عوامل موثر در آموزش الکرونیکی کارآفرینی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 عوامل موثر در آموزش الکرونیکی کارآفرینی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عوامل موثر در آموزش الکرونیکی کارآفرینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی عوامل موثر در آموزش الکرونیکی کارآفرینی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن عوامل موثر در آموزش الکرونیکی کارآفرینی :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه ی جوامع دارد؛ لذا کارآفرینی یک ضرورت است. کارآفرینی در بسیاری از متون علمی به عنوان موضوعی قابل آموزش مطرح شده است و ذاتی بودن کارآفرینی در عصر حاضر به چیزی مانند افسانه می ماند. تغییرات شتابان در علم و فناوری جهان امروز حصار زمان و مکان برای دریافت آموزش در تمامی زمینه های علمی را در هم شکسته است و آموزش کارآفرینی نیز از این پدیده مستثنی نیست. ارائه آموزش کارآفرینی از طریق فضای مجازی به کاربران امکان می دهد که فارغ از موضوع امکانات فضا و مکان فیزیکی برای یادگیری، به دریافت این آموزش ها اقدام نمایند. موفقیت این شیوه آموزش، در گرو آگاهی از عواملی است که در این مطالعه به طور جامع مد نظر قرار گرفته اند. به طور کلی چهل و چهار عامل وجود دارند که در آموزش الکترونیکی در زمینه کارآفرینی موثرند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر خودپنداره بدنی نوجوانان کم توان ذهنی 14 الی 19 ساله شهرستان کرج

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر خودپنداره بدنی نوجوانان کم توان ذهنی 14 الی 19 ساله شهرستان کرج دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر خودپنداره بدنی نوجوانان کم توان ذهنی 14 الی 19 ساله شهرستان کرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر خودپنداره بدنی نوجوانان کم توان ذهنی 14 الی 19 ساله شهرستان کرج،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر خودپنداره بدنی نوجوانان کم توان ذهنی 14 الی 19 ساله شهرستان کرج :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

مقدمه هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر یک دوره هشت هفته ای تمرینات هوازی منتخب روی خود پنداری بدنی نوجوانان 14 تا 19 سال کم توان ذهنی شهرستان کرج بود. روششناسی تعداد 60 نوجوان دارای کم توانی ذهنی به عنوان گروه آزمودنی مد نظر قرار گرفتند که این آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفره یکسان تجربی و کنترل تقسیم شدند. افراد گروه تجربی یک دوره هشت هفته ای تمرین منتخب هوازی به صورت دویدن را به مدت 15 الی 20 دقیقه اجرا نمودن د اما روی آزمودنیهای گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. اطلاعات مربوط به ابعاد خودپنداره بدنی آزمودنی ها در یازده بعد و با استفاده از پرسشنامه استاندارد خودپنداره بدنی(PSDQ (در ابتدا و انتهای دوره هشت هفته ای تمرین هوازی منتخب، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون T وابسته و مستقل در سطح معنی داری(05/03 ( استفاده گردید. نتایج بین نمرات پیش آزمون دو گروه تجربی و کنترل، تفاوت معنی داری در ابعاد مختلف خودپنداره بدنی آزمودنیها، مشاهده نشد (05/0 3 .( ولی در خاتمه دوره تجربی بین پس آزمون گروه تجربی و پس آزمون گروه کنترل در مولفه های سلامتی، چربی بدن، فعالیت بدنی و خودپنداره بدنی عمومی اختلاف معنی داری مشاهده گردید(05/0 3 ( ولی این تفاوت معنی دار در سایر ابعاد خود پنداره بدنی مشاهده نگردید. نتیجه گیری تمرینات هوازی منتخب بر بهبود وضعیت خود پنداره بدنی در ابعاد سلامتی، چربی بدن، فعالیت ورزشی و خود پنداره بدنی نوجوانان کم توان ذهنی 14 تا 18 ساله شهرستان کرج موثر بوده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید