادند، این پیامبر الهی را مسخره می کردند و حتی می گفتند: «ای شعیب! آیا این نمازی که می خوانی به تو دستور داده که ما را از پرستش خدایان پدرهایمان و نیز از دخل و تصرف در اموالمان – هرطور می خواهیم- باز داری؟ اما خداوند، رسالت و دعوت و عبادت شعیب(ع) را که همراه با صبر و مقاومت و درستکاری بود، مورد تمجید و ستایش قرار داده است.»(13)

آن مردم تأثیر سازنده نماز را روی شعیب پیامبر و یاران و پیروان او مشاهده کرده و دیده بودند نماز، روحیه انسان را عوض می کند، وجدان را منقلب می سازد، احساسات و مشاعر او را به سوی تقوا و خدابینی سوق می دهد، از عبادت غیرخدا باز می دارد و از لغزشهای اعتقادی و کم فروشی و حرامخواری، که از خصلتهای خطرناک و نابود کننده آن مردم بود، انسان را باز می دارد.(14)

نماز موسی(ع)
موسای کلیم(ع) فرزند «عمران» از مادری به نام «یوکابد» یا «آناحید» در مصر به دنیا آمد.(15) بیش از سه روز از ولادت و شیرخوارگی او نگذشته بود که مادر به دستور خداوند، کودک جگر گوشه خود را در صندوقچه قیراندودی گذاشت و او را به دریا انداخت.
علت این بود که به فرعون، فرمانروای مصر خبر داده بودند در بنی اسرائیل کودکی به دنیا می آید که اساس شرک آلود فرعونیان را در هم می ریزد و فرعون هم که از این معنا سخت ناراحت بود، هر کودکی را که از مادر متولد می شد، می کشت، تا جایی که شمار کودکان مظلومی را که از این ناحیه کشته شدند، تا بیست هزار کودک نوشته اند.»(16)
زندگانی حضرت موسی(ع) را سه دوره چهل ساله، یعنی حدود یکصد و بیست سال دانسته اند، که چهل سال اول به طور ناشناس در دستگاه فرعون پرورش یافت، در دوره چهل سال دوم، روزگار وارد شدن او به سرزمین «مدین» و دعوت به آیین ابراهیم(ع) و ازدواج با «صفورا» دختر شعیب پیامبر بود و از سن هشتاد سالگی به مقام بلند نبوت رسید و تا آخر عمر یکصد و بیست ساله خود، ادای رسالت نمود.(17)

حضرت موسی(ع) زندگی سراسر مبارزه و پرماجرایی داشته، در برابر فرعون بت پرست، اقدامهایی انجام داد، تا وی و ملت او را از شرک و کفر رها سازد و به توحید و خداپرستی و عبادت پروردگار، دعوت نماید؛ ولی آنان زیر بار دعوت و هدایت او نمی رفتند.
آن طور که قرآن کریم بیان می دارد، حضرت موسی(ع) با عنایت خداوند معجزه هایی انجام داد که تحت عنوان «تسع آیات» (18) به نه مورد آن اشاره شده و به تفصیل آن در آیات دیگر قرآن آمده است.

اهمیت موضوع نماز در نبوت حضرت موسی(ع) آن گاه روشن تر می شود که داستان برانگیخته شدن او به نبوت را مطالعه کنیم.
در تاریخ می خوانیم شعیب(ع)، دختر خود «صفورا» را به ازدواج موسی درآورده بود، تا موسی به عنوان مهریه، مدت ده سال برای او شبانی کند.(19)
وقتی مدت قرارداد موسی(ع) با شعیب(ع) به پایان رسید، موسی همسر و فرزند و گوسفندان خود را برداشت و از «مدین» به سوی شام و مصر حرکت کرد.
موسی به وضع مسیر و راه آشنایی نداشت، بدین جهت مسیر «طور غربی» را پیش گرفت و راه را گم کرد، شب تاریک فرا رسید، رعد و برق شدید درگرفت و باران تندی می بارید. طوفان سخت می وزید و هوای بسیار سرد و ناراحت کننده ای بود. گوسفندان او متفرق و گم شدند و مشکل دیگری که بر سختیهای او افزود، این بود که همسرش نیز به درد زایمان مبتلا گردید!

موسی(ع)، اندکی سرگردان و درمانده شد، به این فکر افتاد که آتشی بیافروزد، تا خود و زن و فرزندش اندکی گرم شوند، اما طوفان و باران نمی گذاشت هیزم روشن شود و همه از وحشت تاریکی و سرمای شب ظلمانی به وضع دردناک و هولناکی مبتلا شدند.(20)
قرآن کریم، در بیش از هشتاد آیه، قسمتهایی از داستان موسی(ع) را یادآور شد.
«ای پیامبر! آیا داستان موسی را شنیده ای؟ آنگاه که از دور آتشی را مشاهده نمود و به خانواده خود گفت: اندکی صبر کنید، من آتشی را دیدم، شاید بتوانم شعله ای از آن را برای شما بیاورم، یا در کنار آتش، راهنمایی را پیدا کنم.»

وقتی موسی(ع) نزد آتش آمد، ندا داده شد: ای موسی! من پروردگار تو هستم، کفشهای خود را بیرون بیاور که در سرزمین مقدس «طوی» هستی و من هم تو را برای نبوت برگزیدم.
اکنون به آنچه به تو وحی می شود، گوش فرا بده. من «خدا» هستم. معبودی غیر از من نیست. مرا پرستش کن و نماز را به پای دار، تا به یاد من باشی.(21)
بدین ترتیب، با نبوت موسی(ع)، نماز هم همراه آن بود، تا در پرتو این عبادت و اجرای این دستور خداوندی، قلب ناآرام و جان پریشان و مضطرب وی هم، آرامش و سکون مطمئن یابد.
نماز زکریا(ع)
زکریا نیز از پیامبران الهی بود که سراسر عمر خود را به دعوت و هدایت مردم به سوی خداوند و عبادت پروردگار عالم گذرانید، اما زکریا در حالی که به سن نود سالگی رسیده بود و موی سر و صورتش سفید شده بود، هنوز از نعمت فرزند بهره ای نداشت، نگرانی این پیغمبر از بی اولادی این بود که پس از خود وارثی نداشت که مردم را هدایت کند تا آنان به گمراهی مبتلا نشوند.

زکریا، پیوسته دست به دعا برمی داشت: «خدایا! از جانب خود به من فرزند صالحی عطا کن، که وارث من و وارث آل یعقوب بوده و بنده پسندیده تو باشد.»(22)
زکریا هرگاه در محراب عبادت قرار می گرفت، این دعا را انجام می داد و از خداوند درخواست فرزند می کرد، تا این که دعای او مستجاب شد و خداوند به او مژده داد:
«ای زکریا! بزودی دارای فرزند پسری می شوی، که اسم او «یحیی» است و کسی هم تاکنون به این اسم نامیده نشده است.»(23)
طبق فرموده قرآن: «زکریا در محراب عبادت و در حال نماز بود که فرشتگان به او ندا دادند: بزودی دارای فرزند پسری می شوی که به نبوت عیسی(ع) گواهی می دهد و خود او هم فرزندی بزرگوار و پارسا می باشد و نیز پیغمبری از شایستگان است.»(24)

نماز عیسی(ع)
حضرت مریم(س)، دختر عمران، که قرآن کریم او را بانوی برگزیده نامیده،(25) با عنایت و معجزه الهی، پسری به دنیا آورد که عیسی فرزند مریم(ع) نامیده می شود.
همسر «عمران» وقتی آبستن بود، با خداوند عهد و نذر بست که فرزند خود را پس از ولادت، خدمتگزار بیت المقدس قرار دهد، اما آن گاه که فرزند به دنیا آمد، دختر بود و نام او را هم «مریم(س)» انتخاب کرد.(26)

مریم(س) دختر کوچکی بود، که پدرش را از دست داد و زکریای پیامبر در بیت المقدس سرپرستی او را بر عهده گرفت و این دختر جوان در حالی که خداوند از نزد خویش روزی او را می رسانید، پیوسته در محراب عبادت، به نماز و عبادت می پرداخت.(27)

مدتی بر این روزگار گذشت، تا این که مریم(س)، از جانب خداوند مژده ولادت فرزندی را دریافت کرد که نام او «عیسی» بود، اما مریم(س) که شوهری نداشت، از این مژده تعجب کرد، ولی خداوند فرمود: «خدا هر چه را بخواهد، می آفریند، این یک دستور و معجزه الهی است.»(28)

قرآن کریم، داستان خلقت عیسی(ع) را به داستان آدم(ع) که از خاک آفریده شده تشبیه نموده(29) و بالاخره عیسی(ع) با فرمان الهی، چشم به دنیا گشود.
وقتی عیسی(ع) به دنیا آمد، مریم مورد سرزنش اطرافیان قرار گرفت، زیرا برخلاف جریان طبیعی، صاحب فرزند شده بود، بدین جهت در پاسخ ملامت کنندگان به کودک اشاره کرد تا راز و رمز مطلب را از او جویا شوند! ولی آنان گفتند: کودکی که در گهواره قرار دارد، چگونه می تواند با ما سخن بگوید؟

در همان حال کودک لب به سخن گشود و گفت: «من بنده خدا هستم. خداوند به من کتاب هدایت داده، مرا پیامبر قرار داده و من در همه حال عنصر پاک و مبارکی هستم.
اضافه بر این، پروردگار عالم به من سفارش کرده تا زنده هستم، نماز بخوانم و زکات پرداخت کنم و به مادر خود با نیکویی رفتار نمایم و خداوند هرگز مرا عنصر ستمگر و نامبارکی قرار نداده است.»(30)

حضرت محمد(ص)
نماز در مکه معظمه، بر رسول خدا(ص) واجب شد و خداوند به پیامبر اعظم(ص) دستور داد:
«آنچه را از کتاب آسمانی به تو وحی شده، تلاوت کن و نماز را به پای دار، زیرا نماز انسان را از زشتی ها و اعمال خلاف بازمی دارد.»(31)
در تاریخ می خوانیم: آن گاه که نماز برای رسول خدا(ص) واجب شد، جبرئیل از سوی خداوند نزد آن حضرت، که در بالای مکه بود آمد. چشمه آبی پدیدار شد. جبرئیل با آن آب وضو گرفت، رسول خدا(ص)، هم وضو گرفتن جبرئیل را مشاهده کرد و آموخت که چگونه باید برای نماز وضو بگیرد. آنگاه رسول خدا(ص) مثل جبرئیل وضو گرفت و سپس جبرئیل نماز را به او آموزش داد.(32)

«ابن عباس» می گوید: «وقتی نماز برای رسول خدا(ص) واجب شد، جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و نماز ظهر و سپس نماز عصر را به او آموخت، چون خورشید، غروب کرد، نماز مغرب را به او آموخت، بعد نماز عشا را به او تعلیم داد و چون سفیده صبح طلوع نمود، نماز صبح را به آن حضرت آموخت;»(33)
«عفیف کندی» می گوید:مدتی قبل از ظهور اسلام، برای خریداری عطر و لباس افراد خانواده به مکه آمده بودم. برای این منظور نزد «عباس بن عبدالمطلب» که مرد تاجری بود رفتم. با او در مسجد الحرام نشسته بودیم و عباس به خانه کعبه نگاه می کرد، که خورشید در وسط آسمان قرار گرفت. در همان حال دیدم جوانی وارد مسجد شد، نخست نگاهی به آسمان انداخت و سپس رو به خانه کعبه قرار گرفت، طولی نکشید که نوجوانی وارد شد و اندکی عقب تر، در طرف راست او قرار گرفت. چند لحظه بیشتر نگذشت، که زنی به آنان پیوست و عقب سر آنان ایستاد و آنان شروع به نماز خواندن کردند. آری، مرد به رکوع رفت و آن دو هم به پیروی از او رکوع کردند، مرد ایستاد و به سجده رفت و آنان هم در قیام و سجود از او متابعت نمودند.
گفتم: ابن عباس! چیز تازه ای می بینم!

عباس گفت: برنامه تازه ای به وجود آمده است. می دانی این جوان کیست؟
گفتم: نه.
عباس گفت: این مرد، «محمد بن عبدا;» پسر برادر من، آن نوجوان، پسر برادر دیگر من و آن زن هم «خدیجه دختر خویلد» همسر پسر برادر من محمد(ص) است.
پسر برادر من – محمد(ص)- می گوید: خدای او خدای آسمان و زمین است. آن خدا او را به آوردن این دین دستور داده و تاکنون جز این سه نفر در روی زمین، کسی این دین را نپذیرفته و چنین عبادت و نمازی را انجام نداده است.(34)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

مقاله اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

  مقاله اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه :

مقاله اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه 497 تا 510 منتشر شده است.
نام: اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوه فرزندپروری مثبت
مقاله سلامت روان
مقاله اختلال بیش فعالی
مقاله کمبود توجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری بهنازسادات
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی آشتیانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: خوشابی کتایون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر سلامت روان مادران کودکان 4 تا 12 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه است. در یک مطالعه شبه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، مادران 20 کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه، به صورت در دسترس از دو مرکز درمانی وابسته به دانشگاه، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت قرار گرفت. آزمودنی ها به وسیله مقیاس سلامت روان عمومی در 3 مرحله (قبل از مداخله، بعد از مداخله و مرحله پی گیری) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است. در نتیجه برنامه فرزند پروری مثبت در ارتقا سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی، کمبود توجه، موثر است؛ لذا پیشنهاد می شود درمانگران از این روش برای کمک به این گروه کودکان استفاده نمایند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید